MEB 2017-2018 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-Kılavuzu (25.08.2017)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-Kılavuzu yayımladı. Başvuru tarihleri ve genel esaslar haberimizde.

MEB 2017-2018 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-Kılavuzu (25.08.2017)

Milli Eğitim Bakanlığı, 2017-2018 Öğretim Yılı Destekleme ve Yetiştirme Kursu e-Kılavuzu yayımladı. Başvuru tarihleri ve genel esaslar haberimizde.

Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 23.09.2014 tarihli ve
15923718/20/4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan ve Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve
Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.


2017-2018 ÖĞRETİM YILI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI
BİRİNCİ DÖNEM, İKİNCİ DÖNEM VE YAZ DÖNEMİ İŞ TAKVİMİ
İŞLEMLER 1. DÖNEM
KURSLARI
2. DÖNEM
KURSLARI
YAZ DÖNEMİ
KURSLARI
Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince onaylanması
05-11 Eylül 2017 22-29 Ocak 2018 04-11 Haziran 2018
Öğretmen başvurularının alınması ve ücretli
öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince onaylanması
12-17 Eylül 2017 30 Ocak 2018
06 Şubat 2018
 12-17 Haziran 2018
Öğrenci başvurularının alınması 18-24 Eylül 2017 07-18 Şubat 2018 18-24 Haziran 2018
Kurs sınıf/şubelerinin oluşturulması 25-29 Eylül 2017 19-28 Şubat 2018 25 Haziran 2018
 01 Temmuz 2018

Kursların başlaması 02 Ekim 2017 03 Mart 2018 02 Temmuz 2018
Kursların tamamlanması 14 Ocak 2018 03 Haziran 2018 19 Ağustos 2018


 ________ İLETİŞİM BİLGİLERİ_________

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÖDSGM)
Tel : ALO 147
 :(0312) 413 30 65
İnternet Adresi : http://odsgm.meb.gov.tr
e-posta : kurslar@meb.gov.tr 
2

KISALTMALAR
AYBP Ağırlıklı Yılsonu Başarı Puanı
DYK Destekleme ve Yetiştirme Kursları
EBA Eğitim Bilişim Ağı
MEBBİS Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri
ÖDSGM Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

TANIMLAR
Ders Yılı Derslerin başladığı tarihten derslerin kesildiği tarihe kadar geçen ve iki
dönemi kapsayan süreyi,
Komisyon Kurs merkezleri ile kurslarda ders ücreti karşılığında görev alacak
öğretmenleri belirlemek amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde
oluşan komisyonu,
Kurs Resmî ve özel örgün eğitim kurumları ile yaygın eğitim kurumlarında
öğrenim gören istekli öğrenci ve kursiyerleri destekleme ve yetiştirme
amacıyla resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan kursları,
Kursiyer Kursa devam eden ve herhangi bir örgün öğretimi bitirmiş kişiyi,
Kurs Merkezi Bünyesinde örgün ve yaygın destekleme ve yetiştirme kursları açılan resmî
okul veya kurumları,
Kurs Merkezi Müdürü Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun müdürünü,
Kurs Merkezi Müdür
Yardımcısı
 Bünyesinde kurs açılan okul veya kurumun kurs merkezi müdürü
tarafından görevlendirilen kurslardan sorumlu müdür yardımcısını,
Öğrenci İlköğretim ve ortaöğretim kurumları ile açık öğretim kurumlarında öğrenim
görenleri,
Ücretli Öğretmen Ders ücreti karşılığında görevlendirilebilecek öğretmeni,
 ifade eder.
DİKKAT: Bu kılavuzda yer alan hükümler, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek
yasama, yürütme ve yargı organı kararları ile mevzuat değişikliklerinin gerekli kılması hâlinde
değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenir ve kamuoyuna
duyurulur. 
3
1. GENEL ESASLAR

1.1. Bu kılavuz, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarına devam
eden öğrenciler ile kursiyerler (mezunlar) için resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında açılan
DYK’larla ilgili iş ve işlemleri kapsar.
1.2. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları, resmî/özel
ortaöğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile açık öğretim öğrencilerine yönelik
kurslar örgün eğitim kurumlarında; kursiyerlere yönelik kurslar ise yaygın eğitim kapsamında
halk eğitimi merkezi müdürlükleri sorumluluğunda açılır.
1.3. DYK’lar, Şubat 2015 tarihli ve 2689 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi hükümlerine
göre yürütülür.
1.4. DYK’lar, okul veya kurum müdürlüğünün e-kurs modülü üzerinden başvurusu ve il/ilçe millî
eğitim müdürlüğünün onayı ile açılır. Kursların onay ve denetimi millî eğitim müdürlüğü adına
il/ilçe komisyonları tarafından yürütülür.
1.5. DYK’larda kursların açılış/kapanış, onay, öğretmen-öğrenci kayıt, ders programları, kazanım
testleri vb. iş ve işlemler, e- kurs (http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar ve http://e-kurs.eba.gov.tr/)
modülü üzerinden yapılır.
1.6. DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu
öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının
görevlendirilmesi esastır. Öğretmen ihtiyacının devam etmesi hâlinde ise ilçe millî eğitim
müdürü tarafından çalışmasına onay verilen ücretli öğretmenler görevlendirilir.
1.7. DYK’lardaki ücret, ek ders gibi mali iş ve işlemler ilgili mevzuat hükümlerine göre kurs
merkezlerince yürütülür.
1.8. DYK’lar özel öğretim kurumları veya herhangi bir yayınevi ile iş birliği içinde açılamaz.
1.9. Açılacak DYK’larda öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilmez.
1.10. DYK’ların, örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanan kurslara ait örnek ders planları
çerçevesinde yürütülmesi esastır. Planı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen 
4
tarafından ders planı oluşturulur. Kurslara ait ders planları en geç kursların açıldığı haftanın son
iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanır.
1.11. Kurslar, fiziki kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam
hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerince açılır.
1.12. Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim
merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim
müdürlüklerince uygun görülen okullarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim
kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması hâlinde, kurs açma/kapatma, ders programları
onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler halk eğitim merkezi müdürlüklerince;
kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu
müdürlüğünce yürütülür.
1.13. Kurs merkezlerinde bir dersten sınıf oluşturulabilmesi için, sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısının
 10’dan az, 20’den fazla olmaması esastır.
1.14. DYK’lar, DYK iş takvimine uygun olarak açılır. Olağanüstü durumlarda bu süreler il/ilçe millî
eğitim müdürlükleri tarafından valilik oluru alınarak değiştirilebilir.
1.15.Yaz dönemi kurs merkezi başvurularında e-okul sisteminde sınıf atlatma işlemleri
gerçekleştirilmediğinden öğrencilerin o yıl tamamladıkları sınıf seviyesi seçilecektir. Yaz
dönemi kurslarında öğrencilerin tamamladıkları sınıf seviyesi müfredatı tekrar edilebilir veya bir
üst sınıf seviyesinin müfredatı uygulanabilir.
1.16. DYK’larda açılan bir kursa, kursun açıldığı haftadan sonra öğrenci kaydı yapılamaz. Ancak
kursların başladığı haftadan sonra nakil, yurtdışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı
yapılan öğrencilerden müracaat edenlerin durumları kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
Kursa katılmasına karar verilen öğrenci/kursiyerlerin kayıtları kurs merkezi müdürlüğünce ekurs
modülü üzerinden yapılır.
1.17. Bir kurs merkezinde görev alacak öğretmen, bu kurs merkezini tercih eden öğretmenler
arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak kurs merkezi müdürlüğünce
belirlenir. Kurs merkezi müdürü, kendi okulundan öğretmen görevlendirebileceği gibi ilçedeki
diğer okullardan bu kurs merkezini tercih eden öğretmenlerden de görevlendirme yapabilir.
İhtiyaç olması hâlinde, e-kurs modülü üzerinde ilçe komisyonundan ders ücreti karşılığında 
5
öğretmen görevlendirilmesini talep edebilir. DYK’larda görev alacak tüm öğretmenler, sınıf
oluşturma işlemleri sırasında e-kurs modülü üzerinden görevlendirilir.
1.18. 1.ve 2. dönem kurslarında ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler ile ortaöğretim
kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12
saate kadar; ortaokulların 8. sınıfındaki öğrenciler en fazla 6 farklı dersten haftalık 18 saate
 kadar; ortaöğretim kurumlarının 12. sınıfındaki öğrenciler ve mezun durumdaki kursiyerler ise
en fazla 6 farklı dersten haftalık 24 saate kadar kurs alabilirler.
1.19. Yaz döneminde açılan kurslarda ortaokulların 5. ve 6. sınıflarını tamamlayan öğrenciler ile
ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla 5 farklı dersten
haftalık toplam 12 saate kadar; ortaokulların 7. ve 8. sınıflarını tamamlayan öğrenciler en fazla
6 farklı dersten haftalık 18 saate kadar; ortaöğretim kurumlarının 11. ve 12. sınıflarını
tamamlayan öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık 24
saate kadar kurs alabilirler.
1.20. DYK’lara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması
gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs
kaydı silinir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin
ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
1.21. Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen
öğrenci veya kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okul/kurumların ilgili mevzuatına göre işlem
yapılır.
1.22. 1.ve 2. dönem örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı
dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate
kadar kurs verilebilir. Yaz dönemi kurslarında hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten
toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK'larda ise
1.dönem, 2.dönem ve yaz döneminde hafta içi ve hafta sonu en fazla 5 farklı dersten toplam 8
saate kadar kurs verilebilir.
1.23. Kurslara ait ders planları, haftalık örnek ders programları ve kazanım kavrama testleri Ölçme,
Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında “Kazanım
Testleri” bölümünde yayımlanır.
1.24. DYK’larda bir dersten dönemlik açılan kurs süresi 16 ders saatinden az olamaz. Yaz kurslarında
bu hüküm uygulanmaz. 
6
2. İL/İLÇE KOMİSYONLARI

2.1. İl/ilçe komisyonları, DYK’ların planlanması ve yürütülmesiyle ilgili tüm iş ve işlemlerin
yerine getirilmesini koordine etmek amacıyla, her yıl eylül ayının ilk haftasında il/ilçe millî
eğitim müdürlüklerince oluşturulur.
2.2. Komisyonlar, illerde, sınavlardan sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün
başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir
halk eğitimi merkezi müdürü ve il e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere; ilçelerde, sınavlardan
sorumlu şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim
kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve ilçe e-kurs modülü kullanıcısı olmak üzere
yedişer kişiden oluşur.
2.3. Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem
merkez ilçenin hem de ilin iş ve işlemlerini yürütür.
2.4 Kurslar, il/ilçe komisyonunca onaylanan derslerden yeterli sayıda öğrenci/kursiyer talebi olması
hâlinde açılır.
2.5. Kurslarda görev almak isteyen ücretli öğretmenlerin başvurularını alır. Gerekli belgeleri inceleyip
değerlendirerek e-kurs modülü üzerinden öğretmen talep eden kurs merkezlerine görevlendirir.
2.6. Kurs merkezi müdürlükleri ile il/ilçe sorumlularının e-kurs modülüne verileri zamanında
işlemesini, modüldeki bilgilerin güncel tutulmasını sağlar. Kurslarla ilgili işleyişin sağlıklı
yürümesi için gereken tedbirleri alır.
2.7. Açık öğretim okullarına devam eden öğrencilerin katılacakları kurs merkezlerini belirler ve
gerekli duyuruları yapar.
2.8. Yönerge kapsamındaki diğer iş ve işlemleri yürütür.
3. KURS MERKEZLERİ
3.1. Kurs merkezi olmak isteyen örgün/yaygın eğitim kurumları açmak istediği kursları, Millî Eğitim
Bakanlığı tarafından belirlenip e-kurs modülüne konulan dersler arasından seçerek, iş takvimi
doğrultusunda kurs merkezi müracaatını yapar. Kursları ders bazlı açılacak şekilde planlayarak
e-kurs modülüne giriş yapar. 
7
3.2. Kurs merkezi olan halk eğitim merkezleri, kurslara katılmak isteyen kursiyerler ile açık öğretim
okullarına devam etmekte olan öğrencilere e-kurs kullanım şifresi verir.
3.3. Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders planlarını inceleyip onaylar. Onaylanan planların
kurs öğretmenleri tarafından uygulanmasının takibini yapar.
3.4. e-Kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi
ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
3.5. Kursa başvuru yapan kadrolu öğretmenlerin e-kurs modülü üzerinden sınıf/şubelere atamasını
yapar, ihtiyaç olması hâlinde e-kurs modülü üzerinden il/ilçe komisyonundan ders ücreti
karşılığında görevlendirilmek üzere öğretmen talebinde bulunur.
3.6. Kurslara ait haftalık ders programını yapar ve ilgililere duyurur.
3.7. Kurs plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır.
3.8. Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personel görevlendirmeleri ile yapılacak ücret
ödemelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla
ilgili her türlü iş ve işlemleri yapar.
3.9. Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam,
devamsızlık takibini yapar.
3.10. Kurs merkezince tutulması gereken defter ve dosyaları tutar.
3.11. DYK’ların işleyişini, düzen ve disiplinini sağlayıcı tedbirleri alır.
3.12. Yönerge hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapar.

4. ÖĞRETMEN BAŞVURULARI
4.1. Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, MEBBİS şifreleri ile e-kurs
modülünden görev almak istedikleri kurs merkezi tercihlerini yaparak başvuruda bulunurlar.
4.2. Kadrolu/sözleşmeli öğretmenler, kurs merkezi tarafından belirlenen derslerden Talim ve Terbiye
Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesinde; atama branşları ile okutabilecekleri diğer
derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler.
4.3. Öğretmenler, iş takviminde belirtilen başvuru süresi içinde kadrolarının veya MEBBİS’te
görevlendirme kayıtlarının bulunduğu ilçe sınırlarında üç kurs merkezine kadar tercihte
bulunabilir. Tercihleri dışında da görev almak isteyen öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs 
8
merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretleyerek ilçedeki öğretmen ihtiyacı
bulunan herhangi bir kurs merkezinde görev alma talebinde bulunabilirler.
4.4. DYK'larda görev almak isteyen ücretli öğretmenler, aday öğretmen olarak atama şartlarını
taşımaları hâlinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı 9 No’lu Kararı çerçevesince
okutabilecekleri derslerden kurs başvurusunda bulunabilirler. Bu öğretmenler, e-kurs modülü
üzerinden sisteme ilk girişte oluşturacakları şifre ile başvurularını yaparak, sistemden alacakları
ilgili evrakı il/ilçe komisyonuna ulaştırır.
4.5. Başvurular, http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.eba.gov.tr internet adresinden
 e-kurs modülü üzerinden gerçekleştirilir.
5. KURSLARA ÖĞRENCİ/KURSİYER BAŞVURULARI
5.1. Kurslara, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel, ortaokullar, imam hatip ortaokulları,
resmî/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden istekli öğrenciler
ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilir.
5.2. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler, açık öğretim okullarına devam eden
öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun
bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülünden başvuru yapabilir.
Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa
katılabilir.
5.3. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam
eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü”nden kurs başvurusu yapar.
5.4. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi
müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK
komisyonlarınca belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda bulunur.
5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat
ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.
5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan
öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
9
5.7. Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam
eden öğrenciler, ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına
katılabilirler. Açık öğretim okullarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs
kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan
elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.
6. KURSLARA ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMESİ
6.1. Kurslarda görev alacak öğretmenlerin belirlenmesi, e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi
müdürlüğü tarafından öncelikle o kursa başvuru yapan kadrolu ya da sözleşmeli öğretmenler
arasından öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır.
6.2. İhtiyaç olması hâlinde, komisyon tarafından başvuruları onaylanan ücretli öğretmenler ders
ücreti karşılığında görevlendirilir. Görevlendirme işlemi yapılmadan önce başvuran
öğretmenlerin gerekli belgeleri alınarak değerlendirilir. Başvuru esnasında sisteme girdiği
bilgileri belgelendiremeyen ücretli öğretmenlere görev verilmez.
6.3. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders
saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için ekurs
modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev
alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini
doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek
istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs
merkezlerinde görevlendirilebilirler.
6.4. Ücretli öğretmenlerin hangi okul/kurumlardaki derslerde görev alacakları, kurs merkezlerinin
talebi doğrultusunda girebilecekleri azami ders saati sınırlılığında il/ilçe komisyonu tarafından
belirlenir. 
10
7. KURSLARDA SINIFLARIN OLUŞTURULMASI/SONLANDIRILMASI

7.1. Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin ders ve öğretmen tercihleri ile bir önceki
yıla ait AYBP, kursiyerlerin diploma notu gibi ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf
oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
7.2. Bir sınıfa devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; 20'den fazla olmaması esastır.
Öğrenci/kursiyer sayısının 20’ den fazla olması durumunda ikinci sınıf oluşturulur. Ancak, tek
sınıflı kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 25’e kadar
çıkarılabilir.
7.3. Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma
imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe
millî eğitim müdürlüğünün onayı ile beş öğrenciden az olmamak kaydıyla sınıf oluşturulabilir.
7.4. Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim (görme, işitme, ortopedik ve hafif düzey
zihinsel engelliler) ortaokulu ve mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim
(işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerine kayıtlı öğrenciler, özel eğitim mesleki eğitim
merkezlerine kayıtlı öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel
eğitim (işitme ve ortopedik engelliler) meslek liselerinden mezun kursiyerler için açılacak
kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, aynı sınıf seviyesindeki özel eğitim
okul/kurumlarındaki azami sınıf mevcudu sayısının (10 öğrenci/kursiyer) yarısından az, azami
sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz.
7.5. Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum
müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır.
Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından
yapılır. Ayrıca il/ilçe komisyonu tarafından kapatılan kursta görevli öğretmenlerin ek ders
ücreti ve puan işlemleri ile ilgili düzenlemeler takip edilir.
8. KURS DÖNEMLERİ

8.1. DYK’lar; 1. dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kursları olmak üzere üç dönemde açılır. 
11
8.2. 1.dönem, 2. dönem ve yaz dönemi kurslarının başlangıç ve bitiş tarihleri iş takviminde belirtildiği
şekilde uygulanır. Yaz dönemi kursları, iş takviminde belirtilen tarih aralığına bağlı kalmak
şartıyla kurs merkezleri tarafından bir başlangıç ve bir bitiş tarihi belirlenerek açılabilir.
9. SORUMLULUK
9.1. Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel, görevlerini
zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
10. DENETİM
 10.1. Kursların denetiminden il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumludur.
 

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
elif 9 ay önce

beğendim