Sözleşmeliye kadro için hazırlanan taslak metinde neler var? 9 Madde..

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısına göre, Memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu. O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35.

KAMU 31.08.2022, 22:56 01.09.2022, 06:11 Editör
Sözleşmeliye kadro için hazırlanan taslak metinde neler var? 9 Madde..

3600 ek gösterge düzenlemesinde olduğu gibi sözleşmeli personel çalışmasına da sendikaların görüşleri alınarak son şekli verilecek. Bu kapsamda Memur-sen 16 maddeden oluşan taleplerinin yer aldığı dosyayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sundu.

O taleplerin başında süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın mevcuttaki tüm sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi yer alıyor. Bu kapsamdakilerin tam sayısı ise 565 bin 35.

TAYİN, TERFİ, İZİN HAKLARI
Memur-sen sözleşmeli personel mevzuatının değiştirilmesini ve bu kapsamda sosyal güvenceye tabi olma ayrımının ortadan kaldırılmasını, yer değişikliği hakkına ilişkin eşitsizliğin giderilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği hakkı önündeki engellerin kaldırılmasını, tayin, terfi, nakil, izin hakları ve disiplin cezalarının kadrolu kamu görevlisi ile eşitlenmesini istiyor. Ayrıca eşit işe eşit ücret, gelir vergisi adaletsizliğinin giderilmesi, kadro için mecburi hizmet süresi uygulamasının kaldırılması, 4/c'den 4/b'ye geçen sözleşmeli personele uygulanan re'sen emeklilik uygulamasının sona erdirilmesi ve yine bu kapsamdaki personelin geçici personel pozisyonundaki hizmet sürelerinin memuriyet hizmet süresinden sayılması diğer talepler arasında yer alıyor. Bakanlık diğer memur konfederasyonlarından da gelecek taleplerin ardından çalışmaya son şeklini verecek. Daha sonra kanun teklifine dönüştürülecek çalışma Meclis'e sunulacak.

DAHA ÖNCE HAZIRLANAN TASLAKLARDA NE VARDI?
1-
Daha önce hazırlanan taslak metinlerde kadro hakkı veriliyor. Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.
2- İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.
3- 31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.
4- Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuata göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenleme kapsamında yer aldı.
5- Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel de bu hakka sahip oldu.
6- Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.
Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak. Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.
7- 4924 sayılı Kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.
8- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor.
Teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartları, nitelikleri, işe alınma ve işine son verilme halleri, görev ve yetkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.
01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.
9-3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak. Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, hizmet sözleşmeleri, malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.
Yurt Gazetesi

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (7)
Nurettin 1 ay önce
2 yıllık mezun 3600 ek gösterge aldı, Üniversite mezunu GİH SINIFI 1/4 memur 2800 ek gösterge. Böyle adaletsizlik olmaz.
Karabük 1 ay önce
Yhs nerde miliyetciyim diyen MHP liler verdiğiniz sözü unutan vatan millet diye bağırıp insanları kandıran millet vekiller seçim beyannamesine bakın ne yazıyor unutmayacsğız
hasan 1 ay önce
korkma sosyalisler devamlı işcinin yanında diger lerinden kork
Madur 4 hafta önce
1-4 dereceye gelmiş yüksek öğrenim gören her memura 3600 ek gösterge verilmeli.4 meslek gurubu aldı.Neden ayrım var. İşin önemi ne binaen zaten maaş karı yüksek.Ama 3600 farklı.Adaletsiz bir uygulama.secimlerden önce duzeltmezlerde sonuç ekşi yazar.biline....
İktidar bizi sahipsiz birakma 1 ay önce
Bldyelrde akp MHP çalışanları CHP li büyükşehirlerde madur olmak istemiyrux
hasan 1 ay önce
benimde 9 sene 4cli nederece ne tazminata yansıtılmadı işAllah olur
Ky25 1 ay önce
Üniversite mezunu işçilere memurluk statüsü verilmelidir
23
açık