İLKSAN İkraz ve Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Yayımlandı (Tebliğler Dergisi)

Ekim 2017 - 2721 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve İkraz Yönetmeliği yayımlandı

İLKSAN İkraz ve Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Yayımlandı (Tebliğler Dergisi)

Ekim 2017 - 2721 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisinde İlkokul Öğretmenleri Sağlık Ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat Ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ve İkraz Yönetmeliği yayımlandı

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı bütçesinin elverdiği ölçüde üyelerine kullandırılacak ikrazlar ile bu ikrazlardan yararlanma şartları, miktarları, kullandırılma şekilleri, uygulanacak nema oranları ve borcun ödenmesi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı üyelerine kullandırılacak ikrazlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 22.03.1995 tarih ve 22235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,

b)Aracı Kurum: İkraz ödemelerine ilişkin işlemleri gerçekleştiren kurumu,

c) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

d) Genel Müdür: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürünü,

e) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

f) İkraz: Üyelerine vereceği borç parayı,

g) İkraz Komisyonu: Genel Müdürlük personelinden; Genel Müdürün teklifi, Yönetim Kurulunun onayı ile oluşturulan komisyonu.

ğ) Kurum Amiri: Üyenin kadrosunun bulunduğu ve maaş aldığı kurumun üst yöneticisini,

h) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

ı) Üye: 4357 sayılı Kanun kapsamında atananları,

i) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM İkraz Çeşitleri

İkraz

MADDE 5 - (1) Üyelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, üye birikimlerinden oluşan ve Sandık kaynaklarından kullandırılan karşılıklı yardımdır.

İcra ikrazı

MADDE 6 - (1) Maaşında icra kesintisi bulunan üyelere; Sandığın finansman yapısı ve nakit durumu göz önünde bulundurularak, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defaya mahsus verilen karşılıklı yardımdır.

Özel günler ikrazı

MADDE 7 - (1) Sandık üyelerine, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, Öğretmenler Gününde ayrıca; ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun görülen dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen karşılıklı yardımdır.

Evlilik ikrazı

MADDE 8 - (1) Sandık üyesi iken evlenen ve İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde düzenlenen evlenme yardımından feragat eden üyelere, bir defaya mahsus olmak üzere verilen nemasız karşılıklı yardımdır.

Aile destek ikrazı

MADDE 9 - (1) Üyenin çocuğunun evlenmesi halinde verilen karşılıklı yardımdır.

Sağlık ikrazı

MADDE 10 - (1) Üyeye; kendisinin, eşinin veya bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne babasının hastalıklarının tedavileri,

(2) Üyenin veya eşinin doğum yapması,

(3) Üyenin veya eşinin tüp bebek tedavileri,

(4) Üyenin çocuğunun sünnet olması,

sebebiyle verilen karşılıklı yardımdır.

Doğal afet ikrazı

MADDE 11 - (1) Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalan üyelere, üyenin adına kayıtlı meskenin veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması durumunda, kullandırılan karşılıklı yardımdır.

Gayrimenkul ikrazı

MADDE 12 - (1) Üyenin veya eşinin konut veya arsa satın alması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilen karşılıklı yardımdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İkraz Miktar ve Vadeleri İkraz Miktar ve vadeleri

MADDE 13 - (1) İkraz miktar ve vadeleri;

a) 12 aylık ikraz için 15.000,00 TL'ye,

b) 18 aylık ikraz için 20.000,00 TL'ye,

c)24 aylık ikraz için 30.000,00 TL'ye,

ç) 36, 48 aylık ikraz için 50.000,00 TL'ye, kadardır.

(2)Özel günler ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(3) Evlilik ikrazının vadesi 18 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(4) Sağlık ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(5) Doğal afet ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL'ye kadardır.

(6)Aile destek ikrazının vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL' ye kadardır.

(7) İcra ikrazının;

a) İkraz kefalet sigortası kapsamında kullanılması halinde miktarı 25.000,00 TL'ye,

b) Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilerek kullanılması halinde miktarı 50.000,00 TL'ye,

kadar olup, vadesi bu Yönetmeliğin 13. maddesinin 1. fıkrası hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.

(8) Gayrimenkul ikrazının miktar ve vadeleri;

a) 36, 48 aylık için 50.000,00 TL'ye

b)60 aylık için 50.000,00 TL üzeri - 60.000,00 TL'ye kadardır.

(9) Üyeliklerini devam ettiren emekli üyelerin kullanabilecekleri ikrazların miktarı, üyenin ikraz talebinde bulunduğu tarihteki hesaplanacak emekli yardım tutarını aşamaz.

(10) Üyenin, özel günler ikrazı, evlilik ikrazı, sağlık ikrazı, doğal afet ikrazı ve aile destek ikrazı talebi, bu yönetmeliğin 5. maddesinde yer alan ikrazdan ayrı olarak değerlendirilir.

(11) İkraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine;

a) İkraz miktar ve vadelerini iki katına kadar artırmaya veya azaltmaya Yönetim Kurulu Başkanı,

b) Mevcut ikraz çeşitlerini yürürlükten kaldırmaya veya yeni ikraz çeşitleri belirleyip yürürlüğe koymaya, ikrazların tamamını veya bir kısmını durdurmaya Yönetim Kurulu,

yetkilidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İkraz Alabilme Şartları Genel Şartlar

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte sayılan ikrazları kullanabilmek için;

a) Sandık üyeliğinin başlamış ve fiili aidatının kesiliyor olması,

b) Sandıktan daha önce ikraz alıp, Sandık tarafından icra takibi başlatılan üyeler için borcun tamamının ödendiği tarihten itibaren 6 ay geçmiş olması,

c)Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun maaşında haciz ve temlik bulunmaması,

ç) Müşterek ve Müteselsil kefaletinden dolayı haklarında icra takibi başlatılan üyeler için ikraz borcunun tamamının ödenmiş olması,

d) Sandık üyesi veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan bir kişinin müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmesi,

e) Gösterilecek müşterek ve müteselsil borçlunun, üçten fazla ikraz borcunda müşterek ve müteselsil borçlu olarak bulunmaması,

şartları aranır.

f) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz kullanan üyelerden, müşterek ve müteselsil borçlunun herhangi bir sebeple görevden alınması, istifası veya ölümü gibi durumlarda, geri kalan borç ve vade üzerinden borçlu kefalet sigortası kapsamına alınarak ya da gösterilecek yeni müşterek ve müteselsil borçlu ile yeniden bir sözleşme yapılarak borç ilişkisinin devam ettirilmesine İkraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir. Gösterilecek yeni müşterek ve müteselsil borçlunun fiilen görevinin başında olması şartı aranır.

(2)Asıl borçlunun ikraz taksitlerini ödememesi sebebiyle borcun tahsil edildiği müşterek ve müteselsil borçlu,

a) İkraz başvurusunda bulunmuş ise talep ettiği ikraz miktarından kefaleti bulunduğu borç miktarı mahsup edilir.

b) İkraz borcu devam ederken yeniden ikraz talebinde bulunması halinde kefaleti bulunduğu borcun tamamının ödenmiş olması şartı aranır.

(3) Primi üyeden tahsil edilmek üzere, nemalı ikraz tutarı üzerinden ikraz kefalet sigortası kapsamına girmeyi kabul eden üyelerden müşterek ve müteselsil borçlu göstermesi istenmez.

(4) Üye;

a) Sandıktan kullanacağı ikrazların taksitlerinin toplamı net maaşının %75 (yüzdeyetmişbeş)' ini geçmesi halinde ikraz kullanamaz.

b) İkraz borcunun tamamını ya da taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemeden yeniden ikraz talebinde bulunamaz.

c) Özel günler ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemeden yeniden özel günler ikrazı talebinde bulunamaz.

ç) Sağlık ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemeden yeniden sağlık ikrazı talebinde bulunamaz.

d) Aile destek ikrazı borcunun tamamını ya da taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemeden yeniden aile destek ikrazı talebinde bulunamaz.

e) Doğal afet ikrazı borcunun tamamını ödemeden yeniden doğal afet ikrazı talebinde bulunamaz.

f) İcra ikrazı borcunun tamamını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.

g) Daha önce icra ikrazına müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilmiş ise, bu icra ikrazı borcu bitmeden başka bir ikraz borcuna müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösterilemez.

ğ) İcra ikrazında, eşini müşterek ve müteselsil borçlu olarak gösteremez.

h) Gayrimenkul ikrazı borcunun tamamını ödemeden herhangi bir ikraz talebinde bulunamaz.

(5) Üyenin icra ikrazı talebinde bulunması halinde;

a) Bu Yönetmeliğin 5. maddesi dışındaki ikraz çeşidine ait ödemekte olduğu ikraz taksit miktarı, talep ettiği ikraza ait taksit miktarı ve aylık icra kesinti miktarının toplamı net maaşının yarısından fazla olan üyenin,

b) Bu Yönetmeliğin 5. maddesi dışındaki ikraz çeşitlerine ait ikraz borcu ile icralık borçlarının toplamı ya da sadece icralık borçlarının toplamı ikraz limitini aşan üyenin,

ikraz talebi kabul edilmez.

(6) İcra ikrazı talebi kabul edilen üyenin, bu yönetmeliğin 5. maddesinde tanımlanan ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemiş olması şartı aranır.

(7) Gayrimenkul ikrazı talebi kabul edilen üyenin, bu yönetmeliğin 5. maddesinde tanımlanan ikraz borcu bulunması durumunda öncelikle ikraz borcunun kalan bakiyesi kullanacağı ikrazdan mahsup edilir. Bu durumdaki üyeden, daha önce kullandığı ikraz borcunun %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödemiş olması şartı aranır.

(8) Genel Müdürlükçe ikraz hayat sigortası ve ikraz kefalet sigortası sözleşmesi yapılan sigorta şirketleri ile sözleşmelerin sona ermesi veya yeni sigorta şirketleri ile sözleşme yapılamaması durumunda bu uygulamaya son vermeye veya ertelemeye ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

İkraz taleplerinin değerlendirilmesi

MADDE 15 - (1) İkraz taleplerinin değerlendirilmesinde;

a) Genel Müdürlükçe istenen belgelerin eksiksiz düzenlenmesi,

b) İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile eklerinin usulüne uygun bir şekilde tanzim edilmiş olması, borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlu kurum amiri onay bölümünü tasdik eden amirin ad-soyad, unvan, ıslak imza ve mührünün bulunması,

hususları göz önünde bulundurulur.

(2) Gerektiğinde ikraz formundaki bilgilerin doğruluğu Genel Müdürlükçe teyit ettirilir.

(3) Başvurularda, daha önce ikraz almamış üyelere öncelik verilir.

(4) Üye, bu Yönetmelikte bahsi geçen ve uygulamaya konulan ikraz çeşitlerinin hepsi için talepte bulunabilir.

Başvurularda istenilen belgeler

MADDE 16- (1) Müşterek ve müteselsil borçlu göstererek ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı ikraz istek form ve taahhütnamesi,

b) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordroları,

c) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgeleri,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

d) Borçlu ile müşterek ve müteselsil borçlunun birlikte imzaladıkları ve kurum amirlerinden onaylı imza sirküleri formu,

istenir.

(2) Müşterek ve müteselsil borçlu göstermeden ikraz talebinde bulunan üyelerden;

a)Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi,

b) Borçlunun son aya ait kurum amirinden onaylı maaş bordrosu,

c)Borçlunun vatandaşlık bilgilerinin yer aldığı kimlik belgesi,

ç) Üye tarafından imzalanmış İkraz Hayat Sigortası Formu,

d) Üye tarafından imzalanmış İkraz Kefalet Sigortası Formu,

e) Borçlunun imzaladığı ve kurum amirinden onaylı imza sirküleri formu istenir.

(3) Evlilik ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

(4) Sağlık İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak;

a)Tedavi görenler için son altı ay içerisinde tam teşekküllü devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri veya SGK ile anlaşmalı özel hastanelerden alınmış tedavi görüldüğünü belirtir sağlık raporu veya ilgili medikal malzemenin gerekliliğine ilişkin rapor,

b)Doğum yapanlar için, doğumu müteakip son üç ay içerisinde ilgili sağlık kuruluşundan alınmış doğum raporu,

c) Tüp bebek tedavisi görenler için, tedavi başlangıcında veya tedavinin bitimini müteakip son 6 ay içerisinde alınmış Uzman Doktor Raporu,

ç) Üyenin çocuğunun sünnet olması halinde, sünneti müteakip son altı ay içerisinde alınmış olan doktor raporu ile nüfus kayıt örneği,

istenir.

(5) Doğal afet ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden birinci veya ikinci fıkrada istenenlerin yanında;

a) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

b) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi meskeni ise tapu tescil belgesi,

c) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

ç) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

istenir.

(6)Gayrimenkul İkrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; üyeye veya eşine ait gayrimenkul alımını belgeleyen tapu belgesi istenmektedir.

(7) Aile destek ikrazından yararlanmak isteyen üyelerden, birinci veya ikinci fıkrada istenilenlere ilave olarak; evlenme halinde, evlenme tarihini gösterir, son altı ay içerisinde alınmış olan nüfus kayıt örneği istenir.

(8) İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesinin disiplin amiri veya Gerçekleştirme Görevlisi tarafından onaylı olması istenir.

(9)Emekli olup üyeliklerini sürdüren üyelerin İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi veya maaş bordrolarının bulundukları yerdeki SGK Müdürlüğünce onaylı olması istenir.

(10) İcra ikrazından yararlanmak isteyen üyelerin, birinci veya ikinci fıkrada istenilen belgelerinin İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden onaylı olması istenir.

(11)İkraz çeşidine göre başvurularda istenilen belgelere ilave belge istenilmesine veya mevcut belgelerin iptal edilmesine; posta veya e-devlet portalı ile online olarak yapılacak başvuruların usul ve şartlarını düzenlemeye ikraz komisyonunun değerlendirmesi ile Genel Müdürlük yetkilidir.

Başvuru şekli

MADDE 17 - (1) Üye, ikraz başvurularını ikraz türüne göre istenilen belgeler ile birlikte posta veya e-devlet portalı ile online olarak Sandık Genel Müdürlüğüne gönderir.

Yapılacak işlemler

MADDE 18 - (1) Gelen başvurular, bu Yönetmelikte sayılan ikraz türüne göre belirlenen esaslar çerçevesinde ve Yönetmeliğin ilgili maddeleri doğrultusunda değerlendirilerek talebin kabul ya da reddine karar verilir.

(2) İkraz başvurusu, Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan veya eksik belgeyle başvuru yapan üyelerin ikraz başvuruları işleme alınmaz. Üyeye, eksiklikler ile ilgili olarak, resmi yazı veya iletişim araçları ile bilgi verilir ve eksikliklerin giderilmesi talep edilir.

(3) İkraz verilmesine karar verilen başvurulara, ödeme gününden bir önceki gün itibarıyla ikraz komisyonunca belirlenen nema oranı uygulanarak, üyenin aylık ödeme taksitleri belirlenir ve tahakkuk listeleri hazırlanarak, Sandık Muhasebe ve Mali İşler Müdürlüğüne bir yazı ile teslim edilir.

(4) Talebi kabul edilen ve İkraz Hayat Sigortası ve İkraz Kefalet Sigortası kapsamına giren üyeler, primi üyeden tahsil edilmek üzere, Sandık tarafından nemalı ikraz tutarı üzerinden İkraz Hayat Sigortası ve İkraz Kefalet Sigortası kapsamında sigorta ettirilir.

(5) Kabul edilen ikraz, üyenin hesabına gönderilmek üzere aracı kurumdaki Sandık hesabına gönderilir, gönderildiği gün, ödeme işlemi gerçekleşmiş sayılır.

(6) İkrazın neması; aracı kurum hesabına gönderildiği günden itibaren başlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM İkrazlara Uygulanacak Nema Oranları ve Ödeme Şekilleri

İkrazlara uygulanacak nema oranları

MADDE 19 - (1) İkrazlara uygulanacak nema oranları;

a) İkraz ödeme gününden bir önceki iş günü ikraz komisyonunca temin edilen Genel Müdürlüğün çalıştığı en fazla 5 (beş) bankanın aynı vadelere uyguladığı aylık Tüketici Kredi Faizlerinin aritmetik ortalamasından, ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda,

b)Sandığımızca uygulanan vadelere, bankalardan faiz oranı alınamaması durumunda, alınan faiz oranları üzerinden ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından belirlenen oranlarda,

indirim yapılarak belirlenir.

(2) İkraz verilmesine karar verilen üyeden;

a) Nema, damga vergisi, ikraz hayat sigorta primi, aracı kurum havale ücreti tahsil edilir.

b) Kefalet sigortası kapsamında ikraz kullanacak üyeler için, a bendinde belirtilen kesintilere ilaveten ikraz kefalet sigorta primi tahsil edilir.

c)Hastalıklarının tedavileri nedeniyle sağlık ikrazı kullanan üyeler, ikraz hayat sigortası kapsamında değerlendirmeye alınmaz.

İkraz ödeme tarihi ve ödeme şekli

MADDE 20 - (1) İkraz ödemeleri Yönetim Kurulunca belirlenen tarihlerde yapılır. Ödeme tarihlerinin tatil gününe denk gelmesi halinde, ödeme günü takip eden ilk iş günüdür. Tahsis edilen ikraz ödemeleri üyenin hesabına gönderilmek üzere Sandığın aracı kurumdaki hesabına gönderilir. Sandık veznesinden ödeme yapılmaz.

(2) İkrazı hesabına gönderildikten sonra almaktan vazgeçen üyenin hesabı, adına tahakkuku yapılan damga vergisinin tamamı, ikrazın Genel Müdürlük hesaplarına iade edildiği tarihe kadar ki nema ve sigorta primi üyeden tahsil edilerek kapatılır.

(3) Evlilik ikrazı eşit taksitlerle geri ödenir. Evlilik ikrazından, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen miktarda aylık ikraz gideri alınır.

(4)Bu maddenin birinci fıkrasına ilave olarak bayram dönemlerinde ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanının onayı ile ek ikraz ödemeleri yapılabilir.

Taksit ödeme ve erken ödeme indirimi

MADDE 21 - (1) İkraz alan üyenin ilk taksit ödeme günü, takip eden ayın maaş ödeme günüdür. İlksan kesintilerinin, üyelerin maaşlarından harcama birimleri veya İlksan tarafından Maliye Bakanlığı Say2000i sistemi üzerinden yapılması sağlanır. Kesinti yapılmasını müteakip 15 gün içerisinde muhasebe birimlerince İlksan hesaplarına yatırılır.

(2) Üyenin ikraz borcuna ait ilk taksiti maaşından kesildikten sonra üye, vadesi gelmemiş taksitleri için erken ödeme yapabileceği gibi borcun tamamını da kapatabilir. Üye, borcuna karşılık vadesi gelmemiş kaç taksiti ödeyeceğini Genel Müdürlüğe iletir ve Genel Müdürlük tarafından erken ödenen gün sayısını dikkate alınarak yapılan hesaplama doğrultusunda, nema indirimi yapılır. Üyeye ödeyeceği miktar bildirilir. Üye bu miktarı Genel Müdürlüğün ilgili banka hesap numarasına yatırır.

(3) Genel Müdürlük ve bağlı birimlerde görevli personelden ikraz alan üyenin taksitleri maaş ödeme günü maaşından mahsup edilir.

(4) İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üye-nin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini Genel Müdürlüğün bildireceği hesap numarasına yatırır.

Taksitlerin zamanında ödenmemesi

MADDE 22 - (1) İkraz alan üyenin, bir taksitinin maaşından kesilememesi halinde, durum üyeye yazılı olarak bildirilir ve taksitin 10 iş günü içerisinde ödenmesi istenir. Borçlu belirtilen sürede taksiti ödemez ise kesilmeyen taksit ile birlikte müteakip taksit müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından kesilir. Müşterek ve müteselsil borçlunun maaşından da kesilememesi halinde; borcun tamamı için asil borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsil borçlu aleyhine icra takibi yapılır.

Aracı kurum işlemleri

MADDE 23 - (1) İkraz ödemelerine ilişkin havale işlemlerini gerçekleştiren banka ile Sandık arasında bir protokol düzenlenir. İkraz havalesine ilişkin iş ve işlemlerin ne şekilde yapılacağı bu protokol ile belirlenir.

ALTINCI BÖLÜM Diğer Hükümler

Gecikmelerde uygulanacak işlem

MADDE 24 - (1) İkraz borç taksitlerinin saymanlıklarca maaşlardan kesilememesi hallerinde, (üyenin meslekten ayrılması, başka bir kuruma geçmesi vb.) üye kendisine bildirilen vadelerde taksitlerini ödemez ise ödenmeyen süre ve miktar için Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun ilgili hükümlerinde belirlenen gecikme zammı uygulanır.

İkrazların mahsup, taksit erteleme işlemleri

MADDE 25 - (1) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü, emekli olması veya üyeliğinin sona ermesi halinde kalan borcu; İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak sosyal yardımlardan veya diğer alacaklarından, bu yönetmeliğin 21. maddesinin 2. fıkrası hükmüne göre sırasıyla;

a) Evlilik ikrazı borcu,

b) Doğal afet ikrazı borcu,

c)Sağlık ikrazı borcu,

ç) Özel günler ikrazı borcu,

d)Aile destek ikrazı borcu,

e) İcra ikrazı borcu,

f) Gayrimenkul ikrazı borcu,

g) İkraz borcu

mahsup edilir.

(2) İkraz borcu bulunan üyenin ölümü halinde; üye ikraz hayat sigortası kapsamında ise Sandık alacağı sigorta şirketinden tahsil edilir. Sigortadan alınacak miktarın üyenin borcunu karşılaması halinde; Sandıktan alacağı sosyal yardımlar varislerine kesintisiz olarak ödenir.

(3) İkraz taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini ödeyen üyenin yeniden ikraz talebinde bulunması durumunda, ikraz borç bakiyesi, damga vergisi ve sigorta prim kesintileri kullanacağı ikrazdan mahsup edilerek kalan miktar üyeye ödenir.

(4) Yeniden ikraz talebinde bulunmak için ikraz taksitlerinin %25 (yüzdeyirmibeş)' ini defaten ödeyen üyenin ikraz talebinden vazgeçmesi halinde yatırdığı miktar üyenin şahsi hesabına iade edilir.

(5) Üyelerin talepleri halinde;

a) İkraz kullanıp askerlik nedeniyle görevine ara veren asker üyeler ile askerlik görevini yerine getirirken ikraz talebinde bulunan asker üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

b) İkraz kullanıp doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerin ikraz taksitlerini nema yansıtılması şartıyla 6 aya kadar ertelemeye,

c) Doğal hayatı etkileyen afete maruz kalan üyelerin kullanmış oldukları veya yeni kullanacakları ikrazlara ait taksitlerini, ağır hasarlılar için nemasız olarak 3 aya kadar, orta ve hafif hasarlılar için nemalı olarak 3 aya kadar ertelemeye,

ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı yetkilidir.

İkraz başvuru evraklarının iadesi veya imhası

MADDE 26 - (1) Sandıktan ikraz alan üye, borcunun tamamını ödemiş olsa bile İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ile ekli belgeleri kendisine iade edilmez. İkraz İstek Form ve Taahhütnamesi ve ekli belgeler ikraz borcu bittikten 3 yıl sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.

Cezai sorumluluk

MADDE 27 - (1) Genel Müdürlüğe yanlış bilgi verdiği tespit edilen üyenin ikraz başvurusu reddedilerek bağlı bulunduğu il valiliğine bildirilir. Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine, haklarında idari ve cezai soruşturma açılan üyelerin yeni ikraz talepleri, haklarındaki idari ve cezai soruşturma sonuçlanıncaya kadar kabul edilmez.

(2) Soruşturma sonucunda ceza alanlara, ceza aldığı tarihten itibaren 1 yıl süreyle ikraz verilmez.

Sandık kayıtlarının geçerliliği

MADDE 28 - (1) İkraz borçları konusunda çıkabilecek ihtilaflarda Sandık kayıtları esastır. Bu kayıtların doğru olmadığını iddia edenlerin bu durumu resmi belgelerle ispat etmeleri gerekir.

Sandık alacaklarının üstünlüğü

MADDE 29 - (1) Sandığın alacakları, borçlu ile müşterek ve müteselsil borçluların Sandık nezdinde tahakkuk edecek her türlü istihkaklarından diğer bütün alacaklara göre öncelikli olarak tahsil edilir. Herhangi bir ihtilaf olması halinde Ankara mahkeme ve icra daireleri yetkilidir

Yönetmelikte bulunmayan hususlar

MADDE 30 - (1) Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlarda Ana Statü, Yönetim Kurulu Kararları, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırma

MADDE 31 - (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle; Şubat 2016 tarih ve 2701 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 32 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI AİDAT VE SOSYAL YARDIMLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sandık üyelerinin aidatlarının tasfiyesinin hangi hallerde ve nasıl yapılacağı, Sandık üyelerinin yardımlara nasıl hak kazanacağı, yapılacak yardım miktarı, müracaat şekli ve ibrazı gereken belgelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sandık üyelerinin, aidatlarının tasfiyesi, üyeliğin sürdü-rülmesi, Sandığa olan borçların mahsubu ile Sandık tarafından üyelere yapılacak yardım-lar ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik,4357 sayılı Kanunun 3179 sayılı Kanunla değişik 14 üncü maddesi gereğince, 22/3/1995 tarihli 22235 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İl-kokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsü hükümleri gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a)Aidat: Üyelerin her ay maaşlarından kesilen parayı,

b)Aidat iadesi: Üyeliği sona erenlere yapılan ödemeyi,

c)Ana Statü: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünü,

ç) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,

d) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,

e) Cenaze yardımı: Sandık üyesi iken vefat eden üyelerin varislerine yapılan yardımı,

f) Doğal afet yardımı: Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalanlara yapılan yardımı,

g) Doğum yardımı: Sandık üyelerine doğum sonrası yapılacak yardımı,

ğ) Emekli yardımı: Emekli yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

h) Evlenme yardımı: Evlenme yardımı almaya hak kazananlara yapılan yardımı,

ı) Genel Müdürlük: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğünü,

i) Sandık: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığını,

j) Sağlık destek yardımı: Üyenin tedavisi sırasında yapılacak konaklama yardımı, k) Şehit yardımı: Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin varislerine yapılan yardımı,

l) Üye: 4357 sayılı Kanun kapsamında atananları,

m) Yönetim Kurulu: İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM Üyelere Yapılacak Yardımlar

Evlenme yardımı

MADDE 5 - (1) Evlenme yardımı, Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan yardımdır. Evlenme yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde, bu yardım ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(3) İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlilik ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar.

(4) Evlenme Yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Evlenme tarihlerini gösterir son altı aylık nüfus kayıt örneği,

istenir.

Şehit yardımı

MADDE 6 - (1) Şehit yardımı, Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerin varislerine yapılan yardımdır. Şehit yardımının miktarı, her yıl Yönetim Kurulunca tespit edilir.

(2) Şehit yardımının yapılabilmesi için;

a) Varislerden biri tarafından imzalanmış form dilekçe,

b) Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

c) Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen şehitlik belgesi,

ç) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde; noter onaylı vekaletname,

istenir.

Doğal afet yardımı

MADDE 7 - (1) Doğal afet yardımı, Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyenin adına kayıtlı mesken veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan yardımdır.

(2) Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulunca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyenin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olamaz.

(3) Son aidat tutarı terfi ayına denk gelmiş ise doğal afet yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Doğal afete uğrayan karı kocanın her ikisinin de üye olması halinde, yardım her ikisine de ayrı ayrı yapılır.

(5) Doğal Afet yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin ikametgahını gösteren, nüfus kayıt örneği veya görev yaptığı il/ilçe milli eğitim müdürlüğünden alınacak belge,

c) Hasara uğrayan mesken, üyenin kendi adına kayıtlı meskeni ise tapu tescil belgesi,

ç) İl afet acil durum müdürlüğü veya mülki amirliğince ya da belediyeler tarafından hazırlanan hasar tespit raporu,

d) Üyenin ikametinde bulunan ev eşyasının hasara uğraması halinde, Sandık il veya ilçe temsilcisinin de dahil edildiği ilgili mülki amirliğince oluşturulan komisyon tarafından düzenlenen hasar tespit raporu,

istenir.

Emekli yardımı

MADDE 8 - (1) Emekli yardımı;

a) Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak,

b) Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malülen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malüliyet ödemesi olarak,

c)Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni varislerine ölüm ödemesi olarak,

ç) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerin kanuni varislerine ölüm ödemesi olarak,

bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenir.

(2) Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

a)Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,

b)Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,

c)Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

toplamlarıdır.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen son aidat tutarı terfi dönemine denk gelmiş ise, emekli yardımının hesaplanmasında bir aidat tutarı esas alınır.

(4) Sandık üyesi iken hizmet yılı ve prim ödeme gün sayısı bakımından emeklilik hakkını kazanan, ancak yaş şartını taşımadığından yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen süreyi tamamlamak için beklemek zorunda olanlara; bu durumlarını Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları yazı ile ve çalıştıkları kurumdan ilişiklerini kestiklerini belgelendirmeleri kaydıyla en son ödediği aidat tutarı esas alınarak emekli yardımı ödenir.

(5) Emekli yardımının yapılabilmesi için üyelerden;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c) Sosyal Güvenlik Kurumunca gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi.

ç) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi

istenir.

(6) Üyenin vefatı durumunda varislerine yardım yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c)Veraset ilamı aslı ya da Mahkemece onanmış sureti veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin aslı,

ç) Ölüm raporu ya da ölüm belgesi veya ölü olduğunu gösterir vukuatlı nüfus kayıt sureti aslı,

d) Askerlik görevini yapanların terhis belgesinin veya askerlik durum belgesinin fotokopisi,

e) 18 yaşın üzerindeki varis/varislere veya üçüncü şahıslara ödenmesinin talebi halinde, noter onaylı vekaletname,

istenir.

Cenaze yardımı

MADDE 9 - (1) Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerin kanuni varislerine yapılan yardımdır. Cenaze yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Cenaze yardımının yapılabilmesi için varislerden;

a) Form dilekçe,

b) Veraset ilamı veya Noterliklerce düzenlenen mirasçılık belgesinin sureti,

istenir.

Doğum yardımı

MADDE 10 - (1) Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum yardımının miktarı Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Doğum yardımının yapılabilmesi için;

a) Form dilekçe,

b) Nüfus kayıt örneği veya doğum belgesi,

istenir.

Sağlık destek yardımı

Madde 11 - (1) Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan ve uzun süreli tedavi gerektiren hastalığının tedavisi amacıyla Sandığa ait konaklama tesislerinin bulunduğu yerlere sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3(üç) günden fazla süren tedavilerinde bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları tedavinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri kaydı ile Sandığa ait konaklama tesislerinde konaklaması halinde kendisi ve refakatinde bulunan 1 (bir) kişinin en fazla 10 güne kadar konaklama ücretlerinin %50 tutarı Sandık tarafından ödenir.

2) Ödeme şartları ve istenilen belgeler Yönetim Kurulunca belirlenir.

Sağlık ve sosyal muhtevalı yardımlar

MADDE 12 - (1) Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (b) bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe dahil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulunca belirlenen ayni yardımları kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli Hükümler

Üyeliğe devam etme

MADDE 13 - (1) Sandık üyesi iken emekliye ayrılıp emekli yardımını almayanlar 90 gün içerisinde aidatlarını yatırmaları ve Sandığa yazılı bilgi vermeleri kaydıyla, üyeliklerini devam ettirebilirler.

(2) Emekli yardımını almadan üyeliğini devam ettiren üyelerin emekli yardımı; emsallerine göre en son ödemiş olduğu aidat tutarı üzerinden hesaplanarak ödenir.

(3)Emekli olduğu tarihte 120 ay üyeliği bulunmayanlar, üyeliklerini devam ettiremezler. Bu durumda olanların aidatları yasal faizi ile iade edilir.

(4)Emekliye ayrıldığı halde, üyeliklerini devam ettirmek isteyenlerden Sandık aidatlarını peş peşe 3 ay ödemeyenlere, iadeli taahhütlü bir yazı ile ödenmeyen aidatlarını 30 gün içerisinde ödemeleri tebliğ edilir. Bu süre içerisinde aidatlarını ödemeyenlerin üyeliği sona erer. Bu durumda olanların emekli yardımı mevzuat hükümlerine göre hesaplanır.

(5) Sandık üyesi iken 1/6/2012 tarihinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde olmak kaydı ile üyelik kapsamı dışında başka bir göreve atananlar istemeleri halinde üyeliklerini sürdürebilirler.

Aidatların iadesi

MADDE 14 - (1) Üyelik sürelerine bakılmaksızın;

a) Sandık üyesi iken üyelikleri sona erenlere,

b) Emekli olduğu tarihte 120 ayını doldurmamış olanlara,

c) Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erenlere talep etmeleri halinde,

ç) Sandıktan emekli yardımı almış olup, tekrar üyelik kapsamında bir göreve dönenlere, ödemiş oldukları aidatları, ödendiği tarihler dikkate alınarak yasal faizi ile birlikte kendilerine iade edilir, ayrıca emekli yardımı ödemesi yapılmaz

(2) Aidatların iade edilebilmesi için;

a) Form dilekçe;

b) Üyenin görev ve görev yerlerini gösterir güncel hizmet cetveli,

c)Atama kararnamesi,

ç) Personel nakil bildirimi,

d) Sandıktan emekli yardımı alıp, tekrar üyelik kapsamında bir göreve döndükten sonra emekli olanlara aidat iadesi yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumundan gönderilen emekli aylığı bağlandığına dair resmi yazının fotokopisi,

e) Üyelik süresi 120 ayın altında olanların emekli olmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş bağlandığına dair yazı fotokopisi,

istenir.

Sehven kesilen aidatlar

MADDE 15 - (1) Üyelik kapsamında olmadığı halde sehven kesilen aidatlar, kendilerine aynen iade edilir. Bu kapsamda bulunan kişilere, kesilen aidatları karşılığında herhangi bir sosyal yardım ödemesi yapılmaz.

Sorumluluk

MADDE 16 - (1) Aidatın düzenli ve tam olarak kesilmesinden; üyenin kendisi, görev yaptığı kurum amiri ve kurum amirince görevlendirilen ilgili memur sıralı olarak sorumludur.

(2) Üye aidatları, ilgili saymanlıklarca tahakkuk ettirilerek Sandık hesaplarına aktarılır.

Takip

MADDE 17 - (1) Sandığa kayıtlı üyelerden kesilecek aidatların kesilip kesilmediği Aidat ve Sosyal Yardımlar Müdürlüğü tarafından takip edilir.

Yeniden üyelik kapsamında göreve başlama

MADDE 18 - (1) Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erip, aidatları iade edilenlerden yeniden üyelik kapsamında bir göreve başlayanların, geçmişe yönelik borçlanmaları kabul edilmez. Ancak yeniden üyelik kapsamına girdikleri tarihten itibaren üyelik süresi ve yatırmış oldukları aidatlarına göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

(2) Ana Statü ve Yönetmelik hükümlerine göre, üyelikleri sona erdiği halde, aidatları iade edilmeyenler; Sandığa üye iken ödedikleri toplam aidatlarına ve üyelik sürelerine göre sosyal yardımlardan faydalanırlar.

Yardım miktarı

MADDE 19 - (1) Üyelere, müracaatları halinde; yardıma hak kazandıkları tarihteki usul ve esaslara göre tahakkuk ettirilecek miktar kadar ödeme yapılır.

Yardımların ödenme şekli

MADDE 20 - (1) Yardımlar, üye adına ödenmek üzere aracı kurum vasıtası ile üyenin hesabına gönderilir. Üyenin vefatı durumunda yapılacak yardımlar, vefat eden üyenin veraset ilamında tespit edilen yasal varis/varislerin hesabına payları oranında gönderilir.

Sandığa olan borcun yardımlardan mahsup edilmesi

MADDE 21 - (1) Üyeye yapılacak emekli yardımı ve aidat iadeleri sırasında üyenin Sandığa borcu varsa, bu borç yapılacak ödemeden mahsup edilir.

(2) Sandığa ikraz borcu bulunan üyenin vefatı halinde; Kredi Hayat Sigortası kapsamında olanlar hariç, kalan borcu, yapılacak emekli yardımından mahsup edilir.

(3) Evlenme yardımı ödemelerinde, üyenin vadesi geçmiş ikraz taksitleri varsa bu taksitler yapılacak ödemeden mahsup edilir.

(4) Emekliye ayrıldığı veya öldüğü tespit edilen üyenin Sandığa olan borcu, 90 günlük süre göz önünde bulundurularak sosyal yardım başvurusu beklenmeksizin re'sen tahakkuk ettirilerek mahsup edilir. Bakiye alacağı olması durumunda, bu alacağı emanet hesapta bekletilir.

Müracaat makamı

MADDE 22 - (1) Üyeler; Sosyal yardım ve aidat iadesine ilişkin başvurularını; istenilen belgeler ile birlikte posta veya e-devlet portalı ile online olarak Sandık Genel Müdürlüğüne gönderirler.

Kesilemeyen aidatların tahsili

MADDE 23 - (1) Ücretsiz izine ayrılanlar ile üyelik kapsamında bir görevde bulunan üyelerin herhangi bir sebeple kesilemeyen aidatları talepleri durumunda, talep tarihinde üyenin derece/kademesine tekabül eden aidat miktarının, aidat kesilmeyen ay sayısı ile çarpılmasından çıkacak miktar üzerinden hesaplanarak borçlanmaları yapılır.

(2) Üyeden tahsil edilen meblağın; üyenin aidat kesilmeyen aylardaki derece/ kademesine tekabül eden tutarı üyenin aidat hesabına, kalan miktar ise Sandığa gelir kaydedilir.

(3) 90 günden az olmamak üzere, Yönetim Kurulunca belirlenen sürede birikmiş aidatlarını yatırmayanların evrakları arşiv dosyalarına kaldırılır. Bu üyelerin emekli yardımı talepleri sırasında eksik kalan aidatlar ve bu aidatlara karşılık gelen süreler dikkate alınmaz.

(4) Üyeye; bu maddenin birinci fıkrası gereğince belirlenen kesilemeyen aidatlar toplamı, bu aidatların hangi tarihlere ait olduğu ve bu maddenin üçüncü fıkrasına göre ödenmesi gerektiği iadeli-taahhütlü bir yazı ile bildirilir.

Zamanaşımı süresi

MADDE 24 - (1) Sosyal yardım ödemeleri ve aidatların iadesinde; Borçlar Kanununda belirtilen genel zamanaşımı süresi uygulanır. Sosyal yardımlarda, sosyal yardımın kaynağı olan olayın gerçekleşme tarihi, aidat iadelerinde ise her ne sebeple olursa olsun üyelik kapsamı dışına çıkıldığı tarih, zamanaşımı süresinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.

Belgelerin saklanma süresi

MADDE 25 - (1) Sosyal yardımlara ait müracaat evrakı ve ekli belgeler, Sandık Genel Müdürlüğü tarafından 10 yıl muhafaza edildikten sonra Genel Müdürlük tarafından oluşturulacak üç kişilik komisyon marifetiyle imha edilir ve imha işlemi tutanağa bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yürürlük Hükümleri

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 - (1) Aralık 2007 tarihli ve 2603 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğe giren, İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Cenaze yardımı yürürlük

GEÇİCİ MADDE 27 - Bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde bahsi geçen Cenaze yardımı 2/3/2017 tarihli ve 29995 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünün değişikliğinin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürürlük

MADDE 28 - (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 - (1) Bu Yönetmelik, hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.