TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı resmi gazetede yayımlandı

TMO Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü 26.09.2017 tarih ve 30192 sayılı resmi gazetede yayımlandı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden:

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra birimlerinde görev yapan personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnameye tabi olarak istihdam edilen personelden bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması hâlinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Genel Müdür: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürünü,

ç) Genel Müdürlük: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünü (TMO),

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmelikte belirlenen kadro veya pozisyon unvanlarına aynı veya başka hizmet gruplarından yapılacak yükselme niteliğindeki atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet grubu: Benzer kadro ve pozisyon unvanlarının gruplandırılmasını,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde sayılan süreleri,

ğ) Kadro veya pozisyon unvanı: Personelin Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğündeki kadro veya pozisyon unvanını,

h) Merkez: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını,

ı) Taşra teşkilatı: Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı dışındaki birimleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadro ve pozisyonlar;

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Teknik şef, şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, ajans amiri, koruma ve güvenlik amiri.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Denetim hizmetleri grubu;

1) Kontrolör.

ç) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Eğitim uzmanı, teknik uzman, uzman,

2) Uzman yardımcısı.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı.

e) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici, sistem programcısı.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Eksper, muhasebeci,

2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, puantör, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi,

3) İtfaiyeci,

4) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı.

g) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Dağıtıcı, aşçı, hizmetli, kaloriferci, bahçıvan, teknisyen yardımcısı.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar;

a) Avukat, mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eczacı, ekonomist, istatistikçi, diyetisyen, tekniker, teknisyen, laborant, grafiker, sağlık memuru, programcı, mütercim.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranılacak şartlar

MADDE 6 – (1) Müşavir ve başuzman kadrolarına atanabilmek için 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvelde belirtilen kadro unvanlarında çalışmış olmak şartı aranır.

(2) İç denetim birim başkanı ve iç denetçi kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak

gerekir.

(3) İç denetim birim başkanı ve iç denetçi kadrolarına yapılacak atamalarda bu maddede sayılan şartları haiz olmanın yanı sıra ilgili yılı içerisinde yayımlanan Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Genel Yatırım ve Finansman Programı ve ilgili diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak gerekir.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak.

b) TMO’da alt görevlerde en az altı ay çalışmış olmak.

Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Sınava tabi olarak görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda; personelde aranacak özel şartlar unvanları itibariyle aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube müdürü (Merkez) olarak atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

b) Hukuk müşaviri olarak atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

2) Hukuk fakültesi mezunu ve avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Sivil savunma uzmanı olarak atanabilmek için;

1) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre aranan şartlara sahip olmak,

2) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

ç) Kontrolör (hesap) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında şef, ajans amiri, uzman, eğitim uzmanı, ekonomist, muhasebeci ve eksper pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak.

d) Kontrolör (teknik) pozisyonuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında teknik şef, ajans amiri, teknik uzman, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, istatistikçi, mühendis, kimyager, biyolog, tekniker ve eksper pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak.

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; teknik şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir unvanda veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknisyen, eksper pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak.

f) Uzman, eğitim uzmanı pozisyonuna atanabilmek için;

1) Uzman pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenimin sosyal ve idari bilimler bölümlerinden mezun olmak,

2) Eğitim uzmanı pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenimin eğitimle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

3) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında; şef, ajans amiri pozisyonlarında tek bir unvanda veya her iki unvanda toplamda en az üç yıl veya mütercim, muhasebeci, eksper, memur, uzman yardımcısı, bilgisayar işletmeni, sağlık memuru, ambar memuru pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az beş yıl çalışmış olmak.

g) Teknik şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin hizmetin gerektirdiği teknik bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; mühendis, mimar, çözümleyici, sistem programcısı, programcı, ekonomist, kimyager, biyolog, istatistikçi, laborant, tekniker, teknisyen, eksper pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak.

ğ) Şef pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin sosyal ve idari bilimler bölümlerinden mezun olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında; muhasebeci, eksper, memur, uzman yardımcısı, bilgisayar işletmeni, satın alma memuru, sağlık memuru, sekreter, ambar memuru, santral memuru pozisyonlarında tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak.

h) Ajans amiri pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında mühendis, eksper, muhasebeci, tekniker pozisyonlarında; tek bir unvanda veya birden fazla unvanda olmak üzere toplamda en az üç yıl çalışmış olmak.

ı) İtfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik amir yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Hizmet süresi en az beş yıl olmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi veya itfaiyeci pozisyonlarında en az üç yıl hizmeti olmak.

i) Sistem programcısı ve çözümleyici olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenimin istatistik, fizik, matematik bölümleri veya mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden veya dört yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Sistem çözümleme ve bilgi işlem yönetiminde deneyimli olmak ve bunu belgelendirmek,

3) En az iki bilgisayar işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,

4) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

j) Eksper olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin tarım ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

3) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

k) Muhasebeci olarak atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenimin idari bölümlerinden mezun olmak,

2) Bilgisayar işletmeni, sekreter, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, şoför unvanlarının herhangi birinde en az altı ay çalışmış olmak,

3) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

l) Uzman yardımcısı olarak atanabilmek için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Hizmet süresi en az üç yıl olmak.

m) Bilgisayar işletmeni, sekreter, puantör, memur, ambar memuru, satın alma memuru, santral memuru olarak atanabilmek için;

1) Bilgisayar işletmeni kadrosu için en az iki yıllık yükseköğrenimin bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Diğerleri için en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

n) Şoför olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Ağır vasıta ehliyetine sahip olmak.

o) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen şartları taşımak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak genel şartlar

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olma koşulunun yanında son başvuru tarihi itibarıyla deneme süresine tabi sözleşmeli personel olmamak şartı aranır.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda, personelde aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlardan; mühendis, mimar, kimyager, biyolog, eczacı, ekonomist, istatistikçi, mütercim, diyetisyen pozisyonları için fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak.

b) Avukat pozisyonu için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

c) Programcı pozisyonu için; bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak veya dört yıllık fakültelerin fizik, matematik bölümleri ile mühendislik fakültelerinin elektrik, elektrik/elektronik, elektronik ve bilgisayar ile ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Tekniker pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

d) Teknisyen pozisyonu için; atama yapılacak pozisyonun gerektirdiği alanlarda eğitim veren bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

e) Laborant pozisyonu için; fakülte, yüksekokul, sağlık meslek liselerinin veya meslek liselerinin ilgili bölümünden mezun olmak,

f) Sağlık memuru pozisyonu için; fakülte, yüksekokul veya sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,

g) Grafiker pozisyonu için; mesleğin gerektirdiği alanda eğitim veren en az iki yıllık yüksekokulların ilgili bölümünden mezun olmak,

gerekir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınav Kurulları ve Sınavlara İlişkin Hükümler

Sınav Kurulu

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere beş kişiden oluşan Sınav Kurulu oluşturulur. Sınav kurulları; Genel Müdür veya görevlendireceği genel müdür yardımcısı başkanlığında, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı ve diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle birer yedek üye belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde sözlü sınav için de aynı usulle kurul oluşturulabilir.

(2) Sınav Kurulu üyeleri, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden fiilen yürütülmekte olan kadro unvanı ve öğrenim itibariyle lisansüstü öğrenim hariç daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav Kurulu üyeleri, eşleri ile ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katılacağı yazılı sınavlara ilişkin iş ve işlemlere dâhil olamazlar. Bu durumdaki asıl üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulu, üye tam sayısı ile toplanır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya Kurul Başkanının marifetiyle yedek üye katılır. Kurul kararları oy çokluğu ile alınır. Sözlü sınav değerlendirmesi ise her üye tarafından ayrı ayrı yapılır.

(5) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav kurullarının görevleri

MADDE 12 – (1) Sınav kurullarının görevleri şunlardır:

a) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihlerini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

b) Yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak,

c) Yazılı sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak,

ç) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalara ilişkin sözlü sınav tarihlerini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek,

d) Sözlü sınavların sonucuna göre başarı listelerinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak,

e) Sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak.

Yazılı sınavın duyurulması

MADDE 13 – (1) Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca; atama yapılacak kadro ve pozisyon unvanı, sayısı, varsa derecesi, sınıfı ile sınava başvuru tarihi, başvuru süresi, sınav yeri, sınav tarihi ile atama yapılacak kadro ve pozisyonlara ilişkin sınav konularının başlıkları ve sınavdaki ağırlıkları sınavdan en az altmış gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınava başvuru

MADDE 14 – (1) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(2) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da başvuruda bulunabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yapılan başvurular Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca incelenerek aranan şartları taşıyan personel, sınav tarihinden otuz gün önce TMO internet sayfasında ilan edilir.

Yazılı sınav konuları ve puan ağırlıkları

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi kadro ve pozisyonlar için yapılacak olan yazılı sınava ilişkin konular ve bu konuların sınavdaki ağırlıkları, atanılacak kadronun gerektirdiği alanlar esas alınarak tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına ilişkin ders notları sınav tarihinden en az otuz gün önce personele duyurulur ve TMO internet sayfasında yayımlanır.

Yazılı sınav

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne ya da yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılabilir. Görevde yükselme sınavı TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yapılır.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, TMO Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Unvan değişikliği sınavına katılacaklarda, TMO’da veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavları, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınav sonuç listesi yazılı sınav başarı sıralamasına göre oluşturulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

Sözlü sınav

MADDE 17 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday yazılı sınav sonucunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. Sözlü sınav sonuç listesi, sözlü sınav başarı sıralamasına göre oluşturulur ve en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) İlgili personel, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(3) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 18 – (1) Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir. Başarı sıralaması, sözlü sınav sonuçlarının duyurulduğu tarihten sonra en geç otuz gün içinde TMO internet sayfasında ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

(3) Başarı sıralamasında, sınav puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara

öncelik verilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 19 – (1) Sınav sonuçlarının TMO internet sayfasında açıklandığı tarihten itibaren en geç beş iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir.

(2) Bu itirazlar en geç on iş günü içinde incelenerek karara bağlanır. İtiraz sonuçları, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca itiraz sahiplerine duyurulur.

(3) Yapılan yazılı sınavlarda hatalı sorular var ise hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde yazılı sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeniden yazılı sınav yapılır.

Engellilerin sınavı

MADDE 20 – (1) TMO, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli şartları sağlamakla yükümlüdür.

Yazılı sınavın diğer kurumlarca yapılması

MADDE 21 – (1) Yazılı sınavın Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılması hâlinde, sınava ilişkin hususlar, Genel Müdürlük ile ilgili kurum arasında düzenlenecek protokol çerçevesinde belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Atamaya İlişkin Hükümler

Atama

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen görevlere ilişkin boş kadro ve pozisyonlara atanmak için;

a) En yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip, başarı sıralaması esas alınarak, atanmaya hak kazanan personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

b) Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren en geç otuz gün içinde atama yapılır.

(2) Atamaları yapılanlardan, yasal süresi içinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilir. Bu durumda olanların görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanabilmeleri için bu Yönetmelikte öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına yeniden girmeleri ve başarılı olmaları gerekir.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atama şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan ya da boşalan kadro veya pozisyonlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar başarı listesindeki yedek adaylar arasında en yüksek başarı puanı olandan başlamak üzere atama yapılabilir.

(4) Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarında başarı göstererek ataması yapılan personel, atandıkları yerde göreve başladıkları tarihten itibaren fiilen üç yıl çalışmadan nakil talebinde bulunamaz. Göreve başladıktan sonra ortaya çıkan sağlık, aile birliği mazeretlerinde bu şart aranmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlara, ilgili mevzuat uyarınca atanmış veya atanma hakkı kazanmış olanların kazanılmış hakları saklıdır.

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı görev grubunda kalmak kaydıyla atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşıyanlar, sınav yapılmaksızın alt görev gruplarındaki aynı düzey görevlere ve aynı alt görev grubundaki diğer görevlere atanabilirler.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir.

c) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere atanılacak kadro veya pozisyonun gerektirdiği özellikleri taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

ç) TMO’da veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevlerden alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

d) Unvan değişikliğine tabi kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılabilir.

e) Avukat pozisyonundan hukuk müşavirliği kadrosuna bu Yönetmelikte belirlenen atama şartlarını taşımak ve TMO’da altı ay çalışmış olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

f) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatındaki şube müdür yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için dört yıllık yükseköğrenim mezunu, TMO’da alt görevlerde altı ay çalışmış ve toplam en az altı yıl hizmet süresi olmak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar;

a) Unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere,

b) Atanılacak görev için aranan hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatta aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla, uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere,

görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanabilirler.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 23/12/2014 tarihli ve 29214 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan personel hakkında diğer koşullara sahip oldukları takdirde bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin uygulanması bakımından iki veya üç yıllık yükseköğrenim görmüş olanlar dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü yürütür.

Kamubiz.com Özel Haber

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.