Astsubaylar için TBMM'ye 5 kanun teklifi birden sunuldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan veya emekli olmuş astsubayların özlük haklarına ilişkin beş kanun teklifi Meclise sunuldu. Teklifte astsubaylara derece kademe, makam tazminatı, görev tazminatı ve gösterge rakamlarında iyileştirme gibi hususlar yer alıyor.

Astsubaylar için TBMM'ye 5 kanun teklifi birden sunuldu

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: Teklif ile, astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa atananların 9 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlamaları amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini saygıyla arz ederim. Levent GÖK Ankara Milletvekili 

GEREKÇE 

926 Sayılı Kanunun 137 inci maddesindeki (Ek: 28/5/2003-4861/9 md.) düzenleme ile Astsubay meslek yüksek okulu mezunları ve kendi nam ve hesabına fakülte, yüksek okul veya meslek yüksek okulunu bitirerek temel askerlik eğitiminde başarılı olup astsubay çavuşluğa naspedilenler, EK - VII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlamaktadırlar. 

Bunlar görevde oldukları süre içerisinde lisans tamamlama eğitimi yaptıkları veya en az dört yıl ve daha fazla süreli bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikleri takdirde, mezun olduklarına dair resmî belgeyi ibraz edip müracaatını yaptığı tarihteki derece ve kademelerine iki kademe ilave edilerek intibakları yapılmakta olup birden fazla fakülte veya yüksek okul öğrenimi yapsalar dahi dikkate 
alınmamaktadır. 

Başlangıçta alacakları bir kademe ile askerliğin ağır yükünü taşıyan astsubayların durumlarının bir nebze iyileştirilmesi amaçlanmıştır. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1-27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 137 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde bulunan “EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin birinci kademesinden göreve başlarlar." cümlesi "EK - VIII/A sayılı cetvele göre 9 uncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlarlar, ancak, bu şekilde yapılacak intibaklarda geçmişe yönelik maaş ve maaş farkı ödenmez." olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi: Teklif ile, subay ve astsubay naspedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenler ile meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların yükümlülüklerinin buralarda geçen sürelerin yarısı kadar uzatılması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçeleri ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Levent GÖK /Ankara Milletvekili 

GEREKÇE 

27/07/1967 tarih ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun "Yurt İçinde ve Dışında öğrenim, Kurs ve Staj Yapanlar ile Yurt Dışına Sürekli Göreve Atananların Yükümlülükleri" başlıklı 113'ncü maddesinin b fikrasında "Yurt dışı sürekli göreve atanan subay veya astsubayların yükümlülükleri, buralarda geçen süreler kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden veya kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmaz." denilmektedir. 

Yurt Dışı Sürekli Görevler; devletin menfaatleri gereği, diğer ülkelerle veya Türkiye'nin üye olduğu için personel görevlendirmekle yükümlü olduğu NATO gibi uluslararası kuruluşlarla yapılan karşılıklı anlaşma veya varılmış mutabakatlarla belirlenmiş kadro görevleridir. 

Bu görevler ülkemizi yurtdışında temsil eden resmi kurum mensuplarının görevleri kadar ciddiyet, bilgi, birikim gibi nitelikler gerektiren seçkin, saygın görevler olup kamusal mahiyeti ile kaçınılmaz bir devlet ihtiyacını karşıladığı tartışmasızdır. 

Bu durumdaki görevlilerin kanunda belirtilen süredeki yükümlülüklerini tamamlamadıkça emekliliklerini isteyememelerini hüküm altına alan düzenleme nedeniyle; Yurt Dışi Sürekli Göreve atanan subay ve astsubaylar, yurda dönüşlerinde, yurtdışında geçirdikleri süre kadar ilave hizmet yükümlülüklerini tamamlamak zorunda kalıyorlar. Aksi halde, emeklilik talebinde bulunamamakta ve bu nedenle de Anayasamızın Kanun Önünde Eşitlik ilkesine aykırı olarak, yurtdışı görevini yerine getiren personel telafisi mümkün olmayan zararlara uğramaktadırlar. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 113 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"b) Subay veya astsubay nasbedildikten sonra Silahlı Kuvvetler hesabına yurt içindeki fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerle, meslekleriyle ilgili ihtisas yapanların yükümlülükleri, buralarda geçen sürenin yarısı kadar uzatılır. Ancak, yaş haddinden veya kadrosuzluktan emekli edileceklere bu yükümlülük süresi uygulanmaz 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Sosyal Güvenlikle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Temsil Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: Teklif ile, astsubayların 2 yıllık yüksek okul mezunu kabul edilerek intibaklarının yapılması ve kıdemli yüzbaşı, binbaşı, II kademeli kıdemli başçavuş, kademeli kıdemli başçavuş ve kıdemli başçavuşların makam tazminatı almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Levent GÖK /Ankara Milletvekili 

GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Kanunu ve bu Kanunda sonradan Ek ve Ek Geçici maddelerle yer bulan hükümlerle astsubayların bir bölümü mağdur olmuşlardır. 
Bu bakımdan, mağduriyetlerin giderilmesi için teklif edilen yasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Yapılacak olan değişiklikle Anayasamızın eşitlik ilkesine de bağlılık içinde, 1956-1965 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamış ve 31 Aralık 1984 tarihinden önce emekliye ayrılmış olan Astsubaylarımız da haklarına kavuşacaklardır. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 48-Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1/3/1979 tarihi ile 3/7/1992 tarihleri arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstahak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıklari, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi: Teklif ile, 1/3/1979 tarihi ile 3/7/1992 tarihleri arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstahak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıklarının 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Levent GÖK/Ankara Milletvekili 

GEREKÇE 

926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Personel Kanunu ve bu Kanunda sonradan Ek ve Ek Geçici maddelerle yer bulan hükümlerle astsubayların bir bölümü mağdur olmuşlardır. 
Bu bakımdan, mağduriyetlerin giderilmesi için teklif edilen yasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Yapılacak olan değişiklikle Anayasamızın eşitlik ilkesine de bağlılık içinde, 1956-1965 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde göreve başlamış ve 31 Aralık 1984 tarihinden önce emekliye ayrılmış olan Astsubaylarımız da haklarına kavuşacaklardır. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/07/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 48-Türk Silahlı Kuvvetlerinden 1/3/1979 tarihi ile 3/7/1992 tarihleri arasında emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığına müstahak olarak ayrılan astsubaylar ile bunlardan dolayı kendilerine dul ve yetim aylığı bağlananların emekli aylıklari, bu Kanunun ek 25 inci maddesinde öngörülen şartları haiz olmak kaydıyla, aylık almakta oldukları gösterge rakamından az olmamak üzere 1 inci derecenin gösterge rakamlarına yükseltilir. Ancak, bunlara geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez." 
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi: Teklif ile; subay ve astsubaylara görev tazminatı verilmesi, söz konusu tazminattan emekliliğe ayrılmış olanların da yararlandırılarak maaşlarında artışa gidilmesi amaçlanmaktadır.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

27.07.1967 tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim ve Gerekçeleri ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim.Levent Gök /Ankara Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Zaman içinde yapılmış düzenlemelerle birçok kamu personeli makam ve görev tazminatı almaya hak kazanmış ve Ek Göstergeleri yükseltilmiştir. 

Bu çerçevede, 1984 yılından itibaren tedricen çıkarılan kanunlarla General ve Amiral rütbelerinden Yarbay rütbesine kadar olan Üst Subay rütbelerine makam ve görev tazminatı verilerek maaşlarında iyileştirmeye gidilmiş, ancak 211 Sayılı TSK İÇ Hizmet Kanununun 3. maddesinde Albay ve Yarbaylarla birlikte Üst Subay olarak tanımlanan Binbaşılar bu iyileştirmenin dışında tutulmuş olup bu durum azimsanmayacak sayıdaki bir kısım Üst Subay rütbeli personelin mağduriyeti sonucunu doğurmuştur. 

Yanı sıra, 1 inci Dereceye yükselen ve 3600 Ek Göstergeye hak kazanan Astsubaylar ve bunların emeklileri de, yaptıkları göreve ve sorumlulukların ağırlığı ve hizmet yılları göz önüne alındığında, aynen Üst Subaylar gibi bir hak kaybına uğramış ve aynı mağduriyeti yaşamışlardır. 

Bu durum askeri personel ile diğer kamu personeli ve askeri personelin de kendi arasındaki maaş dengesinin giderek bozulmasına neden olmuştur. 

Bu kanun teklifi ile görevdeki ve emekli bir kısım Türk Silahlı Kuvvetleri Personelinin "Görev tazminatı" alması suretiyle bozulan maaş dengesinin düzeltilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKCELERİ 

MADDE 1 -1 inci Dereceye yükselen ve 3600 Ek Göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubaylar halen Görev Tazminatı alamamaktadırlar. Bu değişiklik teklifi ile 1 nci Dereceye yükselen ve 3600 Ek Göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubaylar ile sivil emsalleri arasındaki maaş farkından kaynaklı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır 

MADDE 2 -1 inci Dereceye yükselen ve 3600 Ek Göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubay emeklileri halen Görev Tazminatı alamamaktadırlar. Bu değişiklik teklifi ile 1 nci Dereceye yükselen ve 3600 Ek Göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubay emeklileri ile sivil emsalleri arasında maaş farkından meydana gelen mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 3 - Yürürlük maddesidir. 
MADDE 4 - Yürütme maddesidir. 
 
TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/07/1967 tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 38- 1 inci dereceye yükselen ve 3600 ek göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubaylara (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda görev tazminatı ödenir. Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz. Ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır." 

MADDE 2 - 926 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir 

"GEÇİCİ MADDE 48- Bu Kanunun ek 34 üncü maddesi; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 25 inci maddede yer alan şartları taşıyan emekli, adi malul ile vazife malulü aylığı alanlar hakkında da uygulanır. Ancak bu hüküm emekli, adi malul ile vazife malulüne uygulanırken, bu maddenin yürürlük tarihinden önceki süreler için bir ödeme yapılmaz." 
MADDE 3 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4 - Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL/ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ersen Gürpınar 3 hafta önce

Yapmayın eski teklifleri yeni gibi sunarak haber yapılmaz Kamubiz'in saygınlığına gölge düşürmeyin