3600 ek göstergede hangi memurlara piyango çıktı

3600 ek gösterge verilmesine dair torba yasadan hangi meslek mensuplarına piyango çıktı. Emekli Mülkiye Müfettişi Mahmut Esen'in "3.600 EK GÖSTERGE VERİLMESİNE İLİŞKİN TORBA YASADAN HANGİ MESLEK MENSUPLARINA PİYANGO ÇIKTI?" başlıklı yazısı

KAMU 23.07.2022, 05:37 23.07.2022, 05:45 Editör
3600 ek göstergede hangi memurlara piyango çıktı

Yıllardır ülke gündeminde olan ve emeklileri ile birlikte 5,5 milyonun üzerinde kamu personelini ilgilendiren; 3.600 ek gösterge verilmesi halinde memur ve emeklilerinin içinde bulunduğu ekonomik zorlukların gidereceğine, personelin mali haklarında arzu edilen şekilde iyileştirmeler sağlayacağına yönelik yüksek bir algı oluşturulmuş konuyla ilgili,

 “DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”, 1.07.2022 gün ve 7417 sayılı ile kabul edilmiş ve 5.07.2022 günlü R.G. yayınlanmıştır. 

Kanunun mali hükümleri (istisnalar dışında) 15.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

1-Yürürlük maddelerinden de anlaşılacağı üzere yasal düzenlemeden en kazançlı çıkanların TBMM Başkanlığı/CB yardımcılığı/bakanlık/TBMM üyeliğinden emekli olanlar (kısacası emekli milletvekilleri) olduğu görülmektedir.

Bilindiği üzere ek bütçe kanun teklifinde CB ödeneğine %40,4 oranında zam yapılması önerisi yoğun eleştirilere yol açmıştır.

Eleştirileri dikkate alan CB tarafından; sözü edilen zammın kabul edilmeyeceği açıklanmış, TBMM görüşmeler sırasında tekliften çıkarılması istenmiştir. Bunun üzerine aylıkları yılda bir kez ve CB ödeneğinin %45 oranında belirlenen emekli milletvekillerinin aylıklarının artırılması için arayış içerisine girilmiştir.

Plan ve Bütçe Komisyonu ve Genel Kurulda yapılmış görüşmeler sonunda emekli milletvekili aylıkları için özel bir gösterge rakamı belirlenmiş ve bu suretle aylık hesaplarında memur maaş katsayısının uygulanacağı sistem kabul edilmiştir.  

Ayrıca milletvekillerinin SGK primleri yüksek ek gösterge rakamı üzerinden ödenecektir.

(Ödenen/ödenmesi gereken prim tutarları dikkate alınmadan düzenlenmiş olan bu kuralın temel SGK mevzuatına aykırılık/istisna oluşturduğu bilinmektedir.

Bu tür düzenlemenin kamu hizmetleri/kamu hizmet gerekleriyle bir ilgisinin olmadığı, diğer bir anlatımla milletvekillerinin görevlerini daha iyi yapabilmesi için tanınması gereken haklar/olanaklar niteliğinde olmadığı, bu nedenle açıkça imtiyaz/ayrıcalık olduğu bellidir.)

Belirlenmiş gösterge rakamı ile, emekli milletvekili aylıkları %49,6 oranında artırılarak 27.129 TL yükseltilmiştir. 

2022/Temmuz ayından itibaren uygulanan katsayı artışları sonucu emekli milletvekili aylıkları 38.439 TL yükselmiş, durumlarının en düşük emekli aylığı (2.500 TL) alanlarla birlikte değerlendirilmesi sonucu Kanundaki özel hükümler gereği (mali yıl başı beklenilmeksizin) emekli aylıklarının ödenmesine başlanmıştır.

 2022/Ocak ayına göre emekli milletvekili aylıklarında %112 oranında artış gerçekleşmiştir.

Bu düzenlemeden halen TBMM bulunan (çifte aylık alan) 185 milletvekili de aynen yararlanmaktadır.

CB ödeneğinde %40,4 oranındaki artışı ağır eleştiri konusu yapan milletvekillerinin emekli aylıklarındaki artış konusuna sessiz kaldıkları; TBMM görüşmeler sırasında düzenlemenin herhangi bir itiraz/ayrışık oy olmadan hızla (bir dakika içinde) kabul edilmiş olduğu görülmektedir. 

Bu durumun TBMM bulunan siyasi partiler ve milletvekilleri açısından ayrıca sorgulanması gerektiği düşünülmektedir.

2-CB’nın konuya ilişkin açıklamalarında da vurgulandığı üzere Kanunda; polis/din görevlisi/hemşirelerin ek göstergelerinin 3.600’e yükseltilmesi ile yetinilmemiş, genel olarak memurların ek gösterge rakamları ortalama olarak 600 puan artırılmıştır. 

Bu arada ek göstergesi olmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı (YHS) personeli de 600 ek gösterge verilmiştir.

(Bilindiği üzere Öğretmenlik Temel Kanunu ile öğretmenlere 3.600 ek gösterge daha önce de verilmiştir.)

PBK görüşmeler sırasında bazı uzmanların (gelir/mali hizmetler/İçişleri B. planlama vb. ) ve ilçe müdürü/şube müdürü vb. kadrolarda bulunanların mevcut ek göstergeleri de 3.600 ‘e yükseltilmiş, Genel Kuruldaki görüşmeler sonrasında da aynen kabul edilmiştir.

Ayrıca Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında Emniyet Hizmetleri Sınıfında üst düzey yöneticilerin (Genel müdür yrd./ daire başkanları/ emniyet müdürlerini) ek gösterge rakamlarında  600 puanın çok üzerinde 2.100 puana kadar çıkan artışlar gerçekleştirilmiştir. 

(Bu suretle diğer bakanlık/genel müdürlük personeli arasında önemli farklar/uçurumlar meydana gelmiştir.)

Böylelikle gösterge artışından herkesin eşit olarak yararlanacağı, kamu görevlileri arasında aylık artışı yönünden eşitlik ve adaletin sağlanacağına yönelik kamuoyunda yaratılmış algılar sözde kalmıştır.

Zira bilindiği üzere ek gösterge rakamlarındaki 600 puan şeklindeki artış çalışan memur aylıklarında sadece (brüt) 141 TL artışa yol açmaktadır. 

Ek gösterge rakamlarındaki artış 2008/Ekim ayından önce görevde olan memurların emekli aylıkları açısından önemlidir. Bu tarihten sonra göreve başlamış ve sayıları toplamın yarısına ulaşan memurların farklı bir yöntemle (unvana bakılmaksızın ödediği primler üzerinden) hesaplanan emekli aylıklarında kayda değer bir artışa yol açmamaktadır.

Ek göstergeleri 3.600 yükseltilmiş olan memurların emekli aylıkları ise 1.234 TL artmaktadır. 

(Buna karşılık çalışanların aylıklarında- ilave SGK Primi/BES kesintileri nedeniyle- düşme bile olmaktadır.

600 ek gösterge getirilmiş Yardımcı Hizmetler Personeli içinde aynı durum söz konusu olup, aylıklarında azalma olmaktadır.)

Emekli aylıklarında bu miktar artış, sadece ek göstergesi 3.600’ e yükseltilmiş olanlara özgüdür. 

Çünkü 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun (mülga olduğu halde Ekim 2008 tarihinden önce göreve başlamış memurlar açısından yürürlükte olan) Ek Madde 70’de yer alan ve memurlara ek gösterge rakamlarına göre bağlanacak ilave emekli aylığı oranlarını gösteren tablodaki 3.600 dışındaki (basamak/eşik değer) rakamlarda da 600 puan artışına gidilmiş,  bu suretle diğer memurların bir üst basamağı yakalamaları, daha fazla emekli aylığı almalarının önüne geçilmiştir. 

Bu yüzden ek göstergelerinde 600 puan artışı olan ve bir üst basamağa geçemeyen diğer memurların (genel müdür yrd./denetim elemanları/mühendisler/doktorlar/daire başkanları vb) emekli aylıklarında sadece 118 TL artış olmaktadır.

Bu durum; 2008/ Ekim ayından sonra göreve başlayanlar başta olmak üzere geniş bir memur kitlesinde ve emeklilerinde hayal kırıklığına yol açmıştır.

3- Emekli Sandığı Kanununa yapılmış bir ekleme ile MİT/EHS/TSK/Jandarma/ Sahil G.K. emekli olup, 3.600 ek göstergenin altında aylık alan ve makam tazminatı alamayanlara emekli aylıklarına ek olarak her ay 1.200 TL ilave ödeme yapılacaktır.

Bu suretle 3.600 ek gösterge alamayan TSK/kolluk kuvvetlerinin beklentilerinin karşılanması, olası tepkilerinin giderilmesinin amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Kanun teklifinde sadece EHS personeli için önerilmiş bu düzenlemenin Genel Kurulda kapsamının genişletildiği, ancak gümrük muhafaza/ belediye zabıtası/infaz koruma memurları gibi bazı genel/özel kolluk kuvvetlerinin kapsama dahil edilmediği görülmektedir.

4-657 sayılı DMK yapılmış ve yukarıda özetlenmiş ek/değişiklikler paralelinde; diğer personel kanunlarında da (926 sayılı TSK, 2802 sayılı Hakimler K., 2914 sayılı YÖK, Cumhurbaşkanlığı/TBMM Başkanlığı) düzenlemeler yapılmıştır.

5-5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunundaki emekli belediye başkanlarına makam; hizmet/görev tazminatı ödenmesine yönelik geçici nitelikli kural, sürekli hale getirilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeler sırasında bakan yardımcıları için de bu tür özel bir düzenleme kabul edilmiştir. 

Böylelikle 5510 sayılı SSGSS Kanunundaki reform niteliğindeki yasal düzenlemeler karşın 2008 yılından sonra belediye başkanlığına seçilmiş veya bakan yardımcılığı görevine atanmış olanlara da emekli aylıklarına ek olarak makam; temsil/görev tazminatı ödenmesi yolu açılmış, aylıkları artırılmıştır.

Diğer yandan büyükşehir belediye başkanlarının (genel müdürlere endeksli ek göstergeleri 7.000, diğer belediye başkanlarının ek göstergeleri de 4.800’ den 6.400 puana yükseltilmiştir.

6-En büyük devlet memuru olarak kabul edilen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Daire Başkanının ek gösterge rakamı 400 artırılarak 8.400 yükseltilmiştir. 

Ancak bu artışın memur/emeklilerinin aylıklarının hesabında dikkate alınmaması kabul edilmiştir. Bu suretle diğer memur aylıklarında dolaylı olarak olması gereken kısmi artışların önü alınmıştır.

Diğer yandan İdari İşler Daire Başkanının aylığına 3.767 TL ek ödeme yapılacaktır.

(Ek ödeme yapılmasına ilişkin bu düzenlemenin 2023/Ocak ayından itibaren milletvekili; hakim/savcı aylıklarında da dolaylı olarak aynı miktarda artışa neden olacağı açıktır.)

Aylıklarının 375 sayılı KHK’ nın II sayılı Cetvelindeki gösterge rakamları üzerinden alan üst düzey (Diyanet İB/ MGKGS/ il valileri/ genel müdürler, bazı il müdürleri vb.) görevlilerin tazminat göstergelerine eklemeler yapılmış, aylıklarında 930- 3.696 TL arasında artış gerçekleştirilmiştir.

7- CB’ nın “ ...Mülki idare amirleri başta olmak üzere, yaptıkları işle özlük hakları arasındaki makas açılan kamu görevlileriyle ilgili iyileştirici bir düzenlemeyi gerçekleştireceğiz.." sözü bağlamında, Dahiliye Memurları Kanununda değişiklik yapılmış, bu bağlamda görevli mülki idare amirlerine  ( il valileri/merkezde görevliler/1. Sınıfa ayrılmış olanlar vb.) konumlarına göre 3.757-4.876 TL arasında  değişen ek ödeme getirilmiştir. 

Bununla birlikte CB tarafından dile getirilmiş olan ve çok açıldığı bilinen makasın kapatılmasının olanaklı olmadığı görülmektedir. 

Yapılan iyileştirmeden emekli mülki amirlerinin yararlanma olanakları bulunmamaktadır.

Bu yüzden yasal düzenleme emekli mülki idare amirlerinin beklentilerini karşılamamış, tepkilere neden olmuştur.

8- En düşük emekli aylığı 2500 TL’ den 3000 TL yükseltilmektedir. Artış oranı % 40’da kalmıştır 

Sonuç itibarıyla yukarıda özet olarak açıklanmaya çalışıldığı üzere 3.600 ek gösterge verilmesine ilişkin yasal düzenlemenin konunun esas muhataplarından çok başka kesimlerin işine yaradığı anlaşılmaktadır.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (29)
Doğan 2 ay önce
4 yıllık yüksek okul mezunu 2200 ekgöstergeden emekli olan bir vatandaş olarak ağlayarak okudum. YAZIKLAR OLSUN bunlara. Çıkıp BİZ Memurun yanındayız demesinler. YAZIKLAR OLSUN.
Sinan 2 ay önce
Atatürk , mebus maaşlarının öğretmen maaşını geçmemesini istemişti.
Bilginize...............
Salman 2 ay önce
Polis hemşireden imam dan çok TBMM kapısından girenler düşünülmüş helal olsun 1/4 derece diye ayrım yapılmadan verilmesi gerekirdi yazık ettiniz kensinize
Mst 2 ay önce
İstediğine vermiş istediğine vermemişler, Allahın katında yöneticilerin adaletsizliğine verilecek ceza vardır. Hakkımı helal etmiyorum. Haram olsun hakkımı yiyen vebali olanlara.
Hasan aydın hizmet li Olarak sağlık bakanlığında 2 ay önce
Buna oy veren milletvekili kendilerini düşünmüş yazıklar3600bütün memur emeklisin hakkıdır sırf kendilerini düşünmüş ler yazıklar olsun eleri kırılsın
Üçünbiri 2 ay önce
Haram olsun hakkımız bu adaletsizliği yapan yönetenlere emeği geçenlere.
Ahmet 2 ay önce
Lise mezunu sağlıkcıyım statü önemliydi bize 3600 ek gösterge verilmeliydi hakkımı helal etmiyorum
Ahmet Özen 2 ay önce
1.derecedeki mesleki eğitim üzeri 2 yıl 3 yıl öğrenim gören Tekniker Yük. Teknikerlere 3600 ek gösterge verilmemiş aynı kurumda çalışan aynı derece ve eğitime sahip vet. Sağlık Tek. Sağlık Teknikerlerine verildiği halde Ziraat ve Gıda Teknikerlerine verilmemesi emekli maaşlarında uçurum yaratacak dolayısıyla konunun çözüme kavuşturulması gerekiyor
Ahmet Özen 2 ay önce
1.derecedeki mesleki eğitim üzeri 2 yıl 3 yıl öğrenim gören Tekniker Yük. Teknikerlere 3600 ek gösterge verilmemiş aynı kurumda çalışan aynı derece ve eğitime sahip vet. Sağlık Tek. Sağlık Teknikerlerine verildiği halde Ziraat ve Gıda Teknikerlerine verilmemesi emekli maaşlarında uçurum yaratacak dolayısıyla konunun çözüme kavuşturulması gerekiyor
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
18
açık