Kamu Şefleri 3600 Ek Gösterge de Kararlı

Kamuda yönetici olarak görev yapan Kamu Şefleri tüm yönetici kadrolarına 3600 Ek gösterge verilirken kendilerinin kapsam dışında bırakılmasına tepki göstererek sosyal medyada oluşturdukları Kamu Şefleri Platformunda toplanarak seslerini Hükümete duyurmaya çalışıyor.  Kendilerininde Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yönetici olarak tanımlandıklarını,  kamuda iş yükü açısından en ağır iş yüküne sahip olduklarını, yüklenen sorumluluk karşısında 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin dışında bırakılmalarına  tepki göstererek Hükümetten 3600 Ek Gösterge Düzenlemesinin revize edilmesini istiyor.

KAMU 17.09.2022, 21:38 Editör
Kamu Şefleri 3600 Ek Gösterge de Kararlı

Platform Yürütme Kurulu Başkanı Duran YILMAZ yaptığı açıklamada “ Şefler; kamuda memur kadrolarında belirli bir süre görev yapan üniversite mezunu personel arasından kurumların Görevde Yükselme Sınavları sonucunda başarı gösterip “Yönetici” kadroya geçiş yapan ve Yönetim Hizmetleri Grubunda görev yapan kamu görevlileridir.

Kamu kurumlarında iş ve işlemler öncelikle Şeflerin sevk ve idaresiyle yürütülmektedir. Memurların koordinasyonundan tutun da kurumdaki tertip-düzen, nizam-intizama kadar işleri çekip çeviren, vatandaşla doğrudan muhatap olan, sorunları çözen öncelikle ve genellikle Şeflerdir.  Şefler, konumları gereği işlerinin en iyisi olmak ve memurla amir arasında köprü görevini en iyi şekilde yürütmek zorundadır. Şefler işin sahibi gibi hareket eder. Mesai mefhumu yoktur. 
 KAMUBİZ.COM İnstagram KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
Üstelik müteselsil sorumluluğu gereği cezai müeyyidelerde memurlarla birlikte sorumlu tutulanlarda Şeflerdir. İlk müracaat makamı olarak vatandaşın kırgınlığı ve kızgınlığını göğüslemek, Kanun, Tebliğ, Yönetmelik, Genelge vs. analiz ederek memurlara anlatmak, uygulamada yaşanan sorunları üst makamlara iletmek de Şeflerin görevidir. 
 
Mevzuatların yetersiz kaldığı yerde ceza alma olasılığını bile bile inisiyatif alarak vatandaşın işini çözmeye çalışanlar da Şeflerdir. Tecrübe ve bilgi birikimleriyle astlarına eğitim vermek, onlara bürokrasiyi ve kurallarını öğretmek de, bazen katı talimatları yumuşatarak memurlara ulaştıran da yine Şeflerdir. Amirlerin gerek mevzuat konusunda, gerekse evrak veya sorun geçmişiyle ilgili ilk bilgi aldığı ve arşiv merkezi yine Şeflerdir. Kısacası Şefler; kurumların hafızası, ilk çözüm merkezi, astlarını eğiten, üstlerini bilgilendiren, koordinasyonu sağlayan, Devlet aidiyetine sıkı sıkı bağlı Yönetici konumunda kamu görevlileridir” dedi. 

“Kısacası, Devletin neredeyse bel kemiği olan Kamu Şefleriin 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde görmezden gelindiğini,  Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde ve diğer yasal düzenlemelerde yönetici olarak tanımlandıklarını,  Devletimizin hafızası & arşivi durumunda olup, çalışanlar arasındaki ahengi sağlayanın ve vatandaşın devletle sorunlarında ilk çözüm merkezinin  kendilerinin  olduğunu” ifade eden DURAN “Tecrübemizle memurlarımızı  yetiştiren, tüm iş ve işlemleri koordine eden, bilgi birikimimizle amirlerimizi de bilgilendiren birife eden biz olduğumuz halde 3600 Ek Gösterge düzenlemesinin dışında bırakılmamız bizi derinden üzmüştür” dedi.

Başkan DURAN  “Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşülerek yasalaşan “Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri aşamasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli 1 sayılı cetvelin “h” ve “ı” bentleri sunulan önerge ile değiştirilerek, bu cetvelde yer alan hemen hemen bütün meslek gruplarının ek göstergeleri 3600 e yükseltilmiştir. Kanun TBMM Genel Kurulunda bu şekilde yasalaşmıştır.

Yukarıda zikredildiği üzere mesai mefhumu gözetmeksizin, “Devlet” benim düşüncesiyle fedakarca görev yapan ve Cumhurbaşkanlığı 1 nolu kararnamesi ile kamu kurumlarının görevde yükselme yönetmeliklerinde YÖNETİM HİZMETLERİ GRUBUNDA yer alan KAMU ŞEFLERİ, maalesef ki 2800 ek göstergede bırakılmış ve mağdur edilmiştir. Dahası, Yöneticisi olmalarına rağmen astı durumundaki Hemşirelere, ebelere, Polislere, İmamlara, Müezzinlere, Saymanlara, Sayman Yardımcılarından Bekçilere kadar tüm astlarımıza 3600 Ek Gösterge verilerken, Kamu Şeflerinin Ek Göstergesinin 2800 de bırakılması  Kamu Şeflerini derinden üzmüştür. Her bir Şef mağduriyetini aktarabilmek için köşe bucak ulaşabileceği yetkili merci arama peşine düşmüştür. Yaklaşık 4.500.000 Kamu görevlisi içerisinde 30.000 Şefin 3600 Ek Gösterge maliyeti hissedilmeyecek kadar az olacağı malumdur.  Bu durumun; 7417 Sayılı Kanunun 2. Maddesinin (b) bendinin son paragrafında yer alan “Birinci fıkradaki oranları, ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.” ifadeleri göz önüne alınarak, Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından düzenlenecek Kararname ile Kamu Şeflerinin mağduriyetinin giderilebileceği gibi, kamuoyunda gündemde bulunan ve Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmesi Planlanan Kamu Görevlileri ile ilgili Torba yasa içine küçük bir madde eklenerek, 3600 Ek Gösterge verilmesi Şeflerin yüzü bir nebze güldürecektir” dedi.

Sadece 3600 Ek Gösterge konusunda değil, diğer bir çok alanda mağdur edildiklerini dile getiren Yürütme Kurulu Başkanı DURAN “2011 yılında eşit işe eşit ücret kapsamında çıkarılan 666 sayılı KHK ile  aynı işi yapan ve aynı unvanda bulunan kesimlerin arasındaki adaletsizlik giderilirken,  kamuda aynı meslek grubunda farklı bakanlıklarda görev yapan kamu şefleri arasında ücret adaletsizliğine adeta ivme kazandırılmıştır. 

Örneğin Adalet Bakanlığında görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 120 ye çıkarılmış, diğer kurumlarda görev yapan şeflerin özel hizmet tazminatı oranı 70 olarak belirlenmiştir. Ayrıca Adalet Bakanlığı şeflerine 10 puanlık Adalet Hizmetleri tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı’nda görev yapan şeflerin ek ödeme oranı 138, diğer bakanlıklardaki şeflerin 115 olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak, Adalet Bakanlığı ile diğer bakanlıklarda görev yapan Kamu Şefleri arasında 2.163,00 TL bir ücret farkı oluşmaktadır ki bu durum Şefleri derinden üzmektedir.

Bütün bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; eşit işe eşit ücret kapsamında düzenlenen 666 sayılı KHK beklentileri karşılamamış, aksine aynı işi yapan farklı bakanlıklardaki şefler arasında aşırı bir ücret adaletsizliği oluşturmuştur.

Bütün bu olumsuzlukların şeflik mesleğinin cazibesini yitirmesine sebep olmuş, memurların boş şef kadrosuna atanmak için görevde yükselme sınavına girmeyi bile göze almamakta, kamuda şeflik karşılığı olmayan bir hamallık olarak görülmektedir” dedi.

Başkan DURAN “Kamu Şefleri olarak Kamu Şefleri Platformu adında bir platform oluşturarak bir araya geldiklerini, sorunlarının çözümü için birlikte mücadele kararı aldıklarını, sosyal medya üzerinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ve siyaset kurumu nezdinde diplomasi yürüttüklerini, seslerini duyurmak için eylemsel faaliyetlerini artırarak devam ettireceklerini” ifade ederek, “ Sayın Cumhurbaşkanımızın hakkaniyet konusunda hassas olduğunu biliyoruz. Bizimle ilgili bu mağdur edildiğimi bilmesi durumunda sorunun çözüleceğini düşünüyoruz. 3600 Ek Gösterge düzenlemesinde Cumhurbaşkanımıza yetki verilmiştir. Bu yetki çerçevesinde çıkarılacak bir kararnameyle sorunun giderilebileceği gibi, Ekim Ayında çıkması beklenen Torba yasa kapsamında küçük bir madde düzenlemesiyle biz Şeflerin mağduriyeti giderilecektir” dedi.

Kamu Şefleri Twitter ve diğer sosyal medya üzerinde etkinlik düzenlerken diğer yandan destek talebiyle taşrada çalışmalarını yürüten Milletvekilleri ile temaslarda bulunuyor.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (8)
Bedredddin Örnek 3 ay önce
GİH SINIFI 3600 EK GÖSTERGE MAĞDURLARI GASP EDİLEN HAKLARINI İSTİYOR.

657 DMK da yüksek öğrenim görmüş 1. derecede olan tüm GİH sınıfı Memurlar, Öğretmenler, Polisler, Din Görevlileri ve Hemşirelerin ek göstergesi 2200 idi. Daha sonra iktidar partisi önce öğretmenlerin daha sonra sırası ile polislerin ve din görevlilerinin 2200 olan ek göstergesini 3000 e çıkardı.

Şimdi ise söz konusu meslek gruplarının 3000 olan ek göstergesi 3600'e çıkartıldı. GİH sınıfında yalnızca idari personelin ek göstergesi 3600 oldu. Peki soruyorum; söz konusu meslek gruplarında görev yapan öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire, uzman erbaşlar, bekçiler bunların idari kadroları yok mu? Öyle ya öğretmenlerinde idari kadrolarında okul müdürleri, milli eğitim müdürleri, şube müdürleri var. Polislerde komiser yardımcısı, komiser, başkomiser, emniyet amiri var. Din görevlilerinde müftüler ve yardımcıları var. GİH sınıfında olan Banka Memuru, Vergi Dairesi Memuru, Tapu İdaresi, Nüfus İdaresi vs. devlete ait kurumlarda çalışan ve emekli olan 1.dereceye gelmiş 2200 ek göstergesi olan tüm memurlar; bir imamdan, bir vaizden, bir bekçiden, bir hemşireden, bir polisten, bir öğretmenden , bir uzman erbaştan daha mı aşağıdır? Eskiden çarşı ve mahalle bekçisi yardımcı hizmetler sınıfında yer almaktaydı, ne zaman bu meslekler kariyer meslek oldu da haberimiz yok.

Temmuz ayında yasalaşan 3600 ek gösterge yasası 15.ocak.2023 tarihinden itibaren geçerli olup, hale hazırda geçerli olan ve GİH sınıfında bulunan yüksek öğrenimli memurlar ile müdür yardımcısı ve şube müdürlerinden 1.derecede olanların ek göstergesi 2200 dür. Yeni yasa ile müdür yardımcısı ve şube müdürlerine 3600 ek gösterge verilirken, memura 2800 ek gösterge verilmesi geçmişteki kazanılmış hakkı ortadan kaldırarak, hakları gasp edilmiştir.

Dikkat edilirse yukarıda da belirttiğim gibi GİH sınıfı dışında hiçbir meslek grubunda idari personel demiyor. Neden bu ayrıştırma yapılıyor, anlaşılır gibi değil.

Ayrıca sırf oy almak için yapılan ve meslekler arasında ayrıcalık yaratan bu uygulamayı haksız ve Anayasa ilkelerine aykırı buluyor ve bu haksızlığa karşı AYRİŞTIRMA YAPMADAN adil bir şekilde memurlar arasında sınıf farkı gözetmeden bu yanlışlığın giderileceği inancındayım. Gereğinin yapılması dileklerimle.
HAYRULLAH 3 ay önce
KAMUDA YALNIZ ŞEFLER VE TEKNİKERLER YOK, NALINCI KESERİ GİBİ HEP KENDİNİZE YONTMAYIN, ZAMAN BİRLİK OLMA ZAMANIDIR, HALEN GEÇERLİ OLAN ŞİMDİKİ UYGULAMADA ÜNİVERSİTE MEZUNU OLUP 1.NCİ DERECE OLAN TÜM MÜDÜR YARDIMCISI, ŞUBE MÜDÜRÜ VE MEMUR HEPSİNİN EK GÖSTERGESİ 2200 DÜR.
3600 EK GÖSTERGE YASASI MECLSTE GÖRÜŞÜLÜRKEN MÜDÜR YARDIMCILARI, ŞUBE MÜDÜRLERİ SESLERİNİ DUYURDU ONLARA 3600 EK GÖSTERGE VERİLDİ. YOKSA ONLARINDA 2800 OLACAKTI. BUNUN ÜZERİNE ŞEFLER AYAKLANDI. HA! ŞEFLERE 3600 EK GÖSTERGE VERİLİNCE ÇALIŞMA BARIŞI SAĞLANACAK ÖYLE Mİ? 35000 ŞEF VARSA ONLARIN 10 KATIDA MEMUR, VEZNEDAR, TEKNİSYEN VS. ÇALIŞAN VAR. BURADA SÖZ KONUSU OLAN MÜKTESEP HAKKIMIZIN ELİMİZDEN ALINMIŞ OLMASIDIR. ANLAŞILAN SÖZ KONUSU ÇALIŞANLARIN OYLARI HİÇE SAYILIYOR. AMA KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİL.
Mürsel DOK osmancık belediyesi 3 ay önce
3600 ek gösterge tüm KAMU çalışanları ve emeklilerinin hakkı 1.dereceye düşen tüm MEMUR ve emeklilerine verilmeli düşenmeyenler için askeriyede UYGULANAN mevzuat uygulanmalı sendikacılar yoksa üye bulamaz
SEF 3600 3 ay önce
şefler aylardır seslerini doğru dürüst duyuramadı.bu mecralarında gene biz mağdur memurlardan başka kimler farkında...hergün aynı adreslere eposta atılıyor.bunları okuyan birileri olsaydı elbette şimdiye kadar biri de çıkıp yeter artık yazmayın derdi en azından.büyük olasılıkla engel konulmuştur.farklı yöntem denemek lazım örneğin bir hesap açıp şeflerin maddi destekleriyle bir kaç gazeteye 3600 ek gösterge ve diğer mağduriyetler konusunda cb.nımıza hitaben açık mektup yazalım.bu olur mu olmaz mı yasal mı değil mi bilmiyorum o aşamada da sendikaların hukukçuları bi zahmet yardımcı olsunlar artık.
MEMO 3 ay önce
KAMU ŞEFLERİ 3600 EK GÖSTERGEDE KARARLIYMIŞ O ZAMAN KARAR ALSALARMIŞ NEYİN MÜCADELESİNİ VERİYORLAR. KARAR ONLARA KALDIYSA...
YHS 3 ay önce
Ne hikmetse kimse hizmetlilerden söz etmiyor
Şef 3 ay önce
Tebrikler, teşekkürler sesimiz oldunuz
SONER 3 ay önce
Asker, polis v.s şeflerin nasıl astları oluyormuş...