Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli GYS Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü (04.10.2017) tarih ve 30200 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli GYS Yönetmeliğinde Değişiklik

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde yapılan değişiklik bugünkü (04.10.2017) tarih ve 30200 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) APK Uzmanı, Araştırmacı, Şef ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

ç) Uzman, Eğitim Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Araştırmacı, Şef, Ayniyat Saymanı veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

e) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,

4) Şoför kadrosu için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ekonomi bölümü mezunu” ibaresi “ilgili bölümlerinden mezun” şeklinde değiştirilmiş, (j) bendinde yer alan “Teknisyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Teknik Ressam” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan  “eğitim veren bölümlerinden” ibaresi “eğitim veren ilgili bölümlerinden” şeklinde değiştirilmiş ve (k) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Fakülte veya yüksekokullar ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü kadrosuna atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar veya Bakanlıkça tercih alınması durumunda, personelce tercihte bulunulan boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.”

“(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan  “Yapılan sınavlarda” ibaresi “Yapılan yazılı sınavlarda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Sınav kurulu; Bakan tarafından biri başkan olmak üzere, en az biri Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi toplam beş üyeden oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Gerek duyulması halinde sözlü sınav için de aynı usulle birden fazla kurul oluşturulabilir.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 19 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; yargıya intikal etmiş olanların ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”

MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden:

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE

YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2005 tarihli ve 26032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “fiilen” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, (c) bendinin (1) numaralı alt bendi ve (ç), (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak ve avukatlık ruhsatına sahip olmak,

ç) Sivil Savunma Uzmanı unvanına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim görmüş olmak,

2) Toplam olarak 10 yıl hizmeti bulunmak,

3) Şef, Programcı, Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrolarında en az 5 yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

d) Bilgisayar İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak veya İdarece düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika almış olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

e) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Bilgisayar kursunda başarılı olduğuna dair sertifika veya bitirmiş olduğu okullardan bilgisayar eğitimi aldığına ilişkin yazı veya belgeye (transkript) sahip olmak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

f) Memur, Bilet Kontrol Memuru, Veznedar unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

3) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

g) Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirtilen diğer şartları taşımak,

3) Şoför, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,

ğ) Şoför unvanına atanabilmek için;

1) En az orta öğrenim görmüş olmak,

2) (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

3) Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Dağıtıcı ve Hizmetli kadrolarında en az iki yıl çalışmış olmak,

4) İdarede en az altı ay hizmeti bulunmak,”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Unvan değişikliği sınavında başarılı olmak.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 14/B maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”

“Unvan değişikliği yazılı sınavları, İdarece belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır. Bu sınavlara katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdare personeli başvurabilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “sıhri” ibaresi “kayın” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 21- Sınavlarda başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında; başarı gösteremeyenlerin belgeleri ise en az 1 yıl veya müteakip sınava ve dava konusu olan sınav belgeleri ise yargı kararı kesinleşinceye kadar, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca saklanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü yürütür.

Kamubiz.com ÖZEL HABER

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.