AK parti'den Adalet Bakanlığı Personeline Müjde! Özlük Haklarda Değişiklik Yapılıyor

Ak Parti milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu 5. yargı paketinde, Bakanlık personelinin özlük haklarında düzenlemeler yapılması da öngörüldü. İcra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek. Keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglar yol tazminatı alacak

AK parti'den Adalet Bakanlığı Personeline Müjde! Özlük Haklarda Değişiklik Yapılıyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve 5'inci Yargı Paketi'ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne göre, icra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenecek.

- İŞ YOĞUNLUĞU OLAN İLLERDE İCRA DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULABİLECEK
TBMM'ye sunulan kanun teklifine göre iş yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecektir.

Yine teklifle, birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerde, Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecektir.

- Teklifin madde gerekçesi şu şekildedir:

MADDE 1- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır.
Kanunun mevcut hükümlerine göre her asliye hukuk mahkemesinin bulunduğu yerde ihtiyaç durumuna göre bir veya birden fazla icra dairesi kurulabilmektedir. Buna göre, aynı mahalde birden fazla icra dairesi kurulmak suretiyle icra hizmetleri yerine getirilmektedir. Ancak son yıllarda, ihtisaslaşmanın sağlanması ve takip işlemlerinin daha hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla aynı mahalde birden fazla icra dairesi kurulması uygulaması yerine, o mahaldeki icra dairelerinin birleştirilerek tek icra dairesi modeline geçilmiştir. Birleştirilmiş icra dairesinde, iş bölümü esasına göre takip, haciz, satış ve paraların paylaştırılması gibi bürolar oluşturularak icra hizmetleri tek bir icra dairesinde verilmektedir. Bu dairelerde tüm personel işbölümü ayrımına göre birlikte görev yapmaktadır. Teklifle, birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla düzenleme yapılmaktadır. Buna göre iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde, dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilecektir.
Diğer taraftan maddenin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle, icra katipliğiyle ilgili sınavların Adalet Bakanlığınca veya Bakanlığın yetki vereceği adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları marifetiyle yapılabileceği vurgulanmaktadır.
MADDE 2- Maddeyle, 2004 sayılı Kanuna 3/a maddesi eklenmektedir. Buna göre, iş yoğunluğunun veya daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilecektir. Başkanlığın kurulduğu yerlerde icra dairelerinin gözetimi, denetimi ve idari işleri başkanlık tarafından yürütülecektir.
MADDE 3- Maddeyle, 2004 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ibare eklenmektedir. Teklifle, 2004 sayılı Kanuna 3/a maddesi eklenerek iş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu yerlerde icra daireleri başkanlığı kurulmasına imkan tanınmakta ve bu başkanlığa icra dairelerinin gözetim ve denetimleri ile idari işlerine bakma görevi verilmektedir. Hükümle, bu düzenlemeye uyum sağlanmaktadır.

- Teklifin madde metni ise şu şekildedir:

MADDE 1- 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1 inci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut dördüncü fıkrasında yer alan "Bakanlığının" ibaresi "Bakanlığı veya Bakanlığın" şeklinde değiştirilmiştir.
"İş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde dairenin düzenli, uyumlu ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı tarafından icra müdür ve müdür yardımcıları arasından, icra müdürünün yetkilerini haiz bir icra başmüdürü görevlendirilebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, yönetmelikle düzenlenir."
MADDE 2- 2004 sayılı Kanuna 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.
"İcra daireleri başkanlığı:
MADDE 3/a- tş yoğunluğunun veya icra dairesi sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından, yetki çevresi de belirlenmek suretiyle bir veya birden fazla icra daireleri başkanlığı kurulabilir.
Başkanlıkta bir başkan ile yeteri kadar başkan yardımcısı bulunur. Başkan birinci sımf olmuş, başkan yardımcısı ise birinci sınıfa ayrılmış adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları arasından muvafakatleri alınarak Bakanlıkça atanır. Ayrıca başkanlıkta, yeteri kadar icra başmüdürü, icra müdürü, icra müdür yardımcısı, icra katibi ve memur Bakanlık tarafından görevlendirilir.
İcra daireleri başkanı ve başkan yardımcıları hakkında, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun Bakanlık merkez kuruluşunda çalışan hakimlere ilişkin hükümleri uygulanır.
Başkanlık, icra dairelerinin gözetim ve denetimlerini yapar, idari işlerine bakar; mevzuatla verilen görevleri yerine getirir.
Bu madde hükmü iflas daireleri ile iflas dairelerinde çalışan görevliler hakkında da uygulanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Adalet Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle belirlenir."
- İCRA BAŞMÜDÜRLERİNE İLAVE ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI VERİLECEK
Teklifte yer alan düzenlemeye göre, 657'nin 152. maddesinin Adalet Hizmetleri tazminatı bölümünde değişiklik yapılarak, icra başmüdürlerine özel hizmet tazminatının yüzde 50'sine kadar ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

- Teklifin madde gerekçesi şu şekildedir:

MADDE 31- Maddeyle, 657 sayılı Kanunun 152 nci maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, icra başmüdürlerine ilave adalet hizmetleri tazminatı ödenmesi öngörülmektedir.

- Teklifin madde metni ise şu şekildedir:


MADDE 31- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin (II) numaralı "Tazminatlar" kısmının "G) ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI" bölümüne aşağıdaki bent eklenmiştir.
"e) İcra başmüdürlerine ayrıca % 50 sine,"

- YOL TAZMİNATI MİKTARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILIYOR
Teklifte yer alan bir başka düzenlemeye göre hakim ya da Cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların 275 ek gösterge üzerinden yol tazminatı alması sağlanmaktadır. Ayrıca keşif ve icra işlemninin yanı sıra sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirlerine yoıl tazminatı verilecektir.

- Teklifin madde gerekçesi şu şekildedir:

MADDE 32- Maddeyle, 3717 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında değişiklik yapılmaktadır. Düzenlemeyle, keşif ve icra işlemine bağlı olmaksızın hakim ya da Cumhuriyet savcısının görevlendirmesiyle araştırma, inceleme ve rapor işlemleri için daire dışına çıkan sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagogların da yol tazminatı alması açıkça hükme bağlanmaktadır. Ayrıca değişiklikle, bu unvanlarda çalışan görevlilere ödenecek yol tazminatının hesaplanmasında esas alınan (200) gösterge rakamı (275)'e çıkarılmaktadır.

- Teklifin madde metni ise şu şekildedir:

MADDE 32- 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına, "keşif ve icra işlemi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglarla sınırlı olmak üzere araştırma, inceleme ve rapor işlemleri" ibaresi ve "yetkili kılınan kişilere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara" ibaresi eklenmiş; fıkrada yer alan "hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara," ibaresi madde metninden çıkanlmıştır.

Eski madde metni şu şekildedir:

Daire dışında yapılması gereken her keşif ve icra işlemi için; hakimlere, Cumhuriyet savcılarına, (...) adli tabiplere, icra müdürleri ve yardımcıları ile icra işlemlerini yapmakla yetkili memurlara, Hazine avukatlarına, Hazine avukatı olmayan il ve ilçelerde davaları takibe yetkili daire amirleri ve 3402 sayılı Kadastro Kanununa göre yetkili kılınan kişilere (275); yazı işleri müdürlerine, hakim veya Cumhuriyet savcısının kararı üzerine görevlendirilen sosyal çalışmacı, psikolog ve pedagoglara, muhakemat hizmetlerinde görev yapan memurlara, zabıt katiplerine ve ceza ve infaz kurum personeli hariç olmak üzere diğer adli ve idari yargı personeline (200); mübaşir ve hizmetlilere (150) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar yol tazminatı ödenir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.