2017-2018 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında merak edilen soru ve cevapları haberimizde

2017-2018 Destekleme ve Yetiştirme Kursları Hakkında Merak Edilen Sorular ve Cevapları

MEB, Destekleme ve Yetiştirme Kursları hakkında merak edilen soru ve cevapları haberimizde

1- Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne nasıl ulaşılır? 
http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “EKURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.eba.gov.tr/ yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir. 

 

2- Öğrenci başvuruları nasıl yapılacaktır? 
Resmî örgün eğitim kurumlarına devam eden öğrenciler ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler EBA üzerinden “E-Okul Bilgileri İle Giriş Bölümü” sekmesinden kurs başvurusu yapar. Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler, kurs başvurusu için halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden e-kurs şifrelerini alır. Bu şifre ile e-kurs modülüne giriş yapıp DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih ederek kurs başvurusunda bulunur. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

 

3- Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne kurs merkezleri girişi nasıl yapılacaktır? 
Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi sayfasından “Kurs Merkezleri için MEBBİS Girişi” butonu tıklanır. Güvenlik kodu girildikten sonra kurum kodu ve kurum şifresi girilir.

 

4- Kurslardan kimler faydalanacaktır? 
Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.

 

5-Öğretmenler nerelerde kurs verebilmektedir?
Kurs vermek isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler kadrolarının bulunduğu il ya da ilçedeki okullarda ayrıca süresi içinde başvurmak şartıyla görevlendirme olarak çalıştıkları il/içe sınırındaki okullarda görev alabilmektedir.

 

6-Kurs merkezleri nasıl belirlenir?
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak belirlenir. 

 

7- Kurslar hangi derslerden açılır?
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerinden, Bakanlıkça ilan edilen derslerle sınırlı olarak veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

 

8- Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmenler nasıl belirlenir? 
Kurslarda görev almak isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler e-kurs modülü üzerinden müracaatlarını yapar. Bu öğretmenlerin görevlendirilmesi kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. Kurs merkezleri, görev veremedikleri veya görev verildiği hâlde girebilecekleri azami ders saatini dolduramayan öğretmenlerin diğer kurs merkezi tercihlerinde de görev alabilmesi için e-kurs modülü üzerinden “ders tamamlama” butonunu işaretleyerek diğer tercihlerinde görev alması sağlanır. Her üç tercihinde de görev alamayan ya da girebilecekleri azami ders saatini doldurmayan öğretmenler “Tercihlerim dışında bir kurs merkezinde görevlendirilmek istiyorum” butonunu işaretlemişler ise ilçe millî eğitim müdürlüklerince ihtiyacı olan diğer kurs merkezlerinde görevlendirilebilirler.


9- Öğretmenler kurslarda bir haftada toplam kaç saate kadar derse girebilecektir? 
Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa 19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir. Yaz döneminde açılan kurslarda ise haftalık toplam 30 saate kadar ders verilebilmektedir. ( bkz. sayfa 31)


10-Kurs merkezlerinde görevli yönetici ve öğretmenlerin ders ücretleri hangi mevzuata göre ödenir? 
Öğretmenlerin ve kurs merkezi yöneticilerinin ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.


11-Okul müdürü veya müdür yardımcıları kurslarda ders verebilecek midir? 
DYK’larda öncelikle kurs talebinde bulunan kadrolu ya da sözleşmeli çalışan öğretmenler, bu öğretmenlerin ihtiyacı karşılamaması hâlinde kurs merkezi müdür ve müdür yardımcılarının görevlendirilmesi esastır. Bu yöneticilerin kaç saat ders verebileceği Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.


12-Okul yöneticileri destekleme ve yetiştirme kurslarında başka okullarda ders verebilir mi? 
Bakanlığımıza bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin, Bakanlığımıza bağlı diğer resmi eğitim kurumlarında açılan destekleme ve yetiştirme kurslarında ders okutmaları mümkün bulunmamaktadır. (bkz. sayfa 38) 


13-Okul yöneticileri hafta içi saat mesai saatleri içerisinde destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alabilir mi? 
Okul yöneticilerinin destekleme ve yetiştirme kurslarında her zaman ders okutabilmeleri mümkün bulunmaktadır. (bkz. sayfa 36) 


14-Kurs merkezlerinde görevlendirilecek öğretmen sayısının yetersiz olması halinde bu ihtiyaç nasıl karşılanır? 
Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, başka okullarda görev yapan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ile ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere görev verilir. 


15-İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursları açılabilecek midir? 
İlkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında kurs açılmamaktadır.

 

16-Destekleme ve yetiştirme kurslarının hizmet puanı eklenmesi nerede yapılır? 
Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Özlük İşleri birimlerince yapılmaktadır.

 

17-Mezunlara yönelik kurslarla ilgili iş ve işlemler nasıl yürütülecektir? 
Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen okullarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür. 

 

18-Açık öğretim öğrencileri için kurslar nasıl planlanacak? 
Bu öğrencilerin kursları da örgün eğitim kurumlarında düzenlenecektir. Ancak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca bu öğrencilerin kurslarının zorunlu eğitim çağındaki örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kurslarından farklı bir ortamda olacak şekilde planlanması gerekmektedir. 

 

19-Kurs programları nasıl oluşturulacaktır? 
Kurslarda derslerin örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.

 

20 - Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik kurs açılabilecek midir? 
Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir kurs planlaması yapılmayacaktır.

 

21- Kurslarda sınıf mevcudu kaç öğrenci/kursiyerden oluşur? 
Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir. 

 

22-DYK 'larda günlük kaç saate kadar kurs yapılır? 
Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Kurs saatleri her bir kurs günü için 2 saatten az 8 saatten çok olmamak üzere haftanın değişik günlerine dağıtılabilir. Bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz. 

 

23. Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur? 
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. 

 

24. DYK'da öğrenci sayısı 10'un altına düşen kurslarda nasıl bir işlem uygulanır? 
Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından kurs sınıfı başka bir sınıfla birleştirilir veya kapatılır. Bu işlemler aynı hafta içerisinde e-kurs modülü üzerinden kurs merkezi müdürlüğü tarafından yapılır.  

 

25-. Özel öğretim okullarında kurs açılabilir mi? 
Özel öğretim okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması mümkün olmayıp, bu öğrenciler örgün eğitim kurumlarında açılan kurslara katılabilmektedir. 

 

26. Kurslara katılacak olan öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret alınacak mıdır? 
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle veli ve öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.  

 

Yararlanılan Kaynaklar
1-DYK Kurs Yönergesi
2-2017-2018 DYK Kılavuzu

Salih HAZIR
Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER / Ankara

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.