Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının özlük haklarının ilişkin 3 kanun teklifi birden

Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının tazminat ve ek gösterge gibi özlük haklarına yönelik 3 kanun teklifi birden verildi.

Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının özlük haklarının ilişkin 3 kanun teklifi birden

Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarının tazminat ve ek gösterge gibi özlük haklarına yönelik 3 kanun teklifi birden verildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞNA
Emniyet Hizmetleri Sınıfı mensuplarının derece sorununun giderilmesi, tazminat ve ek göstergelerinin iyileştirilmesi amacıyla hazırlanan "Devlet Memurları Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.

Serdal KUYUCUOĞLU
Mersin Milletvekili


GENEL GEREKÇE
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda yapılan düzenlemede Emniyet hizmetleri sınıfı dışındaki diğer memurların büyük bir kısmı 8.dereceden itibaren ek göstergeye hak kazanmaktadır. Emniyet hizmetleri sınıfında ise ek göstergenin 4. dereceden başlaması haksızlıktır. Ayrıca: ek gösterge rakamları da emsallerinden düşük tespit edilmiştir.
Teklif ile Devlet Memurları Kanununda yapılan değişiklik sonucu Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelimiz hak ettiği ek göstergeye kavuşturulmuş olacak ve özlük hakları ile emeklilik durumlarında ciddi bir iyileştirme yapılmış olacaktır.
Emniyet Teşkilatımızın ağır ve yıpratıcı çalışma koşullan göz önüne alındığında senelik ve haftalık  izinleri ile Emniyet Hizmetleri Tazminatı ve fazla mesai ücretlerinin. mutlaka yeniden düzenlenmesi gerekmekte olup devletimizin bütçe imkânları ölçüsünde gerekli iyileştirmeler acilen yapılmalıdır.
Ayrıca, üst düzey emniyet müdürlerimize verilen makam ve görev tazminatlarının rütbeye karşılık değil de makama bağlanması ve çok sınırlı sayıda olması nedeniyle tüm l.Sınıf Emniyet Müdürlerimiz dahi makam ve görev tazminatından yararlanamamaktadır. Bu durumdaki personel, Teftiş Kurulunda 2 yıl görevlendirilmek suretiyle bu haktan yararlandırılmakta fakat bu geçici çözüm yeterli olmamaktadır. 1 .23. ve 4. Sınıf Emniyet Müdürlerimizin müşterek kararname ile atanmasını sağlayan ve rütbeye karşılık verilen makam ve görev tazminatları düzenlemesinin süratle kanunlaştırılarak Emniyet Teşkilatımıza kazandırılması gerekmektedir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu incelendiğinde mesleğe yarışma ile giren Hazine Uzmanı, Devlet Planlama Uzmanı, Hesap Uzmanı gibi Genel İdari Hizmetler Sınıfı Uzman kadrolu personelin, Teknik Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfının Özlük hakları açısından emniyet teşkilatı personelinden çok ileride oldukları görünen bir gerçektir. Emniyet Teşkilatına alman personelin de yanaşma usulü ile kuruma alınması ve çalışanlardan amir sınıfının tamamının, memur sınıfının ise yaklaşık % 80 ni nin üniversite veya yüksekokul mezunu olduğu gözden kaçırılmamalıdır.
Gerek çalışırken gerekse emekli olduktan sonra polislerimize saygın, itibarlı ve güvenilir bir hayat sürdürebilmelerini temin amacıyla bu özlük hakları iyileştirmesi mutlaka yapılmalıdır.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" bölümünün (B) fıkrasının (3) numaralı bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "D") Emniyet Hizmetleri Tazminatı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
D) EMNİYET HİZMETLERİ TAZMİNATI
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolarda bulunanlardan;
l . Emniyet Genel Müdürü için % 335 ine,
2.    Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlardan;
Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkam, Polis Akademisi Başkanı, -Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri için % 305 ine,
-Daire Başkanı, l . Hukuk Müşaviri, Diğer İl Emniyet Müdürleri, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü, POMEM Müdürü, PMEM Müdürü, Polis Koleji Müdürü ve Koruma Müdürleri için
0/0 285 ine,
-Diğerleri için % 265 ine,
3.    İkinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 245 ine,
4.    Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 230 una,
5.    Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrolarına atananlar için % 215 ine,
6.    Emniyet Amirliği kadrolarına atananlar için % 200 üne,
7.    Başkomiser kadrolarına atananlar için % 185 ine,
8.    Komiser kadrolarına atananlar için % 170 ine,
9.    Komiser Yardımcılığı kadrolarına atananlar için % 155 ine,
10.Polis Memurlarından;
-1 ve 2. derecelerden aylık alanlar için % 152 sine,  -3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 142 sine,
-5 ve 6 mcı derecelerden aylık alanlar için % 132 ine, -7 ve 8. inci derecelerden aylık alanlar için % 122 ine, - 9 uncu dereceden aylık alanlar için % 112 sine,
I l . Çarşı ve mahalle bekçileri için % 92 sine,
12. a) Zorunlu hizmet bölgesi illerde görev yapan İl Emniyet Müdürü ve Yardımcıları, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şube Müdürü ve Yardımcıları, İlçe Emniyet Müdürü ve Yardımcıları ile
 İlçe Emniyet Amirleri ve Polis Merkezi Amirleri (sayılanların vekilleri dâhil) için ayrıca % 25'ine,
b) Özel Harekât, Trafik, Asayiş ve Çevik Kuvvet birimleri ile Polis Merkezi Amirliklerinde fiilen görev yapanlar için ayrıca % 15'ine, 
MADDE 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 527 sayılı KHK ile yeniden düzenlenen l- Sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "VII -Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI

a) Emniyet Genel Müdürü,

b) Emniyet Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkam, Polis Akademisi Başkanı, Ankara, İstanbul ve İzmir İl Emniyet Müdürleri ile Birinci Sınıf Emniyet Müdürlüğü kadrosunda beş hizmet yılını Dolduranlar

c) Daire Başkanları, I .Hukuk Müşaviri ile Diğer Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri,

d) Kadroları bu sınıfa dâhil olup da Emniyet Müdürü veya Emniyet Amiri sıfatı kazanmış olanlar

ı 2

3

4

5

6

7

8

4800

4000

3600

3000

2200

1600

1300

e) Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı ve

Polis Memurlarından; aa) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenimliler

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

950

850

bb) Diğerleri

2

3

4

5

6

7

8

2200

1600

1300

950

850

750

650

MADDE 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli (IV) sayılı makam tazminatı cetvelin;
(4)    numaralı sırasına (d) bendi olarak, "d) Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri" 
(5)    numaralı sırasına (g) bendi olarak, "g) İkinci Sınıf Emniyet Müdürleri"  
(8) numaralı sırasının (c) bendine, İç Denetçilerden sonra gelmek üzere " ile 3. ve 4. Sınıf Emniyet
Müdürleri"

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi, gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur.
Gereğiniz saygılarımla arz ederim. (09.03.2018)
 Fatma Kaplan Hürriyet/Kocaeli Milletvekili


GEREKÇE
657 Sayılı Devlet Memurlarının aylık 160 saat çalışmasına karşılık Polis, ek görevlerle birlikte 300 saati geçen bir çalışma temposu içerisinde bulunmakta ve bu fazla mesailerine karşılık olarak ta hiç bir ücret ödenmemektedir.
Emniyet teşkilatı personeli emekli olduğunda, maaşı yarı yarıya düşmekte ve 55 yaşından sonra teşkilat mensupları yaşamlarını devam ettirebilmek için geceleri genel anlamda Güvenlik Görevlisi olarak çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu mağduriyetinin ve adaletsizliğin giderilmesinin yolu ise polis ek göstergesini makul şartlara çekmek gerekmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun Teklifi
MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan eki (l) sayılı Ek Göstergeler Cetvelinin "VII-Emniyet Hizmeti Sınıfı" başlıklı bölümündeki e) bendinde yer alan; aa) Yüksek Öğrenimliler ile bb) Diğerleri için birinci dereceleri için gösterilen ek gösterge rakamları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
aa ) Yüksek Öğrenimliler 1. Derece 3600
bb) Diğerleri   1. Derece 2000”
MADDE 2- Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur.
Gereğini arz ederim.
Murat BAKAN İzmir Milletvekili

GENEL GEREKÇE
Ülkemizde içeride ve dışarıda güvenlik problemlerinin sıkça yaşandığı bir dönemden geçmekteyiz. 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütü tarafından milli iradeye karşı gerçekleştirilen kanlı darbe girişimi, öncesinde ve sonrasında ülkemizin çeşitli illerinde meydana gelen kanlı terör saldırıları, sınır ötesi harekatlar derken kamu güvenliğimizin Cumhuriyet tarihinin en yüksek tehdidi altında olduğu bir gerçektir. Tüm bu olaylar yaşanırken güvenlik güçlerimizin, polisimizin aldığı riskli görev ve sorumluluklar da kat be kat artmıştır.
Türkiye-nin içinde bulunduğu görev risk ve sorumlulukları ile çalışma koşulları yanında ek görev haricinde 12/12 çalışan polis memuru ayda 320 saat mesai yapmakta, ek görevler eklendiğinde bu süre 400 saate yaklaşmaktadır. Daha kötüsü, gecesi gündüzü birbirine karışmakta, aile ve sosyal çevreleri ile ilişkileri zayıflamaktadır.
Polisimizin tüm sosyal ve aile yaşamım etkileyen çalışma koşulları ve aldıkları riskli görev ve sorumluluklar da göz önünde bulundurularak, toplumun huzur ve güvenliğini emanet ettiğiniz bu şanlı meslek grubunun hak ettikleri ücretlendirme için ek göstergelerinde bir düzenleme yapmak gerekmektedir.
14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelin VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmesiyle güvenliğimizin teminatı olan polislerimiz aldıkları riskli görev ve sorumlulukların karşılığını almış olacaklardır.

 aa) Yüksek Öğrenimliler
1   3600
2    2600
3    1900
4    1350
5    900
6    800
7    500
8    400

    

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ
MADDE I- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı Cetvelin VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı bölümünün (e) bendinin (aa) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

”aa) Yüksek Öğrenimliler
ı    3600
2    2600
3    1900
4    1350
5    900
6    800
7    500
8    400

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.    

Kamubiz.com ÖZEL HABER /ANKARA

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Umarim 13 ay önce

Bu defa gerceklesir onca verilen onergelerden hicbir olumlu sonuc cikmamisti ihsAllah bu defa polisin yuzu guler