Hasan GÜNEŞ
Hasan GÜNEŞ
Eğitimci Yazar
Yazarın Makaleleri
OKULLARDA AŞAĞIDAN YUKARIYA İLETİŞİM
      Aşağıdan yukarıya iletişim astın verdiği rapor ve tepkilerden oluşan ve yine astların gerekli bilgileri üstlerine verme aracı olan iletişim biçimine verilen isimdir.      Aşağıdan yukarıya...
OKULLARDA AMAÇLARA GÖRE YÖNETİM
Amaçlara göre yönetim bir örgütte üst ve astların amaçlarını birlikte belirledikleri, sorumluluk aldıkları ve ulaşacakları sonuçların birlikte kararlaştırdıkları ve belirli dönemlerde bu amaçlar ve sonuçların gerçekleşip gerçekleşmediğini...
BASKI GRUPLARI VE OKULLAR
Baskı grubu” Yöneticilerin ya da liderleri aracılığıyla hükümet ya da başka toplumsal grupları etkileyerek üyelerin ortak çıkarlarını geliştirmeyi ve korumayı amaçlayan örgütsel gruba” verilen isimdir. Baskı grupları  okulları...
AÇIK SİSTEM OLARAK OKUL
          Açık sistem çevresindeki diğer sistemlerden sürekli girdi alan bunları belirli süreçlerden geçirdikten sonra yine, çevreye sunan, böylelikle çevreyi etkileyen ve ondan etkilenen sistemdir....
AÇILIMLI İLETİŞİM
Açılımlı iletişim” güvenli davranışların sergilendiği , karşısındaki kişiye yönelik suçlama, yargılama, olumsuz yönünü ve genellemenin yapılmadığı; bundan dolayı dinleyicinin kaynağı gayret ederek dinlediği ve iletişimin karşılıklı...
EĞİTİMDE AÇIK AMAÇLAR
Açık amaçlar, bir örgütün toplumca kendine verilen formal ve genel amaçlardır. Eğitim örgütlerinin genel amaçları nelerdir? Bu amaçların gerçekleştirilmesinin sonuçları nelerdir? Bu sonuçlar ülkemizde nasıl bir seyir izlemektedir? Neler...
EĞİTİMDE ARAŞTIRICI DAVRANIŞIN ÖNEMİ
Araştırıcı davranış” belli bir durumu tam olarak inceledikten sonra, ona ilişkin başka durumları kavramsal olarak inceleme” ye verilen isimdir. Kuşkusuz, araştırıcı davranışla ilgili olarak şunların incelenmesi gerekmektedir. Araştırıcı...
ANSAL ÇATIŞMA VE ÖĞRETİM ÜYELERİ
Ansal çatışma; bir bölümü öbür bölümü yasaklayan değerler arasında bocalama geçiren ve sonunda bunlardan birini seçmek zorunluluğunda bulunan bireyin  içine düştüğü psikolojik durumdur.     Kuşkusuz, böyle bir olgunun...
EĞİTİMDE AÇIK DAVRANIŞIN ÖNEMİ
Açık davranış, başkalarınca doğrudan doğruya duyu organları aracılığıyla algılanıp ayıt edilebilen davranıştır. Kuşkusuz, bu terimin veli, okul yöneticisi, öğretmen ve öğrenci boyutu bulunmaktadır.      Veli boyutunu...
HÜMANİZM VE EĞİTİM
İnsanın önemi ya da ilgilerine; insanoğlunun önemine ağırlık veren ve her şeyin ölçüsü, insan olduğu hümanizm, eğitim ile ile yakından ile ilgisi bulunuyor. Hümanizm, insanın onuru ve her şeyden önce insanın önemine vurgu yaparken eğitimin...
ZEKA VE ÖĞRENCİ
Zeka(anlak) insanın toplumsal çevresine öğrenme yoluyla yeni durumlara uyma yeteneğidir. İlkönce uyma yeteneğinin önemine değinmek gerekir. Öğrenci uyma yeteneğine sahip değilse şu sorunlarla karşılaşabilir: … Uyma yeteneğinin yokluğu...
BENCİL ÖĞRENCİLERLE BAŞA ÇIKMAK
Bilindiği bencillik,  bireyin başkalarının yararını düşünmeden, kimi kez onlara zarar vererek; davranışlarını yalnız kendi gereksinmelerini gidererek, kendine çıkar sağlayacak biçimde yönlendirmesine verilen isimdir. Kuşkusuz, bencil...
DEMOKRASİ, KALKINMA, SAYGINLIK VE EĞİTİM
Herkesin dilinde demokrasi. Ancak yeterli çabamız var mı? Yeterli mücadelemiz, yeterli hoşgörümüz var mı? Kalkınma diyoruz, çağ atlamak istiyoruz, bunun için bilgi kaynaklarımız yeterli mi? Saygın bir devlet, saygın bir toplum olmak istiyoruz....
OKULUN ETKİLİLİĞİNİN BAĞLILIK AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bağlılık bir olayın meydana gelmesinin başka  bir olaya bağlı olması durumuna verilen isimdir. Söz konusu örgütsel etkililik  olduğunda birçok etkenden bahsetmek gerekmektedir. Bunlardan en önemlisi, öğretmenlerin beklentilerinin...
BASİT ANOMİ VE OKULLAR
Basit anomi bir grup ya da toplumdaki değer çatışmalarından doğan huzursuzluktur. Gerçekten okullarda değer çatışmaları görülmekte midir? Hangi gruplar arasında değer çatışmaları görülmektedir? Okullarda görülen değer çatışmasını...
TOPLUMSAL BENZEŞME VE EĞİTİM ÖRGÜTLERİ
Bilindiği gibi, toplumsal kültürlerin, değişik kültürlerden birey ya da grupların türdeş bir kültür bütünü oluşturacak biçimde kaynaşmalarına toplumsal benzeşme  denir.     Okul açısından, toplumsal benzeşme önem...
SAHİP OLDUĞUMUZ EZBER EĞİTİMİNİN SONUÇLARI
Yıllardır ezber eğitimin olumsuz sonuçları ve bu sistemin değiştirilmesine yönelik çok şeyler söylenildi. Ancak, değişen bir şey yok.     Ezber eğitimin nedenleri olumsuz sonuçlarına değinmek bu makalenin konusunu oluşturmaktadır....
ÖĞRETMENLERİN BÜTÜNLEŞMESİNİN ÖNEMİ
Bilindiği gibi  bütünleşme bir grup veya toplumsal sistemin üyelerinin birbirleriyle çelişen davranışlarda bulunmadan üyelerin birbirini tutması, grubun bütünleşmeyi bozacak hareketlere karşı çıkması, üyelerin grubu bırakmak istememeleri...
Okullarda Bayram Törenlerinin Yeniden Gündeme Gelmesi
Çoğunlukla, örgütsel tören tarihsel nitelik taşıyan bir olaya toplumun verdiği kültürel ağırlığı sürekli kılmak belirli yer ve zamanlarda düzenlenen bir davranış türüne verilen isimdir. Eğitim tarihimizde, okullarda bayram tatilleri...
BİR MİLYON ÖĞRETMEN BİR MİLYON FİKİR VE ÖĞRETMENLERİN KARARA KATILMASININ SONUÇLARI
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere yönelik Bir Milyon Öğretmen Bir Milyon Fikir uygulaması ile öğretmenlerin görüşlerini alıyor. Kuşkusuz bu proje ile gerek öğretmen gerekse eğitim dünyası adına eşsiz katkısı bulunuyor. Böyle...
ÜLKEMİZDE ÖĞRETMENLERİN GÜDÜLERİ KARŞILANMIYOR
Bu köşe yazısı, öğretmen güdülerinin karşılanması ve karşılanmamasının sonuçları ile ilgilidir. Özgerçekleşim güdüsünün karşılanması hem öğretmen açısından hem de okul yönetimi açısından önem taşıyor. Özgerçekleşim...
ÜNİVERSİTELERDE ÖRGÜTSEL ETİK
     Yasal bir çerçevede işgörenlerde aynı tür davranışların oluşmasını sağlayan, örgütün topluma karşı yerine getirmeyi üstlendiği hizmetleri sağlarken bazı toplumsal sorumluluklarında üstlenildiğini gösteren...
BİR SİSTEM OLARAK OKULUN ETKİLİLİĞİ
Bir sistemin, birbirine bağlanan parçalara sahip olan bir bütün olduğunu söyleyebiliriz… Bir sistemin parçaları duygular, düşünceler veya davranışlar da olabilir.      Bir sistem olarak okulun etkili, etkin verimli olabilmesi,...
ÖĞRETMENLERDE TÜKENMİŞLİK SENDROMU
Tükenmişlik sendromu, yaygın olarak insanların yüz yüze çalıştığı mesleklerde bireylerin duygusal yönden kendilerini tükenmiş hissetmeleri, işleri gereği karşılaştıkları insanlara duyarsızlaşmaları ve kişisel başarı duygularında...