Kadrolu işçilere 22 bin 500 TL promosyon ödenecek! Kadrolu işçilere 22 bin 500 TL promosyon ödenecek!

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Devlet Memurlan Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. Gereğini arz ederiz. 

GENEL GEREKÇE 

KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
Kamu hizmetlerinin yürütülmesinde görev alan sözleşmeli personel 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununda düzenlenen istihdam şekillerinden biridir. Kanunun 23 Temmuz 1965 tarihli Resmî Gazete nüshasında yayımlanan ilk halinde sözleşmeli personel; "yurtta yapıîamıyan özel ihtisas öğrenimine ihtiyaç gösteren belirli istisnai görevlerde kurumların bu kanundaki esaslara uygun olarak görev kanunları ile alacakları yetkiye dayanılarak, geçici süreli ve sözleşme ile çalıştırılan kişiler" olarak tanımlanmıştır. İlerleyen süreçte kamu hizmetlerinin niteliğinin değişmesi, vatandaşlarımızın hizmet beklentisinin yükselmesi, eğitim imkânlarının her düzeyde ve alanda genişlemesi karşısında sözleşmeli personelin yeniden tanımlanması ihtiyacı doğmuş, buna bağlı olarak sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayılarında sürekli artış kaydedilmiş, bu personelin mali ve sosyal haklarında sürekli güncelleme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Geldiğimiz noktada kamu hizmetlerine giriş düzeyindeki unvanların önemli bir kısmında sözleşmeli personel istihdam edilmesi mümkün bulunmakta olup bu personelin hakları süreç içerisinde memurlarla benzer hale getirilmiştir. 
Diğer taraftan 1965 yılındaki ilk haline göre büyük ölçüde değişmiş ve kapsam bakımından bir hayli genişlemiş olmasına rağmen 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinde düzenlenen sözleşmeli personel istihdamı ihtiyacı karşılamakta yetersiz kalmış, teşkilat kanunlarına eklenen hükümler ile kurumlann kendi görev ve hizmet ihtiyaçlanna özgü, farklı mali ve sosyal haklara sahip yeni sözleşmeli personel türleri ortaya çıkmış ve yaygınlaşmıştır. 633 sayılı Kanun, 652 ve 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde yapılan değişiklikler ile sözleşmeli personel istihdammda yeni bir model ortaya çıkmış, bu kapsamda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklan ile Diyanet İşleri Başkanlığında üç yılını tamamlayan sözleşmeli personele memur kadrosuna geçiş hakkı verilmiştir. 
Günümüzde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin büyük bir kısmı doğrudan veya dolaylı olarak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabidir. Ayrıca, tüm personeli sözleşmeli statüde olan kurumlar olduğu gibi, karma istihdam yapısına sahip olmakla birlikte görev alanlan ve unvanlan aynştınimış kurumlar ile aynı birimde aynı unvan ile memur ve sözleşmeli personel istihdam edilen kurumlar da bulunmaktadır. Sosyal güvenlik hakları bakımından da homojen bir yapı olmayıp, sözleşmeli personelin bir kısmı 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındayken, bir kısmı (c) bendi kapsamında yer almaktadır. 
Sözleşmeli personel sayısının ve istihdam edildikleri hizmet alanlarının genişlemesi istihdama yönelik bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Her ne kadar zaman içerisinde sözleşmeli personel lehine yapılan düzenlemeler ile memur ve sözleşmeli personelin mali ve sosyal hakları arasındaki ayrım büyük ölçüde azalmış olsa da statü ayrımı ortadan kaldırılmış değildir. Aynı kamu idaresinde, aynı birimde, aynı veya benzer unvanlarla görev yapan personelden birinin memur diğerinin sözleşmeli statüde istihdamı; sözleşmeli personelin tayin haldarmm kısıtlı olduğu, görevde yükselme ve unvan değişikliği haklarının bulunmadığı dikkate alındığında memur kadrosuna geçme yönünde sürekli bir talep meydana getirmektedir. 
2011 yılında 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi ve 4924 sayılı Kanun kapsamında görev yapan sözleşmeli personel, 2013 yılmda ise 6495 sayılı Kanunla yukanda sayılan sözleşmeli personel yanında mahalli idarelerde görevli sözleşmeli personel ve teşkilat kanunlarına dayalı olarak istihdam edilen sözleşmeli personel 657 sayılı Kanuna eklenen geçici maddelerle isteğe bağlı olarak memur kadrolanna geçirilmiştir. 2021 yılmda imzalanan ve kamu görevlilerirü kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşmenin 52 nci maddesinde; tarafların görüş ve katılımıyla sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır.
Yukanda yer verilen açıklamalar çerçevesinde kamuda istihdam edilen sözleşmeli personelin büyük bir oranını teşkil eden 4/B kapsamındaki personelin statüsüyle ilgili değişiklikler yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu çerçevede yurtdışı teşkilatında görev yapanlar ile bir yıldan az süreli ve kısmi zamanlı görev yapanlar, proje süresiyle sınırlı olarak istihdam edilenler dışında tam zamanlı istihdam edilmek üzere hizmete alınan sözleşmeli personelden üç yılım dolduranların memur kadrolarına geçirilmesi sağlanmaktadır. Kamu hizmetlerinde aksama yaşanmaması için, kadroya geçen personel bir yıl daha bulunduğu yerde görevine devam edecektir. Ayrıca disiplin ve görevden uzaklaştırma konusunda mevzuatta düzenleme olmamasının yol açtığı sorunları önlemek bakımından sözleşmeli personele 657 sayılı Kanundaki disiplin ve görevden uzaklaştırma hükümlerinin kıyasen uygulanması sağlanmaktadır. 
Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamının dayanağını 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi oluşturmaktadır. Bu kapsamdaki personel söz konusu madde hükmünde yer alan atıf sebebiyle 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine de tabi bulunmakla birlikte hizmete alım yöntemi ve mali haklar babmmdan 4/B kapsamındaki personelden farklılaşmaktadır. 4/B kapsamındaki personelin istihdamında KPSS zorunlu olmasına rağmen mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin işe alımında sınav zorunluluğu bulunmamaktadır. Kanun teklifinde mahalli idarelerdeki sözleşmeli personelin de üç yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren memur kadrolanna geçebilmesi öngörüldüğünden yeni alınacak sözleşmeli personel için sınav süreci getirilmekte, memur alımında uygulanan yöntemle sözleşmeli personel alınmasına imkân sağlanmaktadır. 
Sulama birlikleri 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun yürürlüğe girdiği 22.03.2011 tarihinden önce 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında mahalli idare birliği statüsündeydi. Bu dönemde sulama birliklerinde memur, sözleşmeli personel ve işçi statüsünde personel istihdam edilmekteyken 6172 sayılı Kanunla mahalli idare birliği olmaktan çıkanimış ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak yeniden yapılandınimış, birliklerde istihdam edilen personelin statüsü işçi olarak belirlenmiştir. 6172 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesiyle birliklerde görev yapan Devlet memurlarının diğer kamu idarelerine nakledilmesi, sözleşmeli personelin ise mevcut statüsüyle istihdamına devam edilmesi öngörülmüştür. Hali hazırda sulama birliklerinde görev yapan sözleşmeli personel 22.3.2011 tarihinden önce işe başlamış olup bu tarihten sonra yeni sözleşmeli personel alımı yapılmamıştır. 
Aile hekimlikleri 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu kapsamında faaliyet göstermektedir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre aile sağlığı merkezlerinde Sağlık Bakanlığı veya diğer kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında görev yapan personel görevlendirilmektedir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde kamu görevlisi olmayan uzman tabip, tabip ve aile sağlığı çalışanları; Sağlık Bakanlığının önerisi, Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine sözleşme yapılarak aile hekimliği uygulamalarını yürütmek üzere aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları istihdam edilmektedir. 
Sözleşmeli personelin istihdam esaslarında yapılacak kalıcı değişikliklere ilave olarak 28 Kasım 2022 tarihi itibarıyla kamu idarelerinde görev yapan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ve ek 26 ncı maddeleri, kurumlann özel mevzuatı, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi ve kamu görevlisi olmayanlar arasından 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin görev yaptıkları idarelerde, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin ise Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilatında istekleri halinde memur kadrolanna atanmasına imkân sağlanmaktadır. 
Kanun teklifi ile ayrıca 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine dayalı olarak açıktan vekil olarak atanmış Sağlık Bakanlığında görev yapan ebe ve hemşireler ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlarm da memur kadrosuna
atanmasına imkân sağlanmaktadır. Açıktan vekil olarak görevlendirme kamuda istisnai bir hizmet gördürme usulü olmakla birlikte bu şekilde görevlendirilen personel asil memurlar ile aynı görevleri yerine getirmekte, aynı yetki ve sorumluluklara sahip bulunmaktadır. 
Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüp ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde sürekli görev yapan sözleşmeli sanatçılar yanında bunlarla aynı veya benzer görevleri yerine getiren ancak 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında farklı mali ve sosyal haklara sahip olarak bir yıldan az süreli ve mevsimlik hizmetler kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel de görev yapmaktadır. Kanun teklifi ile söz konusu personelin sürekli görev yapan sanatçılarla aynı statüye getirilmesi amaçlanmaktadır. 
Sonuç olarak kamu idarelerinde istihdam edilen sözleşmeli personelin çalışma koşullarında değişiklik yapılması ve mevcut sözleşmeli personel İle açıktan vekil olarak atanan personelin memur kadrolarına geçirilmesine ilişkin olarak hazırlanan Kanun teklifi ile; 
- 6. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen hülonün gerekleri ve kapsamdaki personelin beklentileri karşılanmakta, 
- Kamu kurumlarında çalışma barışının korunmasına ve kurumsal hizmet kalitesinin arttınlmasma katkı sağlanmakta, 
- Unvan değişikliği ve görevde yükselmenin önündeki engeller kaldırılmakta, - Tayin sorunlan giderilerek aile bütünlüğü sağlanmakta ve mağduriyetler giderilmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Madde ile Diyanet İşleri Başkanlığında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzın-kayyıra olarak görev yapmakta olanların Kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolarına atanmaları, bu şekilde atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlanna naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir. 
MADDE 2- Madde ile proje bazlı ve özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç duyulan işler, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetler, yabancı uyruklu personel istihdam edilmesini gerektiren hizmetlerde çalıştırılanlar ile özelleştirme uygulamaları sebebiyle iş akitleri sona erenlerin kamuda istihdamı gibi bazı özel durumların dışında; üç yıl sözleşmeli olarak görev yapan personelin bu sürenin sonunda memur kadrolarına atanmasını, memur kadrolanna atananların aynı yerde en az bir yıl daha görev yapmasını sağlayacak şekilde sözleşmeli personel istihdamı düzenlenmektedir. Ayrıca sözleşmeli personele uygulanacak disiplin hükümlerine ilişkin düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 3- Bir yıldan az süreli, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve bazı kanun ve kanun hükmünde karamameler kapsamındaki sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan sözleşmeli personelin kanımım yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmaları halinde memur kadrolanna atanmalan düzenlenmektedir. Düzenleme ile mahalli idarelerdeki kadroya geçirilen personel sadece mahalli idareler arasında naklen atanabilecek, kadroya geçirilen diğer personel ise sözleşmeli pozisyonda geçirilen süreler dahil dört hizmet yılını tamamladıkları tarihten itibaren nakil hakkına sahip olacaklardır. 
MADDE 4- Madde ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlanması amacıyla ilgili mevzuatta düzenleme yapılması için süre belirlenmektedir. 
MADDE 5- Madde ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Kanunim 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında görev yapan solist sanatçı ve sanatçılar ile sahne üstü ve gerisindeki personelin aynı Kanunun ek geçici 12, 14 ve 16 ncı maddeleri kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmeleri öngörülmektedir. 
MADDE 6- Mahalli idarelerde sözleşmeli personel istihdamı bu idarelerde memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabi tutulmakta, üç yıllık çalışma süresini tamamlayan sözleşmeli personelin memur kadrolanna atanmaları ve bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamaması öngörülmektedir. 
MADDE 7- Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olanlann kanunun yürürlük tarihinden itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvurmalan halinde memur kadrolarına atanmalan, bu şekilde atananlann dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklinin yapılamayacağı düzenlenmektedir. 
MADDE 8- Yürürlük maddesidir.

MADDE 9- Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU VE BAZI KANUNLAR İLE 663 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 20- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyım olarak görev yapmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat edenler, geçerliliği devam eden kamu personeli seçme sınavından Başkanlıkça belirlenecek yeterli puanı almış olmaları ve Başkanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başanlı olmaları şartıyla. Başkanlıkça ilan edilecek yerlerde görevlendirilmek üzere imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlı memur kadrolarına atamrlar. Bu madde uyarınca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarma nakli yapılamaz. 
Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Başkanlığa ait bölümüne eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sımfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir." 
MADDE 2- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasımn üçüncü paragrafında yer alan "tarihi belge ve eski harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların;" ve "bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde ve" ibareleri madde metninden çıkanimış, paragrafta yer alan "dava adedinin azlığı nedeni ile kadrolu avukat istihdammın gerekli olmadığı yerlerde avukatlarını, kadrolu istihdamın mümkün olamadığı hallerde tabip veya uzman tabiplerin;" ibaresi "hizmetine kısmi zamanlı olarak ihtiyaç duyulacakların;" şeklinde değiştirilmiş, aynı paragrafa "dış kuruluşlarda" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve yurtdışı teşkilatlarında" ibaresi eklenmiş; dördüncü paragrafında yer alan ", fesih tarihinden" ibaresi "fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri halinde sözleşmenin bitiminden" şeklinde değiştirilmiş, paragrafta yer alan "sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler," ibaresi madde metninden çıkanimış, paragrafa "Cumhurbaşkanınca" ibaresinden önce gelmek üzere "yurtdışı teşkilatlarında istihdam edilecek personel için ayrıca olmak üzere" ibaresi eklenmiş, fıkraya dördüncü paragrafın birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş; üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf ve fıkraya aşağıdaki paragraf eklenmiştir. "Yurtdışı teşkilatlarında bu fıkra kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi süreleri, zorunlu hallerde mali yılla sınırlı olma şartı aranmaksızın Cumhurbaşkamnca belirlenebilir." 
"Bu fıkranın diğer paragraflarmdaki hükümler ile özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla, bu Kanuna tâbi kamu idarelerinde Cumhurbaşkanınca belirlenecek pozisyon unvanlannda çalıştınimak üzere işin geçici olması şartı aranmaksızın sözleşmeli personel istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilen sözleşmeli personelden aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar bu sürenin bitiminden itibaren otuz gün içinde talepte bulunmalan halinde bulunduklan yerde aym unvanlı memur kadrolanna atamr. Bulunduklan pozisyon unvam ile aynı unvanlı memur kadrosu bulunmayanlann atanacağı kadrolar Cumhurbaşkamnca belirlenir. Bu personel can güvenliği ve sağlık sebepleri hariç olmak üzere
üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Memur kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların, sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazamimış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşmdan itibaren hak kazanır ve öncelci pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu kapsamda memur kadrolanna atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. Bu kapsamda sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek ilgili kurumların kadro cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar; unvam, sınıfı, adedi, derecesi ve teşkilatı belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir." 
"Sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılması ile disipline aykırı fiil ve hallerin gerçekleşmesi durumunda bu personele verilmesi gereken disiplin cezaları, disiplin cezası vermeye yetkili merciler ve disiplin kurulları ile disipline dair diğer hususlar hakkında Devlet memurlarının tabi olduğu hükümler uygulanır. Ancak, kademe ilerlemesinin durdurulması ve üstü ceza verilmesini gerektiren fiil ve hallerde disiplin kurulunun karan alınarak sözleşmeli personelin görevine atamaya yetkili amirin onayı ile son verilir." 
MADDE 3- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCÎ MADDE 48- Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda; bir yıldan az süreli, ayın veya haftamn bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlanmn araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sımrlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere; 
а) 28/11/2022 tarihi itibarıyla; 
1) Bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası, 
2) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesi, 
3) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi, 
4) 2/3/1984 tarihli ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi, 5) Mülga 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi, б) 7/11/1985 tarihli ve 3238 sayılı Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrası, 
7) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanununun 30 uncu maddesinin mülga birinci fıkrası, 
8) 10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çahştıniması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 
9) 6/11/2003 tarihli ve 5000 sayılı Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 26 ncı maddesi, 
10) 5/5/2005 tarihli ve 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin yedinci fıkrası.
11) 10/11/2005 tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile îlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 25 inci maddesinin mülga birinci fıkrası, 12) 16/5/2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumuna İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 28 inci maddesi, 
13) 24/3/2010 tarihli ve 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun mülga 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
14) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrasının mülga birinci cümlesi, 15) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 
16) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi, 17) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 26 ncı maddesi, 18) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası, 
19) 3/6/2011 tarihli ve 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarımn Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası, 
20) Mülga 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınm Teşkilat ve Görevleri Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi, 
21) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi, 22) 24/10/2011 tarihli ve 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası, 
23) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkmda Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi, 
uyannca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlannda çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar; pozisyonlarının vizeli olduğu teşkilat ve birimde, bu Kanunun ek 41 ve ek 44 üncü maddeleri kapsamındaki unvanlar hariç olmak üzere, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlar bakımından bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde yer alan bulunduğu pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, diğer kurumlar bakımından bu kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise ilgisine göre aym Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı cetvelde veya kurumlarm kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak ve sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin vize ve ihdas cetvellerindeki nitelikler dikkate alınmak suretiyle Cumhurbaşkamnca belirlenen memur kadrolarına, 
b) Î1 özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibarıyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartlan taşıyanlardan bu maddenin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, 
c) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin ikinei fıkrasının son eümlesi kapsamında Sağlık Bakanlığıyla imzalanan sözleşmeye dayalı olarak 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın, görev yaptıkları aile sağlığı merkezinin bulunduğu Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında pozisyon unvanıyla aynı unvanlı memur kadrolarına, pozisyon unvanlarıyla aynı unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise Sağlık Bakanlığının kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlanyla sınırlı olmak suretiyle Cumhurbaşkanınca belirlenen memur kadrolarına, 
ç) 8/3/2011 tarihli ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun geçici 1 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde 28/11/2022 tarihi itibanyla çalışmakta olan ve 48 inci maddede belirtilen genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı olarak başvuranlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bölge müdürlüklerinde bulunduğu pozisyon unvamyla aynı unvanlı memur kadrolanna, pozisyon unvanlarıyla aym unvanlı memur kadrosu olmaması hâlinde ise anılan Genel Müdürlüğün kadro cetvellerinde yer alan kadro unvanlarıyla sımrlı olmak suretiyle Cumhurbaşkamnca belirlenen memur kadrolanna, 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınea atamriar. 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 221 inci maddesinin altıncı fıkrası ile geçici 1 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında devri yapılan sözleşmeli personel hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır. 
Birinci fıkrada belirtilen mevzuat hükümlerine göre çalışmakta iken 28/11/2022 tarihinde askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. 
28/11/2022 tarihinden önce 4 üncü maddenin (B) fıkrası ve 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 5258 sayılı Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır. 
Bu madde hükümlerine göre memur kadrolanna atananların, ilgili mevzuat hükümlerine göre sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıklan mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. 
Birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri kapsamında memur kadrolarına atananlar bu Kanunun 72 ve 74 üncü maddelerinde yer alan hükümlerden sözleşmeli personel olarak geçen süreleri dâhil dört yıllık hizmet süresini tamamladıkları tarihten itibaren yararlanabilirler. Aym fıkranın
(b) bendi kapsamında memur kadrolanna atananların il özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 
Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (c) ve (ç) bentleri kapsamında sözleşmeli personelin atanacağı memur kadroları, kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibanyla ihdas edilerek aynı cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiş ve memur kadrolanna atananlann pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen altmış günlük sürenin bitiminden itibaren iki ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. 
Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (I) numaralı alt bendi dışındaki bentleri ve (c) bendi hükmüne göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin; (a) bendinin (1) numaralı alt bendine göre memur kadrolarına atanma talebinde bulunmayan sözleşmeli personel hakkında dördüncü paragrafı hariç 4 üncü maddenin (B) fıkrasımn değiştirilen hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu personelin yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin usul ve esaslar Cumhurbaşkanmca düzenlenir. Bu personele ait pozisyonlarda herhangi bir şekilde boşalma olması halinde bu pozisyonlar herhangi bir işlem yapılmaksızın iptal edilmiş sayılır. Bu şekilde iptal edilen pozisyonlar kurumlarca bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. 
29/11/2022 tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasında hizmete alınan sözleşmeli personelden maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam edenler hakkında ilgisine göre bu Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesinin bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihteki hükümleri uygulanır. 
Bu maddenin uygulamasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Cumhurbaşkanlığı yetkilidir. 
MADDE 4- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 49- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 4 üncü maddenin (B) fıkrasında yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken düzenlemeler altı ay içinde yürürlüğe konulur. Bu süre içinde mevcut mevzuatın 4 üncü maddenin (B) fıkrasına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 
MADDE 5- 657 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 50- Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatrolan Genel Müdürlüğünde 28/11/2022 tarihi itibanyla 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Cumhurbaşkanmca karar verilen sanatsal faaliyetlerde görevlendirilen solist sanatçı ve sanatçı ile sahne üstünde ve sahne gerisinde ihtiyaç duyulan hizmetler için belirlenmiş olan pozisyonlarda sözleşme ile çalışan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam
edenlerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde görev yaptıkları kurumlara yazılı olarak başvuruda bulunan; 
a) Solist sanatçı ve sanatçılar, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarımn Özel mevzuat hükümleri kapsamında durumlarına uygun sanatçı pozisyonlanna, b) Sahne üstü ve gerisinde görev yapan personel, ek geçici 12, ek geçici 14 ve ek geçici 16 ncı maddeler ile kurumlarının özel mevzuat hükümleri kapsamında; 10/6/1949 tarihli ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrolan Personeli Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin (B) ve (C) fıkraları ile 14/7/1970 tarihli ve 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Personeli Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin (b) ve (c) fıkralan kapsamına giren pozisyonlardan kurumlarınca belirlenecek pozisyonlara; 
bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün İçinde kurumlarınca atanırlar. Birinci fıkra kapsamında çalışmakta iken bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik, doğum, evlat edinme, görevlendirme, ücretsiz izin gibi nedenlerle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Bunlar için birinci fıkrada belirtilen 
başvuru ve atanmaya ilişkin süreler yeniden hizmete alındıkları tarihten itibaren başlar. Bu madde hükümlerine göre yeni pozisyonlanna atananların 4 üncü maddenin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri, yeni atandıkları pozisyonlarda geçmiş sayılır ve bu süreler yeni pozisyonlarının mali haklannın tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları yeni pozisyonların mali ve sosyal haklanna göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. Bu madde hükümlerine göre yapılacak atamalarda kurumlann boş pozisyonlan kullanılır. Yeterli sayıda boş pozisyon bulunmaması halinde atama yapılmasıyla birlikte pozisyon ihdas edilmiş sayılır. Bu şekilde yapılan atamalar atama işlemini takip eden bir ay içinde unvanı, adedi, teşkilatı ve birimi belirtilmek suretiyle kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir. 
Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilidir." 
MADDE 6- 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 
"Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alman memur kadrolarına atanır. Bu kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlannda geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlanna göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki pozisyonlannda aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz." 
MADDE 7- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. "GEÇİCÎ MADDE 17- 28/11/2022 tarihi itibarıyla Sağlık Bakanlığı teşkilatında 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında açıktan vekil ebe ve hemşire olarak görev yapmakta olan ve amlan Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde müracaat etmeleri hâlinde, Bakanlık
tarafından ebe ve hemşire kadrolanna atanırlar. Bu madde uyannca memur kadrolarına atananların dört yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz. Bu madde kapsamında atama yapılacak kadrolar, başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek kadro ve pozisyonlara ilişkin mevzuatın eki cetvellerin Bakanlığa ait bölümüne eklenmiş sayıln. İhdas edilen kadrolar; unvanı, sınıfı, adedi ve derecesi belirtilmek suretiyle atamanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde kamu personel bilgi sisteminin bulunduğu kuruma bildirilir." 
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ