Sağlık Çalışanlarının Meslek Tanımına İlişkin DİDDK'dan Karar

Skopi ve Kontrast Madde verme işi Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikerinin görevi değil. Genel Sağlık - İş Sendikası tarafından açılan davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kararını verdi.

Sağlık Çalışanlarının Meslek Tanımına İlişkin DİDDK'dan Karar

T.C. 
DANISTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2016/2646 Karar No : 2018/4385 
Temyiz Edenler : 1-(Davacı): Genel Sağlık - İş Sendikası 
Vekili: Av. Abdullah Hizal Şair Eşref Bulvarı No:22 Karaahmetoğlu İş Merkezi K:4/407 - Montrö/İZMİR 2- (Davacı Yanında Davaya katılan): Mustafa Talat Erdem 159. Cad. 207. Sk. No:7/7 -Ayvalı/ANKARA 
Karşı Taraf (Davalı) Vekili : Sağlık Bakanlığı - ANKARA : Hukuk Müşaviri Nazmiye Ünal - Aynı adreste 

istemin Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı ve davacı yanında davaya katılan tarafından istenilmektedir. 
Savunmanın Özeti : Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce verilen kararın usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır. 

Danıştay Tetkik Hakimi : Su AKKURT AKSU Düşüncesi : Temyiz isteminin kısmen kabulü ile kararın, Yönetmeliğin EK-1 bölümünde yer alan "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentleri ile "Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümünün (c) bendinin iptali istemi yönünden davanın reddine ilişkin kısımlarının bozulması, diğer kısımlarının onanması gerektiği düşünülmektedir. 

TÜRK MİLLETİ ADINA 
Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü: 
Dava; 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik'in Ek-1'inde yer alan "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin, "Radyoterapi Teknikerleri"nin görev tanımında yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, "Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümünün (c) bendinin, "Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, "hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini" sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1'de "Paramedikler'in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemiyle açılmıştır. 
· Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararıyla; dava konusu Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptal istemi yönünden; Yönetmeliğin hazırlik aşamasında MEB, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, saha çalışanları, Bakanlığın ilgili birim temsilcileri gibi alanın uzmanlarının katıldığı toplantılar yapıldığı, 09/08/2010 ve 31/10/2011 tarihlerinde yapılan bu toplantılarda tibbi görüntüleme teknisyen ve teknikerlerinin iptali istenen (f) ve (g) bentlerinde düzenlenen radyonüklit görüntüleme ve floroskopi işlemlerini uzman eşliğinde yapabileceğinin karara bağlandığı, ayrıca tibbi görüntüleme (Radyoloji) teknisyenliği 2. sinif eğitim müfredatında haftada 2 saat kontrast madde uygulamaları dersinin verildiği hususları değerlendirildiğinde, dava konusu düzenlemede kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği; Yönetmeliğin "Radyoterapi Teknikeri" başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerine "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptal istemi yönünden; her iki meslek grubunun görev tanımları karşılaştırıldığında, tibbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerinin radyosyon kullanarak görüntülemeye ilişkin iş ve işlemler yapmakla görevlendirilmesine karşın radyoterapi teknikerinin görüntüleme dışında tedaviye ilişkin diğer radyoterapi uygulamalarında da görev aldığı anlaşıldığından radyoterapi teknikerlerinin bulunduğu bir komisyonda tibbi görüntüleme teknisyen/teknikerlerine yer verilmemesinde kamu yararına ve hukuka aykırılık görülmediği, kaldı ki bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının hastane yönetimlerinin gerektiğinde tibbi görüntüleme teknisyenleri/teknikerlerinin bu tür komisyonlarda görevlendirmelerine engel teşkil etmeyeceği; Yönetmeliğin "Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümünün (c) bendinde yer alan "Kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapar" düzenlemesinin iptali istemi yönünden; sağlık hizmetlerinde görevli insan gücünün ülke genelinde dengeli dağılımının sağlanması ve bütün paydaşlar arasında işbirliğinin gerçekleştirilmesi suretiyle sağlık hizmetinin daha hızlı ve nitelikli bir şekilde sunulması ve halkın sağlık hizmetlerinden yararlanması sırasında mağduriyet yaşamalarının önlenmesiyle görevli Bakanlıkça, konunun uzmanlarından oluşan kişilerin katılımı ile 09/08/2010 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararlara dayanarak, teorik ve pratik kan alma derslerini almış olan tıbbi laboratuvar tekniker/teknisyenlerine kan alma ünitesinde kan alma işlemi yapma görevi verilmesine ilişkin düzenlemede üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin "Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümünde görev tanımlarında "hastanelerde yer alan kan, imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini" sağlayacak görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenleme yönünden; bu hususa görev tanımları arasında yer verilmemiş olmasının gerektiğinde hastane yönetimlerinin bu konudaki görevlendirmelerine engel olmayacağı sonucuna varıldığından dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka bendinde aykırılık bulunmadığı; Yönetmeliğin EK-1. bölümünde "paramedikler"in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine gelince; paramediklerin 1219 sayılı Kanun'un Ek13. maddesinin (ü) bendinde "acil tip teknikeri" adıyla yer aldığı, Yönetmelikte de buna paralel olarak acil tıp teknisyen ve teknikerlerinin iş ve görev tanımlarının yapıldığı, Bakanlıkça paramedik unvanı ile ataması yapılan sağlık meslek mensubu bulunmadığı, paramedik bölümünün acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi olarak kabul edildiği hususları gözönüne alındığında, dava konusu düzenlemelerde üst hukuk normlarına, hizmet gereklerine ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiştir. 
Davacı ve davacı yanında davaya katılan, anılan kararı temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedirler. 
Temyiz edilen kararla ilgili dosyadaki belgelerin incelenmesinden; Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce verilen kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1'inde Radyoterapi Teknikerleri başlıklı bölümde yer alan (ğ) ve (h) bentlerindeki görev tanımlarına "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümde de yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin, "Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümünün (c) bendinin, 
"Tibbi Laboratuvar Teknisyeni" başlıklı bölümündeki görev tanımlarına, "hastanelerde yer alan kan imha, enfeksiyon kontrol ve kalite kontrol gibi komisyon ve komitelerde yer alınabilmesini" sağlayacak görev tanımının dahil edilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin ve Ek-1'de "Paramedikler'in görev tanımına yer verilmemesine ilişkin eksik düzenlemenin iptali istemine ilişkin kısımlarının usul ve hukuka uygun bulunduğu, davacı ve davacı yanında katılanın temyiz dilekçelerinde ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın belirtilen kısımlarının bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı sonucuna varılmıştır. 
Temyize konu kararın, dava konusu Yönetmeliğin Ek-1 bölümünde yer alan "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinin iptali isteminin reddine yönelik kısmına gelince; 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrası Hakkında Kanun'da tabip, diş tabibi, ebe, sünnetçi, hastabakici, optisyen, hemşire gibi bazı meslek mensuplarının mesleğe giriş şartları, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esaslar düzenlenmesine karşın, sağlık hizmetinde yer alan birçok sağlık mensubu hakkında düzenleme bulunmadığından, 06/04/2011 günlü, 6225 sayılı Kanun'un 9. maddesi ile 1219 sayılı Kanun'a ek 13. madde eklenmiştir. 
1219 sayılı Kanun'un ek 13. maddesinin (h) bendinde tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; 
"h) Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri; sağlık meslek liselerinin ve ön lisans seviyesindeki tibbi görüntüleme programlarından mezun; tibbi görüntüleme yöntemleri ile görüntü elde eden ve kullanıma hazır hale getiren sağlık teknisyeni/teknikeridir." şeklinde tanımlanmıştır. 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 13. maddesi ile 11/10/2011 günlü, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak çıkarılan "Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik" 22/05/2014 günlü, 29007 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Yönetmeliğin sağlık meslek mensuplarının unvanlara göre iş ve görev tanımlarının yapıldığı Ek-1'inde yer alan "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün dava konusu (f) bendinde, "Uzman eşliğinde radyonüklid görüntüleme ve floroskopi yapar."; (g) bendinde ise, "Hekim eşliğinde radyoopak madde enjeksiyonu yapar." düzenlemelerine yer verilmiştir. 
Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin "Röntgen Teknisyeninin Görev ve Yetkileri " başlıklı 141. maddesinde, "Uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler, skopi ile ilişkili grafiler dışında kalan her türlü radyografileri yapar. 
Filimlerin banyolarinin yapılmasını ve raporları ile beraber ilgili servis ve polikliniklere imza karşılığında teslim edilmesini sağlar. Grafisi yapılacak hastaların hazırlanmaları hususunda gerekli bilgiyi verir. 
Röntgen teşhis laboratuvarında her türlü araç ve cihazları işletmeye ve kullanmaya hazır bulundurur. Gerektiğinde işletir ve kullanır. 
Röntgen arşivinin düzenli olarak çalışmasını sağlar. Laboratuvar istatistiklerini hazırlar. 
Laboratuvar ve bütün cihazların bakım, temizlik ve düzenini sağlar. Laboratuvarda çalışan diğer yardımcı hizmetler sınıfı personelinin eğitimlerine yardım eder". hükmüne yer verilmiştir. 
Davacı tarafından, tibbi görüntüleme teknisyenlerine görevleri olmamasına ve bu konuda bilgi ve eğitime sahip olmamalarına rağmen, dava konusu Yönetmelik hükümleriyle, özel bilgi ve teknik gerektiren "skopi" ve "radyoopak madde uygulama" görevi verildiği; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nde röntgen teknisyenine verilmeyen bir görevin, röntgen teknisyeni ile aynı işi yapan tibbi görüntüleme teknisyeni/teknikerlerine verilmesinin kamu hizmetinde aksamalara neden olacağı ileri sürülmektedir. 
Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin yukarıda yer verilen hükmünde "her türlü radyografileri yapmak" röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmasına karşılık, "uzman tarafından yapılması gereken özel bilgi ve tekniği icap ettiren grafiler, tüm skopiler ve skopi ile ilişkili grafiler'in, röntgen teknisyenlerinin görev ve yetkileri dışında tutulduğu açıkça düzenlenmiş olup, skopi cihazlarının kullanımının uzman tarafından gerçekleştirileceği hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, söz konusu Yönetmelikte röntgen teknisyenlerinin görevleri arasında sayılmayan skopi cihazı kullanma ve buna bağlı olarak radyonüklid görüntüleme ve floroskopi ile radyoopak madde enjeksiyonu yapma görevinin, dava konusu Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1'in "Tıbbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerinde, röntgen teknisyenleri ile aynı görevi yapan tibbi görüntüleme teknisyenlerinin iş ve görev tanımı içinde yer almasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır. 
Açıklanan nedenlerle; davacının ve davacı yanında davaya katılanın temyiz istemlerinin kısmen reddi ile Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin 23/02/2016 günlü, E:2015/87, K:2016/1148 sayılı kararının Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının iş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (9) bentleri dışında kalan kısmının ONANMASINA; temyiz istemlerinin kısmen kabulü ile kararın, Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "Tibbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine ilişkin kısmının BOZULMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 22/10/2018 tarihinde oyçokluğu ile karar verildi. 
Üye 
Başkan Hasan GÜZELER 
Üye Gürsel MEKİK (XX) (XXX) 
Üye Yalçın EKMEKÇİ 
Üye Doç. Dr. Selami DEMİRKOL 
Bilal ÇALIŞKAN (XXX) 
Üye Turgay Tuncay VARLI 
Üye Oğuz YAĞLICI 
Üye Hasan ODABAŞI 
Üye Muhsin YILDIZ 
Üye Cevdet ERKAN 
(X) 
(XX) 
Üye Fatih TERZI 

KARŞI OY 
X- Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Daire kararının, Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmeliğin Ek-1'inde yer alan "Tıbbi Görüntüleme Teknisyeni/Teknikeri" başlıklı bölümünün (f) ve (g) bentlerine yönelik kısmının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, temyiz isteminin reddi ile temyize konu kararın bu kısmının da onanması gerektiği oyuyla, karara katılmiyoruz. 
Üye 
Yalçın EKMEKÇİ 
Üye Hasan ODABAŞI 
Üye Fatih TERZİ 

KARŞI OY 
XX- Dava konusu Yönetmeliğin Ek-1'inin, radyoterapi teknikerinin iş ve görev tanımının yapıldığı "Radyoterapi teknikeri" başlıklı bölümünün (ğ) bendinde, "Radyasyon güvenliği ve kalite-kontrol biriminde görev alır. Radyasyon güvenliği açısından gerekli tedbirleri alır."; (h) bendinde ise, "Tehlike anında radyasyon güvenliği kurulunca hazırlanmış olan acil durum planını uygular." şeklinde düzenlenen görevlere yer verilmesine karşın, radyoterapi teknikerleri ile benzer görevleri üstlenen ve iş/görev tanımında "a) Hasta ve çalışana yönelik radyasyon güvenlik önlemlerini uygular", "e) Radyoaktif atıkların muhafazası ve imha edilmesinde görev alır." hükümleri yer alan tibbi görüntüleme teknisyeni/teknikerinin görevlerinin düzenlendiği "Tibbi görüntüleme teknisyeni/teknikeri" başlıklı bölümünde, üstlendiği görevlerle bağlantılı olarak, radyoterapi teknikeri iş görev tanımının (ğ) ve (h) bentlerinde belirtilen görevlere yer verilmeyerek yapılan eksik düzenlemede hukuka uyarlık bulunmadığından, temyize konu kararın bu kısmının da bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmıyoruz. 
Üye Gürsel 
Üye Hasan ODABAŞI 
MEKİK 

KARŞI OY 
XXX- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği'nin "Laboratuvar Teknisyeninin Görev ve Yetkileri" başlıklı 140. maddesinin son bendinde, "Gerekli görülen hastaların tahlil materyalini bizzat hasta yatağında iken alır." hükmü düzenlenmiştir. Bu hüküm ile laboratuvar teknisyenlerine kan alma konusunda sınırlı ve istisnai yetki ve sorumluluk yüklenmiş olmasına karşın; dava konusu düzenleme ile tibbi laboratuvar teknisyeninin görev tanımları arasında "C) Kan alma ünitesinde, kan alma işlemini yapar." hükmüne yer verilerek, herhangi bir zorunluluk olmadan, kan alma konusunun, laboratuvar araçlarını kullanma eğitimi alan laboratuvar teknisyenlerinin sürekli ve asli işleri arasında yer alacak şekilde düzenlemesinde hukuka uyarlık bulunmadığından, temyize konu kararın bu kısmının da bozulması gerektiği oyuyla, karara katılmiyoruz. 
Üye 
Üye Gürsel MEKİK 
Bilal ÇALIŞKAN

KARAR İÇİN TIKLAYINIZ

Kamubiz ÖZEL

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.