Danıştay'dan askeri personelin 'sözleşmesinin yenilenmemesi' hakkında 3 önemli karar

Danıştay sözleşmeli askeri personelin 'sözleşmesinin yenilenmemesine' ilişkin 3 önemli olay hakkında karar verdi.

Danıştay'dan askeri personelin 'sözleşmesinin yenilenmemesi' hakkında 3 önemli karar

1- Davacının, bir astsubayın eşine yönelik cinsel taciz mahiyetinde eylemler sergilediği iddiası ile 5 gün göz hapsi ile cezalandırıldığı, bu durumun nitelik belgesine yansıtılmadığı ve sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmediği gerekçesiyle 14/08/2014 tarihinde sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin karar alınmıştır. Mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle hakkında "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verilmiştir.

Askeri mahkemede kişinin davası reddedilmiştir.

Danıştay ise bu kararı bozmuştur:

Bu durumda davacı hakkında sözleşme yenileme işlemine esas teşkil edecek olumlu sicil belgesi düzenlenmesinde davacının herhangi bir etkisinin bulunmaması ve dolayısıyla sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmemesinde davacının bir kusuru bulunmadığı ve davacının bahsi geçen eylemi nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşıldığından Askeri Mahkeme Kararında hukuki isabet görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2017/2268

Karar : 2020/976

Tarih : 06.02.2020

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI): ...


VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVALI) :...

KAPAT [X]
REKLAM

ads by AdMatic
VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay olarak görev yapan davacı tarafından, sözleşmesinin yenilenmemesine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararı ile; sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi yönünde nihai karar makamı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, hem nitelik belgesinin olumlu düzenlenmesine etki edecek, hem de nihai olarak komisyonda yapılan değerlendirmede dikkate alınacak bir hususun, davacı hakkında yenilenen sözleşmenin yürürlüğe gireceği 30/08/2014 tarihinden önce öğrenilmesi nedeniyle sözleşmenin yenilenmemesine yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, sözleşme yenilenmemesine gerekçe gösterilen disiplin cezasını doğuran olayın bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığı, bu olay dolayısıyla Cumhuriyet Savcılığına yapılan şikayetten vazgeçilmesi nedeniyle kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiği, nitelik belgesinin doldurulması konusunda iştirakinin bulunmadığı ileri sürülerek ... Mahkemesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Düzeltilmesi istenen kararın usul ve yasaya uygun olduğu, ileri sürülen nedenlerin 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesine uymadığı, bu nedenle istemin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : ...

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabul edilerek ... Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığının kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile (Kapatılan) ... Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

2005 yılında 9 yıl süreli sözleşme imzalayarak sözleşmeli astsubay statüsünde göreve başlayan davacının, sözleşmesinin yenilenmesi yönündeki talebi, aldığı sağlık kurulu raporu doğrultusunda ve nitelik belgesinin olumlu olarak düzenlenmesi üzerine Hava Kuvvetleri Komutanlığınca sözleşmesinin 17/07/2014 tarihi itibariyle 3 yıl daha yenilendiği, 23/07/2014 tarihinde ...'nin davacı hakkındaki sözlü, 04/08/2014 tarihinde ise yazılı şikayeti üzerine yapılan araştırma sonucunda davacının sözleşme yenileme döneminde amirleri tarafından doldurulması gereken nitelik belgesinin uygun doldurulmadığı, şikayete konu hususun amirleri tarafından bilinmesine ve bu konuda ceza verilmesine rağmen nitelik belgesine durumun yansıtılmadığı, sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmediğinin tespit edildiği, komisyon tarafından 14/08/2014 tarihinde davacının sözleşmesinin yenilenmemesi kararı alındığı, bu kararın iptali için bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında kanunun "Sözleşme Süreleri" başlıklı 6. maddesi: "Sözleşmeli subay adayları ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler teğmen rütbesine naspedilirler. Sözleşme süreleri üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde sözleşmeleri yenilenebilir. Sözleşme işlemleri Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılır." hükmünü içermektedir.


Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin "Sözleşmenin Yenilenmesi ve Uzatılması" başlıklı 14. maddesinde: "Sözleşmenin yenilenmesi ve uzatılması aşağıda belirtilen esas ve usullere göre yapılır;

a) Sözleşmeli subay ve astsubaylardan, sözleşmesini yenilemek isteyenler sözleşme süresinin sona erme tarihinden 6 ay önceden başlamak suretiyle dilekçe ile ilk amirine müracaat eder. Sözleşmesi yenilenecek personel; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde kurulacak komisyonlar tarafından personelin nitelik belgesi, sicili, takdir/ceza durumu, amir kanaatleri, almış olduğu eğitimler gibi hususlar çerçevesinde mesleki safahatları dikkate alınarak ilgili komutanlık personel ihtiyaçları doğrultusunda belirlenir. Sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi konusundaki nihai karar Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından verilir. Uygun görülenlerin sözleşmesinin yenileneceği, sözleşmenin bitiminden önce bildirilir. Sözleşme ilgili sözleşmeli subay ve astsubayın talebinin İdarece kabul edildiğinin bildirilmesi ile yenilenir." hükmüne yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bakılan olayda, davacının sözleşmesinin yenilenmesi yönündeki talebi, sağlık kurulu raporu ve nitelik belgesinin olumlu olarak düzenlenmesi üzerine sözleşmesinin 3 yıl süre ile yenilenmesine 17/07/2014 tarihinde karar verilmiş ve bu karar kendisine tebliğ edilmiştir.

Ancak 08/01/2013 tarihinde davacının, bir astsubayın eşine yönelik cinsel taciz mahiyetinde eylemler sergilediği iddiası ile 5 gün göz hapsi ile cezalandırıldığı, bu durumun nitelik belgesine yansıtılmadığı ve sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmediği gerekçesiyle 14/08/2014 tarihinde sözleşmenin yenilenmemesine ilişkin karar alınmıştır.

Aynı suçlama ile davacı aleyhine ... Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayette ise mağdurun şikayetten vazgeçmesi nedeniyle ... tarihli, K:... sayılı karar ile "kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" karar verilmiştir.

Bu durumda davacı hakkında sözleşme yenileme işlemine esas teşkil edecek olumlu sicil belgesi düzenlenmesinde davacının herhangi bir etkisinin bulunmaması ve dolayısıyla sözleşme yenilenmesine doğrudan etki edecek bir bilginin üst makamlara iletilmemesinde davacının bir kusuru bulunmadığı ve davacının bahsi geçen eylemi nedeniyle ... kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki ... Mahkemesi ... Daire Başkanlığının kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin, ... Mahkemesi ... Dairesi Başkanlığı'nın ... tarihli ve E:..., K:... sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3.Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın, 2577 sayılı Kanun'un 36/(a) maddesine göre uyuşmazlığı çözümlemeye yetkili ve görevli olan ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 06.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

(X)KARŞI OY:

... mahkemesi ... Dairesi Başkanlığınca verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyorum.

2- Sözleşmeli Astsubayı "basit cinsel saldırı" nedeniyle sözleşmesi yenilenmemiştir.

Askeri Mahkemece; "Davacının basit cinsel saldırı suçundan dolayı hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın, bir mahkumiyet hükmü gibi değerlendirilmesi ve davacı hakkında ayrıca bir idari soruşturma yapılıp, üzerine atılı eylemi ile ilgili olarak disiplin hukuku çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaksızın tesis edilen işlem hukuka aykırıdır." Gerekçesi ile işlem iptal edilmiştir.


Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas : 2020/145

Karar : 2020/1288

Tarih : 13.02.2020

... İli, ... İlçesinde konuşlu ... - ... Görev Grup Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapan davacının, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 94/b maddesi ve Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin 60-(e) maddesi uyarınca disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına ilişkin 20/02/2014 tarihli işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Milli Savunma Bakanlığı

VEKİLİ : Av. ...

KARŞI TARAF (DAVACI): ...

VEKİLİ : Av. ...

İSTEMİN KONUSU : ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem : ... İli, ... İlçesinde konuşlu ... - ... Görev Grup Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapan davacının, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 94/b maddesi ve Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin 60-(e) maddesi uyarınca disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına ilişkin 20/02/2014 tarihli işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Davacının disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davanın reddi yolunda (kapatılan) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin ... Dairesince verilen karara ait dosyada, davacının bireysel başvuru yoluyla Anayasa Mahkemesine yapmış olduğu başvurunun kabul edilmesi ve Anayasa Mahkemesinin ... tarih ve ... başvuru numaralı kararı ile tespit edilen hak ihlalinin ortadan kaldırılması amacıyla yeniden yargılama yapmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesi üzerine yapılan yargılama neticesinde ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı ile; davacının basit cinsel saldırı suçundan dolayı hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararın, bir mahkumiyet hükmü gibi değerlendirilmesi ve davacı hakkında ayrıca bir idari soruşturma yapılıp, üzerine atılı eylemi ile ilgili olarak disiplin hukuku çerçevesinde bir değerlendirme yapılmaksızın yalnızca yukarıda anılan ceza mahkemesi kararına dayalı olarak tesis edilen işlemde masumiyet karinesine, ölçülülük ilkesine ve hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ve bu işlem nedeniyle yoksun kaldığı parasal haklarının dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Davalı idare tarafından, davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına ilişkin işlemin dayanağı olan eylemin oluş biçimi ve yapılan yargılama sırasındaki ifadeler göz önüne alındığında dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Davacı tarafından, dava konusu işlemin tesis edilmesi sırasında masumiyet karinesinin ihlal edildiğinin Anayasa Mahkemesince verilen ihlal kararı ile sabit olması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına ilişkin dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: ...

DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalının temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de ...Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 13.02.2020 tarihinde kesin olarak oyçokluğuyla karar verildi.

(X) KARŞI OY :

Dava; ... İli, ... İlçesinde konuşlu ... - ... Görev Grup Komutanlığında muvazzaf astsubay olarak görev yapan davacının, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 94/b maddesi ve Astsubay Sicil Yönetmeliği'nin 60-(e) maddesi uyarınca disiplinsizlik ve ahlaki durum nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına ilişkin 20/02/2014 tarihli işlemin iptali ve bu işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal hakların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden; davacının, 21/07/2006 tarihinde yapmış olduğu bir otobüs yolculuğu sırasında aynı birlikte görev yaptığı bir askerin eşine karşı basit cinsel taciz suçunu işlediğinden bahisle hakkında yapılan yargılama sonucunda verilen beraat kararının, Yargıtay tarafından, davacının, basit cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle bozulması üzerine Mahkemece bozma kararına uyularak basit cinsel saldırı suçu nedeniyle bir yıl sekiz ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 231/5. maddesi uyarınca, verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği ve bu kararın 11/11/2011 tarihinde kesinleştiği görülmüş olup hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının hukuki niteliği gereği anılan Mahkeme kararının, davacının basit cinsel saldırı suçundan mahkum olduğu sonucunu doğurmayacağı açık olmakla birlikte söz konusu ceza yargılamasına konu sübut bulan eylemin davacı ile aynı birlikte görev yapan bir askerin eşine karşı işlenmiş olması ve bu durumun görev yapılan birlik içinde duyulması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarının sarsıldığı sabit olduğundan davacının Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulmasına yönelik işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı, bu nedenle, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf talebinin reddine ilişkin Bölge İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği görüşüyle Daire kararına katılmıyoruz.

3- Dava idari işler astsubayı olarak görevli olan davacının 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu'nun 8. maddesi ve 19. maddesinin (a) fıkrası uyarınca tesis edilen "iki gün hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Askeri mahkeme, "önceden yazılı olarak kendisine emredilmesine rağmen, personel kısmı devir teslim muhtırasını okuyup incelemediği, belirtilen faaliyetleri icra etmediği, personel kısmı mevcut dosya yapısını ve içeriklerini incelemediği ve evraklara gerekli işlemleri yapmadığı anlaşıldığından" gerekçesi ile davayı reddetmiştir

Danıştay bu kararı bozmuştur:

Dosyaya sunulan doktor raporlarından; davacının psikiyatrik sorunları olduğu, kendisine "karışık anksiyete ve depresif bozukluk" teşhisi konduğu, bu teşhis doğrultusunda defalarca istirahat raporu verildiği, yakınmalarının sosyal ve mesleki stresörler sonucu oluştuğu, sorunları ile baş etmekte zorlandığı ve işlevselliğini yitirdiği anlaşılmaktadır. Bu durumda;

dava konusu disiplin cezasına konu olan; verilen emirleri yerine getirmeme, havale edilen işleri, haklı bir gerekçesi olmaksızın uzun süre bekletme eylemleri gerçekleşmiş dahi olsa, davacının iradesi dahilinde olmadığı, kasti olarak hareket etmediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, davacının üzerine atılı disiplin suçunu işlediğinin, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya koyamayan eksik soruşturmaya dayanılarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE


Esas : 2017/2289

Karar : 2020/539

Tarih : 24.01.2020

KARAR DÜZELTME İSTEMİNDE BULUNAN (DAVACI) : ...

VEKİLİ : ...

KARŞI TARAF (DAVALI): ...

VEKİLİ : ...

İSTEMİN KONUSU : ... Mahkemesi ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: ... Bölge Komutanlığı emrinde idari işler astsubayı olarak görevli olan davacının 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu'nun 8. maddesi ve 19. maddesinin (a) fıkrası uyarınca tesis edilen "iki gün hizmet yerini terk etmeme disiplin cezası" ile cezalandırılmasına ilişkin 29/05/2015 tarihli ve ... sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararının özeti: Davacının idari işler astsubayı olarak daha önceden yazılı olarak kendisine emredilmesine rağmen, personel kısmı devir teslim muhtırasını okuyup incelemediği, belirtilen faaliyetleri icra etmediği, personel kısmı mevcut dosya yapısını ve içeriklerini incelemediği ve evraklara gerekli işlemleri yapmadığı anlaşıldığından davacıya verilen disiplin cezasında herhangi bir hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

KARAR DÜZELTME TALEP EDENİN İDDİALARI: Davacı tarafından, psikiyatrik rahatsızlığı bulunduğu, bu rahatsızlığının görevde yetersizliğe neden olduğu, disiplin suçuna konu eylemi kasten işlemediği ileri sürülerek ... Mahkemesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

25/08/2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 15/08/2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 36. maddesi ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen Geçici 45. maddenin sekizinci fıkrasının (b) bendinde: "... Kaldırılan askeri yargı mercilerinde görülmekte olan, tebliğde ve infaz aşamasında bulunanlar ile bu mercilerin arşivlerinde bulunan işi bitmemiş dosyalardan; ... b) Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde kanun yolu incelemesi aşamasında olanlar Danıştaya; diğerleri ... İdare Mahkemeleri'ne, ... 21/01/2017 tarih ve 6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde herhangi bir karara gerek kalmaksızın listeye bağlanarak gönderilir." hükmüne yer verilmiştir.

... İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na 25/08/2017 tarih ve 694 sayılı KHK ile eklenen Geçici 45. madde uyarınca incelenmesinden; kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğu sonucuna ulaşıldığından, karar düzeltme isteminin kabulü ile ... İdare Mahkemesi ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararı kaldırılarak uyuşmazlık yeniden incelendi:

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY :

... Tafik Bölge Komutanlığı emrinde idari işler astsubayı olarak görev yapan davacının, 11-13/03/2015 tarihinde yapılan denetlemede bazı görevleri aksattığının tespit edildiği, bu eksikliklerden bir kısmının daha önce de komutan tarafından tespit edildiği ve davacının yazılı olarak bu eksiklikleri gidermesi için uyarıldığı, birlik içi denetlemede tespit edilen aksaklık ve eksiklikleri saklayarak Bölge komutanına rapor etmediği, yazılı ve sözlü olarak verilen emirlerin gereğini yerine getirmeyerek "emre itaatsizlik" disiplinsizliğini işlediğinden bahisle 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Disiplin Kanunu'nun 8. maddesi ve 19. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca 29/05/2015 tarih ... sayılı disiplin ceza kararı ile "iki gün hizmet yerini terk etmeme" cezası ile cezalandırıldığı, davacının karara itiraz ettiği, yapılan itiraz incelemesi sonucunda 26/06/2015 tarihinde bir üst disiplin amiri tarafından itirazın reddedildiği, 08/07/2015 tarihinde davacıya tebliğ edilen ret kararı üzerine de anılan işlemin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.

İLGİLİ MEVZUAT:

211 sayılı TSK İç Hizmet Kanununun 13'üncü maddesinde disiplin, kanunlara, nizamlara ve amirlere mutlak itaat ve astının ve üstünün hukukuna riayet etmektir şeklinde tanımlandıktan sonra askerliğin temelinin disiplin olduğu ve disiplinin muhafazası ve idamesi için özel kanunlarla cezai ve özel kanun ve nizamlarla idari tedbirler alınacağı belirtilmiştir.

6413 sayılı TSK Disiplin Kanununun 19'uncu maddesinde hizmet yerini terk etmeme cezasını gerektiren disiplinsizlikler sayılmıştır. Maddenin 1/a fıkrasında emre itaatsizlik disiplinsizliği düzenlenmiştir. Maddede emre itaatsizlik; "Kasıtlı olarak hizmete ilişkin bir emri tam yapmamak ya da değiştirerek veya sınırını aşmak suretiyle yapmaktır" şeklinde tanımlanmıştır.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyaya sunulan doktor raporlarından; davacının psikiyatrik sorunları olduğu, kendisine "karışık anksiyete ve depresif bozukluk" teşhisi konduğu, bu teşhis doğrultusunda defalarca istirahat raporu verildiği, yakınmalarının sosyal ve mesleki stresörler sonucu oluştuğu, sorunları ile baş etmekte zorlandığı ve işlevselliğini yitirdiği anlaşılmaktadır.

Bu durumda; dava konusu disiplin cezasına konu olan; verilen emirleri yerine getirmeme, havale edilen işleri, haklı bir gerekçesi olmaksızın uzun süre bekletme eylemleri gerçekleşmiş dahi olsa, davacının iradesi dahilinde olmadığı, kasti olarak hareket etmediği anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, davacının üzerine atılı disiplin suçunu işlediğinin, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin, yeterli ve inandırıcı delillerle, tam bir vicdani kanaat oluşturacak şekilde ortaya koyamayan eksik soruşturmaya dayanılarak tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,

2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin ... İdare Mahkemesi ... Dairesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının 2577 sayılı Kanun'un 49. maddesi uyarınca BOZULMASINA,

3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24.01.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.