Sendikadan, MEB'e sınavsız atanan şube müdürlerine rahat yok! İşte yeni mahkeme kararı..

Sendika MEB'e sınavsız atanan şube müdürlerinin peşini bırakmıyor! İşte yeni mahkeme kararı..

EĞİTİM 18.08.2022, 15:50 28.08.2022, 07:15 Editör
Sendikadan, MEB'e sınavsız atanan şube müdürlerine rahat yok! İşte yeni mahkeme kararı..

İSTEMİN ÖZETİ    : Davacı tarafından, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. Maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istenilmektedir.

SAVUNMA ÖZETİ    :Davacı tarafından, 2022 yılında 657 sayılı Kanunun 76. Maddesine istinaden yapılan şube müdürü atamalarının iptali istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, iptali ve yürütmenin durdurulması  savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA
 Karar veren Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesince Mahkememizin 21/06/2022 tarihli yürütmenin durdurulması isteminin reddine dair kararın Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesinin 06/07/2022 tarih, ve 2022/825 sayılı Kararıyla kaldırıldığı görülmekle, yürütmenin durdurulması istemi hakkında işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlığın çözümü için gerekli görüldüğünden,

Davalı idareden;
1- 2022 yılında boş bulunan şube müdürlüğü kadrolarına atama yapılabilmesi için görevde yükselme sınavı yapılıp yapılmadığının sorulmasına,
2- Sınavın gerçekleştirilmiş olması halinde; hangi tarihlerde gerçekleştirildiğinin ve davacının bu sınava başvurup başvurmadığının sorulmasına,
3- Sınav gerçekleştirilmeden atama yapılmış olması halinde; hangi ilgili mevzuat hükmü uyarınca sınavsız atama yapıldığına ilişkin belgelerin istenilmesine,
4- Sınavsız atama gerçekleştirilmiş olması halinde, 2022 yılında ülke genelinde kaç kişinin Şube Müdürü olarak atandığının ve bu kişilerin atamasının yapılmasında esas alınan değerlendirme ölçütlerinin sorulmasına, ilgili hususlara dair bilgi ve belgelerin Mahkememize gönderilmesinin istenilmesine,
Davanın durumuna ve olayın niteliğine göre yürütmenin durdurulması isteminin ara kararı gereği yerine getirildikten ya da ara kararına cevap süresi geçtikten sonra incelenmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 20. maddesi ve 27/5 hükmü uyarınca ara kararına cevap süresinin (30) gün olarak belirlenmesine, 03/08/2022 tarihinde oybirliğiyle  karar verildi.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (2)
ŞUBEMÜDÜRÜ 1 ay önce
İnşAllah bütün atamalar iptal edilir. Adalet tecelli eder.
kim takar 1 ay önce
Kim takar Yalova kaymakamını bizim elimizde bireysel dava kazanmış mahkeme, danıştay kararı var. ne oldu MEB beni bağlamaz şarkısını söyledi.....
26
açık