03.11.2020, 23:38

Engelliler İçin 2020 Yılı Bitmeden Yüksek Sayıda Atama Yapılması ve Engelli Kotasının Yükseltilmesi İçin Yasal Düzenleme Yapılması

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINA

KONU: Engelliler İçin 2020 Yılı Bitmeden Yüksek Sayıda Atama Yapılması ve Engelli Kotasının Yükseltilmesi İçin Yasal Düzenleme Yapılması

TARİH: 03.10.2020

Engellilerin İstihdamda Hakları Platformu; 78 ilden engellilik alanında faaliyet gösteren federasyonlar, dernekler, vakıflar, il engelli meclisleri, platformlar ve aktivistlerden oluşan 453 üyelik bir platformdur.

Bu platformun amacı; taraf olduğumuz başta BM Engelli Hakları Sözleşmesi, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı, Avrupa İstihdam Stratejisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 122 sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi olmak üzere diğer uluslararası sözleşmeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ulusal istihdam mevzuatı bağlamında engellilerin istihdam haklarına erişimlerini ve istihdama yönelik politika ve uygulamaları takip etmek, hak ihlallerini ve sorunları görünür kılmak ve istihdama ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini ilgili bakanlıklara, kurum ve kuruluşlara iletmek ve nihayetinde istihdam politikalarına etki etmektir.

Platform olarak, Ulusal İstihdam Stratejisine ve Stratejiye yönelik Eylem Planında yer alan hedeflere dikkat çekmek isteriz.

Bilindiği üzere 2014-2023 yılları arasını kapsayan ve 30 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Ulusal İstihdam Stratejisine göre engelliler, özel politika gerektiren gruplar arasında yer almıştır. Bu Stratejiden önce de, engellilerin istihdama erişim imkanlarının kolaylaştırılması ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik hedeflere birçok ulusal politika belgesinde yer verilmiştir. Ulusal İstihdam Stratejisine yönelik 2017-2019 Eylem Planları metni içinde; engellilerin istihdamı konusunda uygulanan zorunlu kota sisteminin özel sektörde ve kamu sektöründe daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi ihtiyacı bulunduğu ortaya konmuş ve engellilerin işgücüne katılım oranı ve istihdamlarının artırılacağı, engelli işçi açık kontenjanlarının doldurulması yönünde çalışmalar yapılacağı hedefler arasında yer almıştır.

İstihdam politikalarında BM Engelli Hakları Sözleşmesi dikkate alınmalıdır.

Sözleşmenin temel felsefesi ayrımcılık karşıtı olmasıdır. Hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan engellilerin istihdamlarının sağlanması ve özellikle de Sözleşmede yer aldığı gibi engellilerin kamu sektöründe istihdam edilmeleri gerekmektedir.

Diğer yandan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda istihdam politikalarının engelliliğe ve cinsiyete duyarlı olması ve BM Engelli Hakları Komitesinin 9 Nisan 2019’da Türkiye’ye gönderdiği Nihai Gözlem Raporunda yer alan tavsiyelerin dikkate alınması da son derece önemlidir.

Bizler Engellilerin İstihdam Hakları Platformu olarak; engellilerin istihdam politikalarında yeni bir bakış açısına ve daha etkin politikalara ihtiyaç olduğunu beyan ederek aşağıdaki acil önlemlerin alınmasını talep etmekteyiz.

1. 2020 YILI BİTMEDEN YÜKSEK SAYIDA ATAMA YAPILMASI

İstihdam edilmeyi bekleyen binlerce engelli var.

2018 EKPSS ve kura başvurularının ardından atanamayanlar ve 2020 yılı EKPSS ve kura için başvuranlar da dahil istihdam edilmeyi bekleyen yaklaşık 100 bin engelli olduğunu söyleyebiliriz.

Bunların arasında; gelir ölçümü nedeniyle sosyal yardım kapsamı dışında kalıp bireysel hiçbir geliri olmadığı için ailesinden harçlık almak zorunda kalanlar ve engelli aylığı ile tek başına geçimlerini sağlamakta güçlük çekenler var.

Pandemi süreci engelliler için işsizlik sorununu daha da artırmıştır.

Özel sektörde çalışıp pandemi nedeniyle işveren tarafından ücretsiz izne ayırılanların durumu daha da vahimdir. Bu engellilerin arasında ailesini geçindirenlerin sayısı oldukça fazladır. Ücretsiz izne ayrılan engellilerin, bir iş yerinde çalışıyor görülmeleri nedeniyle başka bir işe görmeleri söz konusu değilken, işten çıkarma yasağı kalktığında ilk işsiz kalacakların ücretsiz izne çıkartılmış engelliler olacağı açıktır.

KPSS puanı ile binlerce personel alımı yapılırken EKPSS puanı ile alım yapılmamaktadır.

Son 2 yılda kurumların personel alımlarına baktığımızda KPSS ile çok sayıda personel aldıklarını, EKPSS puanı ile alım yapmadıklarını görüyoruz. Bu duruma en iyi örnek Sağlık Bakanlığına ait verilerdir. 2020 yılında sadece Sağlık Bakanlığı KPSS puanı ile farklı statüde 50 bin personel almış, bunların arasında EKPSS puanı ile alım yapılmamıştır.

Talebimiz: 31 Ekim 2020 tarihi itibarı ile tüm bakanlıkların, kurum ve kuruluşların memur açığı bildirimleri içinde yer alan engelli kontenjanlarının oldukça az olacağı bilindiğinden, bildirimlerinin sayıca artırılmasına yönelik Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının engelli kontenjanından bildirim yapılmasını sağlayacak özel bir çalışma yapmasını ve özellikle nitelikli kadrolardan bildirim yapılmasına dair süreci denetlemesini,

Engellilerin eğitimlerine/edindikleri mesleklere karşılık gelen kadrolarda istihdamlarının sağlanmasını,

Bir meslek edinememiş engelliler için yardımcı hizmetler kadrosu yerine genel idari hizmetlerden kadro açılması ve kura ile tercih yapacaklar ile ortaöğretim düzeyinden (lise) tercih yapacak olan adayların daha çok ekonomik desteğe ihtiyaçları oldukları düşünülerek atama sayılarının artırılmasını,

KPSS ile personel alımlarında eş zamanlı EKPSS puanı ile engelli personel alımının sağlanmasını,

Engelli öğretmen atamalarının MEB tarafından yapıldığı gibi engelli sağlıkçılarının atamalarının da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmasının sağlanması için Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik’te düzenleme yapılmasını,

Tercihleri sonrası kurumlarda oluşturulan komisyonlarca birçok engellinin atamasının reddedildiği ve bu nedenle bazı kontenjanların boş kaldığını biliyoruz. Tercihleri sonucu atanmış engelli adayların; hafızlık belgesi, bilgisayar sertifikası ya da benzer kurs belgelerinin olmayışı nedeniyle atamalarının iptali yerine, diğer şartları sağlamaları halinde atamalarının yapılması ve bu adaylara eksik olan belgeleri tamamlaması için hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesini, bir meslek edinememiş engelliler için yardımcı hizmetler kadrosu yerine, genel idari hizmetlerden kadro açılmasını,

Engelli örgütlerinin, EKPSS başvuru ve tercih kılavuzlarının hazırlık aşamalarında sürece dahil olmaları gerektiğini hatırlatarak; kılavuzlarda yer alan engelliliğe ve cinsiyete dayalı ayrımcı şartların ve engelli öğretmen alımlarında engellilik sağlık kurul raporunun alındığı hastaneden “öğretmen olur” raporu alım şartının kaldırılmasına yönelik acilen bir çalıştay yapılmasını ve bu amaçla Bakanlık nezdinde STK’ların dahil olduğu bir mekanizma kurulmasını,

Tüm bunlar dikkate alınarak 2020 yılı bitmeden kamudaki tüm boş kontenjanların (en az 7119 kadro olmak üzere) doldurulması amacıyla acilen bir atama planı yapılmasını

talep etmekteyiz.

2. İSTİHDAMDA ENGELLİ KOTASININ YÜKSELTİLMESİ

Mevcut yasal engelli kotası güncelliğini kaybetmiştir.

Son yıllarda kamuda sözleşmeli personel istihdamının artışına rağmen, bu artışın engellilerin kota hesabında etkisiz olması nedeniyle, %3’lük kotanın dolması ile karşı karşıyayız. Engelli kotasının doluyor olması, atama sayısını atamalardaki kadro sayısını azaltmıştır. Kurum ve kuruluşların, engelli personele yönelik ön yargılı olması ve memur açığı bildirimlerinde engelli memur bildirimi yapmaması önemli bir sorundur.

Avrupa ülkelerine bakıldığında, engelli nüfusu ülkemizden daha az olmasına rağmen, uygulanan kota daha fazladır. En son 1997 yılında %2’den %3’e çıkartılan engelli kotası, oran olarak güncelliğini yitirmiştir. Atama bekleyen binlerce engellinin istihdamını sağlayacak gerçekçi ve güncel bir kota artışına ihtiyaç vardır.

Talebimiz: Kamuda %3’lük engelli kotasının, istihdam edilmeyi bekleyen engellilerin artmasına karşılık yetersiz kaldığı, günümüz şartlarında hiç gerçekçi olmadığı ve bu nedenlerle kotanın güncellenmesi gerektiği bilinerek; bu yasama döneminde kota artışına yönelik yasal değişikliğin Hükümetimiz tarafından TBMM gündemine alınarak ivedilikle sonuçlandırılmasını, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sürecin takip edilmesini,

Kamudaki engelli kotasının %95’inin dolmuş olmasına rağmen kotayı aşan sayıda engelli istihdamına engel bir mevzuatın olmadığını hatırlatarak; kota artışına yönelik yasal düzenleme yapılıncaya dek yüksek sayıda atama planı ile istihdam edilmeyi bekleyen engellilerin taleplerinin karşılanmasını

Talep etmekteyiz.

DESTEKLİ İSTİHDAM MODELİNİN ETKİN UYGULANMASI

Destekli istihdam modeli yerine korumalı işyerleri modeli uygulanmaya devam edilmektedir.

BM Engelli Hakları Komitesinin 9 Nisan 2019 tarihli Nihai Gözlem Raporunda Komite; engelli bireylere işgücü piyasasında istihdam fırsatları yaratmak yerine özellikle zihinsel ya da psiko-sosyal engelli bireyler için korumalı işyerlerinin teşvik edilmesinden endişe duyduğunu ifade etmiş ve korumalı işyerleri uygulaması ve ilgili yasa, politika ve uygulamaların kaldırılmasını tavsiye etmiştir.

Talebimiz: BM Engelli Hakları Sözleşmesinin ve Komitenin Nihai Gözlem Raporunda yer alan tavsiyelerinin dikkate alınarak, kapsayıcı istihdam için gerekli olan destekli istihdam modelinin etkin uygulanmasını,

Özel sektörde iş koçluğu uygulamasının her bir engelli işçiyi kapsayacak biçimde hayata geçirilmesini

Talep etmekteyiz.

ENGELLİLERİN İSTİHDAMDA HAKLARI PLATFORMU

1.         21 Diyarbekir Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

2.         68 Aksaray Görme Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

3.         Abdullah Mutlu TOKGÖZ, Engelli, Siyasetçi, Aktivist-Ankara

4.         Abuzer Akkanat -SİME-SEN Malatya Engelliler Komisyonu Koordinatörü

5.         Adana Martı Engelliler Spor Kulübü Derneği

6.         Adana Yıldız Engelliler Derneği

7.         Adana Yıldız Engelliler Spor Kulübü Derneği

8.         Adıyaman Anadolu GAP Görme Engelliler Derneği

9.         Adıyaman GAP Görme Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği

10.       Adıyaman Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

11.       Aksaray Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

12.       Aksaray Somuncu Baba Engelsiz Spor Kulübü Derneği

13.       Aktif Engelliler Derneği, İzmir

14.       Aktif Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Ankara

15.       Aktif Görme Engelliler Derneği, Ankara

16.       Albinizm Derneği, İstanbul

17.       Ali GENÇ, Gazeteci, Aktivist-Bursa

18.       Ali Haydar KOYUN Yazar/Aktivist Malatya

19.       Ali YAYLACI-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Rize İl Temsilcisi

20.       Altınokta Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Van

21.       Altınokta Körler Derneği Adana Şubesi

22.       Altınokta Körler Derneği Afyonkarahisar Şubesi

23.       Altınokta Körler Derneği Amasya Şubesi

24.       Altınokta Körler Derneği Ankara Şubesi

25.       Altınokta Körler Derneği Antalya Şubesi

26.       Altınokta Körler Derneği Aydın Şubesi

27.       Altınokta Körler Derneği Bingöl Şubesi

28.       Altınokta Körler Derneği Bursa Şubesi

29.       Altınokta Körler Derneği Çanakkale Şubesi

30.       Altınokta Körler Derneği Denizli Şubesi

31.       Altınokta Körler Derneği Diyarbakır Şubesi

32.       Altınokta Körler Derneği Elazığ Şubesi

33.       Altınokta Körler Derneği Elbistan Şubesi

34.       Altınokta Körler Derneği Fethiye Şubesi

35.       Altınokta Körler Derneği Gaziantep Şubesi

36.       Altınokta Körler Derneği Genel Merkez, Ankara

37.       Altınokta Körler Derneği İstanbul Şubesi

38.       Altınokta Körler Derneği Kadın Meclisi

39.       Altınokta Körler Derneği Kayseri Şubesi

40.       Altınokta Körler Derneği Kocaeli Şubesi

41.       Altınokta Körler Derneği Konya Şubesi

42.       Altınokta Körler Derneği Kütahya Şubesi

43.       Altınokta Körler Derneği Manisa Şubesi

44.       Altınokta Körler Derneği Niğde Şubesi

45.       Altınokta Körler Derneği Osmaniye Şubesi

46.       Altınokta Körler Derneği Sakarya Şubesi

47.       Altınokta Körler Derneği Samsun Şubesi

48.       Altınokta Körler Derneği Tekirdağ Şubesi

49.       Altınokta Körler Derneği Trabzon Şubesi

50.       Altınokta Körler Derneği Uşak Şubesi

51.       Altınokta Körler Derneği Van Şubesi

52.       Altınokta Körlere Hizmet Vakfı, Ankara

53.       Amasya Engelliler Spor Kulübü Derneği

54.       Amasya Yeşilırmak Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

55.       Ana Kucağı Derneği, Ankara

56.       Anadolu Engelliler Dayanışma Derneği, Isparta/Yalvaç

57.       Anadolu Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

58.       Anadolu Lions Diyabet Teşhis Tedavi ve Eğitim Vakfı (ALDİVAK), Ankara

59.       Anadolu Sessiz Umutlar Derneği, Ankara

60.       Anatolia Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

61.       Ankara Altınokta Spor Kulübü Derneği

62.       Ankara Engelsiz Toplum Oluşturma Derneği

63.       Ankara Hitit Gençlik ve Spor Derneği

64.       Ankara İnovatif Görme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

65.       Ankara İnovatif Görme Engelliler Kulüpler Birliği

66.       Ankara Mavi Ay Otistik Çocuklar ve Aileleri Derneği

67.       Antalya Engel Tanımayanlar Derneği

68.       Antalya Özel Sporcular Gençlik ve Spor Derneği ve Kulübü Derneği

69.       Ardahan Göle Engelliler Derneği

70.       Artvin Engelliler Derneği

71.       Artvin Görme Engeller Spor Kulübü Derneği

72.       Aslan KAYA, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ağrı İl Temsilcisi

73.       Ataşehir Engelliler Dayanışma Derneği, İstanbul

74.       Ataz Şafak Spor Kulübü Derneği, Ankara

75.       Atılgan Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

76.       Atılgan Engelsiz Kültür ve Spor Derneği

77.       Avrasya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, İzmir

78.       Ayhan Zenbilci-Yazar, Programcı, Bursa

79.       Ayyıldız Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

80.       Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

81.       Bandırma Bedensel Engelliler Derneği (BABED), Bandırma

82.       Bandırma Engelime Renk Ver Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği

83.       Başkent Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

84.       Batıkent Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

85.       Batman Engelliler Spor Kulübü Derneği

86.       Batman Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği

87.       Beşiktaş Engelliler Spor Kulübü Derneği İstanbul

88.       Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Alanya İlçe Temsilciliği (Antalya)

89.       Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Burdur İl Temsilciliği

90.       Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Genel Merkez, Antalya

91.       Beyaz Baston Görme Engelliler Derneği Manavgat İlçe Temsilciliği (Antalya)

92.       Bilal KIZARTICI, Aktivist-İstanbul

93.       Bilecik Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği

94.       Bilecik Bozüyük İşitme Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği ve Derneği

95.       Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER)

96.       Bilecik Kent Konseyi Engelliler Meclisi

97.       Bir Damla Kan Talasemi Derneği Şanlıurfa/Siverek

98.       Birleşik Devlet Memurları Sendikası (BİRDEM-SEN)

99.       Bismil Bedensel Engelliler Derneği, Diyarbakır

100.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği (BİYONİK-DER) Ankara

101.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Adana İl Temsilciliği

102.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Antalya İl Temsilciliği

103.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bilecik İl Temsilciliği

104.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Bursa İl Temsilciliği

105.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Eskişehir İl Temsilciliği

106.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Isparta İl Temsilciliği 

107.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İstanbul İl Temsilciliği

108.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği İzmir İl Temsilciliği

109.     Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Mersin İl Temsilciliği

110.     Bolu Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

111.     Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği

112.     Bursa Değişim Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

113.     Bursa Down Kardeşliği Derneği, Bursa

114.     Bursa Genç Osmangazi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

115.     Bursa Karagöz Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

116.     Bursa Karagöz Hacivat Engelliler Bilim Kültür ve Dayanışma Derneği

117.     Bursa Merinos Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

118.     Bursa Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği (BUGES)

119.     Bursa Otizmli Bireyler ile Anneleri Yardımlaşma Derneği

120.     Bursa Serebral Palsi Derneği (BURSEDER)

121.     Bursa Spastik Engelliler Rehabilitasyon Vakfı

122.     Bursa Uludağ Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği

123.     Cebrail KURNAZ-Özel Eğitimciler Temsilcisi, Burdur

124.     Cemal GARİPOĞLU Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonu Artvin İl Temsilcisi

125.     Cemal UZUN, Engelliler Bakanlığı İstiyoruz Hareketi Lideri-İstanbul

126.     Cizre Engellileri Koruma ve Dayanışma Derneği 

127.     Çanakkale Engelliler Derneği ve Spor Kulübü Derneği

128.     Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

129.     Çankaya Kent Konseyi Engeli Meclisi Başkanlığı, Ankara

130.     Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği, Samsun

131.     Çarşamba Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Samsun

132.     Çatalağzı Engelliler Derneği, Kilimli/Zonguldak

133.     Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)

134.     Denizli Engelliler Platformu

135.     Denizli İşitme Engelliler Derneği

136.     Denizli Otizm Derneği

137.     Denizli Pamukkale Hemofili Derneği

138.     Disleksi Öğrenme Güçlüğü Derneği, Ankara

139.     Diyalizle Yaşam Engelliler Derneği, Kayseri

140.     Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

141.     DMD İle Mücadele Gönüllüleri Platformu

142.     Doğu Akdeniz Engelli Dernekleri Federasyonu, Mersin

143.     Doğu Karadeniz MS (Multiple Skleroz) Özel Bireyler Derneği, Trabzon

144.     Edirne Zihin ve Hareket Engelli Çocukları Koruma Derneği

145.     Eğitim Gençlik Engelliler ve Spor Derneği, Samsun

146.     Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED), Ankara

147.     Ekrem KOCA, Siyasetçi, Aktivist-Eskişehir

148.     Elazığ Fırat Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

149.     Elazığ Harput Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

150.     Engel Siz Olmayın Derneği, Aydın-Kuyucak

151.     Engelim Olmayın Derneği, Muğla-Datça

152.     Engelli Aileleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (ENAD) Manisa-Salihli Şubesi

153.     Engelli Dernekleri Federasyonu, Ankara

154.     Engelli Engelsiz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Karabük

155.     Engelli İnsan Hakları Derneği, Ankara

156.     Engelli Kadınlar Derneği, Bursa

157.     Engelli ve Aileleri Yardımlaşma Derneği, Ankara

158.     Engelli ve Yakınları Eğitim, Kültür, Sağlık ve Spor Kulübü Derneği, Ankara

159.     Engelliler Kültür Derneği, Bursa

160.     Engelliler Kültür Sanat ve Yardımlaşma Derneği Genel Merkezi, Istanbul/Sultangazi

161.     Engelliler Platformu

162.     Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER) Osmanbey/İstanbul

163.     Engelliler ve Aileleri Eğitim ve Dayanışma Derneği (ENADER), İstanbul.

164.     Engelliler ve Gençlik Derneği, Ankara

165.     Engellilerle Yaşam Derneği, Ankara

166.     Engelliyim Engel Tanımam Derneği, İskenderun

167.     Engelsiz Arsuz Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, Hatay

168.     Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ EĞİTİM-SEN)

169.     Engelsiz Eğitim Platformu, Aksaray

170.     Engelsiz Eğitim Platformu, Antalya

171.     Engelsiz Hacettepe Gençlik Spor Kulübü Derneği, Antalya İl Temsilciliği

172.     Engelsiz Sağlık Çalışanları Sendikası (ENGELSİZ SAĞLIK-SEN)

173.     Engelsiz ve Mutlu Yaşam Derneği, Ankara

174.     Engelsiz Yaşamevi Derneği, Alanya /Antalya

175.     Engelsiz Yürekler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İstanbul

176.     Engelsizkariyer. com Ulusal Engelli İstihdamı Danışmanlık Ajansı

177.     Engin KONAKÇI, Aktivist-Ankara

178.     Erciş İşitme Engelliler Derneği, Van

179.     Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneği (ENGEL-DER), Balıkesir

180.     Ertuğrul TAŞ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Adana İl Temsilcisi

181.     Erzincan Down Sendromu Derneği

182.     Eskişehir Engelliler Spor Kulübü Derneği

183.     Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

184.     Eşit Yaşam Derneği, İzmir

185.     Evrensel Görme Özürlüler Derneği Genel Merkez, Ankara

186.     Fedakar ÖZDEMİR, Aktivist-Ankara

187.     Galip Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

188.     Gamze TEKEŞ, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara

189.     Gaziantep Bedensel Engelliler Derneği

190.     Gaziosmanpaşa Engelliler Spor Kulübü Derneği, İstanbul

191.     Gören Kalpler Eğitim Derneği Genel Merkez, Ankara

192.     Gören Kalpler Eğitim Derneği, Bodrum Şubesi

193.     Gören Kalpler Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Ankara

194.     Gören Kalpler Tandem Spor Kulübü Derneği

195.     Görme Engelli Gaziler Derneği, Ankara

196.     Görme Engelli Spor Kulüpleri Birliği, (60 Kulüp)

197.     Görme Engelliler Bilişim İletişim Derneği (GENBİL), Ankara

198.     Görme Engellilerin Eğitimine Destek Derneği, Ankara

199.     Görme Özürlü Evrensel Hukukçular Derneği, Ankara

200.     Görme Özürlüler Derneği (GÖZDER), İstanbul

201.     Güçlü Eller Engelliler Kulübü Derneği, Ankara

202.     Gülcan ERDEMİR, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu Eskişehir Temsilcisi

203.     Gülpınar DOĞAN, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İstanbul Temsilcisi

204.     Gümüşhane Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

205.     Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği

206.     Hatice Çiydem YILDIZ, Altınokta Körler Derneği Gönüllüsü, Bursa

207.     Hatice YILDIZ, Sosyal Hizmet Uzmanı, Aktivist-Ankara

208.     Herkes için Turizm Derneği, İzmir

209.     Hopa Bedensel Engelliler Derneği, Artvin

210.     Hüseyin Özlük Siyasetçi Yazar, Aktivist, Ankara

211.     Isparta İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği

212.     İnflamatuvar Bağırsak Hastaları ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (İBHAYD), İzmir

213.     İnovatif Düşünme Girişimcilik ve Hayat Boyu Öğrenme Derneği, Lalahan/Elmadağ-Ankara

214.     İşitme Engelli Çocuklar ve Aileler Spor Kulübü Derneği Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği, Eskişehir

215.     İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği, İstanbul

216.     İzmir Engel Siz Yaşam Derneği

217.     Kahramanmaraş Akçakoyunlu İdman Yurdu Spor Kulübü Derneği

218.     Kahramanmaraş Doğu Akdeniz Spor Kulübü Derneği

219.     Kahramanmaraş Edeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

220.     Kahramanmaraş Ertuğrulgazi Engelliler Spor Kulübü Derneği

221.     Kahramanmaraş Gençlik Gücü Spor Kulübü Derneği

222.     Kamuda Çalışan Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAMUENDER), Ankara

223.     Karadeniz Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Ordu

224.     Karahisar Kalesi Görmeyenler Gençlik ve Spor Kulübü Derneği

225.     Karaman Engelliler Spor Kulübü Derneği

226.     Kars Dolunay Derneği

227.     Kırıkkale Görme Engelliler Derneği Genel Merkez

228.     Kistik Fibrozis Aile ve Yardımlaşma Derneği (KİFDER), İstanbul

229.     Kocaeli Otizmli Çocuklar Derneği

230.     Kocaeli Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Birey ve Aileleri Rehabilitasyon Habilitasyon Sosyal Yardımlaşma Derneği (KOSEBDER)

231.     Kolostomili ve Ostomililer Derneği, İzmir

232.     Konya Ayyıldız Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

233.     Konya Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

234.     Konya Görme Engelliler Spor Kulüpleri Birliği Derneği

235.     Konya Hilal Engelliler Spor Kulübü Derneği

236.     Konya Karatay Engelliler Spor Kulübü Derneği

237.     Konya Mevlana Engelliler Spor Kulübü Derneği

238.     Kozcağız Engelliler Derneği, Bartın

239.     Körlere Eğitim ve Destek Derneği (KÖRDES), İstanbul

240.     Kumru Hasta Haklarını Koruma Derneği Ordu

241.     Kurtuluş Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Ankara

242.     Küresel Görme Engelliler Gençlik Spor Kulüpleri Topluluk Derneği

243.     Kütahya Engelliler Zafer Kulübü Derneği

244.     Lotus Engelliler Gençlik Spor Kulübü Derneği, Ankara

245.     Malatya Gençlik Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

246.     Malatya Yeşilyurt Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

247.     Manisa Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

248.     Manisa Spil Engelliler Spor Kulübü Derneği

249.     Marmara İşitme Engelliler Derneği, İstanbul

250.     Memnune Buket DOĞAN-Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Kırşehir İl Temsilcisi

251.     Mersin Engellileri ve Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

252.     Mersin işitme Engelliler Eğitimine Destek ve Kalkındırma Derneği

253.     Mersin Ortopedik Engelliler Derneği, Mersin

254.     Miraç Dursun, Aktivist

255.     Mobbing ile Mücadele Derneği Engellilik Genel Koordinatörlüğü

256.     Mobbing ile Mücadele Derneği Genel Merkez, Ankara

257.     Muhammed Abit ÇEVİK- Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Siirt İl Temsilcisi

258.     Mukaddes ÇAKMAK, Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN) Engelli Komisyon Başkanı

259.     Mustafa Oğuz MUCURLUOĞLU, Aktivist, Yazar-Ankara

260.     Mustafa ÖLMEZ-Türkiye Görme Engeller Spor Federasyonunun Çankırı İl Temsilcisi

261.     Nazilli Bedensel Engelliler Derneği

262.     Necmettin ÖZEN / Engelli hakları savunucusu Cizre/Şırnak

263.     Nurten AKTAŞ, Yazar, Aktivist-Ankara

264.     Oğuzhan Ceran, Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Konya Temsilcisi

265.     Orta Karadeniz Engelliler Derneği, Samsun

266.     Osman Nuri Bayrak, Aktivist- Ankara

267.     Otizm Vakfı, Ankara

268.     Otizmli Çocuklar Derneği, Erzurum

269.     Öğretilebilir Çocukları Koruma Derneği, Ankara

270.     Ökkeş DEMİRCİ, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunun Osmaniye İl Temsilcisi

271.     Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği (ÖZRÖ-DER), İstanbul

272.     Özürler Kültür ve Dayanışma Derneği, Ankara

273.     Pamukkale Sağır Spor Derneği

274.     Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneği, Konak-İzmir

275.     Ramazan ÇETİNKAYA, SAHİMSEN Engelliler Komisyonu İl Temsilcisi, Zonguldak

276.     Raylı Sistemler Teknolojileri Mezunları Derneği (RESTDER) Engelsiz Bireyler Kolu, Eskişehir

277.     Recep Hoşoğlu Rize Kent Konseyi Engelliler Meclisi Genel Sekreteri

278.     Sağır Gençlik ve Doğa Sporları Federasyonu, Ankara

279.     Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİMSEN)

280.     SAHİMSEN Engelliler Komisyonu

281.     Sakarya Engelliler Güçlendirme Derneği

282.     Salihli Zihinsel Engelli Öğrencileri Koruma Derneği, Manisa

283.     Samsun Engelliler Federasyonu

284.     Samsun İşitme Engellileri Derneği

285.     Samsun İşitme Engellileri Spor Kulübü Derneği

286.     Samsun Otizmli Çocuklar Derneği

287.     Saruhanlı Engelliler Derneği Saruhanlı/Manisa

288.     Selçuk Üniversitesi Otizm Derneği, Konya

289.     Serebral Palsi ve Tüm Özel Gereksinimli Bireyler Araştırma Geliştirme Bilim Teknoloji ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (DASEP), Kocaeli-Darıca

290.     Serebral Palsili Bireyler ve Yakınları Derneği (SEBİDER), Bursa

291.     Sessiz Meleklerin Sesi Derneği, Eskişehir

292.     SESSİZSİNİZ Aktivist İşitme Engelliler Hareketi

293.     Sınırlı Sorumlu Ege Tüm Engelliler Çevre Kültür ve İşletme Kooperatifi, İzmir

294.     SİMESEN Engelliler Komisyonu

295.     Sincan Ortopedik Özürlüleri ve Aileleri Dayanışma Derneği, Ankara

296.     Sistinozis Hastalıkları Derneği, Ankara

297.     Siverek Engelliler Derneği

298.     Sivil Memurlar Sendikası (SİMESEN) Genel Merkez

299.     SMA Hastalığı ile Mücadele Derneği, Tepebaşı/Eskişehir

300.     Soma Bir Damla Ol Engelliler Derneği Manisa Soma

301.     Sorgun Engelliler Umut Derneği, Yozgat

302.     Suat ŞEKERCİ, Birleşik Devlet Memurları Sendikası Elazığ İl Temsilcisi

303.     Süleymanpaşa Engelsiz Yaşam Derneği, Tekirdağ

304.     Şanlı Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Şanlıurfa

305.     Şehzadeler Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği, Manisa

306.     Şişli Bedensel Engelliler Derneği, İstanbul

307.     Şişli Can Zihinsel Engelliler Derneği, İstanbul

308.     Şule ÖZCAN, Eğitimci-Yazar, Aktivist-Ankara

309.     Şule SEPİN İÇLİ, Psikolog, Aktivist-Ankara

310.     Tarık ÖNCÜ, Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı Samsun İl Temsilcisi

311.     Timsahlar Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği Bursa

312.     Toplum Ruh Sağlığı Derneği (TORSAD)

313.     Trabzon Engelsiz Turizm Derneği

314.     Trabzon Görme Özürler Sanat ve Spor Kulübü Derneği

315.     Tunceli Bedensel Engelleri Destekleme Derneği

316.     Tüketici Sorunları Derneği (TUSODER), İstanbul

317.     Tülin EROL, Aktivist, Bodrum-Muğla

318.     Tüm Engelliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, İzmir

319.     Tüm Engelliler ve Aileleri Yardımlaşma Derneği (TEDAY), Ankara

320.     Tüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri Derneği (ÖZERK-DER), Ankara

321.     Türkiye Beyazay Derneği Erzurum Şubesi

322.     Türkiye Disleksili Çocuklar Vakfı, Ankara

323.     Türkiye Engelliler Meclisi Afyon İl Engelliler Meclisi

324.     Türkiye Engelliler Meclisi Ankara İl Engelliler Meclisi

325.     Türkiye Engelliler Meclisi Aydın İl Engelliler Meclisi

326.     Türkiye Engelliler Meclisi Batman İl Engelliler Meclisi

327.     Türkiye Engelliler Meclisi Bingöl İl Engelliler Meclisi

328.     Türkiye Engelliler Meclisi Bursa İl Engelliler Meclisi

329.     Türkiye Engelliler Meclisi Denizli İl Engelliler Meclisi

330.     Türkiye Engelliler Meclisi Diyarbakır İl Engeliler Meclisi

331.     Türkiye Engelliler Meclisi Elazığ İl Engelliler Meclisi

332.     Türkiye Engelliler Meclisi Gaziantep İl Engelliler Meclisi

333.     Türkiye Engelliler Meclisi Giresun İl Engelliler Meclisi

334.     Türkiye Engelliler Meclisi Hatay İl Engelliler Meclisi

335.     Türkiye Engelliler Meclisi Isparta İl Engelliler Meclisi

336.     Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Anadolu Yakası İl Engelliler Meclisi

337.     Türkiye Engelliler Meclisi İstanbul Avrupa Yakası İl Engelliler Meclisi

338.     Türkiye Engelliler Meclisi İzmir İl Engelliler Meclisi

339.     Türkiye Engelliler Meclisi Kahramanmaraş İl Engelli Meclisi

340.     Türkiye Engelliler Meclisi Kars İl Engelliler Meclisi

341.     Türkiye Engelliler Meclisi Kayseri İl Engelliler Meclisi

342.     Türkiye Engelliler Meclisi Kocaeli İl Engelliler Meclisi

343.     Türkiye Engelliler Meclisi Konya İl Engelliler Meclisi

344.     Türkiye Engelliler Meclisi Kütahya İl Engelliler Meclisi

345.     Türkiye Engelliler Meclisi Manisa İl Engelli Meclisi

346.     Türkiye Engelliler Meclisi Mersin İl Engelliler Meclisi

347.     Türkiye Engelliler Meclisi Nevşehir İl Engelliler Meclisi

348.     Türkiye Engelliler Meclisi Ordu İl Engelliler Meclisi

349.     Türkiye Engelliler Meclisi Rize İl Engelli Meclisi

350.     Türkiye Engelliler Meclisi Sakarya İl Engelliler Meclisi

351.     Türkiye Engelliler Meclisi Samsun İl Engelliler Meclisi

352.     Türkiye Engelliler Meclisi Sinop İl Engelliler Meclisi

353.     Türkiye Engelliler Meclisi Tekirdağ İl Engelliler Meclisi

354.     Türkiye Engelliler Meclisi Uşak İl Engelliler Meclisi

355.     Türkiye Engelliler Meclisi Van İl Engelliler Meclisi

356.     Türkiye Engelliler Meclisi Zonguldak İl Engelli Meclisi

357.     Türkiye Engelsiz Yaşam ve Sosyal Hizmet Vakfı (TEYVAK) Ankara

358.     Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Batman Şubesi

359.     Türkiye Görme Engelliler Derneği (TURGED) Genel Merkez, İstanbul

360.     Türkiye İşitme Engelliler Derneği, İstanbul

361.     Türkiye Kas Hastalıkları Derneği Ankara Şubesi

362.     Türkiye Kas Hastalıkları Derneği, İstanbul

363.     Türkiye Körler Federasyonu

364.     Türkiye Körler Vakfı Trabzon Şubesi

365.     Türkiye Körler Vakfı, Ankara

366.     Türkiye Ortopedik Engelliler Federasyonu

367.     Türkiye Özel Eğitim Vakfı, Karabük

368.     Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) Genel Merkezi, İstanbul

369.     Türkiye Sakatlar Derneği Adana Şubesi

370.     Türkiye Sakatlar Derneği Afyon şubesi

371.     Türkiye Sakatlar Derneği Akçakoca Şubesi

372.     Türkiye Sakatlar Derneği Aksaray Şubesi

373.     Türkiye Sakatlar Derneği Amasya Şubesi

374.     Türkiye Sakatlar Derneği Anadolu Yakası Şubesi

375.     Türkiye Sakatlar Derneği Ankara Şubesi

376.     Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi

377.     Türkiye Sakatlar Derneği Avcılar Şubesi

378.     Türkiye Sakatlar Derneği Ayancık Şubesi

379.     Türkiye Sakatlar Derneği Aydın Şubesi

380.     Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi

381.     Türkiye Sakatlar Derneği Bakırköy Şubesi

382.     Türkiye Sakatlar Derneği Bandırma Şubesi

383.     Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi

384.     Türkiye Sakatlar Derneği Bitlis Temsilciliği

385.     Türkiye Sakatlar Derneği Bodrum Temsilciliği

386.     Türkiye Sakatlar Derneği Burhaniye Şubesi

387.     Türkiye Sakatlar Derneği Bursa Şubesi

388.     Türkiye Sakatlar Derneği Büyükçekmece Şubesi

389.     Türkiye Sakatlar Derneği Çanakkale Şubesi

390.     Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi

391.     Türkiye Sakatlar Derneği Çorlu Şubesi

392.     Türkiye Sakatlar Derneği Çorum Şubesi

393.     Türkiye Sakatlar Derneği Denizli Şubesi

394.     Türkiye Sakatlar Derneği Elazığ Şubesi

395.     Türkiye Sakatlar Derneği Emet Şubesi

396.     Türkiye Sakatlar Derneği Erzurum Şubesi

397.     Türkiye Sakatlar Derneği Eskişehir Şubesi

398.     Türkiye Sakatlar Derneği Fethiye Şubesi

399.     Türkiye Sakatlar Derneği Gaziantep Şubesi

400.     Türkiye Sakatlar Derneği Gaziosmanpaşa Şubesi

401.     Türkiye Sakatlar Derneği Gönen Şubesi

402.     Türkiye Sakatlar Derneği Hatay Şubesi

403.     Türkiye Sakatlar Derneği İstanbul Şubesi

404.     Türkiye Sakatlar Derneği İzmir Şubesi

405.     Türkiye Sakatlar Derneği Kapaklı Şubesi

406.     Türkiye Sakatlar Derneği Karabük Şubesi

407.     Türkiye Sakatlar Derneği Kastamonu Şubesi

408.     Türkiye Sakatlar Derneği Kırıkkale Temsilciliği

409.     Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şubesi

410.     Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesi

411.     Türkiye Sakatlar Derneği Kütahya Şubesi

412.     Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şubesi

413.     Türkiye Sakatlar Derneği Mersin Şubesi

414.     Türkiye Sakatlar Derneği Milas Temsilciliği

415.     Türkiye Sakatlar Derneği Muğla Temsilciliği

416.     Türkiye Sakatlar Derneği Nevşehir Şubesi

417.     Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi

418.     Türkiye Sakatlar Derneği Ordu Şubesi

419.     Türkiye Sakatlar Derneği Orhangazi Şubesi

420.     Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi

421.     Türkiye Sakatlar Derneği Sinop Şubesi

422.     Türkiye Sakatlar Derneği Suluova Şubesi

423.     Türkiye Sakatlar Derneği Şile Temsilciliği

424.     Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi

425.     Türkiye Sakatlar Derneği Tekirdağ Şubesi

426.     Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi

427.     Türkiye Sakatlar Derneği Uşak Şubesi

428.     Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şubesi

429.     Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi

430.     Türkiye Spina Bifida Derneği Ankara Şubesi

431.     Ufuk Engelsiz Yaşam Derneği, İzmir

432.     Uluslararası Görme Engelliler Spor Kulüpleri

433.     Uluslararası Sivil Toplum Ağı Derneği, Trabzon

434.     Uluslararası Toplum Gelişimi Derneği (UTGD) Ankara

435.     Umut KOŞAN, Aktivist, Gazeteci, Sivas

436.     Umut Yol Engellileri Koruma Derneği, Ankara

437.     Uygar Görme Engeller Derneği Genel Merkezi, Bursa

438.     Uygar Görme Engelliler Derneği, Ankara

439.     Üç Yıldız Körler Derneği, Kocaeli

440.     Ümraniye Tüm Engelliler Platformu, İstanbul

441.     Van İşitme Engelliler Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Kulübü Derneği

442.     Yasam Boyu Eğitim Derneği, Ankara

443.     Yaşadıkça. com

444.     Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Derneği

445.     Yenimahalle Kent Konseyi Engelliler Meclisi, Ankara

446.     Yeryüzü Serebral Palsililer Bilim Teknoloji Araştırma Geliştirme İnovasyon ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (SEPARİNDER), İstanbul

447.     Yeşil Iğdır Engelliler Derneği, Iğdır

448.     Yeter SUCU, Aktivist, Ankara

449.     Yusuf Durdurmuş, Sakarya Hendek Görme Engelliler Bağımsız Yaşam Koçu

450.     Yüzümle Mutluyum Derneği, İstanbul

451.     Zihinsel Engelliler Derneği, Erzurum

452.     Zihinsel Engellileri Eğitim ve Koruma Derneği, Batman

453.     Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, İzmir/Ödemiş

Yorumlar (0)
24
gök gürültülü hafif yağmurlu