Önder Kahveci'den Memurları İlgilendiren Açıklama! 3600 Ek Gösterge, Yardımcı Hizmetliler, Bayram İkramiyesi..

Yüksek İstişare Kurulu toplantısında konuşan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memurları ilgilendiren bir çok konuda açıklamalarda bulundu.

Önder Kahveci'den Memurları İlgilendiren Açıklama! 3600 Ek Gösterge, Yardımcı Hizmetliler, Bayram İkramiyesi..

SÖZLEŞMELİ PERSONELİ KPDK’DA YİNE GÜNDEME TAŞIYACAĞIM

Sözleşmeli personelin talep ve beklentileri de Yüksek İstişare Kurulu Toplantımızda Genel Başkanımızın gündemindeydi. Genel Başkan Kahveci, “Kamuda kurumların özel kanunları uyarınca çalıştırılan idari hizmet sözleşmeli personel, 4924 sayılı Kanuna göre çalıştırılan çakılı sözleşmeliler, 209 sayılı Kanuna göre çalıştırılan kamu dışı aile sağlığı personeli, 5393 sayılı Kanuna göre çalıştırılan sözleşmeli personel, 657 saylı Kanunun 4/B maddesi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personel, 4/C’den 4/B’ye geçen sözleşmeli personel ve 3+1 yıl zorunlu çalışmaya tabi sözleşmeli personel gibi mevzuatı, hakları ve yükümlülükleri farklı yüzbinlerce çalışan bulunmaktadır. Sağlık çalışanlarının, sözleşmeli öğretmenlerin ve din görevlilerinin zorunlu çalışma süreleri 4+2 yıldan 3+1’e indirilmiştir. 3+1 uygulaması her ne kadar ilgili çalışanlarımız açısından olumlu olsa da kamuda yeni bir adaletsizliğin de doğmasına neden olmuştur. Bir tarafta 4 yıl görev yaptıktan sonra bütün hakları ile kadroya geçecek personel bulunmaktayken aynı kurumda, aynı sınava tabi olan ve aynı görevi yapan ama çalışma hayatı boyunca kadroya geçemeyecek personel bulunmaktadır. Böyle bir uygulama adalet, hakkaniyet ve Anayasanın 10. Maddesindeki eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Türkiye Kamu-Sen olarak temel talebimiz ve mücadelemiz bütün güvencesiz sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesidir. Amacımız, harflere ve rakamlara boğulmuş parçalı kamu istihdam yapısına son verilerek tüm çalışanların aile birliğinin sağlandığı, yeknesak, adil ve güvenceli bir istihdam politikasının belirlenmesidir.

4/C’den 4/B’ye geçen personelin haklarının da 4/B’li personelden farklı oluşu, özellikle bir tarafta emeklilik yaşı yükseltilir, milyonlarca çalışan yaş sınırı nedeniyle emeklilik hakkından faydalanırken diğer tarafta 4/C’den 4/B’ye geçen personelin resen emekliliğe sevk edilmeleri birbiriyle tezat oluşturan uygulamalardır.  

Sözleşmeli personel istihdamı uygulamasındaki adaletsiz yaklaşımın Anayasamızın temel ilkelerine aykırı olduğu yolundaki gerekçelerle sözleşmeli personelin açtığı davalar mahkemelerde olumlu sonuçlanmakta, sözleşmeli personel mahkeme kararı ile kadroya atanma hakkı elde etmektedir. İdarenin de bu gerçekleri göz ardı etmeden yargı kararlarına işlerlik kazandırması ve sözleşmeli çalışanlarımızı dava açmak zorunda kalmaksızın bir an evvel kadrolu ve güvenceli statüye kavuşturması gerekmektedir.

COVID-19 NEDENİYLE GÖREV BAŞINDA HAYATINI KAYBEDENLER ŞEHİT SAYILMALI

Bütün dünya küresel COVID-19 salgını ile mücadele etmektedir. Bugüne kadar milyonlarca insan virüse maruz kalmış, yüz binlercesi de hayatını kaybetmiştir. Virüse maruz kaldıktan sonra sağlığına kavuşanların bir süre sonra yeniden virüs kaptığı görülmektedir. Dolayısıyla insan vücudu şu ana kadar virüse kalıcı bir bağışıklık geliştirememiştir. Bununla birlikte virüsün insan vücudunda bıraktığı olumsuz etkiler de henüz tam olarak belirlenmiş değildir. 

Olağanüstü durumlarda ülke güvenliği ve salgınla mücadele hiç kuskusuz ki hayati bir önem kazanmaktadır. Yaşamakta olduğumuz salgında da her türlü olumsuz şarta rağmen vatandaşlarımızın kamu hizmetlerinden eksiksiz ve kesintisiz bir biçimde yararlanması, ülkemizin salgınla mücadelesinin en önemli unsuru haline gelmiştir.

Şüphe yoktur ki, salgınla mücadeleden en fazla etkilenen kesim sağlık çalışanları başta olmak üzere kamu hizmetlerini sağlayan kamu çalışanları olmuştur. Şu ana kadar 120 binin üzerinde sağlık çalışanı mücadele esnasında virüse yakalanmış, 220 dolayında çalışanımız ise hayatını kaybetmiştir. Diğer meslek gruplarından mesleklerini icra ederken virüse maruz kalan, çalışma gücünü ya da hayatını kaybeden kamu çalışanlarının sayısı ise bilinmemektedir.    

Görevi başında COVID-19 virüsüne maruz kalarak olumsuzluk yaşayan kamu çalışanları açısından bu durumun bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması yerinde olacaktır.

Bununla birlikte başta sağlık çalışanları olmak üzere görevi başındayken COVID-19’a maruz kalarak hayatını kaybeden kamu çalışanlarının şehit kabul edilmesi hem kendilerine olan minnet duygularımızın bir ifadesi hem de yakınları için bir övünç vesilesi olacaktır.  

MEMUR PAKETİ ÖNERİMİZ SORUNLARI RAHATLATACAKTIR

Sözleşmelilere Kadro konusunda nihai talebimiz, bütün güvencesiz sözleşmeli personelin istisnasız olarak güvenceli ve kadrolu istihdama geçirilmesi ve bu garabete kalıcı olarak bir son verilmesidir. Hakkaniyet, adalet ve Anayasamızın 10. maddesinde ifadesini bulan kanun önünde eşitlik ilkesinin gereği budur.

Vergi Dilimleri, dar ve sabit gelirlilerin üzerindeki vergi yükü, ülkedeki zenginlere oranlara çok daha yüksektir. Vergi politikalarındaki adaletsizlik nedeniyle, zaten düşük ücret alan ve büyük ölçüde ülkenin en fakir kesimini oluşturan kamu görevlileri, KİT çalışanları ve işçiler kısa sürede bir üst vergi dilimine tabi olmakta, maaşları düşmekte ve aldıkları maaş zammının büyük bölümü, artan gelir vergisi ödemesine gitmektedir. Zaten artan enflasyon karşısında maaşları sürekli eriyen kamu görevlileri, bir darbe de gelir vergisi nedeniyle yemektedir. Bu nedenle çalışanlarımız üzerindeki vergi yükünün hafifletilmesi zorunlu hale gelmiştir.

3600 Ek Gösterge, 2018 yılı seçimleri öncesinde dile getirilen ek gösterge değişikliği bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde ele alınmalıdır.  Yardımcı Hizmetler Sınıfında çalışan personel başta olmak üzere ek göstergeden faydalanamayan personele ek gösterge verilmeli ve ek göstergeler hiyerarşik düzene göre yeniden belirlenmelidir. Aynı eğitim düzeyinde olup aynı işi yapan kamu görevlileri arasındaki ek gösterge adaletsizliği çözülmeli, belirlenmiş olan ek gösterge rakamları artırılmalıdır. Türkiye Kamu-Sen’in konu hakkındaki hassasiyetlerini yansıtan kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda beklemektedir. Bu teklifin dikkate alınarak yasalaşmasının sağlanması sorunu çözecektir.

Yardımcı Hizmetlilerin Genel İdare Hizmetler Sınıfına Geçirilmesi konusunda, Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil personelin büyük çoğunluğu idari hizmetlerde, masa başı işlerde görevlendirilmektedir.  Fiiliyatta zaten mevcut olan bu durumun yasal bir zemine taşınması, çalışma hayatında karşı karşıya kalınan bu hukuki ayrımcılığın giderilmesi amacıyla Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil olan personelin bir defaya mahsus olarak Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi sağlanmalıdır.

Bütün Ek Ödemelerin Emekliliğe Sayılması noktasında, devlet memurlarının emeklilik hakları ve emekli maaşlarının belirlendiği mevzuatta gerekli değişiklik yapılarak memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, ek ders, döner sermaye ve diğer ödemeler de emekli keseneğine dâhil edilmelidir. Yapılacak değişiklikle memurların emekli ikramiyesi için öngörülen ödeme kalemlerine ek ödeme, ek ders, döner sermaye gibi bütün ödeme unsurları da eklenmelidir. Kamu görevlilerinin emekli olduklarında kesilen eş ve çocuk yardımı ödemesini emeklilikte de almasını sağlayacak düzenleme derhal hayata geçirilmelidir.    

Memurlara da Bayram İkramiyesi Verilmesi bir zaruriyettir. Kamuda memurlar dışında bütün çalışanlar ve emekliler ikramiye almaktadır. Bütün çalışanlara ve emeklilere ikramiye verilirken yalnızca memurlara verilmemesi büyük bir adaletsizlik doğurmaktadır. Bu nedenle 657 sayılı Kanuna bir madde eklenerek emeklilere olduğu gibi memurlara da dini bayramlar öncesinde bayram ikramiyesi verilmesi sağlanmalıdır.

Mülakatın Kaldırılması olmazsa olmazımızdır. Yargı kararlarında da defalarca dile getirildiği üzere mülakat, istismara açık, objektiflikten uzak, kişisel değerlendirmelere dayalı bir yöntemdir. Küçük işletmelerde, yalnızca daha fazla kâr elde etme amacı taşıyan ve devletlerle kıyaslandığında son derece sınırlı personel istihdamının sağlandığı firmalarda, çalışanları işletmenin bir parçası haline getirerek işgücünden maksimum verim almak için ortaya konulan insan kaynakları yönetiminin bir unsuru olarak yaygınlaşan mülakat, ülkemizin içinde bulunduğu siyasal ve sosyal durum dikkate alındığında büyük sorunlar yaratacak bir uygulamadır.

Bu bakımdan kamuya alınacak personel seçiminde KPSS temel kriter olarak kullanılmalıdır. Kamuda mülakata dayalı atama ve görevde yükselme uygulamasından bir an önce vazgeçilmeli, atamalarda objektif ölçüm kıstaslarına dayanan KPSS ile, görevde yükselmelerde yazılı sınav ve tecrübe dikkate alınmalıdır.

Liyakat Esaslı Görevde Yükselme konusunda kamuoyunda kamuya yapılan atamalara ilişkin olarak oluşan tereddütler giderilmeli, kamu görevlilerinin ilk işe alınmalarında merkezi sınav sistemi geliştirilerek sürdürülmeli; en üst düzeyde sınav güvenliği sağlanarak her türlü istismarın önlenmesi ve adil bir sınav sistemi oluşturulması için gerekli tedbirler alınmalı ve kamuya personel atama süreci şeffaf bir yapıya kavuşturulmalıdır.

Kamuda yönetici pozisyonlarına dışarıdan sözleşmeli personel atanması, boş idareci kadro ve pozisyonlarının kurum içinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yerine kurum dışından yapılan atamalar yoluyla doldurulması gibi uygulamalar, kamuda kariyer ve liyakat ilkesinin yara aldığını ortaya koymakta, kurum içinde kendisini geliştiren, eğitim düzeyini yükselten ve kurum kimliğine sahip kamu görevlilerinin mesleklerinde yükselmelerine yeterince imkân sağlanmadığı görülmektedir.

Kariyer ve liyakat esaslı bir personel sisteminin oluşturulması, yetkin personelin görevlerinde yükselmeleri ve mesleki ve teknik eğitim sonucu elde edilen unvanlara ilişkin atamaların geciktirilmeden yapılarak kamuda adaletin sağlanması, uzmanlaşmanın özendirilmesi ve güçlü bir kadro sistemi oluşturulması için düzenli bir sınav sisteminin kurulması gerekmektedir. Atama yapılacak kadro ve pozisyonlara öznellikten uzak, objektif bir seçme yapılabilmesi amacıyla yazılı sınav yöntemi belirlenmelidir.  

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
YHS 4 ay önce

SAYIN BAŞKANIM.BİZLERİ SESİNİ KPDK DUYURARAK . TÜM YHS PERSONELLERİNE EĞİTİM ÜNVANLARINA UYGUN GİH KADROLARINA GEÇİŞİ SAĞLANIP, YILLARIN MAĞDURİYETİ GİDERİLEREK BU SORUNUN ÇÖZÜLMESİNİ İSTİYORUZ . MÜBAŞİRLERDE OLDUĞU GİBİ.EN KISA ZAMANDA ,İNŞALLAH .

Avatar
mem 4 ay önce

YETKİLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEN SENDİKA NEREDE

Avatar
HİZMETLİ 4 ay önce

G.İ.H İSTİYORUZ.

Avatar
HİZMETLİ 4 ay önce

HA GAYRET BAŞKAN UMUDUMUZ SENSİN.

Avatar
mst 4 ay önce

her şey olur biz YHS ler yine sınıfta kalırız. gördüğünüz gibi 4ç, 4b, 4d hepsi bizlerden sonra mağdur olan arkadaşlar. ama öncelikli gündem onlar görünüyor..

Avatar
KAYA 4 ay önce

BU İŞ ÇAYCI KAHVECİNİN DEDİĞİ GİBİ OLMUYOR. DEVLET Bİ HESAP İÇİNDE AMA ANLAYABİLEN BERİ GELSİN SONUÇ PARA İÇİN İKTİDAR DEĞİŞTİRİLECEK GİBİ HALKIN BEKLENTİLERİ KARŞILANAMIYOR. SADECE PARASINI DÖVİZE ÇEVİREN HİÇBİR İŞ YAPMAYIP YATAN BİLE İHYA OLDU

Misafir Avatar
SAYIN BAŞKAN ARTIK BUNLARA KİMSE KANMIYOR KANMAZ. 3 ay önce @KAYA

SAYIN BAŞKAN İNSANLARI ÖTEKİLEŞTİREN,AYRIŞTIRAN VE KAMPLARA BÖLEN ÖNDER BEYE SORMAK LAZIM.GÖZÜ BEYAZ ÖNLÜKLÜLERDEN BAŞKASINI GÖRMEYEN.YARDIMCI HİZMETLER SINIFINA HUSUMET BESLEYİP,KİN NEFRET TOHUMU EKEN ÖNDER BEYE SORMAK LAZIM.SEBEBİ ŞU;ÇST GÖREVE BAŞLAMADI DİYE GÖK KUBBEYİ İNLETEN ÖNDER BEY DAVA AÇTI ÇEVRE SAĞLIK TEKNİSYENLERİNİN GÖREVE BAŞLAMASINI SAĞLADI.2351 VHKİ SINAV KAZANIP ATANMADIĞINDA İSE ÜÇ MAYMUNU OYNAYAN SAYIN BAŞKAN,KIZILAYDAN SAĞLIĞA GEÇENLERİN VHKİ YAPILMASINA,İLK OKUL MEZUNU İTFAİYE ERLERİNİN TORBA YASAYLA SINIF ATLAMASINA,TAŞERONUN KADRO ALMASINA VE EN SONDA SAĞOLSUN SAYIN ADALET BAKANIMIZIN MÜBAŞİRLERİ SINAVSIZ SINIF ATLATMASINA SESSİZ KALDI.SÖZLEŞMEYLE İDARECİ ATANIP SINAV KAZANDIĞI HALDE VHKİ ATAMAYAN BİR BAKANLIKTADA ÇALIŞMA BARIŞI VE HUZURDAN BAHS EDİLEMEZ.İNSANLARI BİRİ BİRLERİNE HUSUMET BESLER HALE GETİRDİLER.HERKESİN ÇOLUK ÇOCUĞU VAR ALLAH SORSUN BİZDE ÖNDER BEYİ VE SEBEB OLANLARI ALLAHIN MAHKEMESİNE BIRAKTIK.MAHKEME-İ KÜBRAYA ORADA DAVACIYIZ ÖLÜMDE VAR.2351

Beğenmedim! (0)
Avatar
BU SİYASET 4 ay önce

.a ortasına oy veren ne evlilik yapabilir ne evliyse yuvası ayakta durabilir nede gençler in gelecegı olmaz o .oy .huzursuzluğu evladı işsiz karede şi İŞSZ komşusu açken

hergun sokakta maskeden ceza yiyen polisle zabıtayla bekçiler Ke her taraf sarılmış durumda bu millet daha çok bela musibetlere düşecek işini kaybede evini arabasını karısını kızını çoluk ÇOCUGU parçlanacak kimsede mutlu olmayacak

Avatar
VEKİL İMAM VEKİL MÜEZZİNLERİ İLK DARBE2014TE 4 ay önce

BİZ 5 YIL DEGİL 10 YIL GÖREV YAPTIK BİZİ BİLE SATTILAR YAZIKLAR OLSUN GECE YARISI 4B HAKKIMIZ ELİMİZDEN ALINIP FETOCULAR YANDAŞ ABLALAR VEKİL İMAM KADROLARINA YERLŞTRILDI HRMDE ONLAR BIRGUN BİKE ÇALİŞMADAN VEKİL KURAN KURSU HOCALIGI KADROSUNA GECTİ LER HAKKIMIZ HARAM OLSUN HEM