Kamuda ve belediyelerdeki tüm sözleşmelilere kadro için kanun teklifi verildi! Bu teklif yasalaşabilir mi?

Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 24 Haziran 2020 de Meclise sunuldu. Teklif ile, sözleşmeli öğretmen uygulamasının kaldırılması, mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi, ayrıca kamuda ve belediyelerde görev yapan tüm sözleşmeli çalışanların da memur kadrolarına atanması amaçlanmaktadır

Kamuda ve belediyelerdeki tüm sözleşmelilere kadro için kanun teklifi verildi! Bu teklif yasalaşabilir mi?

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

14/07/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ekte sunulmuştur. 18/06/2020 Gereğini saygılarımla arz ederim. Av. Sevda ERDAN KILIÇ/İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Türkiye'de sözleşmeli çalıştırma uygulaması 1970'li yıllarda başlamış; kamuda sözleşmeli personel istihdam edilmesine yönelik çalışmalarla birlikte 1980'li yıllarda sözleşmeli personel statüsünün memurluk sistemine alternatif bir yapı olarak ortaya konulması ile hız kazanmıştır. O dönem kamu sektöründe özelleştirmelerin başlamasıyla KIT'lerde çalışan sayısının azaltılması hedeflenmiş ve KİT'lerde memurların sözleşmeli personel statüsüne geçmesi özendirilmiştir. 

1989 tarihli Anayasa Mahkemesi'nin sözleşmeli personelin statüsüyle ilgili kararı sonrasında, sözleşmeli personel ile memur arasındaki farkın azalmasıyla, yönetim tarafından bu tür çalışma biçimini özendirici ücret politikasından vazgeçilmiş, ancak esneklik uygulamaları geçici işçilik üzerinden yürümeye devam etmiştir. Ayrıca 1988 yılından itibaren yardımcı hizmetler sınıfındaki personel sayısının azalmasıyla, bu sınıfın yerine getirdiği işler ücret karşılığı doğrudan piyasaya verilmeye başlanmıştır. 1990'lı yıllarda kamu personel rejimi içerisinde esnekliğin uygulanmasında etken olarak yaygınlaşan bir diğer uygulama da taşeron işçi çalıştırma yöntemi olmuştur. Özellikle KİT'lerdeki personel sayısının sınırlı tutulması politikaları doğrultusunda yeni eleman alınmaması veya sınırlı sayıda eleman alınması nedeniyle taşeron işçi çalıştırma yöntemi KİT'lerde yaygın bir yöntem olarak kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra yerel yönetimlerde de uygulanmaya başlanan bu sistem, 2000ʻli yıllarda belirtilen bu işler dışındaki alanlarda da yaygınlaşmaya başlamıştır. 2003 yılında çıkarılan bir kanunla, hastanelere sözleşmeli sağlık görevlileri alınabileceği hükmünün yanı sıra, "sağlık hizmetleri” ve “yardımcı sağlık hizmetleri” sınıfına ilişkin olarak da gerekli görüldüğü hallerde piyasadan hizmet satın alma yoluna gidilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Böylece taşeronlaşma bu alandaki memurluk statüsüne de getirilmiştir. 

Bugün kamuda ve belediyelerde sözleşmeli, işçi, kadro karşılığı sözleşmeli, kapsam içi ve kapsam dışı çalışan gibi parçalı yapının yanına taşeron çalışma sistemi eklendiğinde, ortaya çok farklı pozisyonlarda, farklı alanlardan olan ancak aynı işi yapan, bununla birlikte farklı ücretler alan bir çalışma ortamı oluşmuştur. 

Başta sözleşmeli çalışanlar olmak üzere çok sayıda hakkaniyetsizlik yaratan bu uygulamalar mağduriyet yaratmaktadır. Memur olarak görev yapan çalışanın tayin, nakil hakkı bulunurken, bu hak sözleşmelilerde kısıta tabi tutulmaktadır. Diğer yandan taşeron işçi olarak çalışanların önemli bir kısmı halen kadro alamamışlardır. 
Anayasa'nın 10. maddesinde “Herkes, dil, irk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir."; 49. maddesinde “Çalışma herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları ve işsizleri korumak, çalışmayı desteklemek, işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak ve çalışma barışını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.”; 55. maddesinde “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır.” denilmektedir. 

Türkiye'nin taraf olduğu 27.05.1949 gün ve 7217 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan * Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 23. maddesi; 

2. Herkesin, herhangi bir ayrım gözetmeksizin, eşit iş için eşit ücrete hakkı vardır. 

3. Herkesin kendisi ve ailesi için insan onuruna yaraşır ve gerekirse her türlü sosyal koruma önlemleriyle desteklenmiş bir yaşam sağlayacak adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır." 

Hükümlerini içermektedir. 

Bu hükümler ile garanti altına alınan çalışma hayatında eşitlik, eşit işe eşit ücret, elverişli ücret ile istihdam ve adil çalışma koşullarına sahip olma gibi prensipler, sözleşmeli statüde çalıştırılan personellerin yaşadıkları sıkıntıların yasal yollarla giderilmesi ve hukuken teminat altına alınmasını gerektirmektedir. Bu nedenle, 25 Haziran 2013'ten sonra işe başlayan tüm sözleşmeli personelin kurum ayırımı yapılmadan bu haktan yararlanmaları, Anayasal ve yasal düzenlemelerin ruhuna ve sosyal devlet ilkesine uygun düşecektir. 

Teklifle, başta Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan sözleşmeli öğretmen uygulaması kaldırılmakta, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi öngörülmekte, 
amuda ve belediyelerde diğer adlar altında görev yapan tüm sözleşmeli çalışanların da memur kadrolarına atanmalarına imkan sağlanmaktadır. 

Böylece kamu kurum ve kuruluşlarında görev, yetki ve sorumluklar taşıyan farklı kadrolarda istihdam edilen personelin statüsü, mali ve sosyal hakları ile diğer hakları konusunda farklılıklar ortadan kaldırılmaktadır. 

Diğer yandan teklifle, memur kadrolarına atanacak personelin kurum içi yer değişikliği ile izin hakları gibi bazı hakları genişletilmekte, bunlara görevde yükselme, kurumlar arası nakil ve yönetici kadrolarına atanma gibi konularda yeni imkanlar tanınmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Milli Eğitim Bakanlığı'nda sözleşmeli öğretmen uygulaması kaldırılmakta, öğretmenlerin tamamının kadroya geçirilmesi düzenlenmektedir. 

MADDE 2- Kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 Sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası, 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/2004 Tarih ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 11/10/2011 Tarih ve 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ile 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personel ile 657 sayılı Kanunun 86 inci maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak çalışmakta olanların memur kadrolarına atanması ve buna ilişkin usul ve esaslar belirlenmektedir. 

MADDE 3- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 4- Yürütme maddesidir. 

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 Tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fikrasının üçüncü paragrafında yer alan "Milli Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 2- 14/7/1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

"Geçici Madde 47- 

(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında, bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 17/2/2011 tarihli ve 6114 şayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/2004 Tarih ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 11/10/2011 Tarih ve 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ile 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin üçüncü fikrası hükümleri uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla çalışmakta olan ve bu kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar için, pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bulunduğu pozisyon unvanıyla, bu kanunla aynı unvanlı memur kadroları ihdas edilir ve bu başvuru sahipleri söz konusu kadrolara bulunduğu pozisyon unvanıyla, ayni unvanlı memur kadrosu olmaması halinde sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdarinşltr Başkanlığınca müştereken belirlenen memur kadrolarına; il özel idaresi, belediye KeHolpa. kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye K 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde bu maddenin yürürlük tat çalışmakta olan ve bu maddeyi ihdas eden Kanunun yayım tarihi itibarıyla 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/4 maddesi çerçevesinde çalışmakta olanlardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

(2) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası, 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanun, 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Türk Patent ve Marka Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanun, 24/4/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 28/12/2010 tarihli ve 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun, 11/11/1983 tarihli ve 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 24/11/2004 Tarih ve 5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun, 11/10/2011 Tarih ve 663 Sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi ile 3/7/2005 Tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uyarınca çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fikrası ve 4924 Sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken, 5258 Sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi çerçevesinde görev yapanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. 

(4) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitilders değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve baştaği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. 

(5) Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatina esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında değerlendirilir. 

(6) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananlardan, 15/10/2008 tarihinden önce sözleşmeli personel pozisyonlarına ataması yapılmış olanların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, atandıkları memur kadrolarında geçmiş kabul edilir ve intibakları 5434 sayılı Kanunun mülga ek 18 inci maddesi hükümlerine göre yapılır. 

(7) Bu madde kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, sinif, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla bu kanunla ihdas edilir ve kurumların kadrolarına eklenmiş ve memur kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren 60 gün içinde Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na bildirilir. 

(8) Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yetkilidir." 

Geçici Madde 48- 

(1) Bu maddenin yayımı tarihinde Sağlık Bakanlığı 'nda bu Kanunun 86 nci maddesine göre vekil ebe ve hemşire olarak en az altı aydan beri çalışmakta olan ve yine bu kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, çalıştığı pozisyon unvanlarına göre, bu kanunla ihdas edilen aynı unvanlı memur kadrolarına, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce askerlik, doğum, milletvekili ve mahalli idareler genel ve ara seçimleri ile ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinden ayrılanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. 

(3) Bu madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların vekil olarak çalıştıkları hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." 

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
kartal 1 hafta önce

Verilmesin kadro

Avatar
SİNAN 1 hafta önce

KADRO VERİLSE KARTAL ÖLECEK HADİ HAYIRLISI