Diyanet Sen 6. dönem toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Yetkili Sendika Diyanet Sen, 2021 ve 2023 yıllarını kapsayan 6. dönem toplu sözleşme taleplerini açıkladı. İşte Diyanet Sen'in, diyanet personeli için hükümete sunduğu toplu sözleşme taleplerinin tam metni...

Diyanet Sen 6. dönem toplu sözleşme taleplerini açıkladı

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, 2022-2023 yıllarını kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na teslim etti. 

TÜRKİYE DİYANET VE VAKIF GÖREVLİLERİ SENDİKASI
DİYANET VE VAKIF HİZMET KOLUNA İLİŞKİN
6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ
(01.01.2022-31.12.2023)

A    6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN YENİ TEKLİFLER

    Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi
    Madde 1- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında 633 sayılı Kanunun 10/A maddesi ile 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bu toplu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle kadroya geçmiş sayılır. Bu şekilde kadroya geçirilenlerin sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları süreler de kadroda geçmiş olarak değerlendirilir. 
    Nikâh Kıyan Personele Ödenecek Ücret
    Madde 2- (1) 5490 sayılı Kanun kapsamında din görevlilerine, kıydıkları her nikâh için 100 TL ücret ödenir.  
    Ek ödeme
    Madde 3- (1) Din Hizmetleri Sınıfında yer alan Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur’an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur’an Kursu Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyımlara 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli I sayılı cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir. 
       Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerinin tazminatı
    Madde 4- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Veri Hazırlama Kontrol İşletmenlerine dereceleri itibariyle 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 30 puan ilave yapılır. 
    APK, Vakit Hesaplama ve Astronom uzmanlarının tazminatı
    Madde 5- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan APK ve Astronom uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 30 puan ve (III) Sayılı Cetvelde yer alan tazminat oranlarına 15 puan ilave yapılır.
    Din Hizmeti ve Eğitim Hizmeti Uzmanlarının tazminatı 
    Madde 6- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Din Hizmeti ve Eğitim Hizmeti Uzmanlarına 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan (II) sayılı Cetvelde yer alan Özel Hizmet Tazminatına 30 puan ilave yapılır.
    Diyanet İşleri Uzmanı
    Madde 7- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı, Mali Hizmetler Uzmanı, APK Uzmanı, Astronom, Vakit Hesaplama Uzmanı, Programcı ve Çözümleyici kadrolarında görev yapanların mali ve özlük hakları 633 sayılı Kanun’un 11. Maddesi kapsamında Diyanet İşleri uzmanı olarak görev yapanlara eşitlenir. 
    Şef Kadrosunda Çalışan Personelin Özlük Haklarının Artırılması 
    Madde 8- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Şefler, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Diğer Tazminatlar Cetvelinin “F. Adalet Hizmetleri Tazminatı” bölümünün 1 inci sırasının (b), (c), (d) ve (g) alt bentleri ile aynı bölümün 3 üncü sırasında kadro unvanları ve dereceler itibarıyla öngörülen tazminat oranlarından yararlanır. 
    Ramazan Ayına mahsus fazla çalışma ücreti
    Madde 9- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, Ramazan ayı boyunca kullanamadıkları hafta tatil günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
    Hafta sonu tazminatı
    Madde 10- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere imam-hatip ve müezzin-kayyımların haftalık tatilleri din hizmetleri sınıfında bulunan diğer kadrolarda görev yapan Vaiz ve Kur’an Kursu Öğreticileri gibi iki gün olarak düzenlenmesi esastır.
(2) Yukarıda yer alan hükme ilişkin düzenleme yerine getirilemediği hallerde; Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlardan haftada iki gün izin kullanamayanlara, izin kullanamadıkları her gün için 500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ücret ödenir. 
    Ek gösterge
    Madde 11- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli (I) sayılı cetvelin  “VI-Din Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (a) bendindeki “dini yükseköğrenim” ibaresi Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında bulunan personel bakımından “yükseköğrenim” olarak 3600 ek gösterge puanı şeklinde uygulanır.
    Cami lojmanı olarak kullanılan ve mülkiyeti kamu tüzel kişiliğine ait olan lojmanların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisi 
    Madde 12- (1) Mülkiyeti Milli Emlak, Hazine, Türkiye Diyanet Vakfı, Köy Tüzel Kişiliği ve Belediyelere ait olan camilere/mescitlere ait lojmanlar (kamu konutları), 633 sayılı Kanun’un Ek 4. Madde hükmü uyarınca Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilir.


    Görev Mahalli Dışı İrşad Faaliyetleri
    Madde 13- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfında çalışan (Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur’an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur’an Kursu Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyım) personelin asli görev yeri dışında irşad faaliyeti için resmi olarak görevlendirildiklerinde her gün için kadro derecesine uygun olarak bütçe kanununda belirlenen gündelik miktarının 3 katı ücret ödenir.
    Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Vaizlere Fazla Çalışma Ücreti
    Madde 14- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi ve Vaiz olarak çalışanlara, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
    Mahrumiyet yerlerinde çalışan cami görevlilerine özel hizmeti tazminatı  
    Madde 15- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde il, ilçe ve belde merkezleri dışında D grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 30, E grubu cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımların özel hizmet tazminatlarına 35 puan ilave edilir.
    Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen Haklarından Faydalanması
    Madde 16- (1) Kur’an Kursu Öğreticisi kadroları, öğretmen kadrosu yapılır ve öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır.
    Din görevlerine Giyecek Yardımı
    Madde 17- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri sınıfında görev yapan din görevlerine devlet memurlarına verilen giyim yardımı kadar ödeme yapılır.
    Diyanet İşleri Başkanlığında, Diyanet Radyo ve TV çalışanlarının mali hakları
    Madde 18- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, muhabir, kameraman, montajcı, işaret dili tercümanı, redaktör ve yönetmen kadrolarında görev yapan personellerin, TRT Genel Müdürlüğünde görev yapan emsali personelin mali haklarından faydalanır. 
    (2) Diyanet İşleri Başkanlığında Diyanet TV bünyesinde çalışan personele Basın Kartı verilir. 
    İkramiye 
    Madde 19- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan tüm personele, Camiler ve Din Görevlileri Haftasında 500 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ikramiye ödenir.
    (2) Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele, Vakıflar Haftasında 500 ek gösterge puanının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilen tutar kadar ilave ikramiye ödenir.

    Murakıpların Statüsü 
    Madde 20- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki murakıplık kadrosunun unvanı müftülük müfettişi veya müftülük denetmeni olarak değiştirilir. Genel İdare Sınıfında bulunan Şube Müdürlerine eşdeğer kadro olarak değerlendirilir.
    Vekillikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi
    Madde 21- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.
 Vekil Görevlilerin İzin Hakları
    Madde 22- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur’an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinleri kadrolu personel gibi uygulanır, tahakkuk eden aylıklarından kesinti yapılmaz.
    Vekil ve Ek Ders Ücreti Karşılığı Görev Yapan Personelin Kadroya Alınması
    Madde 23- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı yasanın 4/B kapsamında sözleşmeli statüde çalışan tüm personel kazanılmış hakları korunarak 4/A kapsamında kadrolu statüye alınır.
    (2) Kur’an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan veya vekil statüde görev yapan 4/A kapsamında personel kadrolu statüye alınır.
    (3) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun’un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.
Vakıf kira gelirlerinden personele destek sağlanması
Madde 24- (1) Vakıf kira gelirlerinin %5’ini geçmemek ve brüt maaşlarının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisinin belirlediği usul, esaslar ve oranlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline ödeme yapılır. Bu ödemelerden Kadro Karşılığı sözleşmeli personel ile işçi olarak çalışan personeller hariç diğer tüm personel yararlanır.
Koruyucu Giyim Yardımı
Madde 25- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünün şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile bu malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir.


    Vakıflar Genel Müdürlüğü Personelinin Fazla mesai ücreti
    Madde 26- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği durumda, haftalık/genel tatillerde, dini/milli/ulusal bayram günlerinde ve Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
    Ek özel hizmet tazminatı
    Madde 27- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan müze araştırmacıları, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “(E) Teknik Hizmetler” bölümünün 6’ncı sırasında arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminatından aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlandırırlar.
Vakıf Uzmanı Kadrosu
Madde 28- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışanlara, Vakıflar Yönetmeliğinin 158 inci maddesinin birinci fıkrasının (b), (c) ve (ç) bentlerindeki şartlar aranmaksızın, Genel Müdürlük tarafından 5 yıl içinde iki defa yapılacak kurum içi özel vakıf uzmanlığı sınavına katılma hakkı verilir.
Sosyal Denge Tazminatı
Madde 29- (1) 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü kira gelirlerinin %10’nunu aşmamak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğünde görev yapan tüm personele sosyal denge tazminatı ödenir.
Ek ödeme
Madde 30- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Bölge Müdürü, Bölge Müdür Yardımcısı, müdür ve şube müdürlerine 666 KHK’ nin (l) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 30 puan ilave edilir.
Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel
Madde 31- (1) Vakıflar Genel Müdürlüğünde 15.01.2012 tarihinden sonra mimar, mühendis, avukat, müze araştırmacısı ve şehir plancısı kadrolarında göreve başlayanlar ile görevde yükselme sınavı ile müdür ve şube müdürü olarak atananlara Haziran ve Aralık ayında olmak üzere iki maaş ikramiye verilir.
    Müze Araştırmacısı Kadrosuna 1 Derece Verilmesi
    Madde 32- (1) Kurumlarda Müze araştırmacısı unvanlı kadroda görev yapan ve “arkeolog” unvanına haiz olan personelin Teknik Hizmetler Sınıfı olması nedeniyle verilmeyen 1 derece  verilir.
    Teknik Okul Mezunlarına Eğitim Durumlarına Göre Kadro Verilmesi
    Madde 33- (1) Teknik okul mezunu olup (meslek lisesi, meslek yüksek okulu, mimarlık, mühendislik, şehir plancısı, müze araştırmacısı, arkeolog v.b.) öğrenim durumları itibarı ile kadrosunda olmayanlara bir defaya mahsus unvan değişikliği sınavsız kadro verilir.
    Aşçıların Teknik Hizmetler Sınıfında yer alması
    Madde 34- (1) Diyanet İşleri Başkanlığında Aşçı kadrolarında görev yapan personelin kadroları 657 sayılı Kanun’da yer alan ekli cetvelde teknik hizmetleri sınıfına geçirilir. 
    Müftülere ek ödeme
    Madde 35- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan İl Müftüsü, İl Müftü Yardımcısı ve İlçe Müftülerine 666 KHK’nin (I) Sayılı Cetvelinde belirtilen ek ödeme oranlarına 10 puan ilave yapılır. 
    (Bilgi: mevcut durumda Müftü Yardımcısı 180, İlçe Müftüsü 170 puan üzerinden ek ödeme almaktadır.) 
    Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkan ve Üyelerine Makam Tazminatı
    Madde 36- (1) Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyelerine 2000 gösterge üzerinden makam tazminatı verilir.
    Toplu sözleşmeden yararlanma ve dayanışma aidatı
    Madde 37- (1) Diyanet ve Vakıf hizmet kolu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu görevlileri işbu toplu sözleşmeden, yetkili sendika dışındaki sendikalara üye olmaları halinde sendika aidatı tutarında; herhangi bir sendikaya üye olmamaları halinde ise sendika aidatının iki katı tutarında yetkili sendikaya dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanabilirler.

B-    4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ ÜZERİNDEN DEĞİŞİKLİK YAPILAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

Dini Bayramlarda Fazla çalışma ücreti
Madde 1- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan (bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere) imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
Sözleşmeli Kur’an kursu öğreticilerine öğretim yılına hazırlık ödeneği
Madde 2- (1) Başkanlıkta Kur’an kursu öğreticisi pozisyonlarında sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden fiilen öğreticilik yapanlar ile Eğitim Uzmanı ve PDR kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesine göre öğretim yılına hazırlık ödeneği verilir.
Ek ders ücreti
Madde 3- (1) 14/7/2009 tarihli ve 2009/15215 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar’’ın 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında yer alanlardan yatılı Kur’an Kurslarında gece nöbeti görevi verilenlere fiilen yaptıkları her nöbet görevi için 6 saat daha ek ders ücreti ödenir.
(2) İlgili mevzuata göre öğretim yılı başında öğrenci kaydına ilişkin çalışmalar için fiilen görev yapmaları kaydıyla Kur’an Kursu Öğreticilerine, görev yaptıkları her gün için günde 4 saat ek ders ücreti ödenir.
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı
Madde 7- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din Hizmetleri Tazminatı Bölümü”nün (c) sırasına göre eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.
Murakıpların din hizmetleri tazminatı
Madde 5- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre murakıp kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 50 puan ilave edilir.
Vaizlerin din hizmetleri tazminatı
    Madde 6- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre başkanlık vaizi, başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.
    Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Fazla çalışma ücreti
    Madde 7- (1) Cami ve mescitlerde görev yapan (bütün kariyer basamakları dahil olmak üzere) imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, 17/03/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunun 1 inci ve 2 nci maddelerinde belirtilen bayram ve günlerde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
    Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürlüklerinde Eğitim Görevlisi kadrolarında bulunanların din hizmetleri tazminatı
    Madde 8- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvelin “(B) Din hizmetleri Tazminatı Bölümü”nün (b) sırasına göre eğitim görevlisi kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları din hizmetleri tazminatı oranlarına 30 puan ilave edilir.
    Vaizlerin fazla çalışma ücreti
    Madde 9- (1) Başvaiz, uzman vaiz, cezaevi vaizi ve vaiz kadrolarında bulunanlara, dini bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.
    Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller
    Madde 10- (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere; Diyanet İşleri Başkanlığınca veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs, seminerler ve kurum içi görevlendirmeler, çevrimiçi veya uzaktan eğitim ile zorunlu idari izin (kar tatili gibi) verilen Kur’an kursu öğreticilerine; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri görev yaptıkları kurumunca ödenir.
(2) Kur’an Kursu öğreticileri; salgın hastalık veya doğal afetler sebebiyle öğretim yılı içerisindeki iş günlerinde hastalık izinli/izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremedikleri sürelerde, üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
(3) Kur’an Kursu öğreticileri; uzaktan eğitim veya yüz yüze eğitim sürecinde, üzerlerinde bulunan ders görevini yerine getirmek üzere derse katılmalarına/girmelerine rağmen öğrencilerin derse katılmaması/derse gelmemesi hallerinde söz konusu ders ve ek ders görevlerini yapmış sayılır.

    Yurt desteği
Madde 11- (1) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına talepleri halinde Devlet yurtlarında öncelik verilir. 
(2) Memuriyet mahallinde ilköğretim ve ortaöğretim okulu bulunmayan ve bu nedenle başka yerlerde eğitim-öğretim görmek durumunda kalan din hizmetleri sınıfındaki personelin çocuklarına talepleri halinde Devlet yurtlarında öncelik sağlanamıyorsa her bir çocuk için personele 200 gösterge rakamının memur taban aylık katsayısı çarpımı ile elde edilecek tutar kadar ödeme yapılır.

C-    4. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMEDE YER ALAN VE HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPILMAYAN 6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME TEKLİFLERİ

Musahhihlerin din hizmetleri tazminatı
Madde 1- (1) 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (III) sayılı Cetvele göre musahhih kadrolarında bulunanların dereceleri itibarıyla yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 25 puan ilave edilir. (Bu hüküm 4. Dönem Toplu Sözleşmedeki hükmün aynısı olup herhangi bir değişiklik yapılmamıştır)

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.