Devlet Demiryolları İşletmesi ve TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Devlet Demiryolları İşletmesi ve TÜVASAŞ Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri, personel planlaması esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde çalışan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere yapılacak görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atanacaklar ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/2017 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Genel Müdür: TCDD Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: TCDD Genel Müdürlüğünü,

ç) Görevde yükselme: Teşebbüs personelinin üst görevlere yapılacak atamalarını,

d) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinde sayılan süreleri,

e) Merkez: TCDD merkez teşkilatını,

f) Taşra Teşkilatı: Bölge Müdürlüklerini,

g) TCDD: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesini,

ğ) Teşebbüs: TCDD’yi,

h) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst düzeydeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görev grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) İşletme müdürü, proje müdürü, koruma ve güvenlik müdürü, servis müdürü, müdür, şube müdürü, servis müdür yardımcısı,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı, müdür yardımcısı,

3) Amir, koruma ve güvenlik amiri, gar şefi,

4) İstasyon şefi, koruma ve güvenlik amir yardımcısı, şef, koruma ve güvenlik şefi, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik grup şefi,

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri,

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Müşavir, başuzman, sivil savunma uzmanı,

2) Uzman,

ç) İdari hizmetler grubu;

1) Başkontrolör,

2) Kontrolör,

3) Repartitör

4) Bilgisayar işletmeni, hareket memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, memur, puantör, sekreter, şoför, tren teşkil memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar,

d) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik Şef,

3) Şef yardımcısı,

4) Başteknisyen,

5) Sürveyan, makinist,

e) Bilgi işlem grubu;

1) Çözümleyici,

2) Programcı yardımcısı,

f) Yardımcı hizmetler grubu;

1) Aşçı, dağıtıcı, hizmetli, itfaiyeci, teknisyen yardımcısı.

(2) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlar:

a) Avukat, çocuk eğitimcisi, fizikçi, hemşire, istatistikçi, kaptan, kimyager, mimar, mühendis, mütercim, öğretmen, programcı, psikolog, şehir plancısı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 6 – (1) İç Denetçi ve Hukuk Müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar görevde yükselme sınavına tabi değildir. Ancak, bu unvanlara atamalarda en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç denetçi;

1) Geçerli olduğu yılın Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak,

b) Hukuk müşaviri;

1) Avukat (Müşavir avukat) unvanında görev yapmış olmak veya en az yedi yıl Avukatlık hizmeti bulunmak,

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro ve pozisyonlara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için,

a) Teşebbüs bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Müşavir, işletme müdürü, proje müdürü, şube müdürü, müdür, başuzman, servis müdürü, servis müdür yardımcısı, koruma ve güvenlik müdürü unvanlarına yapılacak atamalarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olmak,

c) Yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme sınavı sonucunda atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan kadro ve pozisyonlara görevde yükselme sınavı sonucunda yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Proje müdürü;

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

b) Şube müdürü;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, Mimar (Başmimar), Tabip, Diş Tabibi, Başkontrolör, Çözümleyici, unvanında görev yapmış olmak,

3) Kontrolör, Müdür Yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı, Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı), Uzman unvanında en az iki yıl veya Şef pozisyonunda veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

4) Hizmet içi eğitim (Demiryolu Bakım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim, Demiryolu Modernizasyon Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Modernizasyon Projeleri, Demiryolu Yapım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Yapım Projeleri, Etüt Proje Dairesi Şube Müdürlükleri için Etüt ve Proje İşleri Yönetimi, Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Trafik ve İstasyon Yönetimi, Destek Hizmetleri Dairesi Şube Müdürlükleri için Destek Hizmetleri Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Dairesi Şube Müdürlükleri için Mali İşler Yönetimi, Emlak Dairesi Şube Müdürlükleri için Emlak Yönetimi, Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Liman ve Feribot İşletmeciliği, Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Şube Müdürlükleri için Satınalma ve Stok Kontrol Yönetimi, Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Yatırım Planlama ve Strateji Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Şube Müdürlükleri için Bilişim Teknolojileri, Uluslararası İlişkiler Dairesi Şube Müdürlükleri için Uluslararası İlişkiler, Organizasyonlar ve Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Dairesi Şube Müdürlükleri için İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapasite Yönetim Dairesi Şube Müdürlükleri için Kapasite Yönetim, Hukuk Müşavirliği Mevzuat Şube Müdürlüğü için Mevzuat, Dava Takip ve İdari İşler Şube Müdürlüğü için Dava Takip) kursunda başarılı olmak,

c) Müdür yardımcısı (Şube müdür yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Repartitör (Başrepartitör), uzman pozisyonunda görev yapmış olmak,

4) Teknik şef, şef pozisyonundaki unvanlarda en az üç yıl veya öğretmen, tekniker, başteknisyen unvanında veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda en az beş yıl görev yapmış olmak,

5) Hizmet içi eğitim (Demiryolu Modernizasyon Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Modernizasyon Projeleri, Demiryolu Yapım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Yapım Projeleri, Demiryolu Bakım Dairesi Şube Müdürlükleri için Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim, Destek Hizmetleri Dairesi Şube Müdürlükleri için Destek Hizmetleri Yönetimi, Muhasebe ve Finansman Dairesi Şube Müdürlükleri için Mali İşler Yönetimi, Emlak Dairesi Şube Müdürlükleri için Emlak Yönetimi, Etüt Proje Dairesi Şube Müdürlükleri için Etüt ve Proje İşleri Yönetimi, Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Liman ve Feribot İşletmeciliği, Satınalma ve Stok Kontrol Dairesi Şube Müdürlükleri için Satınalma ve Stok Kontrol Yönetimi, Strateji Geliştirme Dairesi Şube Müdürlükleri için Yatırım Planlama ve Strateji Yönetimi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Şube Müdürlükleri için Bilişim Teknolojileri, Trafik ve İstasyon Yönetimi Dairesi Şube Müdürlükleri için Trafik ve İstasyon Yönetimi, Uluslararası İlişkiler Dairesi Şube Müdürlükleri için Uluslararası İlişkiler, Organizasyonlar ve Avrupa Birliği, İnsan Kaynakları Dairesi Şube Müdürlükleri için İnsan Kaynakları Yönetimi, Kapasite Yönetim Dairesi Şube Müdürlükleri için Kapasite Yönetim, Hukuk Müşavirliği Mevzuat Şube Müdürlüğü için Mevzuat, Dava Takip ve İdari İşler Şube Müdürlüğü için Dava Takip) kursunda başarılı olmak,

ç) Uzman (Hukuk birimlerinde);

1) Adalet yüksekokulu mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak ve Şef (Büro şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak veya,

2) Hukuk fakültesi mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

d) Başmühendis;

1) Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

e) Başteknisyen;

1) Sürveyan, teknisyen unvanında; lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az on yıl, teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az altı yıl hizmeti bulunmak,

f) Şef (Büro şefi);

1) Kontrolör, teknik şef pozisyonunda görev yapmış olmak veya,

2) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

3) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

4) Repartitör unvanında görev yapmış olmak veya Memur unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

g) İtfaiye şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci (İtfaiye eri) unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

ğ) Memur, hareket memuru, koruma ve güvenlik görevlisi, tren teşkil memuru, puantör (puantör, liman puantörü), şoför, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar;

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

h) Servis müdürü (Demiryolu Bakım);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Yol/Demiryolu Bakım/Tesisler) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ı) Servis müdür yardımcısı (Demiryolu Bakım);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita, Jeoloji, Metalürji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

4) Başkontrolör (Yol/Tesisler Başkontrolörü), kontrolör (Yol/Demiryolu Bakım/Tesisler/EST Bakım Kontrolörü), müdür (Yol/Demiryolu Bakım Müdürü) unvanında en az iki yıl görev yapmış ve en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlarda bu bendin (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,

i) Kontrolör (Yol Bakım Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) Teknik şef (Yol Şube Şefi, Yol Kısım/Yol Bakım Onarım/Yol Bakım Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

j) Kontrolör (EST Bakım Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teknik şef (Tesisler/EST Bakım Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

k) Müdür (Fabrika Grup Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin (Çankırı Makas Fabrikası için; Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Makine, Metalurji, Raylı Sistemler, Mekatronik, Endüstri, diğer fabrikalar için; İnşaat Makine, Endüstri, Metalurji) bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

l) Müdür (Mekanik Atölye Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, Mekatronik, Metalürji bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Müdür yardımcısı (Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı), Başmühendis unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

m) Müdür yardımcısı (Mekanik Atölye Müdür Yardımcısı);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektrik, Mekatronik, Metalürji bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

n) Müdür (Demiryolu Bakım Müdürü);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Makine, Harita, Jeoloji, Metalürji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu Bakım Dairesi ve Teşkilleri Yönetim Kursunda başarılı olmak,

4) Teknik şef (Yol Şube Şefi, Tesisler/EST Bakım Şefi, Yol Kısım/Yol Bakım Onarım/Yol Bakım Şefi, Köprüler Şefi, Aplikasyon Şefi, Kaynak Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış ve en az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olanlarda bu bendin (1) ve (2) alt bentlerinde belirtilen şartlar aranmaz,

o) Teknik şef (Yol Bakım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (Yol) kursunda başarılı olmak,

ö) Teknik şef (EST Bakım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Elektrifikasyon birimlerine atanacaklar için Tesisler Şefi/EST Bakım Hazırlama (Elektrifikasyon), Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon birimlerine atanacaklar için Tesisler Şefi/EST Bakım Şefi Hazırlama (Sinyalizasyon ve/veya Telekomünikasyon) kursunda veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (EST) kursunda başarılı olmak,

p) Teknik şef (Köprüler Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; İnşaat programlarından mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Köprü Ekip Şefi Hazırlama Kursu veya Köprü Ekip Şefi, Köprüler Şefi kursu veya Yol Mühendisleri Temel kursunda başarılı olmak,

r) Teknik şef (Aplikasyon Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; Kadastro, Harita bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (Yol) kursunda başarılı olmak,

s) Teknik şef (Kaynak Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul veya fakültelerin; Metalürji, Makine, Elektrik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Yol Orta Kademe Teknik Elemanları Hazırlama veya Yol Kısım Şefi Hazırlama veya Yol Teknik Elemanları veya Yol Mühendisleri Temel veya Demiryolu Bakım Teknik Elemanları (Yol) kursunda başarılı olmak,

ş) Teknik şef (Tarım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az yedi yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az üç yıl hizmeti bulunmak,

t) Sürveyan (Yol Sürveyanı);

1) En az lise dengi teknik okulların Yol, Alt Yapı, Üst Yapı, İnşaat, Yapı, Yapı Ressamlığı, Harita, Kadastro, Jeoteknik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak veya,

2) En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) unvanında görev yapmış olmak,

u) Sürveyan (EST Sürveyanı);

1) En az lise dengi teknik okulların Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon, Haberleşme, Bilgisayar, Mekatronik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak veya,

2) En az lise dengi teknik okul mezunu olarak Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) unvanında görev yapmış olmak,

ü) Memur (Hat Bakım Onarım Memuru);

1) En az lise dengi okul mezunu olmak,

2) Teknisyen yardımcısı (Yol Çavuşu), memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru) unvanında görev yapmış olmak,

v) Memur (Yol ve Geçit Kontrol Memuru);

1) En az lise dengi teknik okul mezunu olmak,

y) Memur (Tarım Memuru);

1) Teknisyen yardımcısı (Tarım Çavuşu) unvanında görev yapmış olmak veya,

2) En az lise dengi okul mezunu olmak,

z) Servis müdürü (Demiryolu Modernizasyon);

1) Mühendislik fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Tesisler/Yol/Demiryolu Bakım/Demiryolu Modernizasyon) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

aa) Servis müdür yardımcısı (Demiryolu Modernizasyon);

1) Mühendislik Fakültelerinin İnşaat, Harita, Makine, Jeoloji, Metalurji, Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Endüstri, Bilgisayar, Kontrol, Telekomünikasyon, Fizik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Müdür (Yol/Demiryolu Bakım Onarım Müdürü), kontrolör (Tesisler/Yol Kontrolörü), başmühendis unvanında en az iki yıl veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

bb) Servis müdürü (Trafik ve İstasyon Yönetimi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Trafik/Trafik ve İstasyon Yönetimi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

cc) Servis müdür yardımcısı (Trafik ve İstasyon Yönetimi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak,

çç) Müdür (Trafik Yönetim Merkezi Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) unvanında en az üç yıl veya kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az altı yıl görev yapmış olmak,

dd) Müdür (Gar Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak, başkontrolör (Trafik Başkontrolörü) unvanında en az iki yıl, gar şefi, müdür yardımcısı (Gar Müdür Yardımcısı) unvanında en az üç yıl veya kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

ee) Başkontrolör (Trafik Başkontrolörü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Kontrolör (Trafik Kontrolörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

ff) Gar şefi;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İstasyon şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

gg) Kontrolör (Trafik Kontrolörü);

1) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) İstasyon şefi unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) Dispeçer veya Trafik Kontrolörü Kursunda başarılı olmak,

4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Dispeçer veya Trafik Kontrolörü Kursunda başarılı olanlarda bu bendin (2) alt bendinde yer alan şartlar aranmaz,

ğğ) İstasyon şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Hareket memuru unvanında; lise ve dengi okul mezunları için en az üç yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az iki yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az bir yıl görev yapmış olmak,

hh) Servis müdürü (Kapasite Yönetim);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Trafik/Trafik ve İstasyon Yönetimi/Kapasite) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

ıı) Servis müdür yardımcısı (Kapasite Yönetim);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Amir (Hareket Bölge Amiri), başkontrolör (Hareket Başkontrolörü), kontrolör (Hareket Kontrolörü) unvanında görev yapmış olmak,

ii) Servis Müdürü (Emlak);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Emlak ve İnşaat/Emlak) unvanında en az bir yıl veya başmühendis, başmimar unvanında en az iki yıl veya mühendis (İnşaat, Harita, Makine, Elektrik), mimar, şehir plancısı unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

jj) Servis müdür yardımcısı (Emlak);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, başmimar unvanında en az iki yıl veya müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, mühendis (İnşaat, Harita, Makine, Elektrik), mimar, şehir plancısı unvanında en az üç yıl veya teknik şef (Emlak Şefi, Bölge Kısım Şefi), Şef (Kira İşleri Şefi) unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

kk) Teknik şef (Emlak Şefi, Bölge Kısım Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise dengi teknik öğrenim mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ll) Şef (Kira İşleri Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

mm) Servis müdürü (İnsan Kaynakları);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

nn) Servis müdür yardımcısı (İnsan Kaynakları);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Fabrika Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı), uzman unvanında veya unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer Şef pozisyonundaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

oo) Müdür (Fabrika İnsan Kaynakları Müdürü, Liman İnsan Kaynakları Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, müdür yardımcısı (Fabrika Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman Personel ve İdari İşler/İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Personel Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonundaki unvanlarda en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

öö) Müdür yardımcısı (Fabrika İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı, Liman İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az yedi yıl hizmeti bulunmak,

3) Uzman, Şef (Personel Şefi, Büro Şefi) unvanında görev yapmış olmak,

4) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

pp) Şef (Personel Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

3) İnsan Kaynakları Yönetimi kursunda başarılı olmak,

rr) Şef (Eğitim Şefi);

1) Amir (Eğitim Program Amiri) unvanında görev yapmış olmak veya,

2) En az iki yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

3) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

4) Eğitim Programlama kursunda başarılı olmak,

ss) Servis müdürü (Muhasebe ve Finansman);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Merkez mali işler müdür yardımcısı, servis müdür yardımcısı (Mali İşler/Muhasebe ve Finansman) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

şş) Servis müdür yardımcısı (Muhasebe ve Finansman);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Merkez mali işler müdür yardımcısı, müdür yardımcısı (Muhasebe Müdür Yardımcısı, Şube Müdür Yardımcısı), uzman unvanında görev yapmış olmak veya şef (Mali İşler Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonlarındaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

tt) Müdür (Muhasebe Müdürü) kadrolarına atanmak için;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı, Muhasebe Müdür Yardımcısı), uzman unvanında görev yapmış olmak veya şef (Mali İşler Şefi) unvanında en az bir yıl veya diğer şef pozisyonlarındaki unvanlarda üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

uu) Müdür yardımcısı (Muhasebe Müdür Yardımcısı);

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az dokuz yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az yedi yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef (Mali İşler Şefi) unvanında görev yapmış olmak veya Şef (Büro Şefi) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Uygulamaları ve Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

üü) Şef (Mali İşler Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Büro Şefi) unvanında en az bir yıl veya şef (Vezne Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Mali İşler Uygulamaları ve Yönetimi Kursunda başarılı olmak,

vv) Şef (Vezne Şefi);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Veznedar unvanında en az dört yıl veya veznedar (Başveznedar) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

yy) Servis müdürü (Satın Alma ve Stok Kontrol);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Malzeme/Satın Alma ve Stok Kontrol) unvanında en az bir yıl veya başmühendis unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

zz) Servis müdür yardımcısı (Satın Alma ve Stok Kontrol);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis, müdür yardımcısı (Teslim Alma ve Yollama Müdür Yardımcısı, Ana İkmal Merkezi Müdür Yardımcısı) unvanında görev yapmış olmak veya müdür yardımcısı (Şube Müdür Yardımcısı), uzman, mühendis unvanında en az iki yıl veya şef (Büro Şefi), Tekniker unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Satın Alma ve Stok Kontrol Yönetimi kursunda başarılı olmak,

aaa) Servis müdürü (Destek Hizmetleri);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Servis müdür yardımcısı (Destek Hizmetleri) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

bbb) Servis müdür yardımcısı (Destek Hizmetleri);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarında görev yapmış olmak veya şef, teknik şef pozisyonlarında en az üç yıl veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda veya tekniker unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Destek Hizmetleri Yönetimi kursunda başarılı olmak,

ccc) Sivil savunma uzmanı;

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

ççç) Müdür (Kreş Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı, uzman pozisyonlarında görev yapmış olmak veya şef pozisyonlarında, çocuk eğitimcisi (Çocuk Gelişim ve Eğitimcisi) unvanında en az üç yıl veya lisans seviyesinde öğrenimle ihraz edilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlar içerisinde yer alan unvanlarda en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Destek Hizmetleri Yönetimi kursunda başarılı olmak,

ddd) Koruma ve güvenlik müdürü (Merkez);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik amiri unvanında dört yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

eee) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı (Merkez);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az on iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik amiri unvanında iki yıl veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında üç yıl veya koruma ve güvenlik şefi unvanında dört yıl görev yapmış olmak,

4) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

5) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

fff) Koruma ve güvenlik müdürü (Bölge);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik amiri unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında iki yıl, koruma ve güvenlik şefi unvanında üç yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ggg) Koruma ve güvenlik müdür yardımcısı (Bölge);

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amiri unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik şefi unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ğğğ) Koruma ve güvenlik amiri;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı unvanında görev yapmış olmak veya koruma ve güvenlik şefi unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

hhh) Koruma ve güvenlik amir yardımcısı;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi) unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik grup şefi unvanında iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve Güvenlik Personeli Yönetimi, Yöneticiliği, Yeterliliği ve Etkinliği Kursunda başarılı olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

ııı) Şef (Koruma ve Güvenlik Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az bir yıl veya koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az yedi yıl görev yapmış olmak,

3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

iii) Koruma ve güvenlik grup şefi;

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

4) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 11 inci maddesi gereği silahlı çalışma izni bulunmak,

jjj) Çözümleyici;

1) Dört yıllık yüksek teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) En az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı (Uzman Programcı) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak veya programcı unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak,

4) Bilişim Teknolojileri kursunda başarılı olmak,

kkk) Programcı yardımcısı;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık yüksekokul mezunu olup, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

lll) Müdür (Liman Teknik Müdürü);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis, Teknik Şef (Bakım Onarım Şefi, Elektrik İşleri Şefi) unvanında en az üç yıl veya mühendis unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

mmm) Müdür (Liman Operasyon Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi) unvanında en az üç yıl veya şef (Liman Şefi) unvanında en az beş yıl görev yapmış olmak,

nnn) Teknik şef (Elektrik İşleri Şefi);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Elektrik, Elektronik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümler) mezunu olmak,

2) Şef yardımcısı, başteknisyen, sürveyan, mühendis, tekniker, teknisyen unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ooo) Teknik şef (Bakım Onarım Şefi);

1) Dört yıllık teknik yükseköğrenim (Makine bölümü ya da bu bölüme denk olan diğer bölümler) mezunu olmak,

2) Şef yardımcısı, başteknisyen, sürveyan, mühendis, tekniker, teknisyen unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak,

ööö) Şef (Liman Servis Şefi, Liman Servis Terminal Şefi);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Şef (Liman Şefi) unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

ppp) Şef (Liman Şefi);

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef Yardımcısı (Liman Şef Yardımcısı), Şef (Liman Ambar Şefi) unvanında en az bir yıl görev yapmış olmak,

rrr) Şef (Liman Ambar Şefi);

1) 18/4/1999 tarihinde Teşebbüste görevde bulunanlar için en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Puantör (Liman Başpuantörü) unvanında en az iki yıl veya puantör (Liman Puantörü) unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak,

sss) Avukat (Müşavir Avukat);

1) En az beş yıl avukatlık hizmeti bulunmak,

şşş) Müdür (Bölge DERY Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Direktifi’ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

ttt) Başuzman (DERY Başuzmanı);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) EYS Personeli Hazırlama Kursu veya Avrupa Birliği 2004/49/EC nolu Emniyet Direktifi’ne uygun Emniyet Yönetim Sistemi sertifikalı eğitiminde başarılı olmak,

uuu) Kontrolör (DERY Kontrolörü);

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on bir yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) EYS Kaza Araştırma ve İnceleme Kursu Eğitimi veya Kaza ve Olay Raporları Hazırlama Eğitiminde başarılı olmak,

üüü) Müdür (Jeoteknik Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Jeoloji, Jeofizik, Maden veya İnşaat Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

vvv) Müdür (EST Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Mekatronik, Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme veya Fizik Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

yyy) Müdür (Malzeme ve Kaynak Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, Metalürji, Malzeme veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Tahribatlı/Tahribatsız muayene yöntemlerinden en az birinden sertifika sahibi olmak,

zzz) Müdür (Mali ve İdari İşler Müdürü);

1) Dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Müdür yardımcısı pozisyonunda en az üç yıl veya Şef pozisyonunda en az beş yıl görev yapmış olmak,

aaaa) Müdür (Yol Üstyapı Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Mühendislik Fakültelerinin Makine, İnşaat, Elektrik-Elektronik, Mekatronik bölümleri ya da bu bölümlere denk olan diğer bölümlerden mezun olmak,

2) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya Mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

3) Demiryolu üstyapı ölçüm makinelerinin ölçme ve değerlendirme sertifikalarından en az birine sahip olmak,

bbbb) Müdür (Teknik Projeler ve Mühendislik Hizmetleri Müdürü);

1) Başmühendis unvanında görev yapmış olmak veya mühendis unvanında en az sekiz yıl görev yapmış olmak,

2) Proje Yöneticisi sertifikası olmak.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar unvanlar itibariyle aşağıda belirtilmiştir.

a) Avukat;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Çocuk Eğitimcisi;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Fizikçi, Kimyager, Mimar, Mühendis, Psikolog, Şehir Plancısı;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Hemşire;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) İstatistikçi;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Kaptan, Kaptan (Kılavuz Kaptan);

1) 28/11/2006 tarihli ve 26360 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kılavuz Kaptanların Yeterlikleri, Eğitimleri, Belgelendirilmeleri ve Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte belirtilen şartları taşımak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

f) Mütercim;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Son başvuru tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) (A) seviyesinde puan almış olmak,

3) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

g) Öğretmen;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (TCDD meslek dersi öğretmenleri hariç),

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ğ) Programcı;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,        2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

h) Tekniker;

1) İki yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ı) Teknisyen;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak,

2) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadro veya pozisyonlar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce yazılı ve/veya elektronik ortamda ilan edilir. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla; ilan edilen, birden fazla kadro ve pozisyon için gerekli şartları taşıyan personel, farklı kadro ve pozisyonlardan sadece biri için başvuruda bulunabilir. Aylıksız izinde bulunanlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(2) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, yapılan başvuruları inceleyerek atama şartlarını taşıyan ve taşımaması nedeniyle sınava kabul edilmeyenleri gerekçesi ile birlikte Teşebbüsün internet/intranet sitesinden ilan eder. İlan edilen listelere itirazlar, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılır. İtirazlar, son itiraz iş gününden sonraki beş iş günü içerisinde sonuçlandırılarak Teşebbüsün internet/intranet sitesinden ilan edilir.

(3) Diğer kurum ve kuruluşların personeli, aday memurlar ile Teşebbüste ilk defa sözleşme yenilemesi yapılmamış personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuramaz.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle belirlenecek konularda yapılır. Yazılı sınav, Teşebbüs tarafından yapılabileceği gibi Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı sayılanlar en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Sözlü sınava alınacaklar listesinde son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle belirlenir. Sınav sonuçları Teşebbüsün internet/intranet sitesinde ilan edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Başarı puanının eşit olması durumunda sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(4) Teşebbüs tarafından tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanma

MADDE 15 – (1) Atanmaya hak kazanan personelin, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesinden itibaren altmış gün içerisinde tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadro ve pozisyonlara ihtiyacın devam etmesi halinde; başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak kaydıyla, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak ilk sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre belirlenmiş olması halinde, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralaması listesinin kesinleştiği tarihten itibaren altı ay içindeki ilk sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple vazgeçenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar

MADDE 16 – (1) Unvan değişikliği sınavı, belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda Teşebbüste veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(2) En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılan unvan değişikliği sınavı sonundaki başarı sırasına göre yapılır.

(3) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(4) Unvan değişikliği sınavlarıyla ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Sınav kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Teşebbüs tarafından yapılacak veya yaptırılacak sınavlara ilişkin görevde yükselme işlemlerini yürütmek üzere beş kişiden oluşacak sınav kurulu veya kurulları teşkil edilir. Sınav kurulu veya kurulları atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında atamaya yetkili amirce belirlenecek insan kaynakları temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Sınav kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden lisansüstü öğrenim hariç öğrenim ve bulundukları unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(2) Sınav kurulu başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir. Asıl üyenin bulunmadığı hallerde toplantıya yedek üye katılır.

(3) Sınav kurulu, sınavların yapılması veya yaptırılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(4) Sınav kurulu, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Gerekli görülmesi halinde taşra teşkilatında aynı usul ile sözlü sınava yönelik olarak beş kişiden müteşekkil sınav kurulu veya kurulları oluşturulabilir.

(5) Sınav kurulunun sekretarya hizmetleri İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığınca yürütülür.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 18 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içinde sınav kurulu tarafından Teşebbüsün internet/intranet sitesinde ilan edilir ve aynı tarih itibariyle adaylara tebliğ edilmiş sayılır. İlgililer, ilan tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yazılı olarak yapılacak itiraz başvuruları, ilgisine göre sınav kurulunca incelenir veya sınavı yapan kuruma incelettirilir. İnceleme sonuçları en geç on iş günü içerisinde yazılı olarak ilgililere bildirilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.

(2) Yazılı sınavlarda, itiraz sonucu sınav kurulunca hatalı olduğu sonucuna varılan sorular, iptal edilerek tüm adaylarca doğru yapılmış kabul edilir.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 19 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bu gibi hareketlere teşebbüs edenler ile sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenen bir tutanakla sınavları geçersiz sayılır. Ayrıca haklarında disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Sınava girecek adayın yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgilinin sınavı geçersiz sayılır ve bu husus bir tutanakla belirlenir. Ayrıca bu kişiler hakkında adli ve disiplin hükümlerine göre işlem yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Görev grupları arasında geçişler

MADDE 20 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanlardan, atanılacak kadronun gerektirdiği öğrenim şartını taşıyanların diğer görev gruplarına geçişleri hariç olmak üzere, görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Ana görev gruplarında; alt grupların kendi içinde veya daha alt gruplarında yer alan görevlere, atama yapılacak görevin gerektirdiği öğrenim şartını taşımak kaydı ve personelin isteği ile görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. Ancak, dört yıllık yükseköğrenim görmüş olma şartını taşıyan ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların, İşletme Müdürü, Müşavir, Başuzman, Müdür kadrolarına görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atamaları yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Teşebbüste veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara geçişler ile bu kadrolar arasındaki geçişler unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitiren personelin; bu Yönetmelikle belirlenen toplam hizmet süresine sahip olmaları ve aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla Uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarında bu Yönetmeliğin sınavlara ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanlarda daha önce görev yapanların aynı unvana tekrar atanmalarında sınav şartı ile alt görev şartı ve süresi aranmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirler alınır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 24 – (1) 8/1/2012 tarihli ve 28167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim şartı

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci ve 8 inci maddelerin uygulanması bakımından, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü yürütür.

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi (TÜVASAŞ) Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde değişiklik

Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE VAGON SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ (TÜVASAŞ)

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde görev yapan memurlar ile sözleşmeli personelin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde memur kadroları ve sözleşmeli personel pozisyonlarında görev yapan personelin 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Birim: Türkiye Vagon Sanayii Genel Müdürlüğünde belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan teknik ve idari bölümleri,

ç) Birim amiri: Birimdeki en üst düzeydeki yöneticiyi,

d) Fabrika: Mal üretilen birimleri,

e) Genel müdür: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürünü,

f) Genel müdürlük: Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünü,

g) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,

ğ) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere aynı veya başka hizmet gruplarında yapılacak görevde yükselme niteliğindeki atamaları,

h) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan görevlere atanabilmek için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

ı) Hizmet grupları: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,

i) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

j) İş günü: Ulusal bayram, genel tatil ve hafta sonu tatili günleri hariç diğer günleri,

k) Personel: Kadrolu ve sözleşmeli olarak çalışanları,

l) Sınav kurulu: Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

m) Sözleşmeli personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımlanan ve işçi statüsünde olmayan personeli,

n) Unvan: Bakanlar Kurulunca ihdas edilen Kuruma ait kadro ve pozisyonları,

o) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu kazanılan unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ö) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki görevde yükselme sınavına tabi kadro veya pozisyonlar gruplandırılmak suretiyle aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim hizmetleri grubu;

1) Şube müdürü,

2) Şef, itfaiye şefi, koruma ve güvenlik amiri, koruma ve güvenlik grup şefi,

3) Şef yardımcısı.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

c) Araştırma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Başuzman, müşavir,

2) Uzman, sivil savunma uzmanı.

ç) Teknik hizmetler grubu;

1) Başmühendis,

2) Teknik uzman,

3) Teknik şef,

4) Makinist, Konstrüktör,

5) Makinist yardımcısı.

d) Bilgi İşlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

e) Sağlık hizmetleri grubu;

1) Baştabip,

2) Tabip.

f) İdari hizmetler grubu;

1) Bilgisayar işletmeni, muhasebeci, veznedar, haberleşme memuru, memur, tren teşkil memuru, mutemet, pazarlamacı, sekreter, şoför.

g) Destek hizmetleri grubu;

1) İtfaiyeci, hizmetli.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki unvan değişikliğine tabi pozisyonlar şunlardır:

a) Avukat, mühendis, mimar, ekonomist, kimyager, programcı, mütercim, tekniker, teknisyen, teknik ressam, hemşire ve laborant.

Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalar

MADDE 6 – (1) Aşağıda yer alan unvana yapılacak atamalarda en az 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet süresine sahip olma şartı yanında aşağıdaki şartlar aranır:

a) İç Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Teşekkülde memur veya sözleşmeli statüde en az beş yıl fiili olarak görev yapmış olmak,

3) Geçerli olduğu yılın Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan şartları taşımak.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kadro/pozisyonlara görevde yükselme sınavı suretiyle atanabilmek için;

a) Genel Müdürlük bünyesinde en az altı ay çalışmış olmak,

b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

şartları aranır.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanabilecek kadro ve pozisyonlar için genel şartların yanında aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Şube Müdürü (İdari birimlerde) kadrosuna atanmak için;

1) Sağlık, mesleki veya teknik öğrenim hariç olmak üzere en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya uzman veya ekonomist unvanında toplam en az üç yıl veya şef unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak.

b) Şube Müdürü (teknik ve sağlık birimlerinde) kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yüksekokulların sağlık, mesleki veya teknik bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapmış olmak veya başmühendis, baştabip, tabip, teknik uzman, teknik şef unvanlarında toplam en az 3 yıl veya mühendis, mimar, çözümleyici unvanlarında toplam en az dört yıl görev yapmış olmak.

c) Şef pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise veya dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, veznedar, pazarlamacı, memur, mutemet, haberleşme memuru, tren teşkil memuru, şoför ve sekreter unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

ç) İtfaiye Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) İtfaiyeci unvanında en az beş yıl hizmeti bulunmak.

d) Koruma ve güvenlik amiri pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik grup şefi unvanında en az dört yıl görev yapmış olmak.

e) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise ve dengi okul, diğerleri için en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Lise ve dengi okul mezunları için en az dokuz yıl, iki veya üç yıllık yüksekokul mezunları için en az yedi yıl, dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az beş yıl hizmeti bulunmak,

3) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanında en az üç yıl görev yapmış olmak.

f) Hukuk müşaviri kadrosuna atanmak için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) En az yedi yıl Avukatlık hizmeti bulunmak.

g) Başuzman kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az altı ay görev yapmış olmak.

ğ) Müşavir kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az altı ay görev yapmış olmak.

h) Uzman (İdari) pozisyonuna atanmak için;

1) Dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

2) Şef, mütercim, muhasebeci unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

ı) Sivil savunma uzmanı kadrosuna atanmak için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az on yıl hizmeti bulunmak,

3) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda toplam en az bir yıl görev yapmış olmak veya Uzman unvanında iki yıl görev yapmış olmak.

i) Başmühendis pozisyonuna atanmak için;

1) Mühendislik fakültesi mezunu olmak,

2) En az sekiz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik uzman unvanında en az bir yıl veya Teknik Şef unvanında en az iki yıl veya Mühendis unvanında en az 3 yıl görev yapmış olmak.

j) Teknik Uzman pozisyonuna atanmak için;

1) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az on yıl hizmeti bulunmak,

2) Dört yıllık teknik yüksekokul veya fakülte mezunları için en az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Teknik şef unvanında en az bir yıl veya konstrüktör, mühendis, mimar, çözümleyici, programcı unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

k) Teknik şef pozisyonuna atanmak için;

1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunanlar için bu tarihten önce en az lise veya dengi teknik okul, diğerleri için en az iki yıllık teknik yüksekokul mezunu olmak,

2) İki veya üç yıllık teknik yüksekokul mezunları için en az beş yıl, dört yıllık yüksek teknik öğrenim görenler için en az dört yıl hizmeti bulunmak,

3) Mühendis, mimar, kimyager unvanlarında toplam en az bir yıl veya tekniker, teknik ressam, teknisyen, çözümleyici, programcı, makinist, konstrüktör unvanlarında toplam en az iki yıl görev yapmış olmak.

l) Makinist pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, mekatronik bölümlerinden mezun olmak veya,

2) Makinist Yardımcısı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Tren Makinist ehliyetine sahip olmak.

m) Konstrüktör pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik öğrenim mezunu olmak.

n) Makinist Yardımcısı pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise dengi teknik okulların raylı sistemler, raylı sistemler teknolojileri, demiryolu araçları, demiryolu inşaatı makine, motor, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik, mekatronik bölümlerinden mezun olmak,

2)  Tren Makinist ehliyetine sahip olmak.

o) Çözümleyici pozisyonuna atanmak için;

1) En az dört yıllık teknik yükseköğrenim mezunu olmak,

2) En az dokuz yıl hizmeti bulunmak,

3) Programcı unvanında en az iki yıl görev yapmış olmak.

ö) Baştabip pozisyonuna atanmak için;

1) Kamu kurum ve kuruluşlarında en az 8 yıl tabiplik yapmış olmak.

p) Bilgisayar işletmeni, şef yardımcısı, muhasebeci, veznedar pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Bilgisayar işletmeni pozisyonuna atanabilmek için ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek,

3) En az 5 yıl hizmeti bulunmak,

4) Memur, mutemet, haberleşme memuru, tren teşkil memuru, pazarlamacı, şoför ve sekreter unvanlarında toplam en az bir yıl görev yapmış olmak.

r) Pazarlamacı pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

s) Memur, mutemet, haberleşme memuru, itfaiyeci, tren teşkil memuru, şoför ve sekreter pozisyonuna atanmak için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

Unvan değişikliği sınavıyla ilgili atanma şartları

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanabilecek pozisyonlar için yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak gerekir.

(2) Unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalarda aranacak şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat pozisyonuna atanmak için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak.

b) Mühendis, mimar, kimyager pozisyonlarına atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak.

c) Programcı pozisyonuna atanmak için;

1) Bilgisayar programcılığı eğitimi veren fakülte veya en az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak.

ç) Ekonomist pozisyonuna atanmak için;

1) Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

d) Mütercim pozisyonuna atanmak için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların sınav duyurusunda dili veya branşı belirtilen filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Başvuru tarihinden önceki son üç yıl içinde alınmış olması kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az seksen puan veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca eşdeğerliliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puan almış olmak.

e) Teknik Ressam, teknisyen pozisyonlarına atanmak için;

1) Lise dengi mesleki veya teknik eğitim-öğretim veren okulların ilgili bölümünden mezun olmak.

f) Hemşire, laborant pozisyonlarına atanmak için;

1) Üniversitelerin, yüksekokulların veya sağlık meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak.

g) Tekniker pozisyonuna atanmak için;

1) En az iki yıllık mesleki veya teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili bölümlerinden mezun olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Usul ve Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacak personelin yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Sınava katılma şartları, sınavın hangi usulde yapılacağı, sınav açılan boş kadro unvanı/pozisyonu ve sayısı, atama yapılacak birimler, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi Personel Daire Başkanlığınca ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro unvanı/pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Sınav duyurusu, sınav tarihinden en az otuz gün önce ilan edilecek şekilde birimlerine gönderilir.

(4) Son müracaat tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre onbeş günden az olamaz. Sınav başvuruları, başvurunun süresinde yapıldığını belgeleyecek şekilde personelin görev yaptığı birime verilir. Birimler yapılan başvuruları son başvuru tarihinden itibaren beş iş günü içinde elden Personel Daire Başkanlığına ulaştırırlar. Sınav başvuruları, ilanda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Personel Daire Başkanlığına yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

Sınav Kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu Genel Müdürlük oluru ile oluşturulur.

(2) Sınav kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, Personel Daire Başkanlığı temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerden olmak üzere beş üyeden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde kurum dışından kamu görevlileri arasından kurullara üye veya üyeler görevlendirilebilir.

(3) Sınav kuruluna aynı usulle en az iki yedek üye belirlenebilir. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye katılır.

(4) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler; görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve sıhri hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(6) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alınır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayan üyeler karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadırlar.

Sınav kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Görevde yükselme sınavını yapmak veya yaptırmak, unvan değişikliği sınavını yaptırmak.

b) Yazılı sınav usulünü ve konu başlıklarını belirlemek, sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak.

c) Sınav sonuçlarını ilan etmek.

ç) Konuların ağırlığına göre yazılı sınav sorularının sayısını ve puan değerini belirlemek.

d) İtirazları sonuçlandırmak.

e) Sınavlara ilişkin diğer işleri yürütmek.

Yazılı sınav

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav Genel Müdürlükçe yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir.

(2) Yazılı sınav konuları, ilan edilen kadro/pozisyonun nitelikleri dikkate alınarak Sınav Kurulunca tespit edilir ve duyuruda belirtilir.

(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

Sözlü sınav duyurusu ve sözlü sınav

MADDE 15 – (1) Sözlü sınav, sınavın yapılacağı tarihten en az onbeş gün önce Genel Müdürlük resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) İlan edilen kadro veya pozisyonlara atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(3) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

Başarı sıralaması

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilir.

(2) Yapılan puanlama sonucunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro veya pozisyon sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Genel Müdürlükçe ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(4) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınav sonuçları kesinleşmesine müteakip beş iş günü içerisinde resmi internet sitesinden ilan edilir. İlan edilen sonuçlara beş iş günü içinde itiraz edilebilir. İtirazlar yirmi iş günü içinde karara bağlanır.

Unvan değişikliği sınavı

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen unvan değişikliğine tabi pozisyonlara, bu unvanları en az ortaöğrenim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş olanların atanmaları; bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavı, Genel Müdürlükçe belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınava katılacaklarda Genel Müdürlükte veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(3) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Genel Müdürlük personeli başvurabilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Yapılacak unvan değişikliği sınavında yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(6) Unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemleri sınav kurulu yürütür.

Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başarılı olanların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre atanır.

(2) Tercih alınması durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 16 ncı maddeye göre Genel Müdürlükçe belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidirler.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 19 – (1) Sınav giriş belgesi esas olmak üzere, adayın doldurduğu başvuru belgesinde gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu anlaşılanların sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olanların atama onayları iptal edilir.

Sınav belgelerinin muhafazası

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme sınavı veya unvan değişikliği sınavı sonucunda atananların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise ilgisine göre Personel Dairesi Başkanlığınca muhafaza edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasında geçişler

MADDE 21 – (1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki I sayılı cetvelinde yer alan unvanlarda görev yapanların diğer hizmet gruplarına geçişleri hariç olmak üzere bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak kaydıyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro veya pozisyon için aranan nitelik ve özelliklere sahip olmak şartıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak; Genel Müdürlükte veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ihraz edilen unvanlar ile bu unvanlarla aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, öğrenim ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, ilgili personelin isteği üzerine görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi pozisyonlara yapılacak atamalar ile bu pozisyonların kendi arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Avukat kadro veya pozisyonlarından hukuk müşaviri kadro veya pozisyonlarına, yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 22 – (1) Genel Müdürlük, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlardan yapılan atamalar

MADDE 23 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 21 inci maddesi uyarınca yapılan ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan unvanları, daha önce ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kazananların ve bu kadro/pozisyonlara atananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde Genel Müdürlükte görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yüksek öğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 6 ncı ve 8 inci maddelerin uygulanması bakımından dört yıllık yüksek öğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.