İşte AK Partinin TSK personelini ilgilendiren 44 maddelik kanun teklifinin tam metni

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu. İşte AK Partinin TSK personelini ilgilendiren 44 maddelik kanun teklifinin tam metni..

İşte AK Partinin TSK personelini ilgilendiren 44 maddelik kanun teklifinin tam metni

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifimiz ve gerekçesi ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederiz. 
GENEL GEREKÇE 
Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşlarında ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm birimlerinde tesis edilen eylem ve işlemlerin belirleyici unsuru Anayasa, hukukun evrensel ilkeleri ve buna bağlı hukuk sistemimizin kabul ettiği insan haklarına ilişkin uluslararası antlaşmalar ile meri mevzuattır. Gücünü milletimizden, tecrübesini tarihten alan Türk Silahlı Kuvvetleri hukukun üstünlüğü ilkesinin esas alındığı bir anlayış içerisinde; sürekli değişen risk ve tehditlerin bulunduğu güvenlik ortamında yüce milletimizin egemenlik ve bağımsızlığını korumak, kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, karada, denizde ve havada ülkemizin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve aynı zamanda bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için her türlü gayreti göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kendisine tevdi edilen bu görevleri süreklilik, kararlılık ve giderek artan güç ve başarıyla yerine getirebilmesi, her türlü harekâta hazır, etkin, caydırıcı ve saygın bir kuvvet olma vasfını sürdürmesine bağlıdır. 
Bu Kanun Teklifi ile, ülkemiz ve devletimizin büyüme ve gelişme potansiyeli istikametinde, bölgemiz ve dünyada artan, gelişen ve değişen risk ve tehditleri doğru analiz ederek Milli Savunma Bakanlığının ihtiyaçları ile kamu hizmetinin değişkenliği ve hukukun dinamik yapısı esas alınarak düzenlemeler yapılmaktadır. Teklif kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması ve özlük haklarının iyileştirilmesi suretiyle personelin motivasyonunun artırılması amaçına yönelik ilgili mevzuatta düzenleme ve değişiklik yapılması hedeflenmektedir. 
Bununla birlikte; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yürürlüğe girmesi ile bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatlarında değişiklikler yapılmış, yapılan düzenlemelerle birlikte bakanlıklar yeniden yapılandırılırken bu kapsamda ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması gerekliliği hâsıl olmuştur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikle Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlanmıştır. Buna bağlı olarak da mevzuatta uyum düzenlemeleri yapılması zarureti ortaya çıkmıştır. 
Bu kapsamda; .::a. 1219 sayıli Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda yapılan düzenleme ile; Sağlik Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi yapan misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılabilmesi, 
:: b. 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununda yapılan değişiklik ile; yoklama kaçağı ve bakaya suçuna ilişkin mazeret hallerinin 7179 sayılı Askeralma Kanununun 23 üncü maddesi ile uyumlu olarak düzenlenmesi, 
i c. 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda yapılan düzenleme ile; uzman erbaşların emeklilik yaş haddinin 55 yaş olarak belirlenmesi ve seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilmeleri, ayrıca uzman erbaş olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuru olarak istihdam edilenlerin uzman erbaş emsallerinin aldığı emekli aylığını almaları, 
ç. 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda yapılan düzenleme ile; kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç askeri kantinlerin elektrik, su, yakacak giderlerinin genel bütçeden karşılanabilmesi, 
d. 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda yapılan değişiklik ile; dış kaynaktan temin edilen subaylardan ve astsubaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin sartlarını tasımadiğı anlaşılanlar veya bu sartları kaybedenlerin ilisiklerinin kesilebilmesi; hukuk sinifi subayların arabuluculuk komisyonlarında görev yapması, dış kaynaktan alınan hukuk sınıfi subay adaylarının temel askerlik eğitimini müteakip subaylığa nasbedilmeleri, 
nezdinde bulundukları kita komutanı veya kurum amirlerinin hukuk sinifi subayların disiplin amiri olmaları; ödül ve madalyaya ilişkin düzenlemede Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, birinci derece kritik illerde terörle mücadele harekâtına iştirak eden birliklerde fiilen görev yapan sağlık astsubaylarına ilave sağlık hizmetleri tazminatı ödenmesi sebebiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında yapılan ek ödemeden faydalanamamalarına yönelik mağduriyetin giderilmesi, Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda emekli kamu görevlilerinin, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ve öğretim elemanlarının ders verebilmesine imkân tanınması, astsubaylıktan subaylığa geçenlerden nasıp tarihlerindeki farklılık nedeniyle mağdur olanların mağduriyetlerinin giderilmesi, Milli Savunma Bakanlığı celp ihtiyacı fazlası olan ve özellikle güvenlik güçleri ile gazilere verilen sağlık hizmetlerinde etkin olarak kullanılan siniflara mensup yedek subayların, Sağlık Bakanlığına bağlı ve yoğunlukla güvenlik güçlerine hizmet veren hastanelerde görevlendirilebilmeleri, 
e. 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunda yapılan değişiklik : ve düzenlemeler ile, emekli uzman erbaşların üye olabileceği anılan Kanuna tabi "Türkiye 
Emekli Uzman Erbaşlar Derneği” adı altında bir dernek kurulması, 
f. 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununda yapılan değişikler ile; Milli Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve diğer bakanların seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi, 
g. 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda yapılan düzenlemeler ile; uzman erbas emeklilik yaş haddinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka maddesi gereği 55 yaş olarak belirlenmesi dikkate alınarak sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde uzman erbaşların sözleşme sürelerinin uzatılabilmesi, komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranların istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanabilmelerine ve bunlardan istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenlerin, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacaklari sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilebilmelerine imkân sağlanması, yaş haddini dolduran uzman erbaşların 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu esaslarına göre kendi statülerinden emekli edilmeleri, böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile Devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması, 
ģ. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda yapılan düzenleme ile; Devlet hizmet yükümlülüğü ile Milli Savunma Bakanlığı, İçişler Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, kuvvet komutanliklari, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabiplerin özellikle acil ihtiyaç duyulan durumlarda daha uzun süre geçici görevlendirmelerinin yapılabilmesi, 
h. 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda yapılan düzenleme ile; astsubay meslek yüksekokullarında yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam edilebilmesi, 
1. 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanununda yapılan düzenlemeler ile, uzman erbaşlara ilk nasip istihkakı olarak ordu tipi tabanca verilmesi, 
i. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda yapılan değişiklikler ile; devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınması, 
j. 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanununda yapılan düzenleme ile; yükümlü erbaş ve erler ile yurtiçi ve yurtdışı harekatlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin mesleki yeterlilik belgesinden muaf olması, 
k. 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda yapılan değişiklik ile; sözleşmeli erbaş ve erlerin sefer görev emirlerinde sözleşmeli olarak bulundukları ihtisas ve rütbelerin esas alınması, 
1. 7179 sayılı Askeralma Kanununda yapılan değişiklik ile; yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesi, 
m. Ayrıca, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu, 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adina Yurt Dışı ve Yurt İçi Alimların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanun, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanu sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda uyum düzenlemelerinin yapılması, 
amaçlanmaktadır. 
Kanun Teklifinin bütünü ele alındığında yapılan düzenlemeler ile; aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan ve peygamber ocağı kabul edilen, milletimizden aldığı sevgi, saygı, güven, dua ve güçle kendisine verilecek her türlü görevi tarihî bir sorumluluk bilinciyle geçmişte olduğu gibi gelecekte de icra etme azim ve kararlılığında olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, sahip olduğu teknoloji, bilgi ve eğitim üstünlüğü, azami ölçüde millî harp sanayisine dayanan silah gücü, terörle mücadele ve sınır ötesi harekât kabiliyeti ile her türlü hava koşulunda harekât icra kapasitesine katkılar sağlanması hedeflenmektedir. 
MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Kanun kapsamında Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Sağlık Bilimleri Üniversitesine devri sonrasında uluslararası askeri eğitim ve işbirliği kapsamında misafir askeri personel de uzmanlık eğitimi gören diğer personelle birlikte anılan Üniversitede eğitim görmeye başlamıştır. 
Bu eğitim kapsamında misafir askeri personel hariç, tipta ve diş tabipliğinde yabancı uyruklu kontenjanında uzmanlık eğitimi yapmakta olanlara, 1219 sayılı Tababet ve Şuabati 
in Tarzı Icrasına Dair Kanunun ek 14 üncü maddesi uyarınca ödeme yapılmaktadır. Yapılan düzenleme ile, aynı eğitim kapsamında bulunan misafir askeri personelin de ödeme kapsamına alınması ve eğitim görenler arasında eşitliğin sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 2- Madde ile, 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında düzenleme yapılmaktadır. Söz konusu düzenleme ile, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunuyla uyumun sağlanması, ayrıca bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumların anılan Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulması amaçlanmaktadır. 
MADDE 3- Madde ile, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde faydalanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olarak belirlenmektedir. Ayrıca seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşların 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilmelerinin sağlanması hedeflenmektedir. 
. MADDE 4- 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, yaş sınırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılacak uzman erbaşlardan isteklilerin; Milli Savunma Bakanlığı, MSB ANT Başkanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil) kadrolarında emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilebilmelerine imkan tanınmıştır. Bu şekilde Devlet memuru olarak istihdam edilip emekliliğe hak kazanan uzman erbaşlara 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 81 inci maddesi gereğince uzman erbaş emeklilerine ödenen ilave 100 TL tazminat ödenememektedir. Yapılan düzenleme ile, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde zor koşullarda görev yapmasına rağmen sadece emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine Devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldiği emekli aylığini almaları amaçlanmaktadır. 
MADDE 5- Madde ile, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 104 üncü maddesine fikra eklenmektedir. Eklenen fikra ile kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kisimları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderlerinin kurum bütçesinden ödenebilmesi sağlanmaktadır. 
MADDE 6- Madde ile, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda dış kaynaktan temin edilen subaylardan deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesilebilmesine imkan verilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 7- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü fikrasında düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda dış kaynaktan 
doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesilebilmesine imkan verilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 8- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 46 ncı maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda; 
- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, 
- Hukuk sinifi subayların arabuluculuk komisyonlarında görev yapmasına imkan tanınması, 
- Dış kaynaktan alınan hukuk sinifi subay adaylarının diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitimini müteakip subaylığa nasbedilmeleri, 
- Nezdinde bulundukları kita komutanı veya kurum amirlerinin hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmaları, 
amaçlanmaktadır. 
MADDE 9- Madde ile, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 68 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda Kanun Teklifinin çerçeve 6 ncı ve 7 nci maddeleriyle subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin ilişiklerinin kesilebilmesi, yine dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişiklerinin kesilebilmesi amaçlanmaktadır. 
· MADDE 10- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 202 nci maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Bu suretle Jandarma Genel Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması amaçlanmaktadır. 
: MADDE 11- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 203 
desinde düzenleme yapılmaktadır. Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 12- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 204 üncü maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Bu suretle Jandarma Genel Komutanlığı Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumun sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 13- Sağlık astsubayları sağlık hizmetleri tazminatı Temmuz-Aralık 2020 dönemi için orgeneral aylığının (ek gösterge dâhil) brüt tutarının %50'si olan 733,69 TL'dir. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre astsubaylara yapılan ek ödeme ise 983,14 TL ve 997,82 TL olarak değişmektedir. Sağlık hizmetleri tazminatından yararlanan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi hükümlerine göre ödeme yapılmayacağı 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (Ç) fıkrasının son bendinde belirtilmiştir. Madde ile; mevcut durumda personele sağlık 
hizmetleri tazminatı ödenmesinin personele ek fayda sağlaması yerine hak kaybına sebep olduğundan 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinde değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 14- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ek madde eklenmek suretiyle Milli Savunma Bakanlığında görev yapan sağlık sinifi yedek subayların (tabip, eczacı, sağlık idarecesi, fizyoterapist, vb.) ihtiyaç halinde öncelikli olarak gazilere ve güvenlik güçlerine hizmet veren Sağlık Bakanlığı teşkilleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtını destekleyen Sağlık Bakanlığı sağlık teşkillerine görevlendirilebilmeleri amaçlanmaktadır. 
MADDE 15- Madde ile, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 43 üncü maddesi değiştirilmektedir. Bu suretle 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonuna kadar Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan Milli Savunma Üniversitesi ve bağlılarında, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki diğer okullarda; tanınırlığı ve yetkinliği olan emekli kamu görevlilerinin, Devlet memurlarının, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, emekli öğretim elemanları ile diğer yüksek öğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarının ders verebilmelerine imkân tanınması ve bunlara ödenecek ek ders ücretlerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 16- 2007 yılından önce astsubaylıktan subaylığa geçişteki nasıplarda, 926 sayılı Kanunun 109 uncu maddesinde yapılan değişiklik öncesinde bulunan "personelin okul ve kurslarda geçen süreleri, nasip tarihine eklenerek, teğmenlik bekleme süresinden sayılır. Bu şekilde bulunacak nasıplarına göre terfi ve kademe ilerlemesine esas olacak nasıpları, nasiplarının götürüldüğü takvim yılının 30 Ağustos 'udur” hükmü gereğince, bir üst rütbeye terfide kurs başlangıç yılının 30 Ağustos tarihi esas alınmıştır. Bu durumda 1993(dahil)-2007 yılları arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında astsubaylıktan subaylığa geçen ve deniz piyade/deniz istihkam olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasipları mezun oldukları yıldan önceki yılın 30 Ağustos tarihine götürülürken (kurs başlangıç tarihlerinin mezun oldukları yildan önceki yıl başlamış olması nedeniyle); güverte/makine/ikmal olarak sınıflandırılan personelin teğmenliğe nasiplarının ise geriye değil ileriye götürülmesi (kurs başlangıç tarihlerinin kursu bitirdikleri yılın Ocak ayına alınması nedeniyle), bahse konu personelin deniz piyade ve deniz istihkam olarak sınıflandırılan emsallerine kıyasla bir yıl kidemsiz olmalarına neden olmuştur. 
Madde ile, 1993(dahil)-2007 yılları arasında astsubaylıktan muvazzaf subaylığa naspedilenlerin nasıplarının, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa naspedilme sınavlarını kazandıklari takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülmesi sağlanarak söz konusu mağduriyetin giderilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 17- Madde ile; 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun adında ve 1 inci maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu kapsamda Kanunun adının, emekli uzman erbaşlar tarafından kurulacak derneğin Kanun kapsamına alınması nedeniyle değiştirilmesi ve bu doğrultuda amaç ve kapsam maddesinde gerekli uyum düzenlemelerinin yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 18- Madde ile, 2847 sayılı Kanunun mükerrer 1 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan Muharip Gazi ve Malul Gazi tanımlarının içerisine İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarının eklenmesi suretiyle bunların üyeliğinin devami ve bundan sonra bu durumdaki personelin üye olmasına imkân sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 19- Madde ile, 2847 sayılı Kanunun amaç ve kapsam maddesinde yapılan değişikliğe uygun bir şekilde Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ifadelerinin ilave edilmesi, emekli uzman erbaşlar tarafından bu Kanuna tabi yeni kurulacak dernek ve bu derneğin kurucularının kimler olacağının belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 20- Madde ile, 2847 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik yapılmaktadır. Bu suretle anılan Kanuna tabi olarak kurulan derneklerin tüzel kişilik kazanması ve dernek tüzük değişiklikleriyle ilgili yapılacak işlemin, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 39 uncu maddesine uyumlu hale getirilmesi amaçlanmaktadır 
MADDE 21- Madde ile, 2847 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere yeni bir bent eklenerek emekli uzman erbaşlar tarafından yeni kurulacak derneğe üye olabileceklerin belirlenmesi amaçlanmaktadır, 
MADDE 22- Madde ile, 2847 sayılı Kanunun kurucu ve üye olamayacakları düzenleyen 5 inci maddesinde düzenleme yapılarak; İçişleri Bakanlığına bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı ve Şahil Güvenlik Komutanlığı personelinin madde metnine dercedilmesi ve görev yaptıkları kurumları tarafından sözleşmeleri feshedilenler ile ile kamu görevinden çıkarılanların ilave edilmesiyle kurucu ve üye olamayacakların kapsamının yeniden belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 23- Madde ile, 2847 sayılı Kanuna geçici madde eklemek suretiyle Kanun Teklifi kapsamında emekli uzman erbaşlar tarafından yeni kurulacak derneğin oluşumu için geçiş hükmü düzenlenmektedir. 
MADDE 24- Madde ile, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 7 nci maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Bu suretle 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması ve Milli Savunma Bakanlığının seferberlik ve savaş halindeki görev yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 25- Madde ile, 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununa yeni bir madde ihdas edilmektedir. Bu suretle 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması ve bu kapsamda Genelkurmay Başkanının seferberlik ve savaş halindeki görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 26 - 2941 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde Milli Savunma Bakanının görev, yetki ve sorumlulukları ayrıca düzenlendiğinden, anılan Kanunun 8 inci maddesinde buna göre uyum düzenlemesi yapılması suretiyle mezkur maddenin diğer bakanların görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlediğine ilişkin değişiklik yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 27- Madde ile, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinde düzenleme yapılmaktadır. Bu suretle uzman erbaş emeklilik yaş haddinin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunun 40 inci maddesi gereği 55 yaş olarak belirlenmesi dikkate alınarak uzman erbaşların sözleşme sürelerinin yaş haddine kadar uzatılabilmesi, uzman erbaşların yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilmeleri, vas sinırı nedeniyle Silahlı Kuvvetlerden ayrılan ancak emeklilik hakkını elde etmemiş olanların emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmesi uygulamasının 
sonlandırılması, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde; 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (e) fikrasında düzenlenen yaş sinirina kadar (60 yaş) sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak Türk Silahlı Kuvvetlerine alınabilmeleri, ayrıca olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde uzman erbaş ihtiyacının bir zafiyet oluşturmasını engellemek için talebe bakılmaksızın sözleşme sürelerinin birer yıl süreyle yaş hadlerine kadar uzatılabilmesine olanak sağlanması ve söz konusu durumlarda zafiyet oluşmasının engellenmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 28- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle uyum düzenlemesi yapılması, ayrıca komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranların istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanabilmelerine imkân sağ bunlardan istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenlerin, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilebilmelerine imkân sağlanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 29- 30 Haziran 2010 tarihli 6000 sayılı Kanun ile 45 (2016 yılında yılında yapılan düzenleme ile 52 yaş olarak değiştirilmiştir) yaşına gelmiş, fakat emekli aylığını hak etmemiş uzman erbaşlardan istekli olanların, emekli aylığına hak kazanacakları tarihe kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmelerine olanak sağlanmıştır. 6000 sayılı Kanunun yayım tarihinden sonra; 
a. Uzman erbaşlara 22/2/2014 tarihli 6519 sayılı Kanun ile 2200 puanı geçmeyecek şekilde ek gösterge verilmesine ve emeklilerine 100 TL ilave tazminat ödenmesi imkanı getirilmiştir. 
'b. En fazla üçüncü dereceye kadar yükselebilen uzman erbaşlara 10/2/2016 tarihli 6663 sayılı Kanun ile birinci dereceye kadar yükselmelerine ve 3000 ek gösterge puanı alabilmelerine olanak sağlanmıştır. Ayrıca uzman erbaşlara ve doğrudan uzman erbaş emeklilerine eğitim ve öğrenim durumlarına göre bir kademe ile bir derece arasında intibak yapılması sağlanmıştır. Lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip uzman erbaşlardan ikinci derecenin üçüncü kademesinde en az bir yılını tamamlayanlardan sicil belgelerinin son altı yıllık not ortalaması sicil tam notunun yüzde doksanı ve daha yukarısı olan ve kademe ilerleme şartinı taşıyanlara birinci dereceye yükselme imkânı getirilmiştir. 
c. Yukarıda belirtilen 6519 sayılı Kanun ve 6663 sayılı Kanundan halen görevde olan uzman erbaşlar ile bunlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı bağlanmış olanlar yararlanmıştır. Bu düzenlemeler kapsamında çoğunlukla üçüncü derecede 
man erbaşlara ikinci derecede 2500 ek gösterge ve birinci derecede 3000 ek gösterge verilmiştir. Ancak 3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilenler ile Devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli edilenler 6519 sayılı Kanun ve 6663 sayılı Kanun ile uzman erbaşlara sağlanan aylık artışı, ek gösterge, eğitim ve öğretim veya sicil yoluyla derece ve kademe intibakından yararlanamamışlardır. Söz konusu kişiler düşük ek gösterge puanında kalmışlar ve emekli aylıkları doğrudan emekli olan uzman erbaşların 100 TL ile 605 TL arasında gerisinde kalmıştır. 
Madde ile; 6000 sayılı Kanun kapsamında Devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olan veya halen Devlet memuru olarak çalışan yaklaşık 2900 kişinin hak 
mesi maksadıyla düzenlenmesi yapılması ve bu kapsamda; Devlet memuru olurken derece ve kademeleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna göre yeniden düzenlemiş olanların bu işlemlerinin iptal edilerek uzman erbaşlıkta geçen süre ile Devlet memurluğunda 
geçen sürenin toplamının 3269 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi ve buna göre derece, kademe, gösterge ve ek göstergelerinin yeniden düzenlenmesi, eğitim ve öğrenim veya sicil yoluyla intibaklarının yapılması, böylece doğrudan uzman erbaş statüsünden emekli olanlar ile Devlet memuru olarak istihdam edildikten sonra emekli olanların emekli aylıkları arasındaki farkın ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 30- Madde ile; Devlet hizmet yükümlülüğü kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına atanan sivil tabiplerin özellikle acil ihtiyaç duyulan durumlarda daha uzun süre geçici görevlendirmelerinin yapılabilmesi, ayrıca maddeye eklenen ikinci fıkrada belirtilen yerlerde Devlet hizmet yükümlüsü olarak görev yapan personelin buralarda geçirecekleri hizmet sürelerinin hesaplanmasına ilişkin düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 31- 4566 sayılı Harp Okulları Kanununun 28 inci maddesi uyarınca harp okullarında sözleşmeli olarak yabancı uyruklu öğretim elemanı görevlendirilebilmektedir. Madde ile, harp okulları için var olan bu düzenlemeyle uyumlu olarak Astsubay Meslek Yüksekokullarında da yabancı uyruklu Öğretim elemani istihdam edilebilmesine imkan verilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 32- Kanun Teklifi ile uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak bir adet yerli üretim olmak üzere ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi öngörüldüğünden; maddeyle 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasip İstihkakına İlişkin Kanunun kapsam maddesinde düzenleme yapılması amaçlanmaktadır 
MADDE 33- Madde ile, 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun kapsamında verilecek ordu tipi tabancinin yerli üretim olması şartı getirilmekte, ayrıca uzman erbaşlara, bir adet yerli üretim olmak üzere ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamaları şartına bağlanmaktadır. 
MADDE 34- Madde ile, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanması nedeniyle teşkilat değişikliğine uyumlu olarak maddede gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 35- Madde ile, bu maddenin yayımı tarihinde uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara ilk nasıp istihkakı olarak bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 36- Madde ile, devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmesi amaçlanmaktadır. 
MADDE 37- Madde ile, devre kaybeden askeri öğrenciler ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin devre kaybettikleri süre için genel sağlık sigortası bildirimlerinin ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 38- Madde ile, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde icra edilen bakım onarım işlerinin bir kısmı mesleki yeterlik belgesi olmayan erbaş ve erler tarafından icra edilmesi nedeniyle bu personelin de bu belgeden muaf olması, ayrıca yurtiçi ve yurtdışı harekâtlarda görevli uzman erbaşlar ve sözleşmeli erbaş ve erlerin de acil bakım onarım işlerini yapabilmeleri için söz konusu belgeden muaf olmaları amaçlanmaktadır. 
MADDE 39. Sözleşmeli personel, askerlik yükümlülüğünü yerine getirdikleri görevden daha uzun süre sözleşmeli olarak başka bir görevi yerine getirmiş olduğundan madde ile, sefer görev emirlerinde daha tecrübeli ve bilgili olduğu, aynı zamanda bilgi ve tecrübelerinin daha taze olduğu sözleşme süresindeki görevinin esas alınması amaçlanmaktadır. 
MADDE 40- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 76 nci maddesinde 6771 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında milletvekili seçilme yaşı onsekize indirilmiş ve askerlik hizmetini yapmış olmak, seçilme yeterliliğini belirleyen koşullar arasından çıkarılarak "askerlikle ilişiği olmama" koşuluyla ikame edilmiştir. Milletvekili seçilme hakkını genişleten bu düzenlemeler, milletvekillerinin TBMM üyeliği sıfatını taşıdıkları süreç içinde askerlik yükümlülüklerinin akıbeti hususunda tereddütlere yol açmış, bu alanda yeni bir düzenleme yapılması temel bir gereksinim olarak ortaya çıkmıştır. TBMM üyeleri milletvekili sifatini taşıdıkları dönem süresince bütün Milleti temsil ederler. TBMM üyelerinin milletvekili sifatini taşıdıkları süre boyunca taşıdıkları temsil yükümlülüklerinin askerlik hizmeti yükümlülüğü ile bölünmemesi amacıyla milletvekillerinin askerlik yükümlülüklerinin üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenmesi yönünde düzenleme yapılarak seçme ve seçilme hakkının korunması amaçlanmaktadır. 
MADDE 41- Madde ile; yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan dövizle askerlik hizmeti için başvuranların ödeyecekleri bedelin, kur farkından dolayı olumsuz etkilenmesinin engellenmesini, yurt içindeki bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerle Türk lirası karşılığı aynı tutarın ödemelerinin sağlanması ve bu hizmetten yararlanan yükümlü sayısının artırılması amaçlanmaktadır. 
: MADDE 42- Madde ile, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında yapılan değişiklikler ve Genelkurmay Başkanlığının Milli Savunma Bakanına bağlanması nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine ilişkin mevzuatta uyum düzenlemesi yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 43- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 44- Yürütme maddesidir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabati San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun ek 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “olanlara," ibaresi “olanlar ile dost ve müttefik ülkelerle imzalanan askeri anlaşmalar ve protokoller kapsamında tıpta ve diş tabipliğinde uzmanlık eğitimini yapmakta olan yabancı uyruklulara hizmette bulundukları” şeklinde değiştirilmiştir, 
MADDE 2- 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1111 sayılı Askerlik Kanununun 89 uncu maddesi" ibaresi “25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 24 üncü maddesi” şeklinde ve “kabul edilecek bir özrü olmadan," ibaresi “söz konusu Kanunun 23 üncü maddesinde belirtilen mazeretlerden birisi bulunmaksızın,” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 3- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci maddesinin (?) fikrasının (I) işaretli bendinde yer alan “Subay ve askeri memur ve gedikliler” ibaresi “Subay, askeri memur, gedikliler ve uzman erbaşlar” şeklinde değiştirilmiş, bende aşağıdaki (16) numaralı alt bent ve (e) fikrasına (II) işaretli bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (III) işaretli bent eklenmiştir. 
55" 
516- Uzman erbaşlar 
“III- Uzman erbaşlardan; 1- 60 yaşını geçmemek kaydıyla," 
MADDE 4- 5434 sayılı Kanunun ek 81 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan “uzman jandarma ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “3269 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik gereğince Devlet memuru olarak istihdam edilip emekliliğe hak kazananlar dahil” ibaresi eklenmiştir 
MADDE 5- 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 104 üncü maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri genel bütçeden karşılanır." 
MADDE 6- 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesinin dördüncü fikrasına "subaylığa engel hali görülenler" ibaresinden sonra gelmek üzere ", deneme süresinin sona ermesinden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar veya bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 7- 926 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci, üçüncü ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya dördüncü cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir." 
“Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur." 
MADDE 8- 926 sayılı Kanunun 46 nci maddesinin birinci fikrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığı ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış, üçüncü fıkrasının (d) bendinde yer alan “birinci hukuk müşaviri” ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü" şeklinde değiştirilmiş, aynı fikraya (e) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent, dördüncü fıkrasının ikinci cümlesine "dış kaynaktan alınanlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “Milli Savunma Üniversitesinde verilecek temel askerlik eğitiminde başarılı olmak şartıyla” ibaresi eklenmiş, beşinci fikrasında yer alan “23/7/2003 tarihli ve 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanunu” ibaresi “ilgili mevzuat” şeklinde ve altıncı fikrasında yer alan disiplin amirleri değildirler." ibaresi “disiplin amiridir.” şeklinde değiştirilmiştir. 
"f) Üst yönetici veya Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yetki verilmesi halinde avukat ya da hukuk müşavirleri yerine 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında idareyi temsilen oluşturulan komisyonda üyelik görevini yerine getirmek," 
MADDE 9- 926 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin dördüncü fikrasının ikinci cümlesine “hali görülenler” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanlar ya da bu şartları kaybedenler” ibaresi eklenmiş, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fikraya yedinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenlerin, eğitimi tamamlamadan önce temin şartlarını 
taşımadığı anlaşılanların veya temin aşamasındaki şartları kaybedenlerin Türk Silahlı : Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Geçici sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler bir sonraki 
dönem eğitimine katılırlar. Bunlardan ikinci dönem eğitimde her ne sebeple olursa olsun başarı gösteremeyenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir.” “Sağlık nedenleri ile başarı gösteremeyenler hariç olmak üzere, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilenlerden aldıkları aylıkları dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleriyle birlikte tahsil olunur." 
MADDE 10- 926 sayılı Kanunun 202 nci maddesinin birinci fikrasında yer alan "uzman jandarma,” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. 
MADDE 11- 926 sayılı Kanunun 203 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bütçelerinden” ibaresi "bütçesinden” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 12- 926 sayılı Kanunun 204 üncü maddesinin birinci fikrasında yer alan "Milli Savunma ve İçişleri Bakanlığınca müştereken” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 13- 926 sayılı Kanunun ek 17 nci maddesinin (ç) fikrasının altıncı paragrafında yer alan “Sağlık hizmetleri” ibaresi “Sağlık astsubayları hariç sağlık hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 14-926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 
“EK MADDE 38-Sağlık Bakanlığınca talep edilmesi halinde; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanun kapsamında Sağlık Bakanlığına ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredilen kurumlar ile şehit aileleri, gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ve aileleri ile sınır ötesi ve teröristle mücadele harekâtına öncelikle sağlık hizmet desteği sağlayan Sağlık Bakanlığı teşkillerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedek subay olarak görevli sağlık sinifi personel görevlendirilebilir.” 
MADDE 15- 926 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 43- 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar olmak kaydıyla, bu Kanunun 150 nci ve ek 4 üncü maddesi kapsamında Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yer alan yükseköğretim kurumlarında, sinif okulu, sinif okulu ve eğitim merkezi komutanlıkları, özel ihtisas okulları, KBRN okulu, istihbarat ve dil okulu, harita yüksek teknik okulu, Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı, birlik içi eğitim merkezleri ile meslek içi eğitim ve kurslarda ve benzerlerinde ders vermek üzere görevlendirilen emekli subay ve astsubaylar ile Devlet memurları, kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olup çalışma alanında tanınırlığı ve yetkinliği olanlar ile emekli öğretim elemanlarına (varsa akademik unvanları da göz önünde bulundurularak) ve diğer yükseköğretim kurumlarından görevlendirilen öğretim elemanlarına (Milli Savunma Bakanlığına bağlı yüksek öğretim kurumlarına görevlendirilen öğretim elemanları hariç) 2914 sayılı Kanuna göre belirlenen tutarın üç katini geçmemek üzere; ek ders ücreti ödenir. Bu kapsamda; ders vermek üzere görevlendirilecek personel sayısı 1.000'i, ödenecek ek ders ücreti haftada 20 saati geçemez. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığınca müştereken belirlenir." 
MADDE 16- 926 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 
“EK GEÇİCİ MADDE 99- 1993 (dahil)-2007 yılları arasında, 109 uncu madde kapsamında astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilenlerin nasıpları, astsubaylıktan muvazzaf subaylığa nasbedilme sınavlarını kazandıkları takvim yılının 30 Ağustos tarihine götürülür. Ancak, nasipları lehlerine düzeltilenlere bu işlemlerden dolayı geriye doğru maaş, maaş farkı ve benzeri herhangi bir ödeme yapılmaz. 
. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı ile dul ve yetim aylığı alanlar için de bu madde hükümleri uygulanır." 
MADDE 17- 16/6/1983 tarihli ve 2847 sayılı Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler ! Hakkında Kanunun adı “Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Emekli Uzman Erbaşlar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanun" şeklinde, 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılanların" ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Şahil Güvenlik Komutanlığından ayrılanların" şeklinde değiştirilmiş, fikraya “Türkiye Emekli Astsubaylar," ibaresinden sonra gelmek üzere “Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar," ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 18- 2847 sayılı Kanunun mükerrer 1 inci maddesinin birinci fıkrasının “Muharip Gazi” ve “Malûl Gazi” tanımlarında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibarelerinden sonra gelmek üzere“, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 19-2847 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından” şeklinde, (b) bendinde yer alan “Türk 
Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar ile uzman çavuş, uzman jandarma çavuşlar," ibaresi “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik veya maluliyet nedeniyle ayrılan astsubaylar, şeklinde değiştirilmiş ve fikraya (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"e) Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik, maluliyet ve sağlık nedeniyle ayrılan veya sözleşmesini yenilemeyerek ayrılan uzman erbaşlardan en az on yıl görev yapmış olanlar," 
MADDE 20- 2847 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu Kanuna göre kurulacak derneklerin tüzükleri ilgili mülki amire verilir. Mülki amir İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının görüşünü alarak tüzüğü inceler. Bu Kanuna ve 4/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanununa aykırılık ve noksanlık bulunmaz ise dernek, Dernekler Kütüğüne kaydedilir ve kayıt tarihinde tüzel kişilik kazanır. 
Tüzük, kayıt tarihi ile birlikte kuruculara, İçişleri Bakanlığına ve Milli Savunma Bakanlığına tebliğ edilir." 
MADDE 21- 2847 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fikrasına (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir. 
"e) Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneğine, bu Derneği kurma hakkına sahip olanlar, bunların eşleri ile dul ve yetimleri," 
MADDE 22- 2847 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden emeklilik” ibaresi “2 nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından emeklilik” şeklinde değiştirilmiş ve fikraya “ayırma işlemine tabi tutulanlar," ibaresinden sonra gelmek üzere “sözleşmeleri feshedilenler ile kamu görevinden çıkarılanlar” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 23- 2847 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 4- Bu maddenin yayımı tarihini müteakip; 
a) Milli Savunma ve İçişleri Bakanları ilk genel kurul toplantısını gerçekleştiren uzman erbaş derneklerinin yönetim kurullarından bir ay içerisinde, yeni kurulacak derneğin kurucu heyetlerinde görev alacak kişilerin tespitini ister. Bu süre içinde dernekler, kurucu heyette görev alacak kişileri belirlemez veya bildirilenler gerekli nitelikleri haiz olmaz yahut sayısı yediden az olursa, yetkili Bakanlar kurucu heyetleri doğrudan oluşturur. 
b) Bu şekilde oluşturulan kurucu heyetler, 5253 sayılı Kanun ve bu Kanunda öngörülen esasları dikkate alarak yeni kurulacak derneğin tüzüğünü hazırlayıp iki ay içinde ilgili mülki amire vermek zorundadır. Mülki amir İçişleri Bakanlığının ve Milli Savunma Bakanlığının görüşünü alarak tüzüğü inceler ve 3 üncü madde hükümlerine göre işlem tesis eder. 
Mevcut dernekler, birinci fikra hükümlerine göre yeni derneğin kurulma işlemlerinin tamamlanmasını izleyen üç ay içinde genel kurullarını toplayıp üyelerinin yeni kurulan derneğe intibak ve mal varlıklarının bu Kanuna göre kurulacak derneğe intikali veya tüzüklerini bu Kanun hükümlerine uygun hale getirme hususunda gerekli kararı almak zorundadır. Belirlenen sürede bu kararı almayan dernekler süre bitiminde infisah etmiş sayılır. Bu derneklerin mal varlıkları Milli Savunma ve İçişleri Bakanlarınca bu Kanuna göre kurulan derneğe intikal ettirilir. 
Üyelerin nitelikleri ve kuruluş amaçları bakımından ikinci fikra hükümlerine göre iltihak kararı alması veya infisah etmiş sayılması mümkün olmayan ancak tüzüklerinde belirlenen amaç ve kullandıkları isimler bakımından bu Kanun esaslarına aykırı durumda olan 
er, bu Kanunun yayımını izleyen bir ay içinde İçişleri Bakanlığınca tespit edilerek ilgililere yazılı olarak bildirilir. Dernekler bu bildirimden itibaren altı ay içinde gerekli değişiklikleri yaparak tüzüklerindeki Kanuna aykırılıkları gidermek zorundadır. Belirlenen sürede gerekli değişiklikleri yapmayan dernekler, süre bitiminde infisah etmiş sayılır ve Dernekler Kanununa göre tasfiye edilir." 
MADDE 24-4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanununun 7 nci maddesinin başlığında ve birinci fikrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Milli Savunma Bakanının" şeklinde, birinci fıkrasının birinci bendinde yer alan “ile ilgili hazırlıklarını, Bakanlıklarla koordineli olarak yapmak ve geliştirmek," ibaresi “hazırlıkları ile ilgili faaliyetlerini diğer Bakanlıklarla koordine etmek” şeklinde, dördüncü bendinde yer alan "öneride” ibaresi “teklifte” şeklinde, beşinci bendinde yer alan “personeli” ibaresi "personelin" şeklinde, "muvafakatiyle” ibaresi “oluruyla" şeklinde, “silah altına almak” ibaresi “silah altına alınmasını sağlamak” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 
MADDE 25- 2941 sayılı Kanuna 7 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 7/A maddesi eklenmiştir. 
"Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları: 
MADDE 7/A- Barış döneminde seferberlik ve savaş hali için yapılacak hazırlıklara ilişkin Genelkurmay Başkanının görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 
1. Türk Silahlı Kuvvetlerinin seferberlik ve savas bali ile ilgili hazırlıklarını yapmak, 
2. Yapılan hazırlıkların Cumhurbaşkanının oluruyla tatbikatlarda denenmesini sağlamak.” 
MADDE 26- 2941 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin başlığı “Diğer Bakanların görev, yetki ve sorumlulukları:" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 27- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 5 inci maddesinin birinci fikrasının ikinci cümlesinde yer alan "elliiki yaşına girdikleri yıla” ibaresi “8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 inci 
üzenlenen yas haddine” şeklinde ve üçüncü cümlesi asağıdaki sekilde değiştirilmiş, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci cümleleri yürürlükten kaldırılmış, ikinci fikrası aşağıdaki şekilde, üçüncü fikrasında yer alan “bu Kanunda" ibaresi “5434 sayılı Kanunda" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir. “Uzman erbaşlar yaş haddini doldurdukları yılın ağustos ayı içinde emekliye sevk edilirler." 
"Uzman erbaşlar, seferin gereği olarak lüzum görüldüğü takdirde; 5434 sayılı Kanunun 40 inci maddesinin (e) fikrasında düzenlenen yaş sınırına kadar sağlık durumlarının elverişli olması halinde en gençlerinden başlanarak orduya alınabilirler." 
“Olağanüstü hal veya terörle mücadeleden kaynaklanan zorunlu hâllerde ihtiyaç duyulanların sözleşme süreleri, talebe bakılmaksızın, ilgisine göre Kuvvet Komutanı, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanının onayini müteakip 5434 sayılı Kanunda belirtilen yaş hadlerine kadar birer yıl süreyle uzatılabilir." 
MADDE 28- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay ve Astsubaylar Hakkında Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Genelkurmay Başkanlığı 
tarafından” ibaresi “ilgili yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiş ve dördüncü fikrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Komando branşında istihdam edilen uzman erbaşlardan 40 yaşını dolduranlar istihdam edildikleri sınıfların yönetmelikte belirlenen uygun kadro görev yerlerine atanırlar. Atama işlemi 40 yaşını doldurdukları yıl içerisinde tamamlanır. Bunlardan; istihdam edildikleri branşta göreve devam etmek isteyenlerden uygun görülenlerin, sağlık durumlarının elverişli olduğunu her iki yılda bir alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelemeleri halinde aynı branşta göreve devam ettirilirler." . 
MADDE 29- 3269 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 5- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte 5 inci maddede 19/6/2010 tarihli ve 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında emekli oluncaya kadar Devlet memuru olarak istihdam edilmiş olanlardan emekli, adi malullük, vazife malullüğü aylığı bağlanmış olanların veya dul ve yetim aylığı bağlanmış olanların aylıkları, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapacakları yazılı başvuru üzerine, Devlet memurluğunun sona erdiği tarihteki en son öğrenim durumları ve ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge ve ek gösterge uygulanır. 
Ayrıca 5 inci maddede 6000 sayılı Kanunla yapılan değişiklik kapsamında halen Devlet memuru olarak çalışanların emekli aylığına hak kazandıkları tarihe kadar istihdam edilmelerine devam edilir. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde talepleri halinde aylıkları ek 4'üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı Cetvele göre yeniden belirlenir ve bunlara bu Kanunda belirtilen derece, kademe, gösterge, ek gösterge ve ek 4 üncü madde hükümleri uygulanır. 
Bunlardan lise ve dengi okul öğrenim düzeyine sahip olup ek 4 üncü madde esas alınarak ekli (1) sayılı cetvele göre yeniden aylıkları belirleneceklerin uzman erbaş olarak görev yaptıkları dönemde aldıkları son altı yıllık sicil notu ortalaması esas alınır. 
Aylıkların bu şekilde yeniden belirlenmesinden dolayı geçmişe yönelik aylık ve ikramiye farkı ödenmez. 
Yukarıdaki fikralar kapsamında aylıkları yeniden belirlenenlerin Devlet memuru olarak görev yaptıkları süre için hesaplanacak emekli keseneği, kurum karşılığı ve genel sağlık sigortası primi fark tutarları, talep tarihindeki katsayılar esas alınarak, gecikme cezası, gecikme zammı veya faiz uygulanmaksızın, ilgililerin aylıklarından oniki eşit taksitle kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilir." 
MADDE 30- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 6 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesine “bir ayı aşmamak üzere” ibaresinden sonra gelmek üzere "veya Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığının harekât, salginla mücadele vb. ihtiyaçları kapsamında yurt içi ve yurt dışında 
· resen” ibaresi, fikraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle ve maddeye birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiştir. “Bu süre olağanüstü durumlarda Sağlık Bakanı tarafından üç katına kadar uzatılabilir." 
“Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı kadrolarına atananlar, sağlık hizmeti vermek üzere süre sınırlamasına tabi olmadan birliğinin atamalı olduğu yer dışında icra edilecek yurt ici veya yurt dışı eğitim, atis, spor, tatbikat ve harekât faaliyetlerine görevlendirilebilir. Kesintisiz 30 gün ve daha fazla olacak şekilde yurt içi ve yurt dışında icra edilen harekât kapsamında birliklerin; tertiplendiği, harekât için hazırlık yaptığı, harekâtın icrasına başladığı ve harekâtı bilfiil icra ettiği, harekâtın muharebe hizmet desteği için gerekli askeri unsurların tertiplendiği veya harekât muharebe hizmet desteğinin sağlandığı Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı veya kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen yerlerde görev yapan personelin 
Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin hesaplanmasında buralarda geçirilen fiili sürelerin bir buçuk (1,5) katı alınır.” 
MADDE 31- 11/4/2002 tarihli ve 4752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununun 20 nci maddesine aşağıdaki fikra eklenmiştir. 
“Astsubay meslek yüksek okullarında görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları; Astsubay Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talebi ve Rektörlüğün ihtiyaç göstermesi üzerine, Bakan onayı ile sözleşmeli olarak çalıştırılırlar. Sözleşmeli olarak çalıştırılacak yabançı öğretim elemanlarına ödenecek ücret 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca belirlenen esaslar dâhilinde Bakanlıkça tespit edilir." 
MADDE 32- 21/4/2004 tarihli ve 5143 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ve uzman jandarmalarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi “, uzman jandarma ve uzman erbaşlar ile bunları istihdam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. 
III. 
MADDE 33- 5143 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“MADDE 3- Bu Kanun kapsamına giren personele ilk nasıplarında, bir adet yerli üretim olmak üzere ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi ile yönetmelikte belirtilecek diğer eşya ve teçhizat verilir. 
27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 14 üncü maddesine göre dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlere bir yıllık deneme süresini ve uzman erbaşlara ise ilk beş aylık intibak dönemini tamamlamalarını müteakip yerli üretim olmak üzere ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir. 
Bu eşya ve teçhizatın cinsinde, günün koşullarına ve ilgili kıyafet yönetmeliğine göre malî imkânlar da dikkate alınarak değişiklik yapmaya ilgisine göre Millî Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı yetkilidir." 
. MADDE 34- 5143 sayılı Kanunun geçici 6 nci maddesinin birinci fikrasında yer alan "(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dahil)" ibaresi “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 35- 5143 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 7- Bu maddenin yayımı tarihinde uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.” 
MADDE 36- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 60 inci maddesinin on ikinci fıkrasının birinci cümlesine “yemin ettikleri tarih arasında” ibaresinden sonra gelmek üzere“, devre kaybeden askeri öğrenciler ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri devre kaybettikleri sürelerde” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 37-5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesinin sekizinci fıkrasına “ başlangıç eğitimine başladıkları tarih" ibaresinden sonra gelmek üzere ", devre kaybeden askeri öğrenciler ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin genel sağlık sigortası bildirimi devre kaybının başladığı tarih” ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 38- 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş ve diğer fikralar buna göre teselsül ettirilmiştir. 
“(2) Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bağlılarında görevli yükümlü erbaş ve erler ile yurt içi ve yurt dışındaki harekâtlarda görevli uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler için birinci fıkradaki meslekî yeterlilik belgesi şartı aranmaz." 
MADDE 39- 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 4 
tinci fıkrası asağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "(6) Sefer görev emirleri, öncelikle sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yaptıkları sinif, branş, ihtisas ve rütbe esasları dikkate alınarak çıkarılır." 
MADDE 40- 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesine altıncı fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fikra eklenmiş ve mevcut yedinci fikra sekizinci fikra olarak teselsül ettirilmiştir. 
"(7) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin askerlikleri üyelik sıfatlarının sona erdiği tarihe kadar ertelenir.” 
MADDE 41- 7179 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fikrasında yer alan "her yılın ilk mesai günü” ibaresi "döviz miktarının yatırılacağı gün” şeklinde değiştirilmiştir. 
ilmiştir. 
MADDE 42- (1) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun; : a) 43 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının”, üçüncü cümlesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca”, dördüncü cümlesinde yer alan "diğer hususlar” ibaresi "diğer hususlar Milli Savunma Bakanlığınca çıkarılan” şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 46 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca" ibareleri “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
c) 50 nci maddesinin birinci fikrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi "Milli Savunma Bakanlığınca" şeklinde değiştirilmiştir. 
c) 98 inci maddesinin birinci fikrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. 
d) 99 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının" ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının” şeklinde değiştirilmiştir. 
e) 102 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir. 
f) 108 inci maddesinin üçüncü fikrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi “Milli Savunma Bakanının” şeklinde değiştirilmiştir. 
g) 116 nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “ile Genelkurmay Başkanlığı” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve bentte yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri" ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı” şeklinde değiştirilmiştir. 
(2) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun; 
a) 41 inci maddesinin birinci fikrasının (a) bendinde yer alan “Kuvvet Komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde, ikinci fıkrasının iki numaralı alt bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca onaylı” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” şeklinde değiştirilmiştir. 
 b) 89 uncu maddesinde yer alan “kuvvet komutanlıklarının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
c) 112 inci maddesinin üçüncü fikrasının (a) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
ç) 126 nci maddesinin birinci fikrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"d) Bakanlık kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda gerekli uzmanlık dallarında ve ihtiyaç duyulan branşlarda yurt içinde öğrenim için general ve amirallere ve bu Kanun kapsamına giren diğer personele Milli Savunma Bakanlığınca, özlük hakları saklı kalmak şartıyla öğrenim süresi kadar veya eğitim öğretim programının özelliğine göre ve programın safhaları dikkate alınarak ihtiyaç duyulan sürelerde bölümler halinde izin verilebilir." 
d) 127 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "personelinden general ve amirallere Milli Savunma Bakanlığınca, bu Kanun kapsamına giren diğer personelden Genelkurmay Başkanlığına bağlı olanlara Genelkurmay Başkanlığınca, Milli Savunma Bakanlığına bağlı olanlara” ibaresi “personeline” şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
e) 196 nci maddesinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
f) 200 üncü maddesinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
g) Ek 35 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “İtibari rütbe; yurt dışı sürekli göreve atananlara Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı geçici görevle görevlendirilenlere ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından verilebilir." 
(3) 4/11/1983 tarihli ve 2941 sayılı Şeferberlik ve Savaş Hali Kanununun; 
a) 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "tespit edilir” ibaresi “belirlenir” şeklinde değiştirilmiş ve fikraya aşağıdaki cümle eklenmiştir.' “Belirlenen bu kadro ve teşkilat Milli Savunma Bakanlığınca onaylanır." 
b) 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan Genelkurmay Başkanının görüşlerini de dikkate alarak” ibaresi “Milli Savunma Bakanının görüşlerini de alarak” şeklinde ve (6) numaralı bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine" ibaresi “Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde” şeklinde değiştirilmiştir. . 
(4) 30/5/1985 tarihli ve 3212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adina Yurt Dışi ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanliğinca müştereken tespit edilen” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen ve Millî Savunma Bakanlığınca onaylanan” şeklinde değiştirilmiştir. 
(5) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesinin dördüncü fikrasının (e) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığı tarafından” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
'(6) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunun; 
: a) 10 uncu maddesinin ikinci fikrasında yer alan “Genelkurmay Başkanının” ibaresi "ilgisine göre Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığının" şeklinde değiştirilmiştir. 
b) 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (1) bendinde yer alan “Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilm 
c) 18 inci maddesinin dördüncü fikrasının (a) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınça” şeklinde değiştirilmiştir. 
(7) 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan "Genelkurmay Başkanlığınca” ibaresi “Milli Savunma Bakanlığınca” şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 43- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 44- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür. 

Kamubiz.com ÖZEL /ANKARA

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yhs 1 ay önce

Yazık kurumun içerisindeki sivil memurlar umurlarında bile olmamış

Avatar
Mümtaz 2 hafta önce

Uzman Jandarmaların Okulda geçen Sürelerinin Hizmetten Sayılması bu maddeler içinde yok..

Avatar
Mümtaz 2 hafta önce

Uzman Jandarmaların Okulda geçen Sürelerinin Hizmetten Sayılması bu maddeler içinde yok..