AK Partiden sözleşmeli öğretmen ve diyanet personeline 3+1 için kanun teklifi

Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, milli eğitimle ilgili olarak 19 maddelik bir teklifi TBMM'ye sunduklarını açıkladı. Kanun teklifinde öğretmen ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personele 3+1 düzenlemesi de yer alıyor.

AK Partiden sözleşmeli öğretmen ve diyanet personeline 3+1 için kanun teklifi

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamalarda bulundu. Muş açıklamasında sözleşmeli öğretmenlerin görev süreleri ile ilgili “Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz” dedi.
Mehmet Muş şunları söyledi:

OKULA BAŞLAMA YAŞI

İlkokula başlamaya yaşı 66 aydan 69 aya çıkartılıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN

Sözleşmeli öğretmenlerin merakla beklediği… Sözleşmeli öğretmenler görev aldıkları zaman, 4 sene sözleşmeli artı 2 sene de 4 yılın sonunda kadroya geçtikten sonra aynı yerde görev yapmak durumundalar. Bu süreyi 3+1 olarak revize edilmesini teklif ediyoruz.

Üç yıl sözleşmeli artı 1 yıl da kadroya atandıktan sonra bulundukları yerde görev yapıp daha sonra tayin isteme hakkına sahip olabilecekler. Buraya Diyanet İşleri’ndeki sözleşmeli personeli de ekliyoruz.

ASKERLİK TEKLİFİ

Önümüzdeki salıdan yani yarından itibaren askerlik kanunuyla ilgili düzenlemenin görüşülmesine devam edeceğiz.

Şu an geldiğimiz noktada grupların tavsiyelerini değerlendirdik. İnşallah yarından itibaren çalışmaları yürütüp cumaya kadar bu teklifin genel kuruldan geçmesini beklemekteyiz.

Celplerle ilgili yetki savunma bakanlığındadır.

İşte TBMM'ye sunulan 19 maddelik Kanun teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Bazı Kanunlarda ve 652 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz. 
Mehmet Akif YILMAZ /Kocaeli Milletvekili 
Nazım MAVİŞ /Sinop Milletvekili 
Ramazan CAN /Kırıkkale Milletvekili 
Cemal TASAR/ Bitlis Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 
Hazırlanan Kanun Teklifi ile Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülen hizmetlerin çağın ihtiyaçlarına uygun, eğitim ve öğretim etkinliklerinin kaliteli, verimli.ve yüksek standartlarda sunulabilmesi için çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçiril amaçlanmaktadır. Yapılan düzenlemelerle çeşitli konulara ilişkin uygulamalarda birlikteliğin sağlanması, yetki ve sorumlulukların tanımlanması, kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde kullanımı hedeflenmektedir. Bu kapsamda toplam 8 kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmaktadır. 
Söz konusu değişikliklerle; 

- Ilkokula başlama yaşıyla ilgili düzenleme yapılmakta ve öğrencilerin gelişim düzeyleri ile bireysel özellikleri göz önünde bulundurularak okula başlayabilmesi, 

- Gerçek veya tüzel kişiler tarafından açılan yükseköğrenim öğrencilerine yemekli veya yemeksiz özel barınma hizmeti veren kurumların açılmasına, işletilmesine ve denetimine yönelik iş ve işlemlerin daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlanması, 

- 6764 sayılı Kanunla çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin mesleki eğitim programı adı altında zorunlu hale getirilmesine ilişkin uyum düzenlemelerinin yapılması, 

- Eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilmesi, 

- Engelli vatandaşlarımıza verilen özel eğitim desteğinin kapsamının netleştirilmesi, 

- Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan sözleşmeli öğretmenler ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan sözleşmeli personelin kadroya atanabilmeleri için zorunlu hizmet sürelerinin toplamda 4 yıla düşürülmesi, 

- Diğer bazı konularda çeşitli kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Madde ile, 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun ek 1 inci maddesinde yükseköğrenim düzeyinde özel barınma hizmeti veren kurumlara dair Millî Eğitim Bakanlığına yapılan atıfların, Kredi ve Yurtlar Müdürlüğünün bu konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin tecrübelerine istinaden bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 2- Madde ile, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesine imkan tanınmaktadır. 

MADDE 3- 633 sayılı Kanunun 10/A maddesinin üçüncü fıkrasında, Diyanet İşleri Başkanlığında istihdam edilen sözleşmeli personelden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanların talepleri halinde bulundukları yerde Din Hizmetleri Sınıfına ait kadrolara atanacağı ve bu şekilde atananların, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Başkanlık personelinin büyük çoğunluğunun köy ve mezralar gibi çok küçük yerleşim birimlerinde görev yapmakta olduğu dikkate alındığında, maddede geçen zorunlu hizmet sürelerinin üç yıl sözleşmeli, bir yıl da kadrolu olmak üzere toplam dört yıla indirilmesinin daha uygun olacağı değerlendirildiğinden söz konusu değişiklik yapılmaktadır. 

MADDE 4- Madde ile, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden düzenlenmektedir. Ayrıca öğrencilerin gelişim düzeylerine göre okula erken başlama veya geç başlama hakkı verilmesine ilişkin hususların yönetmelikle düzenlenebilmesine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. Gelişimi hızlı olan çocukların okula erken başlayabilmesi ile gelişimi yavaş olan çocukların okula geç başlayabilmesinin önünün açılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 5- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına alınmış, kalfalık ve ustalık eğitimleri dört yıllık mesleki eğitim merkezi programı adı altında birleştirilmiştir. Madde ile, mesleki eğitim merkezi programına kayıt şartlarında düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 6- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi, zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve kalfalık ve ustalık eğitimleri dört yıllık meslekî eğitim merkezi programı adı altında birleştirilmiştir. Mesleki eğitim merkezine kayıtlı öğrenciler 11 inci sinif sonunda kalfalık, 12 nci sinif sonunda ise ustalık sınavlarına girmektedirler. Ayrıca meslekî eğitim merkezine kayıtlı öğrencilerin sigorta primleri 12 nci sinif sonuna kadar yatırılmaya devam ettirilmektedir. Madde ile bu kapsamda uyum düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir. 

MADDE 7- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve kalfalık ve ustalık eğitimleri dört yıllık mesleki eğitim merkezi programı adı altında birleştirilmiş olup ustalık eğitimi örgün eğitim kapsamına dâhil edildiğinden 3308 sayılı Kanundaki ustalık eğitimi yeniden düzenlenmiştir. 

MADDE 8- 2/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Kanun ile çıraklık eğitimi zorunlu eğitim kapsamına alınmış ve kalfalık, ustalık eğitimleri dört yıllık mesleki eğitim merkezi programı adı altında birleştirilmiş olup ustalık eğitimi örgün eğitim kapsamına dâhil edildiğinden madde ile, 3308 sayılı Kanunun ustalık eğitimine ilişkin 27 nci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. 

MADDE 9- Madde ile eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi amacıyla mesleki eğitim merkezlerinin organize sanayi bölgesi yönetimlerince ve özel sektör tarafından açılabilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 10- Milletlerarası özel öğretim kurumlarının yıl içinde açılma zamanları diğer özel öğretim kurumlarından farklı olduğu için söz konusu okulların açılış tarihinin düzenleme kapsamı dışında tutulması amacıyla maddede değişiklik yapılmaktadır. 

MADDE 11- Madde ile; gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerini kullanması durumlarından herhangi birini gerçekleştirmesi halinde özel eğitim kurumlarının cezai işleme tabi tutulabilmesi amacıyla Ankara 5. Sulh Ceza Hâkimliğinin 2018/26 değişik iş nolu kararı doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmaktadır. 

MADDE 12- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesi hükmü doğrultusunda; özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması şartı bulunmaktadır. Madde ile, Kanunun farklı maddeleri arasında birliktelik sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığına ulaşan bilgilerden ve yapılan denetimlerden söz konusu okullarda çok sayıda yabancı uyruklu öğrencinin kayıtlı olduğu ve bunların okula devam etmedikleri tespit edilmiştir. Bu kapsamda ülkemizde çeşitli sebeplerle bulunan ve okula devam etmemesine rağmen bu okullara kayıtları yapılıp, Devlet kaynaklarından haksız kazanç sağlanmasının engellenmesi amacıyla madde metninde düzenleme yapılmaktadır. 

MADDE 13- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ek 1 inci maddesi kapsamında öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteğinin gereken şartları karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmemesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 14- Madde ile özel uzmanlık gerektiren konularda bilgi ve birikimlerinden yararlanılmak üzere ÖSYM'de görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere, 2011 yılından itibaren ödenen ve 2018 Aralıkta sona eren ek ödeme uygulamasının 2021 Aralık ayı sonuna kadar devam etmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 15- Madde ile 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde yükseköğrenim düzeyinde özel barınma hizmeti veren kurumlara dair Millî Eğitim Bakanlığına yapılan atıfların, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün bu konudaki iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin tecrübelerine istinaden bu Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığına yapılması amaçlanmaktadır. 

MADDE 16- Millî Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine, bu merkezde hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça ödeme yapılmaktadır. Madde ile, bu ödemelerin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yapılması, her engel türüne göre belirlenen yaşa kadar eğitim verilmesi ve destek verilecek hastalık türlerinin açıkça yazılarak vatandaşlarımızın kapsam dışında kalmasının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 17-652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi uyarınca Milli Eğitim Bakanlığında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenlerden dört yıllık çalışma süresini tamamlayanların talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanacağı ve bu şekilde atananların, aynı yerde en az iki yıl daha görev yapacağı hükme bağlanmıştır. Madde ile söz konusu hizmet süreleri öğretim kademelerinin süresi de dikkate alınarak 3+1 yıl 
olmak üzere toplamda 4 yıl olarak yeniden düzenlenmektedir. 

MADDE 18- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 19. Yürütme maddesidir. 

BAZI KANUNLARDA VE 652 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE   DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 24/3/1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanuna Ek Kanunun 1 inci maddesinin birinci fikrası aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri” ibaresi “Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler" şeklinde değiştirilmiş, fikranın ikinci cümlesine “nitelikleri” ibaresinden sonra gelmek üzere "ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıkarılan” ibaresi eklenmiş ve yedinci fıkrasında yer alan “ilgili milli eğitim müdürlüğüne" ibaresi “ilgisine göre milli eğitim müdürlüğü veya gençlik ve spor il müdürlüğüne” şeklinde değiştirilmiştir. 
“Gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığının iznine bağlıdır. İlgili Bakanlıklar bu yurt ve kurumları tespit edeceği esaslara göre denetler." 

MADDE 2- 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 3- Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.” 

MADDE 3- 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10/A maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "dört” ibareleri “üças şeklinde ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir 

MADDE 4- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 22- Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dol yapılır. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir." 

MADDE 5- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 10 uncu maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Mesleki eğitim merkezi programına çıraklık kayıt şartları 

MADDE 10- Mesleki eğitim merkezi programına çırak öğrenci olarak kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır: 
a) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak. 
b) Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak. 
Tehlikeli ve çok tehlikeli işler veya özellik arz eden mesleklere alınacak çırakların öğrenim ve yaş durumu, ilgili kuruluşların görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir." 

MADDE 6- 3308 sayılı Kanunun 16 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 7- 3308 sayılı Kanunun 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kursları” ibaresi madde metninden çıkarılmış, ikinci fıkrasında yer alan “Bu kursların kapsam ve süreleri Mesleki Eğitim Kurulunun görüşü alınarak” ibaresi “Bu eğitimin kapsam ve süreleri” şeklinde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 8- 3308 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “mesleklerin özelliğine göre Bakanlıkça belirlenecek süre kadar çalışmış ve ustalık eğitimi kurslarını” ibaresi “ustalık eğitimini" şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 9- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine “sosyal etkinlik merkezleri” ibaresinden sonra gelmek üzere", mesleki eğitim merkezleri” ibaresi ve fikraya (p) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 
“r) Mesleki eğitim merkezi: Çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumunu," 

MADDE 10- 5580 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun kapsamındaki” ibaresi “Milletlerarası özel öğretim kurumları hariç bu Kanun kapsamındaki” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 11-5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“b) Gerçeğe aykırı veya yanıltıcı reklam ya da ilan vermesi, reklam veya ilanlarda öğrenci resim ya da bilgilerini kullanması,” na 

MADDE 12- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fikralarına "mesleki ve teknik eğitim okullarında öğrenim gören" ibarelerinden sonra gelmek üzere “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” ibareleri eklenmiştir. 

MADDE 13- 5580 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "eğitim ve öğretim desteği," ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 

MADDE 14- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna geçici 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 3- (1) 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, ilgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 350 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca sayısı onu geçmemek üzere Başkanlıkta soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere 31/12/2021 tarihine kadar, (40.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçmeyecek tutarda her ay ek ödeme yapılabilir. Ek ödemenin tutarı ile usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenir." 

MADDE 15- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesinde yer alan “Milli Eğitim Bakanlığınca” ibaresi “ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca” şeklinde ve “Bakanlık bu yetkisini” ibaresi “Bakanlıklar bu yetkilerini” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 16- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sağlık kurulu raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu” ibaresi “Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporuyla asgarî %20 oranında engelli olduğu, 18 yaş altı çocukların Çocuklar için Ozel Gereksinim Raporu ile özel gereksinimi olduğu "dil-konuşma, spastik, zihinsel, ortopedik veya ruhsal engelli” ibaresi “zihinsel, bedensel yetersizliği olan bireyler ile dil ve konuşma, özel öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu olan bireylerden ilgili destek eğitim programında belirtilen yaşlardaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı” şeklinde ve “Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile” ibaresi “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 17 -652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesinin üçüncü fikrasında yer alan "dört” ibareleri “üç” şeklinde ve “iki” ibaresi “bir” şeklinde değiştirilmiştir. 

MADDE 18- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kanun Teklifi İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
VEKİL İMAM VEKİL MÜEZZİNLER 81İL İLÇE KÖY KASABA EVİ YUVALARI DAGILMİŞ GEÇİÇİ GÖREVLERDE PARÇLANMIŞ DURUMDA 8 YILDIR 2013 GECESİ HAKKIMIZ GASP EDİLDİ O GÜN BUGÜN ÇARESİZ GÖZ YAŞİ AH BEDDUA. YIKILMIŞ AİLE YUVALAR GÖZ YAŞI SİZİ PARÇLAR 2 yıl önce

İKi seNDİKA 657TABİ ÇALIŞAN HİÇBİR İŞ GARANTİSİ OLMAYAN VEKİL İMAMLAR TEKLİFİ MASADA YIK BU KİŞİLER AYNI GÖREV AMA MAAŞ ASKERİ ÜCRET HAFTADA BİRGÜN İZİN HAKKI YOK İZİN TAPAN MASŞINDAN KESİLİYOR KADROLU GÖREVE DÖNDĞGÜNDE İŞİNE SON VERİLŞYOR ...

Avatar
Dadas 2 yıl önce

Yani ogretmen ve diyanet disinda kalan sozlesmeliler bu ulkenin vatandasi olmuyomu.

Misafir Avatar
mağdur 2 yıl önce @Dadas

yok yunanistan vatandaşıyız

Beğenmedim! (0)
Avatar
Umut 2 yıl önce

Helal olsun vAllahi helal olsun bir tek sözleşmeli eğitim,diyanette var ötekiler üvey evlat helal olsun devam

Avatar
Kemal 2 yıl önce

Yalan haber yapmayın sözleşmelilere değil sadece ogretmen ve imamlara yazın

Avatar
4-B'li 2 yıl önce

Diğer kurumlarda çalışan sözleşmeli personeller üvey evlat heralde.

Avatar
emel 2 yıl önce

4+2 den önce başlayan biz sağlıkçılara ne olacak..hakkımız yeniyor haram olsun

Avatar
4B' li 2 yıl önce

Devlet büyüklerimizden ricamızdır. Lütfen Bu Adaletsizliği ortadan kaldırıp diğer kurumlarda çalışan ''Sözleşmeli Personellerin'' de acilen kadroya alınması haklı talebimizdir.

Avatar
sözleşmeli infaz koruma 2 yıl önce

bizde aynı haktan yararlanmak istiyoruz