MEB Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazetede bugün yayımlandı

MEB Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik

Millî Eğitim Bakanlığından:

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ULAŞTIRMA HİZMETLERİ MESLEKİ

EĞİTİM VE GELİŞTİRME KURSLARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/2/2017 tarihli ve 29966 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Ulaştırma Hizmetleri Mesleki Eğitim ve Geliştirme Kursları Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinde yer alan “, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye” ibaresi “ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – (1) Kurslara; en az ön lisans mezunu gerçek kişi kurucu veya kurucu temsilcisi en az ön lisans mezunu olan tüzel kişi adına Kanun, Yönetmelik ve Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesi hükümleri doğrultusunda ve illerin nüfus sayısına göre kurs açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenir.

(2) Merkez ilçe ve diğer ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve diğer ilçelerde açılacak kurs sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun bir önceki yıl o il için tespit ettiği nüfus bilgileri esas alınır. İl nüfusu;

a) 300.000’in altında olan her il için üç,

b) 300.000’den fazla olan illerde ise ilk 300.000 nüfus için üç ve sonraki her 200.000 nüfus için ilave bir,

kurs açılmasına izin verilir. Toplam nüfusu 50.000’in altında olan ilçelerde ise kurs açılamaz.

(3) Nüfusu azalan il/ilçelerde, mevcut kurslar faaliyetlerine devam eder. Ancak bu il/ilçelerdeki kursların herhangi bir nedenle kapatılması hâlinde ikinci fıkra hükümleri uygulanır.

(4) Bakanlıkça her yıl ikinci fıkra hükümlerine göre il ve ilçe kurs sayıları kontrol edilerek kurs açılacak il/ilçeler belirlenir ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında ilan edilir. 5580 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinde belirtilen kurucu veya kurucu temsilcisine ait şartları taşıyanlardan kurs açmak isteyenler, o yıl için sadece bir başvuru yapmak üzere ilan tarihinden itibaren yedi gün içerisinde;

a) Kurs açmak istediği il ve ilçeyi, kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin kimlik bilgilerini ve adresini,

b) O yıl için belirlenen brüt asgari ücret tutarındaki başvuru ücretinin başvuru yaptığı ilin döner sermaye işletmesi tarafından bankada açılan hesaba yatırıldığına dair banka dekont numarasını,

c) Öğrenim durumu bilgilerini,

Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından girerek müracaat eder.

(5) Elektronik ortamda yapılan başvurunun geçerli olabilmesi için; kurucu veya kurucu temsilcisinin, internet sayfasına girilen bilgilerin belge asıllarını başvuru süresinin bitim tarihinden itibaren beş iş günü içinde kurs açma başvurusu yaptığı il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne ibraz etmesi ve il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce de iki iş günü içinde belgeler incelenerek uygun görülen başvuruların Genel Müdürlüğün internet sayfası üzerinden onaylaması gerekir. Başvuru şartlarını taşımayanların veya belgeleri eksik olanların başvuru talepleri işleme alınmaz. İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan başvuruların listesi Genel Müdürlüğün internet sayfasında beş iş günü süre ile yayımlanır. Yayımlanan başvuru listelerine beş iş günü içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüğü nezdinde itiraz edilebilir. Yapılan itiraz Genel Müdürlüğe iletilir ve Genel Müdürlüğün verdiği karara göre işlem yapılır. Başvurular, başvurunun yapıldığı yıl için geçerlidir.

(6) İl/ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylanan ve Genel Müdürlüğün internet sayfasında yayımlanan başvuru sahipleri arasında kurs açılacak ilin valiliği tarafından noter huzurunda çekilen kura sonucuna göre sıralanarak düzenlenen listeler, Genel Müdürlüğe gönderilerek Genel Müdürlükçe internet sayfasında yayımlanır. İl/ilçe millî eğitim müdürlüklerince, listede birinci sırada yer alan müracaat sahibinden başlanarak ilçedeki kurs açılacak kontenjan kadar başvuru yapanların Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgeleri üç ay içerisinde tamamlayıp il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne vermesi gerektiği yazı ile bildirilir. Kurs açmak üzere müracaat eden kurucu veya kurucu temsilcisi verilen süre sonuna kadar belgelerini eksiksiz olarak teslim etmezse veya belgelerinin ilgili mevzuata uygun olmadığı tespit edilirse bu durum nedeniyle başvuru işleminin sonlandırıldığı yazı ile müracaat sahibine bildirilir ve yazı ekinde belgeleri iade edilir. Ayrıca konu hakkında Genel Müdürlüğe bilgi verilir. Bu kurucunun iki yıl süre ile kurs açmak için Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranından giriş yapmasına izin verilmez. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine göre teslim alınan belgelerle diğer işlemler, mezkur Yönetmeliğin 6 ncımaddesi hükümleri doğrultusunda incelenir. Yapılan inceleme sonucunda adına kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenen kurum, düzenleme tarihinden itibaren iki yıl tamamlanmadan başka gerçek veya tüzel kişiye devredilemez.

(7) Genel Müdürlüğün internet sayfasında yer alan başvuru ekranına, aynı il veya ilçede açılabilecek kurs sayısı kadar veya daha az kurs açma başvurusu olması durumunda başvuranların tamamına, açılacak kurs sayısından fazla müracaat edilmiş olması halinde ise başvuru sırasına göre altıncı fıkra hükümleri doğrultusunda işlem başlatılır. Müracaat edenlerin belgelerinin iade edilmesi durumunda sırasıyla sonraki müracaat edenler için de aynı işlem uygulanır.

(8) Kurs açılabilmesi için en az üç derslik bulunması zorunludur. Kurs binasında aranacak diğer şartlar Özel Öğretim Kurumları Standartlar Yönergesine göre belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal Kombine Taşımacılığı” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Yabancı uyruklu kursiyerlere eğitim verecek kurslarda, kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla, yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir kişi, tercümanlık yapmak üzere millî eğitim müdürlüğünce valilik izni alınarak görevlendirilir. Tercüman, derslere eğitim personeli ile birlikte girer. Eğitim personeli tarafından anlatılan ders konuları tercüman tarafından kursiyerlere tercüme edilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(7) Özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarında verilen eğitim sonunda yapılacak teorik ve uygulama sınavlarına girecek yabancı uyruklu kursiyerlerin talebi ve ücretinin kendileri tarafından ödenmesi kaydıyla yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen yeminli bir tercüman veya yükseköğrenim görmüş ve kursiyerlerin dilini bilen bir kişi, millî eğitim müdürlüğünce tercümanlık yapmak üzere valilik izni alınarak görevlendirilir. Görevlendirilen tercüman, kursiyerle birlikte sınavlara girer.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kara Ulaştırması” ibaresi “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolu Düzenleme” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurs açma işlemi başlatmış olanlar

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte özel ulaştırma hizmetleri mesleki eğitim ve geliştirme kurslarını açmak için Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (l) veya (m) bentlerindeki belgelerden herhangi birini almak üzere başvuru yaptığını belgelendirenler veya millî eğitim müdürlüklerinde kurs açma başvurusu bulunanlar hakkında bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde, 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 24 üncü maddesinin beşinci fıkrasında, 27 nci maddesinin üçüncü fıkrasında, 33 üncü maddesinin birinci fıkrasında, geçici 1 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme” ibareleri “Ulaştırma ve Altyapı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.