Subay ve astsubaylara tazminat verilmesi için kanun teklifi

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi. Teklif ile; astsubay çavuşluğa nasbedilenlerin dokuzuncu derecenin ikinci kademesinden göreve başlamaları, muvazzaf ve emekli subay ve astsubayların görev ve makam tazminatlarına ilişkin düzenleme yapılması ile nasıp düzeltme işlemlerinin emekli ve malul aylığı alanlar için de uygulanması amaçlanmaktadır.

KAMU 08.04.2022, 20:03 Editör
Subay ve astsubaylara tazminat verilmesi için kanun teklifi

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim, gerekçesiyle birlikte ekte sunulmuştur. Gereğini saygılarımla arz ederim. Özcan Purçu/ İzmir Milletvekili 

GENEL GEREKÇE 

Zaman içinde yapılmış düzenlemelerle birçok kamu personeli makam ve görev tazminatı almaya hak kazanmış ve göstergeleri yükseltilmiştir. Bu çerçevede, 1894 yılı itibariyle yapılan yasal düzenlemelerle General rütbesinden Yarbay rütbesine kadar olan Üst Subay rütbelerine makam ve görev tazminatı verilerek maaşlarında iyileştirmeye gidilmiş, ancak binbaşı rütbesi ve altına mensup olan subaylar ve astsubaylar bu iyileştirmenin dışında tutulmuştur. Bu durum, askeri personeller arasındaki maaş dengesinin giderek bozulmasına neden olmuştur. 

Astsubaylar, bugüne kadar askeri personel için yapılan tazminat düzenlemelerinin dışında bırakılmışlardır. Bunun sonucunda, astsubayların maaşları emekli olduklarında %50- 55 oranında azalırken, özellikle yarbay ve üstündeki rütbelere mensup olan üst subay rütbelerine mensup askeri personellerin maaşlan %20 oranında düşmektedir. 

Astsubaylar, 2003 yılında yapılan yasal düzenleme itibariyle, Meslek Yüksek Okulu (MYO) / ön lisans mezunu olarak göreve başlamaktadırlar. Ancak, ön lisans mezunu birçok meslek grubuna mensup devlet memuru (polis memurları, ziraat teknikerleri gibi), 9'uncu derecenin 2. Kademesinden (9/2) göreve başlamakta iken, astsubaylar için belirlenen göreve başlama derecesi 9/rdir. Bu durum, aynı eğitim düzeyine sahip memurlar arasında eşitsizlik yaratmaktadır. Söz konusu hak kaybının, astsubayların hem meslek hayatlarına hem de emekliliklerine yansıtılacak şekilde giderilmesi gerekmektedir. 

Bu kanun teklifi ile. Astsubayların göreve başlama derecesinin 9/2 olarak belirlenmesi ve muvazzaf ve emekli bir kısım Türk Silahlı Kuvvetleri personeline "görev tazminatı" ve "makam tazminatı" hakkının verilmesi suretiyle bozulan maaş dengesinin düzeltilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1- Meslek Yüksekokulu statüsündeki Astsubaylık Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Astsubayların göreve başlama derecesinin 9/2 olarak düzenlenmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 2- 1 inci dereceye yükselen ve 3600 ek göstergeye hak kazanan muvazzaf'emekli Subay ve Astsubaylar halen Görev Tazminatı alamamaktadırlar. Bu değişiklik teklifi ile 1 inci Dereceye yükselen ve 3600 Ek Göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubaylar ile sivil emsalleri arasındaki maaş farkından kaynaklı mağduriyetin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 3- Nasıp düzeltilmesi ve itibari rütbe verilen muvazzaf/emekli askeri personelin mağduriyetinin giderilmesi amaçlanmıştır. 

MADDE 4- Makam tazminatından yararlanan personele; Kıdemli Binbaşı, Binbaşı ve Kıdemli Yüzbaşı ile II Kademeli Kıdemli Başçavuş, Kademeli Kıdemli Başçavuş ve Kıdemli Başçavuş 'un da dahil edilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 5- Yürürlük maddesidir. 

MADDE 6- Yürütme maddesidir. 

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 27/07/1967 Tarihli ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nun 137'nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "birinci" ibaresi, "ikinci" olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- 926 Sayılı Kanun'a aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

"EK MADDE 40- 1 inci dereceye yükselen ve 3600 ek göstergeye hak kazanan Subay ve Astsubaylara (10.000) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarda görev tazminatı ödenir. Bu ödeme damga vergisi harİç herhangi bir vergiye tabi tutulamaz. Ödemelerde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır." 

MADDE 3- 926 Sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 49- Bu Kanunun ek 34 üncü maddesi; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ek 35 inci maddede yer alan şartları taşıyan emekli, adi malul ile vazife malulü aylığı alanlar hakkında da uygulanır. Ancak bu maddenin yürürlük tarihinden önceki süreler için bir ödeme yapılmaz." 

MADDE 4- 926 Sayılı Kanun'un eki "V Sayılı Makam Tazminatı Cetveli" aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (1)
Gazi 3 ay önce
Assubaya tazminat konusu çok eski bayatladi. Hayal rüya. . Boş laf hepsi.. herzaman tamam denildi. Ödenek sıkıntısı veya binbir hikaye. Sonuç sıfır. . 1/4 kademesi verildi. Ek ödeneği yine 3600 de kaldı. . Emekliliği dolup ta ayrilan baska iste asgari ucretle çalışmaya baslasa daha iyi olurdu sanki. Yetişmiş bir personelin hiç değeri yok herhalde. YAZIK
18
açık