Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı (20 Ekim 2019)

Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Yayımlandı (20 Ekim 2019)
Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 20 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemede Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü ve gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde yük

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan Gençlik Ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği 20 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Gençlik ve Spor Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Gençlik ve Spor Bakanlığında memur olarak görev yapan personelden,  5 inci maddede sayılan kadrolara, görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle asaleten atanacakları kapsar.

(2) Yurt hizmetleri müdürü, gençlik hizmetleri müdürü, spor hizmetleri müdürü ve gençlik ve spor ilçe müdürü kadrolarına yapılacak atamalarda, bu Yönetmeliğin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı hizmet grubunda ya da hizmet grubu içinde alt görev grupları olması halinde aynı alt görev grubunda gösterilen görevleri,

c) Bakan: Gençlik ve Spor Bakanını,

ç) Bakanlık: Gençlik ve Spor Bakanlığını,

d) Birim: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yer alan Bakanlık hizmet birimlerini,

e) Genel Müdürlük: Personel Genel Müdürlüğünü,

f) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet grupları arasından yapılacak atamaları,

g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselmeye tabi kadrolara atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

ğ) Hizmet grubu: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından benzer veya aynı düzeyde unvanların bir araya getirilmesi ile oluşturulan grubu,

h) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri,

ı) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

i) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara yapılacak atamaları,

j) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

k) Üst görev: 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 509 uncu maddesinde yer alan hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar ve hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselmeye tabi kadrolar ve hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi müdürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü,

2) Yurt müdür yardımcısı,

3) Şef, koruma ve güvenlik şefi.

b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu;

1) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman, sportif eğitim uzmanı.

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici.

ç) İdari Hizmetleri Grubu;

1) Ayniyat saymanı, muhasebeci,

2) Yurt yönetim memuru, programcı yardımcısı, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi.

d) Destek Hizmetleri Grubu;

1) Hizmetli, teknisyen yardımcısı, aşçı, bahçıvan, dağıtıcı, bekçi-bakıcı, bekçi, kaloriferci, berber.

(2) Bu Yönetmelik kapsamında unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

a) Avukat, antrenör, biyolog, çocuk eğiticisi, diyetisyen, fizyoterapist, hemşire, tabip, daire tabibi, diş tabibi, kimyager, laborant, grafiker, istatistikçi, kütüphaneci, mimar, mütercim, mühendis, öğretmen, psikolog, programcı, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, sosyal çalışmacı, sosyolog, teknik ressam, tekniker, teknisyen, matematikçi, şehir plancısı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Atanacaklarda Aranılacak Şartlar

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesi ve ilgili diğer mevzuatta aranan niteliklere sahip olmak,

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, en az altı aydır Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Yurt müdürü, şube müdürü, gençlik merkezi müdürü, sporcu/spor eğitim merkezi müdürü, basın ve halkla ilişkiler şube müdürü, kuruluş müdürü, kamp müdürü, spor tesisi müdürü, Türkiye olimpik hazırlık merkezi müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde, (b) ve (c) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan ve en az dört yıllık mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren fakülte veya yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olma şartı aranan unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

b) Yurt müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde, (b), (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

c) Şef, koruma ve güvenlik şefi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Koruma ve güvenlik şefi kadrosu için 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

ç) Sivil savunma uzmanı, eğitim uzmanı, uzman ve sportif eğitim uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Sportif eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

4) Eğitim uzmanı kadrosu için en az dört yıllık fakültelerin eğitimle ilgili bölümlerinden mezun olmak,

d) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

e) Ayniyat saymanı ve muhasebeci kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bentlerinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

f) Yurt yönetim memuru ve programcı yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Programcı yardımcısı kadrosu için, bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

g) Veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur, satın alma memuru, ambar memuru, ayniyat memuru, santral memuru, mutemet, daktilograf, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) 5 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde sayılan kadrolarda veya aynı maddenin ikinci fıkrasında sayılan kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,

3) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ile daktilograf kadrolarına atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan bilgisayar işletmenliği sertifikası almış olmak veya mezun olduğu okul itibarıyla verilen ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak veyahut kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen aynı mahiyetteki kursta başarılı olmak,

4) Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu için 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda aranan şartlara sahip olmak,

5) Şoför kadrosuna atanabilmek için en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara unvan değişikliği suretiyle atanabilmek için;

a) Bakanlık kadrolarında çalışıyor olmak,

b) Unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar, unvanlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir:

a) Daire tabibi, diş tabibi, diyetisyen, fizyoterapist, istatistikçi, kimyager, kütüphaneci, matematikçi, mimar, mühendis, öğretmen, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, biyolog, şehir plancısı, tabip kadrolarına atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Grafiker, tekniker, teknik ressam kadrolarına atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

c) Çocuk eğiticisi, hemşire, laborant, sağlık memuru, sağlık teknisyeni, teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okulların mesleki veya teknik eğitim ve öğretim veren Bakanlıkça belirlenecek ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ç) Avukat kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,

2) Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,

d) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların filoloji, mütercim, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerinden mezun olmak,

2) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (B) düzeyinde veya uluslararası geçerliliğe sahip bir sınavdan denk puan almış olmak,

e) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya Milli Eğitim Bakanlığınca izin verilen kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış bilgisayar programcısı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dili bildiğini belgelemek,

f) Antrenör kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık fakülte veya yüksekokulların Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinden mezun olmak,

2) İstenilen branşta Bakanlık tarafından belirlenecek düzeyde antrenör belgesine sahip olmak,

gerekir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına İlişkin Esaslar

Sınav şartı

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.

Duyuru ve başvuru

MADDE 11 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az otuz gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

(2) Duyuruda; sınava katılma şartlarına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi, süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin diğer hususlara yer verilir.

(3) Başvurular için öngörülecek süre on iş gününden, son başvuru tarihi ile yazılı sınav tarihi arasındaki süre ise on günden az olamaz.

(4) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirlenen şekilde başvuruda bulunabilir.

(5) Ücretsiz izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava katılabilirler.

(6) İlan edilen kadrolara sınavsız atanma hakkına sahip olanlar, aday memur statüsünde bulunanlar ve diğer kurumların personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılamazlar.

(7) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları Genel Müdürlük tarafından incelenerek aranan şartları taşıyanlar Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(8) Sınav başvuruları, duyuruda belirtilmesi şartıyla elektronik ortamda da yaptırılabilir.

Yazılı sınav

MADDE 12 – (1) Yazılı sınav, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda duyuruda yer verilen konularda yapılır.

(2) Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Bu durumda sınavın yürütülmesine ve sınava ilişkin hususlara, Bakanlık ile sınavın yaptırılacağı kurum veya kuruluş arasında yapılan protokolde yer verilir.

(3) Görevde yükselme yazılı sınavları Bakanlık tarafından da yapılabilir.

(4) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.

(5) Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin, yerine başkası sınava girenlerin veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra saptananların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış olanların onayları iptal edilir ve ayrıca haklarında gerekli yasal işlemler başlatılır.

Sözlü sınav

MADDE 13 – (1) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasından en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınav tarihi ve yeri Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

(3) Adaylar, Sınav Kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir.

(4) Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü sınav puanı tespit edilir.

(5) Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(6) Görevde yükselme veya unvan değişikliği yazılı sınavlarında başarılı olan ve özellik arz eden kadrolar için sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ihtiyaç duyulması halinde ve kamu yararı kapsamında Bakanlıkça psikolojik yeterlilik ve kişilik testleri ile psikoteknik değerlendirmeye tabi tutulabilir. Yapılan test ve değerlendirme Sınav Kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Başarı sıralaması

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

(2) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak adaydan, en fazla asıl aday sayısı kadar aday, ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

(3) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavları sonucunda başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu fazla olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

Sınav sonuçlarının açıklanması

MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav sonuçları, Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Dava açanların belgeleri dava sonuçlanıncaya kadar, diğerlerinin belgeleri ise müteakip sınava kadar Genel Müdürlükçe saklanır.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 17 – (1) Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edilebilir. Genel Müdürlüğe yazılı olarak yapılacak itirazlar on beş iş günü içinde değerlendirilerek karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Görevde yükselme suretiyle atanma

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasına göre atanır.

(2) Adaylardan tercih alınmasına karar verilmesi durumunda ise başarı sıralaması esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(3) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(4) Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olanlar veya atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler ile atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatta öngörülen süre içinde başlamayanlar veya yedeklerden altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınav duyurusuna kadar atanmamış olanlar aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara Bakanlık personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır ve bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olmak şartı aranmaz.

(3) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelin, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere ataması yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulu/Kurulları ve Görevleri

Sınav kurulunun/kurullarının oluşturulması ve görevleri

MADDE 20 – (1) Bu maddenin altıncı fıkrasında sayılan görevleri yürütmek üzere Bakan onayı ile Sınav Kurulu veya kurulları teşkil edilir.

(2) Sınav Kurulu; Bakan veya görevlendireceği kişinin/kişilerin başkanlığında, personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer personel arasından tespit edilecek dört üye olmak üzere toplam beş üyeden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle en az iki yedek üye seçilir. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından sınav kuruluna üye veya üyeler görevlendirilebilir. Sınav Kurulu, Başkan ve üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler görevde yükselme sınavına alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç olmak üzere öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(4) Sınavlara, Sınav Kurulunun başkan ve üyelerinin eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler Sınav Kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.

(5) İhtiyaç duyulması halinde aynı usulle birden fazla Sınav Kurulu oluşturulabilir.

(6) Sınav Kurulu; görevde yükselme yazılı sınavlarının yapılması veya yaptırılması, unvan değişikliği yazılı sınavlarının yaptırılması, sözlü sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(7) Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Engellilerin sınavları

MADDE 21 – (1) Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 22 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı hizmet grubunun aynı alt görev grubu içinde yer alan görevlere veya alt görevlere atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla ilgili personelin isteği üzerine sınav yapılmaksızın atama yapılabilir.

b) Hizmet grupları arasında görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt görev grubundan üst görev gruplarına geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, ilgili personelin isteği ve bu Yönetmelikte aranan öğrenim şartı ile hizmetin yerine getirilmesi için gerekli ehliyet, sertifika ve benzeri belgelere sahip olunması kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolar ve bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili unvan için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Doktora öğrenimini bitirmiş olanların, atanılacak görev için bu Yönetmelikte aranan hizmet süresi ve öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere sınavsız olarak atamaları yapılabilir.

d) Avukat kadrolarından hukuk müşaviri kadrolarına yapılacak atamalarda sınav şartı aranmaz.

Naklen ve açıktan atamalar

MADDE 23 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel, bu Yönetmelikteki aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu grupta ya da alt görev grubunda yer alan diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilir.

(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Kanuna tabi görevlere atanmaları; ihraz ettikleri unvanların, bu Yönetmelikte yer alan unvanlarla aynı olmaması halinde, öğrenim durumları, ihraz ettikleri unvan ve Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun görüşü dikkate alınarak yapılır.

(3) İlk defa açıktan atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunanlar

MADDE 24 – (1) Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu veya gerekli şartları taşımadığı daha sonra anlaşılanların atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 25 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre Bakanlığa yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

MADDE 28 – (1) 29/11/2014 tarihli ve 29190 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Öğrenim düzeyi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim görmüş kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Bakanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
1 Yorum