MEB Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Kılavuzuna dava açıldı

Eşit Haklar Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 06 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan Teknik Hizmetler Sınıfına yönelik Unvan Değişikli Sınavı Kılavuzu’nda birden çok eksiklik, hak ihlali ve fırsat eşitliği ilkesine aykırı tespitleri sebebiyle kılavuzun “savunma alınıncaya ve sonrasında esas hakkında karar verilinceye kadar öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve sonrasında iptaline” ilişkin 09.11.2020 tarihinde Danıştay nezdinde dava açtı.

MEB Unvan Değişikliği Sınav Başvuru Kılavuzuna dava açıldı

Bakanlık, en son 28 Şubat 2015 tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı gerçekleştirmiş aradan geçen uzun süre içinde binlerce eğitim çalışanı gelecekte yapılabilecek bir sınava girebileceğini hayal ederken yayımlanan kılavuzda birden çok eksiklik bulunmakla birlikte fırsat eşitliği ilkesini gözetlemeyerek kurulan birçok hayalin önüne geçmiş beslenen umutları ise yok etmiştir. Sendika olarak bariz görülen bu haksızlığa göz yummamız asla adil bir davranış olmayacaktı. Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle kılavuz içeriğindeki sorunlar aşağıda da belirtilmek suretiyle bir bir tespit edilmiş olup karşılığında dava açılmasına karar verilmiştir.

Açıklamasıyla birlikte bunlardan;

1- Kılavuzda taşra teşkilatında il/ilçe ve okul bazlı boş kontenjan sayıları derecelerine göre belirtilmemiştir. Hâlbuki Sağlık Bakanlığı 04 Ekim 2020 tarihinde teknik personele yönelik yaptığı Unvan Değişikliği Sınavı’nda ilan edilen kadroların illere göre dağılım cetvelini gösteren tabloyu sınav öncesinde net ve açık şekil yayımlayarak sınava başvuracak adayları önceden bilgilendirmiştir. Tüm kamu kurumları da bu tür sınavlarda sınava başvuracakların başvuruda bulunup bulunmama kararını vermesinde son derece etkili olan münhal kadroların il-ilçe ve kurum bazında açık ve net olarak belirtmektedir. Daha doğrusu belirtmesi de gerekir.     BU DURUM SINAVA KATILMA TALEBİNİ DOĞRUDAN ETKİLEYEN BİR HUSUSTUR.

2- Kılavuzun ekinde bulunan EK-1 Boş Kadro Sayılarını Gösteren Tablo’daki Derecelere Göre Münhal Kadro Sayıları bölüm mezuniyetlerine göre ayrıştırılmamıştır. Bu durumun diğer kamu kurumlarındaki sınavlar öncesi yayınlanan kılavuzlarda açık ve net bir şekilde her bölümün ismi de yazılmak suretiyle belirtilmiş, böylece daha sonra atama yapılırken bölüm isminin sorun olmasının önüne geçilmiştir. Şöyle ki; Kılavuza ekli Ek-1 tabloda Taşra Teşkilatları için toplam 1600 Teknisyenin alınacağı belirtilmiş, ancak kılavuzda Teknisyen kadrosu olarak gösterilen bilgisayar, elektrik-elektronik, inşaat-yapı, metal işleri, mobilya ve dekorasyon, motor, sıhhi tesisat-iklimlendirme alanlarından ve branşlarından dağılımı gösterilmemiştir. Yani, bu 1600 kişinin içinde kaç tane bilgisayar teknisyeni ihtiyacı olduğu belirtilmemiş olduğu gibi, yine bu branşların derecelere göre dağılımı da yapılmamıştır. Gerek genel toplamda, gerekse derecelere göre dağılımı yapılan ihtiyaçlar yönünden branşların belirtilmemiş olması hangi branştan hangi derecede ne kadar ihtiyaç olduğunun ayrıntılarının kılavuzda ya da ek tabloda belirtilmemiş olması yukarıda açıkladığımız NETLİK VE AÇIKLIK İLKESİNE AYKIRI DAVRANILMIŞTIR. Branşlara ve derecelere göre dağılımın doğru yapılmasına örnek verecek olursak; 3. derecede toplam 747 Teknisyene ihtiyaç olduğu belirtilmiş, ancak bu 3. derecede ki 747 Teknisyenin branşlara göre yani bilgisayar, elektrik- elektronik vs. gibi alanlardaki sayıları belirtilmemiştir. BU NEDENLE DE KILAVUZ YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE AÇIKLIK VE NETLİK İLKELERİNE AYKIRIDIR. 

3- Dava konusu sınav kılavuzunda unvanların genel ismi belirtilmiş, ancak bu genel isimlerin alt ana bilim dalı başlıkları belirtilmemiştir. Şöyle ki; Mühendislik kadrosu için Mühendislik Fakültelerinin Bilgisayar-Elektrik-Elektronik, Harita, inşaat, Makine bölümlerinden mezun olanlar şeklinde açıklama yaparak bu bölümlerin alt bölümleri olan örneğin; Bilgisayar ve Programcılığı Bölümü, Bilgisayar ve Yazılım Bölümü, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği gibi farklı okullarda, farklı isimlerle açılan bölüm mezunlarının sınava girmesinde ya da sınava girdikten sonra Atama Kararnamesinin düzenlenmesinde sorunların ortaya çıkmasına sebebiyet verecektir. Zira, kılavuzun sonunda “Atama koşulları taşımadığı, sonradan tespit edilenlerin ataması yapılmayacak” şeklinde bir ibare bulunmakta olup, bir personelin mezun olduğu bölüm adının kılavuzda yazdığı gibi, sadece “Bilgisayar Mühendisliği Bölümü” değil ise, yani “Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği”  bölümünden mezun olduğu gerekçesi ile atamasının iptal edilmesi söz konusu olacaktır. Aynı şekilde Tekniker kadrosu için bu kısıtlama-eksiklik ve hata daha da bariz şekilde ortaya çıkmaktadır. Sadece bilgisayar bölümünden mezun olmak gibi bir hataya düşülmüştür. Halbuki, iki yıllık Meslek Yüksek Okullarının Bilgisayar ProgramcılığıBilgisayar Programlama vb. gibi çok sayıda bölüm ismi mevcuttur.  Kaldı ki, emsal olarak sunduğumuz Sağlık Bakanlığının sınav kılavuzunda Teknikerlerle ilgili bölümde Bilgisayar satırında 15’den fazla bölüm ismi açık bir şekilde yazılmıştır. Dava konusu kılavuzda ise böyle bir açıklık bulunmadığı için personel sınava girse kazansa dahi atama sırasında mezun olduğu bölüm ismi kılavuzda yer almadığı için atama şartlarını taşımıyor gerekçesi ile atamasının iptal edilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.  Belki de dava konusu kılavuzda bölüm ismi yukarıda belirtilen biçimde farklı olduğu için sınava başvurusu dahi kabul edilmeyecektir. Diğer taraftan, bölüm isimlerinin detaylandırılmaması nedeniyle birçok personel kendi bölümünden mezun olmanın kılavuzda belirtilen kadroya yeterli olmadığı, ya da bu kadrodaki işin verilmeyeceği düşüncesi ile sınava başvurmaktan geri durabilir. Bu durum da eşitlik ilkesine aykırılık yaratmaktadır.

5- Milli Eğitim Bakanlığının atama kararnamelerinde atandığı görevin kadro unvanı yazılıp alan kısmı boş bırakılmaktadır. Dolayısı ile Örneğin Teknisyen niteliği taşıyan herkesin bu kadrolara atanması mümkün iken, kılavuzda sınırlı alan yazılmak suretiyle bir kısım personelin bu sınava girmesinin önüne geçilmiş bulunmaktadır. Şöyle ki; Daha önce Ticaret Meslek Lisesi mezunu olarak Teknisyen kadrosuna atanmış olan var iken, bu sınava sınırlı sayıda alan belirtildiği için aynı şartları taşıyan başka bir personel bu sınava başvuramamaktadır. Halbuki, bu kişinin atama kararnamesinde atandığı alan belirtilmemektedir. Bu durum da fırsat eşitliğine aykırı olduğu gibi, haksızlık yaratmaktadır.

6- Genel bir ifade ile sınav kılavuzunda açıklık ve netliğin bulunmaması büyük mağduriyetlere sebebiyet verecektir. Zira, tüm kadrolara yönelik Yüksek öğrenimde bir bölüme yakın birden fazla farklı ad altında mezuniyet hakkı verilmiştir. Yükseköğrenim kurumları Örneğin sadece Bilgisayar bölümünden mezun vermemektedir benzer dal/alan/programlar da bulunmaktadır. Üniversiteler, Bilgisayar bölümünün yanında Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi veya Bilgisayar ön lisans programlarından da mezun olma hakkını vermiştir. Bakanlık alan/dal/program mezuniyetlerini kılavuzda detaylı açıklamadığından aday başvuru hakkının kendinde olup olmadığını bilmemektedir. Başvuru hakkı olmasına rağmen kılavuzdaki kısıtlı bilgi sebebiyle bilgi yetersizliğinden başvuruların olmayacağı gibi başvuru hakkı olmamasına rağmen sistem (mebbis modülü) engel koyucu şekilde oluşturulmamıştır, kılavuzda alan/dal/program açıklaması detaylandırılmadığından aday başvuru hakkını elde etmiş bilecek buna yönelik hazırlığını (kitap alımı, sınav ücreti vb.) tamamlayarak sınava girmiş olacaktır. Bakanlık soruna neden olacak önlemler almadan kılavuzun son sayfasında sadece “UYARI: Unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olanlardan atama koşullarını taşımadığı sonradan tespit edilenlerin atamaları yapılmayacak; ataması yapılmış olanların atamaları ise iptal edilecektir.” uyarısıyla yetinmiş sistemsel önleyici bir çaba içine girmemiştir. Bu eksiklik bile birçok kişinin mağdur olmasına sebep olacaktır. Bu nedenle, dava konusu idari işlem konu, sebep ve amaç yönünden hukuka aykırıdır.

Yukarıda arz ve izah edilen nedenler ve mahkemece resen gözetilecek hususlar dikkate alınarak,  dava konusu Millî Eğitim Bakanlığının 23.10.2020 tarih ve 15488046 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü yazısına ekli Millî Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Unvan Değişikliği Yazılı Sınav Kılavuzunun (2020) öncelikle savunma alınıncaya ve sonrasında esas hakkında karar verilinceye kadar öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve sonrasında da iptali istenmiştir.

Eşit Haklar Sendikası üyelerine verdiği güvenle birlikte eğitim çalışanlarının hak ve menfaatini koruma ve kollama görevinin daima bilincinde olacaktır.   

Saygıyla duyurulur.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.