Soru ve Cevaplarla Taslak MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

MEB'de yönetici olarak görevlendirilecekler de aranacak genel şartlar nelerdir? Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler de aranacak özel şartlar nelerdir? Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem nedir? Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları nasıldır, kaç puan alan başarılı sayılır? Sözlü sınav nasıl yapılır? Kurucu müdürlüğe görevlendirme nasıl yapılır?

Soru ve Cevaplarla Taslak MEB Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği

MEB'de yönetici olarak görevlendirilecekler de aranacak genel şartlar nelerdir? Müdür, müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler de aranacak özel şartlar nelerdir? Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem nedir? Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları nasıldır, kaç puan alan başarılı sayılır? Sözlü sınav nasıl yapılır? Kurucu müdürlüğe görevlendirme nasıl yapılır?

Yönetici olarak görevlendirileceklerde aranacak genel şartlar nelerdir?

  MADDE 5 – (1) Yönetici olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki genel şartlar aranır;

 a) Yükseköğretim mezunu olmak,

 b) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

 c) Görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak,

 ç) Yazılı sınav başvurusunun son günü itibarıyla, son dört yıl içinde adlî veya idarî soruşturma sonucu yöneticilik görevi üzerinden alınmamış olmak,

d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumu yöneticiliklerine görevlendirilecekler bakımından, ilgili mevzuatına göre zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlamış, erteletmiş ya da bu yükümlülükten muaf tutulmuş olmak.

Müdür olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar nelerdir?

MADDE 6 – (1) Müdür olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir

: a) Müdür olarak görev yapmış olmak.

b) Kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve müdür yetkili öğretmen olarak ayrı ayrı veya toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

 c) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerde aranacak özel şartlar nelerdir?

MADDE 7 – (1) Müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirileceklerin aşağıdaki şartlardan en az birini taşımaları gerekir:

 a) Müdür, kurucu müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı veya müdür yetkili öğretmen olarak görev yapmış olmak.

 b) Bakanlığın şube müdürü veya daha üst unvanlı kadrolarında görev yapmış olmak.

c) Adaylık dâhil en az iki yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.

 (2) Müdür başyardımcısı olarak görevlendirileceklerde ayrıca;

 a) Fen Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji alan öğretmeni olmak,

b) Sosyal bilimler lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Psikoloji veya yabancı dil alan öğretmeni olmak,

 c) Güzel sanatlar lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Görsel Sanatlar/Resim veya Müzik alan öğretmeni olmak,

 ç) Spor Lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde Beden Eğitimi alan öğretmeni olmak,

 d) İmam hatip lisesi müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olmak, e) Mesleki ve teknik eğitim kurumları müdür başyardımcılığına görevlendirileceklerde atölye ve laboratuvar öğretmeni olmak, şartı aranır.

Yönetici görevlendirmede izlenecek yöntem nedir?

MADDE 14 – (1) Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme yazılı sınav ve sözlü sınav sonucuna göre;

 müdürlüğe yeniden görevlendirme Ek-1’de yer alan Formun (A ve B) bölümleri üzerinden yapılacak değerlendirme göz önünde bulundurularak;

 müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme Ek-1’de yer alan Formun (A) Bölümü üzerinden yapılacak değerlendirmeye göre yapılır.

Yazılı sınavdan kaç puan alan başarılı sayılır?

60

Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları nasıldır?

MADDE 16 – (1) Müdürlük için yapılacak yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

 a)  Türkçe ve dil bilgisi  (%10), b)  Genel kültür (%6), c) Atatürk İlkeleri ve Türk İnkılâp Tarihi (%5), ç) Resmî yazışma kuralları (%4), d) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%4), e) Okul Yönetimi (%4), f) Yönetimde insan ilişkileri (%4), g) Okul geliştirme (%4), ğ) Eğitim ve öğretimde etik (%4), h) Türk idare sistemi ve protokol kuralları (%5), ı) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) (%50).

 (2) Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınav konuları ve ağırlıkları şunlardır:

 a) Türkçe ve dil bilgisi (%10),  b) Genel kültür (%10), c)  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (%6), ç) Resmî yazışma kuralları (%6), d) Halkla ilişkiler ve iletişim becerileri (%6), e) Okul Yönetimi (%6), f) Eğitim ve öğretimde etik (%6), g) Mevzuat (T.C. Anayasası, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname) (%50).

Yazılı sınav duyurusu ne zaman yayınlanıp sonuçlar ne zaman belli olur?

Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak yazılı sınavlara ilişkin duyuru, sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlığın internet sitesinde ilan edilir

Yazılı sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde Bakanlığın internet sitesinde duyurulur.

Sözlü sınav nasıl yapılır?

Müdür, müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı için yapılacak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 20 nci maddede belirtilen sözlü sınav konuları ve ağırlıkları dikkate alınarak Ek-2’de yer alan Form üzerinden sözlü sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

Müdürlüğe ilk defa görevlendirme nasıl yapılır?

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle geçerlidir.

Kurucu müdür olarak görev yapmış olanlara ek puan verilir mi?

4 puan  verilir.

Müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirme nasıl yapılır?

Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olan adaylardan müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunan adayların görevlendirmeye esas puanları; yazılı puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Görevlendirmeye esas puanlar, kesin sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren en fazla altı ay süreyle geçerlidir.

Müdürlüğe yeniden görevlendirme nasıl yapılır?

Bulundukları eğitim kurumunda dört ya da sekiz yılını dolduran müdürlerin aynı ya da farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirmeleri, Ek-1’de yer alan Formun (A ve B) bölümleri üzerinden yapılan değerlendirme göz önünde bulundurularak il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine valinin onayı ile yapılır.

Müdür başyardımcılığı ve müdür yardımcılığına yeniden görevlendirme nasıl yapılır?

 (1) Bulunduğu eğitim kurumunda dört ya da sekiz yılını dolduran müdür başyardımcısı ve müdür yardımcılarının aynı ya da farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirmeleri Ek-1’de yer alan Formun (A) Bölümü üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu puan üstünlüğüne göre yapılır. (2) Müdür başyardımcılığında dört yıllık görev süresini tamamlayanlardan hâlen müdür başyardımcısı olarak görev yaptıkları eğitim kurumuna yeniden müdür başyardımcısı olarak görevlendirilme isteğinde bulunanlara, söz konusu eğitim kurumları ile sınırlı olmak üzere, bu maddenin birinci fıkrasına göre belirlenen puanlara dört puan daha ilave edilir

Kurucu müdürlüğe görevlendirme nasıl yapılır?

 Yeni açılmakta olan eğitim kurumlarını eğitim ve öğretime hazır hale getirmek üzere, eğitim kurumunun eğitim ve öğretime açılıp kuruma müdür norm kadrosu verildiği tarihe kadar geçen süre içerisinde yönetim hizmetlerini yürütmek üzere, müdür görevlendirmesine ilişkin şartları taşıyanlar arasından il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından kurucu müdür görevlendirilir.

 Müdür yetkili öğretmenliğe görevlendirme nasıl yapılır?

Müdür norm kadrosu bulunmayan eğitim kurumlarında görev yapmak üzere, o eğitim kurumunda görevli öğretmenler arasından, öğretmenlik görevi yanında yönetim hizmetlerini de yürütmek üzere, il millî eğitim müdürünün teklifi üzerine vali tarafından müdür yetkili öğretmen görevlendirilir

DEĞİŞMESİ İSTENEN MADDELER

1-Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar

ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı,

 d) Bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izin alanların aylıksız izinlerinin başladığı,

e) 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 18 inci maddesine göre bir yıl veya daha fazla süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izinlerinin başladığı, tarihten itibaren sona erer

2-Yöneticilik görevinden ayrılma  Yöneticilik görevlerinden istekleri üzerine ayrılanlar, bulundukları eğitim kurumunda alanlarında açık norm kadro olması ve istemeleri hâlinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında açık norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır.

Saygılarımla

Salih HAZIR / Eğitimci YAZAR

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
leyla 3 yıl önce

Bakanlığımızın açmış olduğu https://veri.meb.gov.tr/FormaGit.aspx?983 modüle görüşlerimizi girelim.Yönetmelik taslağı son halini bu görüşlerden sonra alacaktır.Sınava girmeden atanan tüm idarecilerin okullarda eğitimin kalitesinin arttırılmasına yönelik faaliyetlere ve çalışma azminin işleyişine engel olmaktadırlar.Bu idarecilerin gerek bilgi gerekse liyakat yönünden bir çoğu yetersizdir.Sınavsız atananların sınava tabi tutulmalıdır.Mevcut idarecilerinde 4 veya 8 yılın sonunda göreve devam etmek isteyenler sınava girmelidir.

Avatar
serdar 3 yıl önce

neden okulda memur olarak çalışanlar bu sınavlara giremiyor oysa ki müdür vr müdür yardımcılığı Genel İdare Hizmetleri kadrosudur bu ne adaletsizliktir.Okularda müdürleri ve yardımcılarını cebinden çıkaran canavar gibi memurlar var bu adaletsizliğe bir son verin