Hasan GÜNEŞ
Hasan GÜNEŞ
Eğitimci Yazar
Yazarın Makaleleri
DEMOKRASİ YAŞANARAK ÖĞRENİLİR
Demokrasi; toplumu bağlayıcı olarak kararların, o kararlara uyması beklenen ya da zorlanan kişilerin istencini yansıtacak biçimde oluşturulduğu yönetim biçimidir.      Demokrasi eğitimi; demokratik bir toplumda bireyin ilişkisine...
SINIFLARDA SÜREKLİ ANLATIM YÖNTEMİNİ KULLANMAK
Anlatma yöntemi; sınıftaki çalışmalarda daha çok öğretmenin etkin olmasını gerektiren; öğretmenden etkin olmasını gerektiren; öğretmenden, öğretim proğramında yer alan konuların anlatılarak açıklanmasını; yine öğretmenin uyandıracağı...
GENELLİKLE ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN ARAŞTIRMALAR YA TOPLUMSAL GERÇEKLERİMİZLE İLGİSİ BULUNMAMAKTA YA DA ÖNEMSENMEMEKTEDİR
    Araştırma; genelleştirilebilen bilgi üretmek ya da üretilmiş olan bilgiye katkıda bulunmak amacıyla sistemli gözlemler; deneyler yapma, belgelerini, yayınları inceleme ve bunların sonucunda toplumun verileri bilimsel yöntemlerle...
SANAT VE BİLİMSEL BİLGİ İNSANI ÖZGÜRLEŞTİRİR
Bilgilerin giderek gelişip derinlemesine yaşam kalitesinin artırma şeklinde anlaşılan ilerleme neden eğitim ile ilgisi bulunmaktadır? Ancak bundan önce yanıtlanması gereken sorular bulunmaktadır.    Hangi tür bilgi yaşam kalitesini...
ÖĞRETMENE ŞİDDET GİDEREK YAYGINLAŞMAKTADIR
   Beklenti, öğretmenin yaptığı eylemin sonunda belli bir amaca  ulaşacağı inancına verilen isimdir.     Okulun amaçlarının gerçekleştirme düzeyi büyük ölçüde öğretmenlerin beklentilerinin gerçekleşmesine...
OKUL YÖNETİMİ TESADÜFLERE BIRAKILMAYACAK ÖNEMLİDİR
Bilimsele bilgi, bilimsel yöntem aracılığıyla doğruluğu veya yanlışlığı ispatlanabilen olgu ve olaylardan elde edilen bilgiye verilen isimdir.    Kuşkusuz, okulların bilimsel yöntemlerle yönetilmesi okulları amaçları doğrultusunda...
ÖĞRENCİNİN BİREYSELLEŞMESİNİN ÖNEMİ
Bireyselleştirme, bireyin biricikliğinden yola çıkan, bireyin keşfedilmesine, bireyin kişilik gelişimine, bireyin benlik bilincinin oluşumuna olumlu katkıyı temel alan sürece verilen isimdir.      Öğrencinin bireyselleşmesinin...
OKUL MÜDÜRÜ BİLGİYİ ÖĞRETMENDEN SAKLAMAMALI
Bilgi erki, yöneticinin astlarına gereksindiği değerli ve yaşamsal gördüğü bilgileri sağlama yollarının başında olmasıyla sağlanan erke verilen isimdir.     Kuşkusuz, okullarda en önemli bilgi kaynakları yasa, yönetmelik...
OKULLARDAKİ İLİŞKİLERDE ÖZGÜRLÜK, ADALET VE EŞİTLİK
Birlikçi yönetim, uzmanlaşmış işgörenleri çalıştıran örgütlerde bu işgörenleri yaratıcılıklarından daha yüksek düzeyde yararlanabilmek için bağımsızlık ortamı içinde çalışanları gerektiği düşüncesine dayanan yönetim biçimine...
ÖĞRENCİLERİN GEREKSİNMELERİ TAM OLARAK KARŞILANMIYOR
 Tüm insanlar güvenliğe, sevgiye ve statüye gereksinimi vardır. Güvenlik, sevgi vb. denilince ne anlaşılmalıdır?     En başta, çocuk aile çevresini güvenli yerler olarak algılamalıdır. Ancak, halen bazı ailelerde fiziksel...
DUYARLI BİREYLER YETİŞTİRMEK
Toplumumuzun sorunlarının çözümü için önce bizim davranışlarımızın, değerlerimizin değişmesi gerekir. Duyarlı, çalışkan, dinamik bir toplumda, siyasetçi tipide, siyaset kadroları, bürokratik yapı basın da değişir. Kısaca duyarlı...
UMUTSUZLUK ÜZERİNE
       Yurttaş olarak gündelik yaşamımız içinde umut veren gelişmelere şahit olduğumuz gibi umutsuz gelişmelerle de karşılaşıyoruz.  Tabii ki mutsuz gelişmelerle daha çok  karşılaşmak daha da mümkün....
OKUL MÜDÜRLERİ VE STRES
Kişinin kendini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür, stres.     Kuşkusuz, okul yöneticilerinin karşı karşıya bulunduğu stres kaynakları çeşitlidir....
DÜŞÜNCELERİNDEN DOLAYI SORUŞTURMA GEÇİREN ÖĞRETİM ELEMANLARI
Örgütü kuşatan psikolojik atmosfere örgütsel iklim denir. Üniversite iklimi astlar, güven, iletişimde açıklık anlayışı ve destekleyici liderlik, çalışanların özerkliği, yüksek verim amaçlarına sahip olma gibi özelliklere sahip olmak...
ÖĞRENCİLERİN BESLENME SORUNU VE GÜDÜLENMESİ
Güdülenme bir şey yapmak için harekete geçmek demektir. Kuşkusuz, öğrencinin güdülenmesi eğitimin önemli sorunlarından biridir. Öğrencinin güdülenmesi öğretme-öğrenme sürecinin etkililiği için önem taşıyor.      ...
İDEAL İNSAN TİPİ VE EĞİTİM
En başta 24 kasım öğretmenler nedeniyle bütün öğretmenlere bu yazıyı  ithaf edildiğini belirtmeliyim.     Etkili bir toplumun tipik insan tipi, toplumsal sorumluluk ve paylaşma duygusu gelişmiş, davranışlarında kişisel...
EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN ATANMASINDA BİLİMSEL İLKELERE UYULMUYOR?
      İnsan yetiştirme düzenimiz için eğitim ve kültür son derece önemli. Ancak; hafızasına yanlış bilgiler yüklenerek eline diploma verilmiş kişilerle toplum kalkınamaz. Kültürlü olan kişilerin davranış biçimleri,...
ÖĞRENCİNİN ÖZGÜVEN KAZANMASINDA ÖĞRETMENİN ROLÜ
Yurttaş; ülkenin yönetiminde söz sahibi olanlara bilim adamlarına, yargı organlarına, kısaca toplumuna güvenmek ister. Çünkü, güven duygusu gelecekte ne olacağına dair bir duygudur. Bu duyguya sahip olmak huzur vericidir.     ...
OKUL NASIL ETKİLİ OLABİLİR?
Okullarda liderlik, etkili öğretmenlik, mesleki gelişim, okul-çevre ilişkileri ve örgütsel bağlılık bileşenleri yine okulların etkililiği bağlamında ele alınmaktadır. Geçekte, bu kapsam içerisine giren etkenlerin sorgulanması önem taşıyor....
ÖĞRENCİLERİN STRES KAYNAKLARI
Kişinin kendisini tehdit veya baskı altında algıladığında verdiği fiziksel, zihinsel, duygusal ve davranışsal tepkiler bütünüdür.    Öğrencilerin stres kaynaklarını  üç boyutuyla düşünmek gerekir. Birincisi aile, ikincisi...
ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ NASIL OLMALI?
Çağdaş üniversite öğrencisinin niteliklerinin başında toplumsal duyarlılık geliyor. Ancak, üniversitelerde eğitimin nasıl yozlaştığına birebir şahit oldum. Öyle ki bakanlar kurulunun nasıl oluştuğunu bilmeyen öğrenciler var. Bu nitelikte...
KADIN EĞİTİM YÖNETİCİLERİ NEDEN ATANMAMAKTADIR?
Eğitimin en temel amaçları; bireyi meslek sahibi yapmak ve iyi yurttaş yetiştirmektir. Bireyin gelişimini sağlamak ve topluma uyumunu sağlamak en temel amaçlardandır.     Bireyi meslek sahibi yapmak en temel amaçlardan olmasına...
ÖĞRETMENLERİN İŞİNİ ANLAMLI BULMASI
Okulun etkililiği önemli ölçüde örgüt çalışanlarının anlamlı katkısına bağlıdır. Bunlar içinde öğretmenler başlı başına rol oynamaktadır. Kuşkusuz, öğretmenlerin katkısının sürdürülmesi bireysel ihtiyaçlarının karşılanmasına...
EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE ÇATIŞMA
Açık çatışma; çatışma hakkındaki tarafların fiilen gösterdikleri davranışa işaret eden çatışmaya verilen isimdir. Kuşkusuz, eğitim örgütlerinde okul müdürü-öğretmen; öğretmen-öğrenci; öğretmen-öğretmen; öğrenci-öğrenci...