Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı 18 Eylül 2020

İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 66) ve Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 67) 18 Eylül 2020 tarihli resmi gazetede yayımlandı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapıldı 18 Eylül 2020

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

BAZI CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 67

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 423 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Bakanlık personelinin atama, nakil, terfi, emeklilik ve benzeri özlük işlemleri ile personel eğitim faaliyetlerini yürütmek,"

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 429 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bakanlığın görev alanına giren konularda personel eğitimi hariç eğitim faaliyetini yapmak veya yaptırmak,"

MADDE 3- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 521 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ile Göç Kurulunun" ibaresi ", Göç Kurulu ile Afet ve Acil Durum Kurulunun" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 522 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Afet ve Acil Durum Kurulu; yaşanabilecek afet ve acil durumlara yönelik risk faktörlerini belirleyerek öncesinde yapılması gereken koruyucu ve önleyici faaliyetler ile afet ve acil durum sonrasında yapılması gereken çalışmalar hakkında öneriler sunmak ve kuramlara rehberlik yapmak, afet ve acil durumlara ilişkin politika ve öncelik tekliflerini belirlemek amacıyla, içişleri Bakanının başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eneği ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ve Türkiye Kızılay Demeği ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü temsilcilerinden oluşur. Kural toplantılarına, İçişleri Bakam tarafından gerekli görülmesi halinde diğer bakanlık, kamu kurum ve kuruluşu, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve konu ile ilgili uzmanlar çağrılabilir. Kurul, yılda iki kez toplanır. Ayrıca ihtiyaç halinde Kural, İçişleri Bakanının çağrısı üzerine

olağanüstü toplanabilir. Kurulun sekretaryasmı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yürütür."

MADDE 5- 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(9) Vakıflar Meclisi üyeliklerine yapılacak atamalarda iki üye için ikinci fıkranın (c) bendi hükmü uygulanmaz."

MADDE 6- 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7- 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 56 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Atıflar

MADDE 56/A- (1) Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına verilen görevlerle ilgili olarak; mülga Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğüne, İçişleri Bakanlığı mülga Sivil Savunma Genel Müdürlüğüne ve mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar, ilgisine göre Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile il afet ve acil durum müdürlüklerine yapılmış sayılır."

MADDE 9- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 172 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Harita, harita bilgisi ve coğrafi verilere yönelik mal ve sunulan hizmet bedellerinin ödenmesi

MADDE 172- (1) Kamu idareleri Harita Genel Müdürlüğünden talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedellerinin ödemesini aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirir:

a) Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünce kullanılmak üzere, Milli Savunma Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.

b) Özel bütçeli kamu idareleri ile diğer kamu idarelerince talep edilen mal ve hizmet sunum bedelleri, Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin ilgili hesabına yatırılır.

(2) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin talep edecekleri mal ve hizmet sunum bedelleri Harita Genel Müdürlüğünün muhasebe hizmetlerini yürüten muhasebe biriminin ilgili hesabına yatırılır.

(3) Birinci fıkranın (b) bendi ve ikinci fıkra hükümleri kapsamında elde edilecek kaynak, bir yandan genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir, diğer yandan Milli Savunma Bakanlığı bütçesinde açılacak özel tertibe Cumhurbaşkanınca ödenek kaydolunur. Yılı içinde harcanmayan miktarlar ertesi yıla devredilir."

MADDE 10- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 266 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"d) İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı."

MADDE 11-4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Genel Müdürlüğün görev alanına giren meteorolojik karakterli doğal afetler, hidrometeoroloji, deniz meteorolojisi ve meteoroloji ile ilgili diğer konularda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak."

MADDE 12- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 270 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığı

MADDE 270/A- (1) İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Zirai meteoroloji konusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları ile tarım sektörüne yönelik zirai meteorolojik uygulamalar yapmak veya yaptırmak.

b) Kuraklık konusunda araştırma ve analiz yapmak, meteorolojik faktörlerin bitki gelişimine etkileriyle ilgili çalışmalar yapmak veya yaptırmak.

c) Uzaktan algılama ve sayısal tahmin ürünlerinin tarımda kullanımına yönelik araştırma ve analiz yapmak.

ç) İklim kayıt ve gözlemlerini kullanarak iklim ve iklim değişikliğini izlemek, araştırmak, raporlamak, ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşmak, Türkiye iklimi ve iklim sınıflandırmaları ile ilgili çalışmalar yapmak.

d) İklim değişikliği model çalışmaları yapmak veya yaptırmak, iklim değişikliği projeksiyonları için veri ve ürün üretmek suretiyle iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen iklim değişikliği uyum veya azaltım çalışmalarına meri mevzuat doğrultusunda bilimsel destek vermek.

e) Uluslararası kuruluşlar ile sorumluluk sahasına giren konularda teknik işbirliğini yürütmek.

f) Görev alanına giren konularda bilimsel çalışmalar yapmak ve yayımlamak; ilgili kamu kurum, kuruluşları ve üniversiteler ile ortak çalışma yapmak, çalışmalara katılmak.

g) İnsan, bitki ve hayvan sağlığım olumsuz etkileyen hava ve iklim olaylarını araştırmak ve gerekli tedbirlerin alınabilmesi için iklimsel ve meteorolojik erken uyan sistemleri geliştirmek veya geliştirilmesini sağlamak.

ğ) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 13- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 700 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Meclis üyelerinin nitelikleri, görev süresi, yenilenmesi ve huzur hakkı

MADDE 700- (1) Vakıflarca seçilecek Meclis üyelerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşıması gerekir.

(2) Meclis üyelerinin görev süresi üç yıldır. Genel Müdür, Genel Müdür yardımcıları ve I. Hukuk Müşavirinin Meclis üyelikleri görev süreleriyle sınırlıdır. Ancak, göreve engel bir hastalık veya engellilik nedeniyle iş görememeleri veya üyelik şartlarını kaybetmeleri durumunda Cumhurbaşkanınca atanmış olan üyelerin görevleri Cumhurbaşkanınca, diğer üyelerin görevleri ise Genel Müdürün teklifi ve Meclis karan ile sona erer.

(3) Cumhurbaşkanınca atanan üyelerden boşalma olması halinde üç yıllığına yenisi atanır.

(4) Vakıflar tarafından seçilen üyelerden boşalma olması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere sırasıyla yedek üyeler görev alır.

(5) Uhdesinde kamu görevi bulunmayan Meclis üyelerine, ayda dörtten fazla olmamak üzere her toplantı günü için (5000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda huzur hakkı 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 29 uncu maddesine göre ödenir."

MADDE 14- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkdokuzuncu Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Mevcut Meclis üyelerinin görev süresi

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu maddeyi ihdas eden Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce Cumhurbaşkanınca ve ilgili vakıflarca Vakıflar Meclisine üye olarak atanan veya seçilenlerin üyelikleri, atandıkları veya seçildikleri tarihten geçerli olmak üzere 700 üncü maddenin ikinci fıkrasında belirtilen sürenin dolmasıyla sona erer."

MADDE 15- Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Meteoroloji Genel Müdürlüğü bölümüne eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin;

a) 9 uncu maddesi yayımı tarihini takip eden yılın başında,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

LİSTE

KURUMU : METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI: MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADROLARIN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

İklim ve Zirai Meteoroloji Dairesi Başkam

1

1

GİH

Şube Müdürü

1

3

TOPLAM

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 66

MADDE 1- 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (ç) bendinde yer alan "stratejik iletişim ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Stratejik iletişim ve kriz yönetimine ilişkin politikaları belirlemek, bu kapsamda ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak."

MADDE 2- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Başkan yardımcıları

MADDE 4/A- (1) Başkan yardımcıları; Başkanlığın görevlerini yürütmede Başkana yardımcı olmak, Başkan tarafından verilen görevleri yapmak, talimatlarım yerine getirmek, gerektiğinde Başkana vekalet etmek, görevi kapsamındaki hizmet birimlerine gereken talimatları vermek, bunların uygulanmasını takip etmek, yönetim kademeleri ve ilgili hizmet birimleri arasında uyum ve işbirliğini Başkan adına sağlamakla yükümlüdür."

MADDE 3-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"b) Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı."

"h) Özel Kalem Müdürlüğü."

MADDE 4- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "ülkemizin tanıtımına yönelik" ibaresi "kamu diplomasisi alanında" şeklinde değiştirilmiş, (e) bendinde yer alan "stratejik iletişim ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ğ) Yabancı basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yabancı basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirler almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak."

MADDE 5-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı

MADDE 6/A- (1) Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Devletin stratejik amaç ve hedefleri ile Devletin ve milletin menfaatleri doğrultusunda gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası alanda yürütülecek faaliyetlerde uygulanacak stratejik iletişim politikalarım belirlemek.

b) Ulusal ve uluslararası alanda stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerini yürütmek ve bu kapsamda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.

c) Türkiye Cumhuriyetine yönelik iç ve dış tehdit unsurlarını analiz ederek stratejik iletişim ve kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulamak.

ç) Türkiye Cumhuriyetine karşı yürütülen psikolojik harekat, propaganda ve algı operasyonu faaliyetlerini belirleyerek her tür manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyette bulunmak.

d) Kriz, afet, olağanüstü hal dönemleri ile yakın savaş tehdidi, seferberlik ve savaş halinde, Devletin belirlediği amaç ve hedeflere ulaşmak için stratejik iletişim ve kriz yönetimi faaliyetlerinde bulunmak.

e) Görev alanı kapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak.

f) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 6-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Yerli basın organlarının ve mensuplarının akreditasyon işlemlerini yürütmek, koordine etmek ve yerli basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırıcı tedbirleri almak, bu tedbirleri uygulamak, gerekli görülmesi halinde sürekli ve geçici basın merkezleri kurmak.

d) Ulusal, bölgesel ve yerel basının güçlendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenlemek."

"e) Türk ve yabancı basın yayın organları mensuplarına basın kartı düzenlemek."

MADDE 7-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna göre teselsül ettirilmiştir.

"ç) Vatandaşların kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin başvurularına yönelik işlem süreçlerinin doğru bir şekilde yürütülmesi ve hızlı sonuçlandırılması amacıyla kurumsal takip ve inceleme faaliyetlerini yürütmek."

MADDE 8-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Türkiye'nin tanıtılması amacıyla hazırlanan yayınların ihtiyaç duyulan dillere çevirisini yapmak."

MADDE 9-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- (1) Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Başkanlığın insan gücü planlaması ve insan kaynağı politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulunmak.

b) Başkanlık personelinin atama, özlük, emeklilik ile ilgili işlerini yapmak.

c) Başkanlık mevzuatım ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak ve bu mevzuatın yürürlüğe girmesi için gerekli iş ve işlemleri yapmak.

ç) Başkanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek.

d) İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek.

e) Başkanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek.

f) Güvenlik, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yürütmek.

g) Başkanlığın belge yönetimi, kütüphane ve arşiv hizmetlerini yürütmek.

ğ) Kurumsal iletişim politikasının oluşturulmasına ve Başkanlık birimlerinin buna uygunluk sağlamasına yardımcı olmak.

h) Başkanlığın matbaa, basım ve yayınları ile ilgili her türlü işlemi yapmak.

ı) Kurum içi ve kurum dışı eğitim faaliyetlerini yürütmek.

i) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

MADDE 10-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

"b) Başkanlığın Elektronik Belge Yönetim Sisteminin işleyişini ve kullanımını sağlamak."

MADDE 11-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 13 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir.

"Özel Kalem Müdürlüğü

MADDE 13/A- (1) Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a) Başkanın çalışma programım düzenlemek.

b) Başkanın resmi ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmek.

c) Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü

MADDE 13/B- (1) Başkanlık Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı olmak üzere yerli ve yabancı kurum, kuruluş ve kişilere, Başkanlığın hizmetlerine ait yayın, bilgi, belge satışı ile bilgi işlem, dizgi, baskı, teknik danışmanlık, eğitim, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yerine getirmek amacıyla döner sermaye işletmesi kurulur.

(2) Döner sermaye işletmesi için genel bütçeden tahsis olunan sermaye miktarı Cumhurbaşkanı kararıyla beş katma kadar artırılabilir. Bu suretle artırılan sermaye elde edilen karla karşılanır.

(3) Döner sermaye; Başkanlık bütçesine bu amaçla konulan ödenekler, Hazinece verilecek ayni yardımlar, döner sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kar ile bağış ve yardımlardan meydana gelir. Elde edilen net kar, ödenmiş sermaye, tahsis edilen sermaye miktarına ulaşıncaya kadar sermayeye ilave olunur. Ödenmiş sermaye tutarı tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen dönem net karı, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Başkanlığın uygun göreceği mal ve hizmet almalarında kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir. Bağış ve yardımlar, ödenmiş sermaye tutarı, tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra sermaye tutarına bağlı kalmaksızın mevcut sermayeye eklenir.

(4) Döner sermaye faaliyetleri için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımları, kiralama, araç, gereç, araştırma, eğitim, tanıtım giderleri ile faaliyet alanına giren hizmetler için görevlendirilecek personele yapılacak harcırah ödemeleri döner sermayeden karşılanır. Ayrıca kurumun dışarıdan aldığı hizmetlere karşılık yapılacak diğer ödemeler ve Döner Sermaye İşletmesinin faaliyetlerinde hizmet veren birimlerin her türlü ihtiyaçları da döner sermayeden karşılanabilir. Bu maddede sayılanlar dışmda döner sermayeden herhangi bir harcama yapılamaz.

(5) Döner Sermaye İşletmesi; Başkanlığın hizmetlerine öncelik vermek ve aksatmamak kaydıyla diğer kamu kurum ve kuruluşlarından, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerden sipariş almaya, vermeye, her türlü teknik işlemlere girişmeye ve gerektiğinde müştereken iş yapmaya yetkilidir.

(6) Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanları, çalışma usul ve esasları, giderleri, işletilmesi, hesap usulleri ile satım işlemlerine ilişkin hususlar Hazine ve Maliye Bakanlığından alınacak görüş üzerine çıkarılan yönetmelikle tespit edilir."

MADDE 12- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ve kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar" ibaresi ", kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve diğer gerçek ve tüzel kişiler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- 14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu kapsamda istihdam edilen İletişim Uzmanı ve İletişim Uzman Yardımcısına yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde diğer görevlerinin yanı sıra araştırma, analiz, teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yaptırılabilir."

MADDE 14-14 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

" (2) Başkanlığın taşra teşkilatı doğrudan merkeze bağlı bölge müdürlüklerinden oluşur. Bölge müdürlüklerinin merkezleri; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edime, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Samsun, Şanlıurfa ve Trabzon illerindedir. Başkanlık bölge müdürlüklerine bağlı illeri belirlemeye ve değiştirmeye yetkilidir. Başkanlıkça gerek duyulan illerde bölge müdürlüklerine bağlı olarak irtibat büroları kurulabilir.

(3) Taşra teşkilatının çalışma usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir."

MADDE 15- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin İletişim Başkanlığı bölümüne eklenmiştir.

MADDE 16- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

17 Eylül 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

(1) SAYILI LİSTE

KURUMU : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

TEŞKİLATI : MERKEZ

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

Daire Başkanı

1

1

TOPLAM

1

KURUMU : İLETİŞİM BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI : DÖNER SERMAYE

İHDAS EDİLEN KADRONUN

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ADEDİ

GİH

İşletme Müdürü

1

1

TOPLAM

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yardımcı Hizmetli 1 ay önce

Bu kararnemede hizmetliyle ilgilide birşeyler var ama anlayamadın.bilen yazarmı