Memur Sen'den Sözleşmeli Personel İçin 20 Maddelik Toplu Sözleşme Teklifi

Memur Sen'den Sözleşmeli Personel İçin 20 Maddelik Toplu Sözleşme Teklifi

Memur Sen'den Sözleşmeli Personel İçin 20 Maddelik Toplu Sözleşme Teklifi

1- KAMU GÖREVLİLERİNİN MALİ HAKLARINDAKİ ARTIŞLAR

399 sayılı KHK’nın 3’üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen ve 31.12.2021 itibariyle uygulanmakta olan Sözleşmeli Personelin Ücret Tavanı; birinci fıkrada belirtilen artış oranları (katsayı artışları ile ek ödeme ve taban aylık tutarlarındaki ilave artışlar) yansıtılmak suretiyle aynı oranda artırılır.

2022 yılında geçerli olmak üzere Sözleşmeli Personele İlişkin Temel Ücret Gruplarından birinci grupta olanların tavanı %15, ikinci grupta olanlar %10, üçüncü grupta olanlar %5 puan
ilave olarak uygulanır. 

2- SÖZLEŞMELİ     PERSONELİN     MEMUR     KADROLARINA     GEÇİRİLMESİ
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta olanların pozisyon unvanları dikkate alınmak suretiyle kurumlarında memur kadrolarına geçirilmesi, 31.01.2022 tarihine kadar tamamlanır. Söz konusu tarihe kadar kadroya geçiş işlemlerinin tamamlanamaması durumunda, sözleşmeli personel statüsünde görev yapanlar; merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile yerel yönetimler yönüyle ayırım olmaksızın ve isteklerine bağlı olarak, başkaca bir şart aranmaksızın pozisyon unvanlarına uygun memur kadrolarına atanmış sayılır.
(2) Birinci fıkra kapsamında memur kadrolarına atanmış sayılan personelin sözleşmeli statüde geçirdikleri hizmet süreleri memur kadrolarında geçmiş sayılır.
(3) Birinci fıkranın uygulanmasında 657 sayılı Kanunun Geçici 37 inci ve 41 inci maddeleri
ile bu maddelere bağlı olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler hakkında ilgili kurum ve kuruluşların tebliğ ve görüşleri dikkate alınır. Söz konusu geçici maddelerdeki kapsam kurum, istihdama esas mevzuat ve teşkilat niteliği boyutuyla dikkate alınmaz.
(4) 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilenler bu maddenin kapsamı dışındadır. 

3- VEKİL EBE, VEKİL HEMŞİRE, VEKİL İMAM, USTA ÖĞRETİCİ VE FAHRİ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN KADROYA GEÇİRİLMESİ

(1) Vekil ebe, vekil hemşire, vekil imam, usta öğretici ve fahri Kur’an kursu öğreticisi olarak görev yapanlar, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın 18 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen tarihe kadar kurumlarındaki uygun memur kadrolarına atanır. 

4- GİYECEK    YARDIMI    ÖDENEĞİ

(1) Kamu görevlilerine,
a) 2022 yılı için 500 TL,
b) 2023 yılı için 650 TL tutarında giyecek yardımı ödeneği verilir. Bu ödenek, her iki yılın da Şubat ayı aylıklarıyla birlikte ödenir. 

(4) Giyecek yardımından sözleşmeli personel de aynı usul ve esaslar dâhilinde faydalandırılır. 

5- GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN EK ÖDEMESİ

(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilip, 3/1/2012 tarihli ve 2012/2665 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli Sözleşmeli Personel Ek Ödeme Oranları Cetvelindeki %20 oranı üzerinden ek ödeme alanlardan; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanlara anılan Kararnamede “büro görevlisi” için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanlara ise “destek personeli” için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre söz konusu Kararnamede belirlenen ek ödeme oranları üzerinden ek ödeme yapılır. Bu şekilde ek ödemeden yararlananlara, pozisyon unvanları için öngörülen ek ödeme yapılmaz

6- GEÇİCİ PERSONEL (4/C) İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN SÖZLEŞME ÜCRETİ
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenlerden; pozisyon unvanı “anketör” ve “idari büro görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde “büro görevlisi” pozisyon unvanı için, pozisyon unvanı “idari destek görevlisi” olanların sözleşme ücretlerinin belirlenmesinde ise “destek personeli” pozisyon unvanı için, söz konusu pozisyonlarda bulunan personelin öğrenim durumu ve hizmet yılı esas alınmak suretiyle, “büro görevlisi” ve “destek personeli” pozisyon unvanları için aynı öğrenim durumu ve hizmet yılına göre belirlenmiş sözleşme ücretleri esas alınır. 

7-GEÇİCİ     PERSONEL (4/C)  İKEN SÖZLEŞMELİ STATÜYE (4/B) GEÇEN PERSONELİN EMEKLİLİK SINIRLAMASININ KALDIRILMASI    
(1) Geçici personel iken sözleşmeli personel statüsüne geçen kamu görevlisinin 5510 sayılı Kanunun ilgili hükümleri kapsamında uygulanan resen emeklilik hükmü uygulanmaz. (657 sayılı Devlet Memurları Kanununun mülga 4/C maddesi ve bu maddeye istinaden yürürlüğe konulan ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında geçici personel olarak çalışmakta iken anılan Kanunun geçici 43 üncü maddesi hükmüne istinaden kurumlarında sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilenler hakkında Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 9. maddesinin 15. fıkrasındaki; “Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer.” hükmü uygulanmaz.)

8-  İSÇİ  KADROLARINDAKİ PERSONELİN MEMUR KADROLARIYLA İLİŞKİLENDİRİLMESİ    
(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilir.

9- DİNLENME HAKKI VE İZİNLER

Sözleşme süresine bakılmaksızın tüm sözleşmeli personel, yılı içerisinde kullanamadıkları izin sürelerini ertesi yıl kullanabilirler. Geçici personel iken (4/C) sözleşmeli personel (4/B) statüsüne geçirilen personelin kamu kurumlarında geçirdikleri hizmet sürelerinin tamamı hiçbir şarta bağlı olmaksızın yıllık izinlere esas süreye dahil edilir. 

Sözleşmeli personel statüsündeki kamu görevlileri hakkında yukarıdaki fıkrada yer verilenlere ilave olarak dinlenme ve izin hakkı kapsamında aşağıdaki hükümler de uygulanır. Söz
konusu hükümler kadrolu statüde görev yapan personelin ilgili mevzuatında düzenlenenden daha
geniş haklar içermesi halinde kadrolu statüde görev yapan personel hakkında da uygulanır.

Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanmaları nedeniyle mali hakları ile sosyal yardımları yarım ödenen sözleşmeli personelin eksik çalışılan süreleri, kendilerinin ya da hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları hâlinde, 5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen esaslara göre hesaplanan borcu kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde ödemeleri şartıyla hizmet sürelerine eklenir

10- Yurtdışı Sözleşmeli Personelin Aile Yardımı; Kurumların yurtdışı teşkilatına ait pozisyonlarda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görev yapan Türk uyruklu personel, aile yardımı ödeneğinden Dışişleri Bakanlığı yurtdışı teşkilatında görevli sözleşmeli personelin yararlandığı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanır.

11- SÖZLEŞMELİ İKEN KADROYA GEÇİRİLEN PERSONELİN EMEKLİLİK HAKLARI
(1) 1.10.2008 tarihinden önce kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen ve 2011 ile 2013 yıllarında kadroya geçirilen personelin göreve başlama tarihi memuriyet başlama tarihi olarak değerlendirilir. 

  12-  EMEKLİ OLANLARA ÖDENEN TAZMİNAT
(l) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) fıkrasında yer alan (12.105) gösterge rakamı (13.558) olarak uygulanır. Bu hükümden sözleşmeli personelde aynı
usul ve esaslar çerçevesinde faydalanır.

13- KİT’LERDE GÖREV YAPAN BAZI PERSONELİN EK ÖDEMESİ
(1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan teknik şef, atölye şefi , teknik amir, teknik uzman, grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner, biyolog, kimyager, fi zikçi ve matematikçi pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 15 puan ilave edilir.

14- SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK  İSTİHDAM EDİLEN TEKNİK PERSONELE    İLAVE    ÜCRET    
(1) KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edilen ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan DevletMemurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karara ekli (II) sayılı Cetvelin “E- Teknik Hiz-metler” bölümünün 6 ncı sırasında ek özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülen yerlerde fi ilençalışanlardan;
a) Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, fi zikçi, jeofi zikçi, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi , teknik uzman ve jeomorfolog pozisyonlarında bulunanlara en yüksek Devlet memuru aylığının %5,
b) Başeksper, eksper, topograf ve tekniker pozisyonlarında bulunanlara %3,
c) Başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan pozisyonlarında bulunanlara %2, oranında çalıştıkları her gün için ilave ücret ödenir. İlave ücretin kimlere ödeneceği, iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir. Ödemeler görevin fi len yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. Üçer aylık dönemler itibarıyla ödenecek toplam ilave ücret tutarı, (a) bendinde belirtilenler için %90’ı, (b) bendinde belirtilenler için %50’yi ve (c) bendinde belirtilenler için ise %40’ı geçemez.
(2) Yukarıdaki artışlar aynı kapsamda görev yapan sözleşmeli personel için de uygulanır.

15- Tabip dışı sağlık personeline de 15 puan, sağlık hizmeti sunulan birimlerde diğer hizmet
sınıfl arına tabi olarak çalışan kamu görevlilerinin ek ödeme oranlarına 12 puan ilave edilir. Sözleşmeli personel de bu madde hükümlerinden aynen yararlandırılır. 

16-SÖZLEŞMELİ PERSONELE YİYECEK YARDIMI
(1) 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet
Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği hükümlerinden aynı usul ve esaslar çerçevesinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personel de yararlanır.

17- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU
(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğuna ilişkin hükümleri, aynı Kanuna tabi idarelerde ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere, sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden mevzuatı veya sözleşmesi uyarınca sürekli görev yolluğu ödenmeyenler hakkında 5 inciderece kadrolu memur için tespit olunan gündelik tutarı esas alınarak uygulanır.

18- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarından olup özelleştirme işlemleri tamamlanan kuruluşların sözleşmeli personelin ücretlerine, bu personelin sözleşmeli statülerde bulunduğu sürelere ait bu maddedeki ücret artışları hiçbir işlem yapılmaksızın aynen uygulanır.

Bu madde kapsamındaki kuruluşlarda açıktan veya naklen atanan, eğitim düzeyi, görev yeri veya unvanı değişen veya kuruluş içinde aynı unvandakilere göre daha az ücret alan sözleşmeli personelin ücretleri; unvan, eğitim düzeyi, iş gerekleri, işyeri ve çalışma şartları bakımından emsali olan personelle eşit olacak şekilde tespit edilir. Emsali personelin tespitinde hizmet kolundaki yetkili sendikanın onayı aranır. Kuruluş yönetim kurulu ile hizmet kolunda yetkili olan sendika, emsal personelin tespitine yönelik usul ve esasları ve emsal personel cetvelini birlikte hazırlar.

19- KİT bünyesinde istihdam edilen sözleşmeli personelin maaş ve ücretlerine eklenen sicil başarı ücretine ilişkin uygulama yürürlükten kaldırılır ve bu hükmün kapsamında bulunan personelin 31/12/2021 tarihindeki ücretlerinde, (bu sözleşmenin diğer hükümleri ile diğer yasal mevzuat hükümleriyle yapılan artışlar hariç olmak üzere) 399 sayılı KHK’nin 27 nci maddesinde belirtilen en üst başarı ücreti oranı kadar (%8 oranında) artış yapılır.

20- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN İŞ SONUTAZMİNATI
(1) Sözleşmeli personele, sözleşmelerinin sona ermesi sebebiyle ilgili mevzuatı uyarınca verilecek iş sonu tazminatı; gelir vergisinden müstesna tutulmasına yönelik düzenleme yapılmadığı sürece, söz konusu mevzuat uyarınca hesaplanacak tutarlar %10 artırılmak suretiyle ödenir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.