Devlet memurluğuna geçen 4/B'li sözleşmeli personele iş sonu tazminatı nasıl alır?

Devlet memurluğuna geçen 4/B'li sözleşmeli personele iş sonu tazminatı nasıl alır? 4/B personele iş sonu tazminatı ödenecek haller nelerdir?

Devlet memurluğuna geçen 4/B'li sözleşmeli personele iş sonu tazminatı nasıl alır?

Devlet memurluğuna geçen 4/B'li sözleşmeli personele iş sonu tazminatı nasıl alır? 4/B personele iş sonu tazminatı ödenecek haller nelerdir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personele iş sonu tazminatı ödenebilecek haller “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da belirtilmiştir.

Kendi isteği ile görevinden ayrılan 4/B personele iş sonu tazminatı ödeneceği hususunda söz konusu Esaslarda herhangi bir hüküm yer almamakla birlikte, açılan bir davada Danıştay 11.Dairesi tarafından verilen Kararda, Devlet memuriyetine ait bir göreve başlamak amacıyla görevinden kendi isteği ile ayrılan 4/B personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmedildiği görülmektedir.

4/B personele iş sonu tazminatı ödenecek haller

Kurumunda fiilen (askerlik ve doğum dışında) kesintisiz en az 2 hizmet yılını tamamlayan sözleşmeli personelden;

-5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince sürekli tam iş göremezlik geliri, malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlere,

-Hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesi feshedilenlere veya yenilenmeyenlere,

-İşe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybettiği için hizmet sözleşmesi sona erenlere,

-Kendi isteği ile bir ay önceden haber vermek koşuluyla sözleşmesini feshedenlere,

-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, sözleşmelerini tek taraflı feshedenlere,

-Ölüm nedeniyle hizmet sözleşmesi sona erenlerin kanuni mirasçılarına

o kurumdaki her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenmektedir.

Bu tazminatın ödenmesinde; daha önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıdem tazminatı ile benzeri ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmamaktadır. Ayrıca, iş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmemektedir.

İş sonu tazminatı ödenmeyecek haller

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan hükümlere göre, 4/B sözleşmeli statüde görev yapan personele;

-Sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurumları tarafından sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde,

-Sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle, kendisi tarafından sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde

ise iş sonu tazminatı ödenmemektedir.

Devlet memuriyetine geçmek için sözleşmesini fesheden 4/B personelin durumu

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak görev yapanların, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Devlet memuriyetine ilişkin bir kadroda görev alabilmeleri, 4/B statüsündeki görevlerinden ayrılmaları gerekmektedir.

Devlet memuriyetine başlamak için sözleşmelerini kendi istekleriyle fesheden personele,  sözleşme esasları dışındaki bir nedenle sözleşmelerini feshettikleri gerekçesiyle, ilgili kurumlar tarafından iş sonu tazminatı ödenmemesi yoluna gidilebilmektedir.

Ancak, benzer bir durumda iş sonu tazminatı ödenmemesi üzerine açılan davada, Danıştay 11.Dairesi, sözleşmenin feshinin haklı bir nedene dayanıyor olmasından dolayı, ilgili personele iş sonu tazminatı ödenmemesini hukuka uygun bulmadı.

Danıştay 11.Dairesi Kararında;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında görev yapan  sözleşmeli personelin, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle sözleşmesini feshetmesi halinde kendisine iş sonu tazminatı ödenmeyeceği,

-Dava konusu olayda, davacı ile davalı idare arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesinde, tarafların, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne yer verilmiş olduğu ve bu nedenle; haklı bir nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin olarak bir ay önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz edilemeyeceği,

belirtilerek, Devlet memuriyetine ait bir kadroya atandığı için (1 ay önceden haber vermeden) sözleşmesinin feshini isteyen sözleşmeli personele, iş sonu tazminatı ödenmemesinin hukuka uygun olmadığına hükmedildi.

MEMUR KADROSUNA ATANAN 4/B PERSONELİN İŞ SONU TAZMİNATI

Özeti : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken, Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre 657 sayılı Yasa’nın 4. maddesinin (A) fıkrası kapsamında bir göreve atanan ve sözleşmesini haklı nedenle feshettiği sonucuna varılan davacıya iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 11.Dairesinin 15.02.2016 tarihli ve E:2015/1467, K:2016/481 sayılı Kararı.

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : ...

Vekilleri               : …

Karşı Taraf (Davalı) : Elazığ Valiliği

İstemin Özeti : Diyarbakır 1. İdare Mahkemesince verilen 12.04.2012 tarihli ve E:2011/1051; K:2012/725 sayılı kararın, davacı tarafından, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti          : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hâkimi : …

Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü ile kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onbirinci Dairesince işin gereği görüşüldü: Dava, davalı İdare bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken 12.07.2010 tarihinde bu görevinden ayrılan davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ile iş sonu tazminatı ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; olayda kendi isteği ile sözleşmeyi fesheden davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi için fesihten bir ay önce çalıştığı kuruma haber verme zorunluluğunu yerine getirmediği görüldüğünden, iş sonu tazminatı ödenmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, Mahkeme kararının, hukuka aykırı olduğunu ileri sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları düzenleyen 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının, 02.09.2005 tarih ve 25924 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 03.08.2005 tarih ve 2005/9245 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2. maddesi ile değişik 7. maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel hariç olmak üzere, en az iki hizmet yılını tamamlayanlardan; a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malûllük veya yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ödeme yapılması, b) hizmetlerine gerek kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi, c) istihdamına ilişkin mevzuatında yer alan hükümler uyarınca ilgilinin kendi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi, d) ilgilinin ölümü hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu pozisyon unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanunu’na göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya benzeri kadro unvanı esas alınarak hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan her tam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatının ödeneceği, bir yıldan artan süreler için de, tam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet eden tutar kadar ödeme yapılacağı, dördüncü fıkrasında ise, bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle kurum tarafından, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatının ödenmeyeceği kuralı yer almıştır.

Dava dosyasının incelenmesinden, davacının, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde "tıbbi sekreter" olarak görev yaptığı, 08.07.2010 günlü dilekçe ile, 2010/5 KPSS sonucunda Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine "hemşire" olarak atandığından bahisle 12.07.2010 tarihi itibarıyla ilişiğinin kesilmesini talep ettiği ve 08.02.2011 tarihli dilekçe ile tarafına iş sonu tazminatının ödenmesi yolundaki talebinin 20.05.2011 günlü işlemle reddi üzerine de görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışan personelin, sözleşme esasları dışında herhangi bir nedenle sözleşmesini feshetmesi halinde iş sonu tazminatının ödenmeyeceği açıktır.

Bununla birlikte, dava konusu olayda, davacı ile davalı idare arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesinin 9/d maddesinde, tarafların, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne yer verilmiş olup; haklı bir nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişkin olarak bir ay önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz etmek mümkün değildir.

Bu durumda, 2010/5 KPSS sonucuna göre Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine "hemşire" olarak atanması nedeniyle sözleşmesinin feshi talebiyle davalı idareye yapmış olduğu başvuru neticesinde anılan idare ile ilişiği kesilen davacının, söz konusu talebinin haklı bir nedene dayandığı açık olduğundan, yukarıda yer alan mevzuat hükümleri uyarınca tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, aksi yönde tesis edilen işlemde ve İdare Mahkemesince verilen kararda yasal isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına; dosyanın yeniden bir karar verilmek üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 15.02.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

memurunyeri

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.