CHP ve MHP'den öğretmenlere 3600 ek gösterge teklifi

CHP ve MHP milletvekilleri, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Bu çerçevede eğitim öğretim tazminatları, ek gösterge ve ek ödemelerinin arttırılması, öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi ve makam tazminatı verilmesi için MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından kanun teklifi verildi.

CHP ve MHP'den öğretmenlere 3600 ek gösterge teklifi

CHP ve MHP milletvekilleri, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik kanun teklifi verdi. Bu çerçevede eğitim öğretim tazminatları, ek gösterge ve ek ödemelerinin arttırılması, öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi ve makam tazminatı verilmesi için MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından kanun teklifi verildi.

MHP Milletvekili İsmail Faruk Aksu tarafından verilen teklif ile öğretmenlerin çalışma ve özlük haklarının iyileştirilmesi; bu çerçevede eğitim öğretim tazminatları, ek gösterge ve ek ödemelerinin arttırılması, öğretmenlere öğretim yılına hazırlık ödeneğinin verilmesi ve 50.000 öğretmen kadrosunun ihdas edilmesi öngörülmektedir.

GENEL GEREKÇE

Gelecek nesillerin en iyi şekilde yetiştirilmesi ve gittikçe artan uluslararası rekâbette Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu kaliteli insan gücünün artırılmasında Milli Eğitim Bakanlığının üstüne büyük bir sorumluluk düştüğü tartışmasızdır.

Mezkûr Bakanlığın, nitelikli personele sahip olmasının gençlerimizin aldığı eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması açısından büyük önem arz ettiği de bir gerçektir. Eğitim sistemindeki sorunların çok boyutlu olduğu ve bu sorunların tekrar nüksetmesine izin vermeyecek şekilde çözümü ve ihyası için birçok düzenlemenin hayata geçirilmesi gerektiği de malûmdur. OECD'nin PISA sıralamasında kötü bir dereceye sahip olduğumuz da dikkate alındığında, bu başarısızlığın giderilmesini temin etmek üzere bir an önce önlemlerin alınması gerektiği ortadadır.

Eğitim sistemindeki sorunlardan biri, öğretmenliğin maddî gerekçelerle cazibesini yitirmekte olmasından kaynaklanmaktadır. Kutsal bir meslek olan öğretmenliğin daha cazip hâle getirilmesi, öğretmenlik için yapılacak başvuruların artmasına ve daha nitelikli eleman temin edilmesine yardımcı olacaktır. Daha nitelikli bir öğretmen kadrosunun da daha nitelikli hizmet sunumu sağlayacağı ve Türkiye'nin gelecek nesillerinin daha iyi bir şekilde geleceğe hazırlayacağı bir gerçektir. Oysa, öğretmenlerimizin mali ve sosyal hakları, hak ettikleri seviyenin çok altındadır.

Öte yandan, öğretmen başına düşen öğrenci sayısının bazı branşlarda ve bazı yerlerde fazla olduğu gibi ülke genelinde de bazı branşlarda öğretmen sayısı yetersiz seviyelerdedir.

Bu çerçevede, öğretmenlik mesleğinin gençlerimiz tarafından ilk sıralarda tercih edilmesi ve öğretmenlerimizin mesleklerini daha verimli ve özverili şekilde yürütmeleri için öğretmenlerin yararlandığı bazı haklarda iyileştirmeye gidilmesi, ayrıca kadrolu öğretmen sayısında artışa gidilmek suretiyle işsiz öğretmenlerden bazılarına mesleklerini yapma fırsatı sunulmasının yanı sıra öğretmen açığının kısmen kapatılması da gerekmektedir.

Bu itibarla;

-Kalkınmada 1.derece öncelikli yörelere, zorunlu yer değiştirmeye tabi olarak sürekli görevle atanan Devlet memurlarına, bu yerlerde geçirdikleri her iki yıl hizmet süresi karşılığında ilave bir kademe verilmesi uygulamasında, öğretmenlerin kalkınmada 1.derece öncelikli yöreler dışındaki yerlerde geçirecekleri hizmet sürelerinin de dikkate alınması,

-Öğretmenler hakkında aylık dereceleri itibariyle 657 sayılı Kanunda sırasıyla “%100, %95 ve %85” şeklinde belirlenmiş olan ve toplu sözleşme hükümleri gereği halen sırasıyla “%12056, %115,56 ve %105,56” şeklinde uygulanmakta olan Eğitim ve Öğretim Tazminatı oranlarının, sırasıyla “%140, %135 ve %125” seviyesine yükseltilmesi suretiyle öğretmen maaşlarında artışa gidilmesi ve bu yolla 1 Ekim 2008 tarihinden sonra memuriyete başlayan öğretmenlerin emeklilik haklarının da kısmen iyileştirilmesinin sağlanması, (bu değişiklik, 2017 yılı ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre 1/9/2008 tarihinden önce göreve başlayanların aylık net maaşında 188 TL, bu tarihten sonra göreve başlayanların aylık net maaşında ise 166 TL artış sağlayacaktır)

-Öğretmenlere her yıl ödenen ve miktarının Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmesi hüküm altına alınmış olmakla birlikte son yıllara toplu sözleşmelerle belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin miktarının (2018 yılı için 1.130 TL olarak belirlenmiş durumda) belirlenmesinde en düşük öğretmen maaşının esas alınması suretiyle bir miktar artırılması, (2017 yılı ikinci yarısında geçerli olan katsayılara göre en düşük öğretmen aylık net maaşı 2.892 TL'dir)

-Öğretmenlerin aylık maaş ve emeklilik hakları bakımından önemli bir unsur olan ek göstergelerin, her derecedeki öğretmen için yükseltilerek aylık maaşlarının yanı sıra özellikle de emeklilik haklarında iyileştirme sağlanması,

-Kamu görevlileri arasında ücret dengesini sağlamak amacıyla 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen ve en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranlarına göre yapılan ek ödemeden en düşük oranda (%65) yararlanan kamu görevlileri arasında yer alan öğretmenlerden, kalkınmada 1.derecede öncelikli yerlerde görev yapanların ek ödeme puanının 10 puan artırılması, (bu değişiklik, 2017 yılı ikinci yarısında geçerli olan katsayulara göre öğretmen aylık net maaşında 94 TL artış sağlayacaktır)

-50.000 Öğretmen kadrosu ihdas edilmesi

uygun olacaktır.

Bu gerekçelerle, Kanun Teklifi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı değişiklikler yapmak suretiyle öğretmen kadrosunda görev yapan Devlet memurlarına her iki yıl hizmetleri karşılığında ilave bir kademe verilmesi; aylık maaşlarının önemli unsuru olan eğitim öğretim tazminatı oranlarının yükseltilmesi; her yıl ödenen hazırlık ödeneği miktarının öğretmen maaşına göre belirlenmesi de sağlanarak bir miktar artırılması; haklarında geçerli olan ek göstergelerin her derecede artırılması öngörülürken, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bir ek madde ekleyerek öğretmenler hakkında geçerli olan ek ödeme oranının 10 puan artırılmasının ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye bir ek madde eklenmek suretiyle de 50.000 adet Öğretmen kadrosu ihdasının sağlanması amaçlanmaktadır.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına, birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu fikra hükmünden yararlanmada, öğretmen kadrolarında fiilen görev yapanlar için, belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunma şartı aranmaz.”

MADDE 2-657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinin “II-Tazminatlar” fikrasının “B- EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI” başlıklı bendinin birinci alt bendinde yer alan “%100”, “%95” ve “%85’ ibareleri, sırasıyla “%140'”, “%135” ve “%125” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3- 657 sayılı Kanunun Ek 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dâhil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup, fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dâhil) her yıl Eylül ayı maaşı ile birlikte, 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde göreve yeni başlayan bekar ve çocuksuz öğretmen net maaşı tutarında öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir.

Çeşitli sebeplerle Eylül ayından sonra ve birinci dönem ders yılı bitiminden önce göreve başlayanlara öğretim yılına hazırlık ödeneğinin %85'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara ise öğretim

yılına hazırlık ödeneğinin %75'i oranında ödeme yapılır. ”

MADDE 4- 657 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI” bölümünün (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Derece Ek Gösterge

“b) Öğretmen ve diğer personel I 3600 3000

2200

1600

1300

1150

950

850'

MADDE 5-27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

“EK MADDE 19- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda (örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki öğretmen unvanlı kadrolardaki yöneticiler dâhil) bulunanlar hakkında ekli (I) sayılı Cetvelde belirlenmiş olan ek ödeme oranları, sürekli görev yapmak üzere atandıkları kalkınmada 1. derece öncelikli yörelerde görev yaptıkları aylarda 10 puan artırımlı ödenir. ”

MADDE 6- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 6- (1) Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) Sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığına ilişkin bölümüne eklenmiştir."

MADDE 7- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay tarafından verilen teklif ile öğretmenlerin ek gösterge ve eğitim öğretim tazminatlarının arttırılması ve öğretmenlere makam tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

Genel Gerekçe:

Geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz hem çalışırken hem de emekliliklerinde zor ekonomik koşullarda yaşamaktadırlar. İçinde yaşadıkları ekonomik koşullar gittikçe ağırlaşmaktadır. Bir yandan çocuklarımıza iyi bir gelecek hazırlamaya çalışırken diğer yandan kendi ailesi ve çocuklarının geçimlerini sağlamak için hayat mücadelesi vermektedirler. Bu durum ülkemizin geleceği açısından önemli bir meslek olan öğretmenlik mesleğine talebin azalması ve toplum içinde de hak ettiği itibarın azalmasına neden olmaktadır.

Öğretmenlerimizin mali sorunlarının kısmen de olsa giderilebilmesi ve öğretmenlik mesleğinin daha cazip hale getirilmesi için mali durumlarının hem çalışırken hem de emekliliklerinde iyileştirilmesi toplumsal sorumluluğumuzun bir gereğidir.

Yukarıda ifade edilen yaklaşım doğrultusunda Kanun Teklifimizle:

-Asıl yararı emekli aylıklarındaki artışla görülecek şekilde ek göstergelerinin artırılması,

-Öğretmenlerimize makam tazminatı ödenmesi,

-Öğretmenlerimiz eğitim öğretim tazminatlarının arttırılması,

Suretiyle mali durumlarının iyileştirilerek amaçlanmaktadır.

14/07/1965 TARİHLİ VE 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli hizmet sınıfları itibariyle unvana veya aylık alınan derecelere göre ek göstergeleri gösteren I SAYILI CETVELİN IV- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ başlığı altında “b) Öğretmen ve diğer personel” alt başlığının karşısında derecelerine göre yer alan ek göstergeler aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“IV EĞİTİM VE ÖĞRETİM | Derece Uygulanacak ek gösterge HIZMETLER

b) Oğretmen ve diğer personel

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

MADDE 2-14.07.1965 Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna ekli IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ'nin 8/b sırasının sonuna “ ile aynı cetvelin B- EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI başlığı altında yer alan öğretmen ünvanlı kadrolarda bulunanlar” ibareleri eklenmiştir.

MADDE 3- 14.07.1965, Tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Zam ve Tazminatlar” başlıklı 152’nci maddesinin II/B EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI başlığının birinci paragrafında yer alan tazminat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil olmak üzere)

a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için % 130'una, b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için % 125'ine, c) Diğer derecelerden aylık alanlar için % 115'ine,”

MADDE 5- Bu Kanun yayımını tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

Kamubiz.com Özel Haber/Ankara

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
adem 3 yıl önce

eğer bu olsa var ya öğretmen sevmeyen meslek grupları ayağa kalkar