Memura, işçiye, çiftçiye, yaşlıya ve milyonlara Hükümetten müjde!

AK Parti’nin 71 maddeden oluşan ekonomi paketi Meclis Başkanlığı’na sunuldu. Meclise sunulan torba teklifle yaşlılık aylığına bin lira alt sınırı getirilirken, devletin konut yardımı 25 bin liraya çıkıyor. Ayrıca işsizlik ödeneği alma şartları kolaylaşıyor işsizlik maaşı almak için istenen 120 gün sürekli prim ödeme şartı kaldırılarak 12 bin 500 işsize maaş yolu açılıyor. Konut ve aile yardımı konularında da değişiklikler getiren torba kanun ana hatları şu şekilde..

Memura, işçiye, çiftçiye, yaşlıya ve milyonlara Hükümetten müjde!

KONUT YARDIMI: Vatandaşın konut edinmek için birikim yapması halinde devletin sağlayacağı katkı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılacak.

POLSAN: Emniyet Genel Müdürlüğü mensuplarına sosyal ve ekonomik yardımlar için kurulan Polis Bakım ve Yardım Sandığına tüm memurların ortak olması sağlanacak. Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) daha güçlü bir mali yapıya kavuşturulması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü kadrolarında görevli tüm memurların sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor.

DEPO:  Lisanslı depoculuk kapsamındaki ürün senetlerinin satışındaki kazançlar 31 Aralık 2018’e kadar gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulacak.

AİLE YARDIMI: Çalışma Ekonomisi mezunları da meslek memurluğu sınavına başvurabilecek, yurt dışı teşkilatında sürekli görevle atanan memurlara verilen aile yardımı Türk uyruklu olanlara da ödenecek.

ÖTV: Şalgam, çeşnili ve aromalı sütler ile bebek ve devam sütü sayılan içecekler ÖTV’ye tabi tutulmayacak.

SAĞLIK: Er ve erbaşların genel sağlık sigortalısı olmayan eş, çocuk ile anne-babaları da kapsama alınacak.

KDV YÜKÜ: İmalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV’den kaynaklı finansman yükünün ortadan kaldırılması için bu yıl içindeki inşaat harcamalarından kaynaklı KDV’nin iadesine yönelik uygulama 2019’da da sürecek. Süre Cumhurbaşkanı tarafından 5 yıla kadar uzatılabilecek.

ÜRETİCİYE: Üreticinin büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan birlik payı kaldırılacak.

ÜNİVERSİTELERDE İSİM DEĞİŞİKLİĞİ
İstanbul Bilim Üniversitesi’nin ismi Demiroğlu Bilim Üniversitesi olarak değiştirildi. Türk Kardiyoloji Vakfı ismi ise Prof. Dr. Cemi Demiroğlu Türk Kardiyoloji Vakfı oldu. Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı da bölge ülkelerinin niteliksel insan kaynağı için cazibe haline getirilmesi için Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildi.

12 BİN YENİ İŞSİZ MAAŞ ALACAK
Bu yıl en düşük 805 lira, en yüksek 1.623 lira olarak ödenen işsizlik maaşını almak için gerekli 120 gün kesintisiz prim ödenmesi şartı, hizmet akdine tabi olma şartına dönüştürülürken, bu sayede 12 bin 500 kişi daha işsizlik maaşına kavuşacak.

KİRADA ÜFE DEĞİL ÜFE ESAS OLACAK
Kira artışlarında üretici fiyat endeksinin (ÜFE) değil, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) artış oranı olarak belirlenmesi teklif ediliyor. Bunun, hakkaniyete daha uygun olduğu görüşü dile getiriliyor

YAŞLILIK AYLIĞI EN AZ 1000 TL: Malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar bin TL'den az olamayacak.

STOKTAN SATIŞA VERGİ KOLAYLIĞI: Depoculuk Kanunu kapsamında düzenlenen ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna tutulması 31 Aralık 2023 tarihine kadar uzatılıyor.

YÜKLENİCİLERE FESİH HAKKI: Teklifle sözleşmelerin imalat girdilerinde meydana gelen beklenmeyen fiyat artışları dolayısıyla ülkenin kalkınması için çok önemli olan büyük projelerin ve kamu hizmetlerinin aksamamasını ve oluşan mağduriyetlerin giderilmesini teminen, yüklenicilere idare onayına bağlı olarak fesih ya da devir hakkı veriliyor.
Bu durumda, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması koşulu hariç fesih ve devirden kaynaklanan kısıtlama ve yaptırımlar uygulanmayacak. Yüklenicinin teminatı iade edilecek.

KUR FARKI VERGİYE YANSIYACAK: Yurt içinde yabancı paraya dayalı olarak yapılan teslim ve hizmetlerde bedelin tamamen veya kısmen sonradan tahsil edildiği durumlarda, kur farklarının da matraha dahil olduğu metine yazılacak.

HAYVAN TİCARETİNE KOLAYLIK: Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan pay kaldırılacak.
Bebek devam sütünde ve şalgamda ÖTV kaldırılacak.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMAK KOLAYLAŞIYOR: İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanarak, devamsızlık hallerinden kaynaklı ödememe durumunun ortadan kaldırılacak.
Bu kapsamda işsiz kalmadan önceki son 120 gün pirim ödeme koşulu kaldırılacak ve hizmet akdiyle işyerine bağlı olma koşulu getirilecek.

TÜRK REASÜRANS ANONİM ŞİRKETİ KURULACAK

 Varlık finansmanı fonlarına BSMV istisnası getiriliyor.
 Tarımda ürün senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlarda vergi istisnası 2023 sonuna uzatılıyor.
 TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık sınıfı personeline Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmesine imkanı geliyor.
 Devlete ait üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinin ilaç ve tıbbi malzeme alımlarına ilişkin borçları, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden aktarılacak kaynakla ödenebilecek.

 "İstanbul Bilim Üniversitesi" ismi "Demiroğlu Bilim Üniversitesi" olarak; Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismi "Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştiriliyor.
 İmalat sanayisi yatırımları nedeniyle 2018 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV'nin iade edilmesine yönelik uygulama sürdürülecek.
 Yurtiçinde yetiştirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışından ve üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedeli üzerinden alınan binde 1'lik pay kaldırılacak.
 Kamu İhale Kanunu kapsamındaki kuruluşların, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden yapacakları çay ve çay ürünleri alımlarının Kamu İhale Kanunu hükümlerinden istisna tutulacak.

 İhalesi yapılan ve devam eden sözleşmeler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki 60 gün içinde feshedilip tasfiye edilebilecek veya devredilebilecek.
 Hazine ve Maliye Bakanlığı, iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilecek.
 Kaçak akaryakıt, il özel idaresi veya defterdarlık tarafından en yakın rafinericiye satılacak.
 Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak.
 Diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına çalışma ekonomisi mezunları da başvurabilecek.
 Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) hedefler ile uyumlu olmak kaydıyla birbirlerine ödünç para verebilecek.
 TCDD yatırımları, Hazine ve Maliye Bakanlığınca finanse edilecek.

FİNANSAL İSTİKRAR VE KALKINMA KOMİTESİ
FINANSAL İstikrar ve Kalkınma Komitesi kurulacak. Teminat sorunlarına etkin çözüm getirilmesi amacıyla Türk Reasürans Anonim Şirketi kurulacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iç ve dış piyasalarda farklı kira sertifikası türlerinden ihraç yapabilmesine izin verilecek. DASK sigorta veya reasürans şirketlerine ortak olabilecek.

KONUT YARDIMI 25 BİN TL'YE ÇIKIYOR
KIRA bedelinin belirlenmesinde üretici fiyatları yerine tüketici fiyat endeksinin artışı baz alınacak. Konut hesabı uygulamasının daha etkin ve tasarrufları artırıcı bir sistem haline getirilmesini teminen, sistem Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülecek. Konut hesabına devlet katkısı 20 bin liradan 25 bin liraya çıkarılıyor.

15 BİN İŞSİZE DAHA MAAŞ:
Mevcut uygulamada işsizlik maaşı bağlanması için son 3 yılda en az 600 gün sigortalı olmak, son 120 günde sürekli çalışmak zorunlu. Son 15 yılda kesintisiz çalıştığı halta son 120 günde başka işe geçerken bir gün primi ödenmeyen işsizlik maaşı alamıyor. Yapılacak düzenlemeyle artık bir günlük boşluklar, işsizlik maaşı ödenmesine engel teşkil etmeyecek. Bu kapsamda olan 15 bin kişi daha işsizlik maaşı alabilecek.

280 BİN EMNİYET MENSUBUNA DESTEK:
Emniyet mensuplarına sosyal ve ekonomik destek sağlanacak. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli tüm memurlar Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın ortağı olacak. Emniyet mensuplarına sandığa ortak olmaları şartı getiriliyor. Bundan yaklaşık 280 bin emniyet personelinin yararlanması bekleniyor.

PİLOT ÜCRETLERİNE VERGİ İSTİSNASI:
Kamu kurumları hariç THK ile sivil havacılıkta görevli pilotlar ve kabin memurlarına ödenen aylık ücretin gerçek safi değerinin yüzde 70'i gelir vergisinden istisna tutulacak. Cumhurbaşkanı, bu oranı yüzde 100'e kadar artırabilecek ya da sıfıra kadar indirebilecek. Sivil havacılıkta çalışan pilot sayısı 6 bini ve personel sayısı 100 bini geçiyor.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNDE YÜZ GÜLDÜREN DÖNEM:
İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarında kolaylık sağlanacak, devamsızlıktan kaynaklanan ödememe durumu kaldırılıyor. İşsizlik maaşında 120 günlük prim ödeyerek sürekli çalışma koşulu "hizmet akdine tabi" olma şeklinde değiştiriliyor. Bu yıl 1 milyon 200 kişi işsizlik ödeneği için başvururken hak kazananların sayısı 626 bin oldu. yeni düzenleme ile sayı artmış olacak.

ASKERİ HÂKİMLERE EMEKLİLİK JESTİ:
Milli Savunma Bakanlığı'nda çalışıp da emekliliği dolan askeri hâkimlerin görev süresi uzatılıyor. Bakanlıktaki hukuk hizmetlerinin etkin, verimli ve aksamadan yürütülebilmesi için hukuk hizmetleri kadrolarında görevli askeri hâkimlerden emeklilik hakkına sahip olanların hizmetlerinden bir süre daha istifade edilebilmesine imkân tanınmak maksadıyla tazminat alarak emekli olmalarına ilişkin sürenin 31 Aralık 2021'e uzatılıyor.

200 BİN KİŞİNİN AYLIĞI ARTIYOR:
Yaşlılık-malullük aylığı kapsamında yapılan ödemelerin bin liraya çıkarılmasıyla dul ve yetimler de dâhil yaklaşık 200 bin kişinin aylığı artacak. Yapılacak düzenleme ile bugün itibariyle 600-800 lira arasında aylık alanların geliri bin liraya çıkacak.

MEHMETÇİK AİLESİNE SAĞLIK GÜVENCESİ:
Vatanı görevini yapan Mehmetçiğin genel sağlık sigortası olmayan ailesi, anne-babası sağlık güvencesine kavuşturuluyor. Askerlik yaptığı süre boyunca ailesine ücretsiz sağlık hizmeti verilecek.

5 BİN PERSONELE EĞİTİM YARDIMI ARTIYOR:
Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanan memurlara ödenen aile yardımı, Türk uyruklu sözleşmeli personele de ödenecek. Yurtdışındaki memurların çocuklarına ödenen eğitim yardımı katkısı, yüzde 5 artırılacak. Yurtdışı temsilciliklerinde yaklaşık 5 bin personel görev yapıyor.

15 BİN ÖĞRENCİYE DİPLOMATİK KARİYER:
Binlerce çalışma ekonomisi mezunu genç diplomatik kariyer memuriyeti olan meslek memurluğu sınavına girebilecek. Konsolosluk ve ihtisas memuru olarak geçirdikleri süreler kıdemlerine eklenebilecek. Böylece Türkiye genelinde çalışma ekonomisi bölümünde okuyan 15 bine yakın öğrenci diplomatik kariyer fırsatı yakalayacak.

RİSKLİ BÖLGEDEKİ DİPLOMATA TEŞVİK:
Türkiye'nin genişleyen diplomasi ağı kapsamında savaş ve iç çatışma olan birçok ülkede temsilciliği bulunuyor. Bu Riskli bölgelerdeki temsilciliklerde yapan veya yapacak olan personelin teşvik edilmesi amacıyla personele verilecek teşvik ödeneği artırılıyor.

Türkiye / Sabah

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
HİZMETLI 6 ay önce

NERESİ MÜJDE ANLAMAK MÜMKÜN DEYİL

Avatar
Emre 6 ay önce

Çalışan memurla alakalı hiç bişey yok ama başlıkta memurlarada müjde yazıyor pilot maaşlarından vergi istisnası oda iyi millet memur maaşına dikti gözünü vefi bizden kesildin hatta herkesin maaşı bizden ödensin

Avatar
Umut 6 ay önce

Böyle habercilikmi olur hani memura müjde yalancı düzenbaz haberciler

Avatar
Mustafa 6 ay önce

4d kamu işçisi memur ile aynı işi yapsın.
Ama üvey evlat muamelesi görsün.
Memurun maaşının yarısını alsın

Avatar
selim 6 ay önce

muhtesem

Avatar
Mehmet CAN 5 ay önce

Sizin yapacağınız ...........Neyse Allah sizi bildiği gibi yapsın.İnşAllah...

Avatar
İlyas ERDEM 5 ay önce

..................................................................

Avatar
.. 5 ay önce

YORUMUNUZ REKLAM İÇERMESİ NEDENİYLE YAYINLANMAMIŞTIR.