Yenişafak gazetesi, sözleşmeli personele kadroda yol haritasını açıkladı

İşte sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde yol haritası

KAMU 22.08.2022, 06:05 22.08.2022, 06:15 Editör
Yenişafak gazetesi, sözleşmeli personele kadroda yol haritasını açıkladı

Son günlerde bazı yayın organlarında sözleşmeli personelin kadroya geçirileceğine ilişkin çalışmaların sona yaklaştığı yönünde haberler çıkmaya başladı. Ancak haberlerde yer alan “Toplu sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeliye kadro çalışması bütün hızıyla sürüyor” ifadesi kafaları karıştırmaktadır. Çünkü toplu sözleşme metninde böyle bir ifade yok. Bu yazımızda konuyu detaylarıyla açıklamaya çalışacağız.

Toplu sözleşmede, sözleşmeli personele kadro verileceği belirtiliyor mu?

6. dönem toplu sözleşme metninin 52’nci maddesinde; Kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılması suretiyle sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmanın, yetkili konfederasyonun katkı ve katılımıyla 2022 yılı içerisinde tamamlanacağı ifade edilmektedir.

Görüleceği üzere toplu sözleşme metninde yer alan ifade sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yapılacağına ilişkin düzenlemedir. Elbette bu düzenleme yapıldığında sözleşmeli personele dolaylı olarak da olsa kadro yolu açılmaktadır. Çünkü sözleşmeli personelden bazıları belirli bir süre sonra kadroya geçebilmektedir. Böyle olunca da statü farklılığı giderilince ister istemez her sözleşmeli personele belirli bir süre sonra kadroya geçiş hakkı verilecek denilebilir. Ancak doğrudan kadroya geçişin olacağını şimdiden söylemek zordur.

Sözleşmeli personeli kadroya geçiren son düzenlemede neler vardı?

12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanunla kamu kurum ve kuruluşlarındaki sözleşmeli personel kadroya geçirilmişti. Bu düzenleme oldukça kapsamlıydı. Hemen hemen sözleşmeli personelden kadroya geçirilmeyen kalmamıştı. Belediyelerde görev yapan sözleşmeli personel dahi kadroya geçirilmişti. Benzer düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde de kadroya geçirilmeyen personel kalmayacaktır. Her düzenlemede olduğu gibi yeni çıkarılacak düzenlemede de bir milat olacaktır. Yani belirli bir tarihten sonra girenler kapsam dışında kalacaktır.

Son düzenlemede; Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışanlar ile yükseköğretim kurumlarının araştırma-geliştirme projelerinde proje süreleriyle sınırlı olarak çalışanlar hariç olmak üzere 26 farklı kanunda yer alan düzenlemeye göre sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerin kadroya geçirilmeleri sağlanmıştı.

26 farklı kanuna göre sözleşmeli personel istihdamı
6495 sayılı Kanun yürürlüğe girince 26 farklı kanuna göre sözleşmeli personel istihdam edildiğini öğrenmiş olduk. Bu kanunlar daha da artmıştır. Daha önce kadroya geçirilen sözleşmeli personelin istihdam edildiği kanunları sıralayacak olursak; 1- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası. 2- 2876 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun 97 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi. 3- 2945 sayılı Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun 17 nci maddesi. 4- 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 3 üncü maddesi. 5- 3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 35 inci maddesi. 6- 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesi. 7- 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesi. 8- 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin (e) fıkrası. 9- 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun. 10- 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 24 üncü maddesi. 11- 5000 sayılı Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 26 ncı maddesi. 12- 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin sekizinci fıkrası. 13- 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi. 14- 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununun 28 inci maddesinin üçüncü fıkrası. 15- 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 13 üncü maddesi. 16- 5978 sayılı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası.17- 6093 sayılı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesi. 18- 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinin dokuzuncu fıkrası. 19- 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası. 20- 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesi. 21- 388 sayılı Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesi. 22- 642 sayılı Doğu Anadolu Projesi, Doğu Karadeniz Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıklarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası. 23- 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 36/A maddesi. 24- 656 sayılı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası. 25- 2954 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile geçici 12 nci maddesi. 26- 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrası.

Görüleceği üzere, sözleşmeli personel istihdamını düzenleyen çok fazla kanuni düzenleme bulunmakta olup, şuan bu sayı daha da arttığı için bunlara çeki düzen verilmesi gerekmektedir.

Sözleşmelilere üç yıl sonra kadroya geçiş modeli
Hazırlanan kanun teklifine göre, hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartlarının, niteliklerinin, işe alınma ve işine son verilme hallerinin, görev ve yetkilerinin, hak, yükümlülük ve sorumluluklarının, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işlerinin düzenleneceği anlaşılmaktadır.

Yine taslağa göre, 01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar 3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar. Daha önceki kanuni düzenlemelerde de 30 gün içerisinde kadroya geçiş için müracaat hakkı verilmişti.

Görüleceği üzere, basına yansıyan taslağa göre, sözleşmeli personelden kadroya geçiş hakkı olanlara tanınan haklar genelleştirilerek statü eşitliği sağlanmaya çalışılıyor. Daha açık ifade ile kamuda yeni sözleşmeli personel modeli getirilmeye çalışılmakta ve her sözleşmeliye kadroya geçiş imkanı getirilmeye çalışılmaktadır. Özetle sözleşmeli personel istihdamı farklı bir yöntemle artarak devam edecek ve üç yılın sonunda kadroya geçme hakkı verilecektir. Dolayısıyla sözleşmeli olarak görev yapanların bir anda kadroya geçme gibi bir beklentiye girmemeleri gerekmektedir. Taslağa göre üç yıl ve üzeri sözleşmeli olarak hizmeti olanların kadroya geçişlerinin sağlanacağı diğer sözleşmelilerin ise üç yıl bekleyecekleri anlaşılmaktadır.

Sözleşmeli olarak çalışılan süreler memuriyette dikkate alınacak mı?

Daha önceki kanuni düzenlemelerde olduğu gibi yeni düzenlemede de sözleşmeli olarak çalışılan süreler memuriyete geçişte kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde dikkate alınacaktır.

Ayrıca yapılacak düzenlemeye göre memur kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmeyeceğini ve bu personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet sürelerinin ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağını da söyleyebiliriz.

Sonuç olarak yapılacak düzenlemenin sözleşmeli personeli ne kadar tatmin edeceğini bilemiyoruz. Ancak, en azından sözleşmeli personel arasındaki statü farkının ortadan kalkacağını ve her sözleşmelinin bir süre sonra kadroya geçişine imkan sağlanacağını şimdiden söyleyebiliriz.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (3)
BELEŞ kadro / Kul Hakkı 4 ay önce
Önce kapağı devlete at. Taşeron, Sözleşmeli, 4/B, … farketmez. Sonra mağdur edebiyatı yap; BEDAVADAN 4/A kadro iste, statü değiştir. Garibanlar da, KPSS’den yüksek puanla 4/A kadrolara atanmak için sıra beklesin. Bu; KPSS'yi devredışı bırakarak, HÜLLE oluyla 4/A kadro almak demektir. Millet görüyor. Gördüğü, seçimlerde anlaşılacaktır.
Nimet TÜRKER 4 ay önce
4/B li olarak çalışan da üniversite okumuş bitirmiş.
KPSS sınavına girip başarılı olmuş ve yine tercih yaparak atanma hakkı kazanmış EMEKTAR dır.tepe den inme değil dir..Önce Öğren sonra yaz.
elcevap 4 ay önce
Sözleşmeli, 4/B'li kadrolar; iki yıllık üniversite gibidirler. Pek tercih edilmezler, statülerininin hakları nedeniyle. 4/A'lı kadrolar ise; dört yıllık üniversite gibidirler. İki yıllıktan dört yıllığa geçişler bile sınırlı sayıda ve dikey geçiş sınavı ile olurken; 4/B’lilere haybeden 4/A kadrosu verilmesi adaletsizlik olur. Zorla kimse 4/B'li yapılmadı. BEDAVADAN 4/A kadrosu istiyorsun. 4/A'lı kadrolara atanmak için sıra bekleyenlerin hakkına girilmemeli. Günümüzde; taşeronu da, işsizi de, sözleşmelisi de üniversite mezunu. Velhasıl; üniversite mezunu olmak ayrıcalık değil, bir nevi mecburiyet. KPSS’den başarı olmak; merkezi atamayla binlerce kişinin arasından sıyrılıp 4/A kadrolarına atanmaktır, 4/B kadrolarına atanmak değil.