İşçilerle memurların izin hakları eşitlensin

İş Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi. Teklif ile, kadın işçilerin süt izninin kadın memurlar ile eşitlenmesi amaçlanmaktadır.

KAMU 08.04.2022, 20:08 Editör
İşçilerle memurların izin hakları eşitlensin

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

4857 Sayılı İş Kanımu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanım Teklifim gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılanmla arz ederim. Uzm. Dr. Hüseyin Avni AKSOY /Karabük Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Aile, ebeveynlik ve çocuk kavramları sosyal hayatın yanı sıra çalışma hayatıyla da ayrılmaz bir bütün oluşturmaktadır. Zaman içinde bu kavramlarla ilgili çalışma mevzuatında düzenlemelere ihtiyaç duyulmuş ve doğum izinleri, yarım ve kısmi çalışma imkanları, kolaylaştınimış emeklilik uygulamaları gibi çeşitli düzenlemeler hukuk mevzuatımızda yerini almıştır. 

Doğum sonrası süt izni de, mevzuatımızda düzenlenen önemli haklardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Çalışan kadın işçilerimiz için; 

Süt izni, 4857 sayılı İş Kanunu I m. 74/7 hükmünde ''Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma süresinden sayılır." denilmektedir. 

Çalışan memur kadınlarımız için; 

657sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (D) fıkrasında, "Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususunda, kadın memurun tercihi esastır.^' hükmü yer almaktadır. 

4857 sayılı İş Kanunu madde 74 düzenlemesine göre özel sektör çalışanı kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarım emzirmeleri için süt izni süresi 12 ay (1 yıldır).olarak verilmektedir. 

Kanuni düzenleme "1 yasından küçük çocuklarını" ibaresini kullandığından çocuk 1 yaşına bastığında bu sûre sona erer. Bu bahsettiğimiz haklardan, İş Kanunu'na tabi olmayan kadın çalışanlar da yararlamr. 

Memur kadınlarda ise; Doğum sonrası analık izni (8 hafta) süresinin bitim tarihinden ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 12 aydır. Burada süre analık izni bitiminden olarak başladığı için, memurlarda süre işçilerden daha fazladır. 

Anayasa'nm 10. Maddesinin I. fıkrasında belirtilen eşitlik ilkesine göre; ' Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir,' hükmü yer almaktadır. 

Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. 

Bu durum göz önüne alınarak talepte bulunduğum Kanun teklifimle, çalışan kadın işçilerimize de doğum sonrası verilen süt izni hakkının, kanundaki 'çocuk 1 yaşına bastığında bu süre sona erer.' İbaresinin kaldınlarak, 'doğum sonrası analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ay ve ikinci 6 ay olmak üzere 12 ay süt izni hakkı verilir' olarak değiştirilmesi amaçlanmaktadır.

ÎŞ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASEVA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ' 

MADDE 1- 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 74 üncü maddesinin yedinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ''bir yaşından küçük çocuklannı emzirmeleri için günde toplam birbuçuk saat" ibaresi "çocuğunu emzirmesi için birinci fikra uyannca kullamlan doğum sonrası analık hâli İ7:ninin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat" şeklinde değiştirilmiştir. 

madde 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkam yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (0)
17
açık