Sözleşmeli Astsubaylıktan Memurluğa Geçiş Hakkı Var mı?

Sözleşmeli Astsubaylıktan Memurluğa Geçiş Hakkı Var mı?
Sözleşmeli astsubayların, memurluğa geçiş şartları neler? Sözleşmeli Astsubaylıktan memurluğa geçiş nasıl olur? Sözleşmeli astsubaylık görevinden ayrılan memur olabilir mi? Astsubayların, memurluğa atanmak için kaç yıl hizmet şartı var?

Soru
Merhaba, 17 Eylül 2019 tarihinde eğitime başladım ve 23 ağustos 2018 tarihinde göreve başladım, 657 md. 92 incelediğim de geçiş hakkı olduğunu görüyorum ancak ne kadar süre hizmet ettikten sonra geçiş yapabileceğine dair bir bilgi bulamadım. Jandarma uzman çavuşlarda 7 yıl süre ibaresi var ancak astsubay için böyle bir ibare bulamadım sormak istediğim geçmek için kaç yıl hizmet etmiş olmam gerekli ve 4/C li olduğum için geçmek için 1 yıl beklemeli miyim? Cevap verirseniz çok memnun olurum. Teşekkür ederim.

Cevap
Sözleşmeli astsubaylık görevinden kendi istekleriyle usulüne uygun şekilde istifa etmiş olanların bu durumu belgelendirilmesi halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi bir göreve bekleme süresi sonunda kurumların takdiri ile atanmaları mümkün bulunmaktadır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 92'nci maddesinde, ''...657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler.'' hükmü yer almaktadır.

25/07/2016 tarihli ve 668 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 22. Maddesi ile 657 sayılı Kanunun 36'ncı maddesine Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı eklenmiştir.

Mezkür Kanunun 1/08/2017 tarihli ve 694 sayılı KHK nın 27'nci maddesi ile değişik 96'ncı maddesinde "Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü, 97 nci maddesinde "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca 4678 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde, "Sözleşmeli astsubay adayları, ön sözleşme yapılarak askeri eğitime alınırlar. Bu eğitimi başarı ile tamamlayanlardan yönetmelikte belirtilen şartları taşıyanlarla sözleşme yapılır ve bu kişiler astsubay çavuş rütbesine nasbedilirler. Sözleşme süreleri; üç yıldan az ve dokuz yıldan fazla olmamak şartıyla, hizmet gerekleri ve yetiştirme maliyetlerine bağlı olarak kuvvet, sınıf ve branşlara göre yönetmelikte belirlenir. Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanların talepleri halinde özleşmeleri yenilenebilir. Ancak sözleşmeli astsubaylardan rütbe yaş haddini dolduranlar hakkında 8.6.1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır." hükmü,

12 nci maddesinde, "...Her sözleşme süresinin sona erme tarihinden en az üç ay önce taraflar sözleşmeyi yenileyeceklerine dair yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde, sözleşme kendiliğinden sona erer.

Sözleşmeli subay veya astsubaylar, sözleşme süreleri sona ermeden sözleşmelerini tek taraflı olarak fesh edemezler." hükmü yer almaktadır.

"Özel hükümler" başlıklı 24'üncü maddesinde ise, "Sözleşmeli subay ve astsubayların görev ve sorumlulukları ile atama, nasıp, kıdem, terfi, kademe ilerlemesi, sicil ve izin işlemleri, taltifleri, madalya verilmesi, ödüllendirilmeleri, savaş takdirnamesi verilmesi, esir düşmeleri, harp gaibi olmaları, enterne edilmeleri konularında 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanunun muvazzaf subay ve astsubaylar hakkındaki hükümleri uygulanır. Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, muvazzaf subay veya astsubayların tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır." hükümleri yer almaktadır.

926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinde de, "Muvazzaf subay ve astsubaylar subay ve astsubay nasbedildikleri tarihten itibaren fiilen onbeş yıl hizmet etmedikçe istifa edemezler..." hükmü yer almakla birlikte; sözleşmeli astsubaylar için istifa edemeyecekleri süre "görev yaptığınız kuvvet, sınıf ve branşınıza göre yönetmelikte belirlenen süre" ile sınırlıdır.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan sözleşmeli astsubaylar için ilave açıklama:

2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde, "Bu Kanun, Jandarma Teşkilatındaki karargah, birlik ve kurumlar ile buralarda hizmet gören personeli ve bunlarla ilgili faaliyet ve esasları kapsar." hükmü, 13 üncü maddesinde de, "Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her turlu ozluk islerinde, bu Kanunda hukum bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır." hükmü yer almaktadır.

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 7 nci maddesinde, "Sahil Guvenlik Komutanlıgı personeli; subay, astsubay, uzman erbas, sozlesmeli erbas ve er, ogrenci, erbas ve erler ile Devlet memuru ve iscileri kapsar. Sahil Guvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin her turlu ozluk islerinde, bu Kanunda hukum bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diger mali ve sosyal haklar bakımından statu ve rutbelerine gore 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Turk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel hakkındaki hukumler uygulanır. Sozlesmeli subay ve astsubaylar 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Turk Silahlı Kuvvetlerinde Istihdam Edilecek Sozlesmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanuna, uzman erbaslar 18/3/1986 tarihli ve 3269

sayılı Uzman Erbas Kanununa, sozlesmeli erbas ve erler 10/3/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sozlesmeli Erbas ve Er Kanununa tabidir." hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, adaylık eğitimini başarı ile tamamlayarak sözleşmeli astsubay olarak göreve başlayanların "sözleşmelerinde belirlenen süre kadar" çalışmak zorunda oldukları, bu süre sonunda usulüne uygun olarak sözleşmeyi feshetmeleri halinde açıktan atama prosedürüne uyulmak, jandarma ve sahil güvenlik komutanlığında çalışmış olanlar için 6 aylık bekleme süresini tamamlamış olmak kaydıyla kamu kurumlarına atanması mümkün bulunmaktadır. Bu şartlara uymadan istifa etmeniz halinde atanmanız mümkün değildir.
memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ