YSK Memur Sınav, Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliklerinde Değişiklik

YSK Memur Sınav, Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliklerinde Değişiklik
Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği ile Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede bugün (18.02.2018) yayımlandı.

 Yüksek Seçim Kurulu Memur Sınav, Atama, Yer Değiştirme ve Nakil Yönetmeliği ile Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliklerinde yapılan değişiklik Resmi Gazetede bugün (18.02.2018) yayımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Yüksek Seçim Kurulu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde  yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna,

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa,

c) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğine

dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterdikleri görevleri,

c) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

ç) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkanvekilini,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Kanuna tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirtilen aynı veya başka hizmet sınıflarındaki alt görevlerden üst görevlere yapılacak atamaları,

e) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavı,

f) Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendi çerçevesinde hesaplanan süreleri,

g) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ğ) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

h) Kurul teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

ı) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

i) Merkez teşkilatı personeli: Merkez teşkilatında çalışan memurları,

j) Sınav kurulu: Görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı ve sözlü sınavlarına ilişkin işlemleri yürütmek üzere oluşturulan kurulu,

k) Taşra teşkilatı: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

l) Taşra teşkilatı personeli: Taşra teşkilatında çalışan memurları,

m) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yaptırılacak yazılı ve sözlü sınavı,

n) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Atanmaya İlişkin Esaslar

Hizmet grupları

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

(2) Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim hizmetleri grubu:

1) Bilgi işlem müdürü, şube müdürü, seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı,

2) Şef.

b) İdari hizmetler grubu:

1) Ayniyat saymanı,

2) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, arşiv memuru, sekreter, santral memuru, memur (şahsa bağlı), şoför.

c) Bilgi işlem hizmetleri grubu:

1) Çözümleyici.

ç) Destek hizmetleri grubu:

1) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi.

(3) Unvan değişikliğine tâbi olan kadrolar:

a) Mühendis, istatistikçi, programcı, tekniker, teknisyen.

Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları

MADDE 6 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır.

(2) Genel  şartlar şunlardır:

a) Kurul teşkilatında çalışıyor olmak.

b) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere sınav tarihi itibariyle Kurul Teşkilatında en az bir yıl çalışmış olmak.

c) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

ç) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin değişik (B) bendi hükümlerinde yer alan hizmet süresine sahip olmak.

(3)  Özel şartlar şunlardır:

a) Bilgi işlem müdürü kadrolarına atanabilmek için

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az üç yılı çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

b) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için

1) En az dört yıllık yüksekokul veya fakülte mezunu olmak,

2) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

c) Seçim müdürü ve seçim müdür yardımcısı kadrosuna atanabilmek için

1) Hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) Çözümleyici, mühendis, istatistikçi, şef, ayniyat saymanı, programcı, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı) kadrolarında toplam en az altı yıl hizmeti bulunmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için

1) Fakültelerin veya en az dört yıllık eğitim veren yüksekokulların bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden mezun olmak,

2) En az iki yıl programcı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,

3) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

4) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

5) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,

d) Şef kadrosuna atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Mühendis, ayniyat saymanı, programcı, tekniker, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı), arşiv memuru, santral memuru, sekreter ve şoför kadrolarında toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

e) Ayniyat saymanı kadrosuna atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) Programcı, teknisyen, tekniker, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, zabıt kâtibi, tekniker ve memur (şahsa bağlı), arşiv memuru, santral memuru, sekreter ve şoför kadrolarında toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak,

f) Bilgisayar İşletmeni kadrosuna atanabilmek için

1) Fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölümlerinden mezun olmak,

2) Tekniker, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

g) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Tekniker, kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) Programında bilgisayar dersine yer veren bir okuldan mezun olmak veya bilgisayar işletmenliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığından onaylı belgeye sahip olmak ya da Kurul tarafından düzenlenecek bilgisayar işletmenliği kursunda başarılı olmak.

ğ) Santral memuru ve arşiv memuru kadrolarına atanabilmek için

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

h) Sekreter kadrolarına atanabilmek için

1) En az iki yıllık yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölümlerinden mezun olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak.

ı) Şoför kadrosuna atanabilmek için

1) En az ortaokul veya dengi okul mezunu olmak,

2) Kaloriferci, dağıtıcı, hizmetli, bekçi kadrolarında toplam en az iki yıl hizmeti bulunmak,

3) En az beş yıllık (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınavının İlanı ve Başvuru

Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Bu ilânda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ve sayısı,

b) Başvuruda aranacak şartlar,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

d) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

(3) İlan edilen kadrolar için sınav tarihi itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(4) Başvurular istenen unvan belirtilmek suretiyle yapılır.

(5) Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(6) Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme Sınav Esasları

Yazılı sınav

MADDE 8 – (1) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Kurul tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav

MADDE 9 – (1) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sözlü sınava çağırılır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) Sözlü sınavda; Sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek soru ile ölçülecek,

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi bilgi düzeyi,

c) Genel kültür bilgi düzeyi,

ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği, olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılır.

(3) Yapılan değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı “Aday Değerlendirme Formu”na işlenir.

(4) Sözlü sınav sırasında herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları  “Birleştirme Tutanağı”nda gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçları “Nihai Başarı Listesi”nin ilgili hanesine işlenir.

Başarı sıralaması

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı sıralaması esas alınır. Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.

(3) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Unvan Değişikliği Sınav Esasları

Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları

MADDE 11 – (1) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği yazılı sınavı ve Kurul tarafından yapılacak sözlü sınav sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece Kurul teşkilatında çalışan personel başvurabilir.

(3) Bu sınava katılacaklarda Kurulda veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

(5) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Mühendis kadrosuna atanabilmek için;

1) ihtiyaç duyulan mühendislik alanının gerektirdiği eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) İstatistikçi kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde alınmış olmak şartıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından uluslararası eşdeğerliliği tanınmış bir sınavdan dengi puanı almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek,

5) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

ç) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda tekniker için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak

gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Ortak Hükümler

Sınav kurulu

MADDE 12 – (1) Sınav kurulu, Başkan veya görevlendirmesi halinde Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki kurul üyesi ile bir genel müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, lisansüstü öğrenim hariç, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(3) Sınav kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve oy çokluğu ile karar verir.

(4) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Görev aldıklarının tespit edilmesi halinde, bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yedek üyeler görevlendirilir.

(5) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek, sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak, sözlü sınav tarihini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.

Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz

MADDE 14 – (1) Yazılı sınav sonuçları, Kurul internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde ilgili kurum tarafından incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Kurula bildirilir.

(2) Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış sayılır. Ancak, hatalı soru sayısının yüzde beşi aşması halinde sınav iptal edilir.

Sınav belgeleri

MADDE 15 – (1) Yazılı ve sözlü sınav evraklarının saklanması ve imhası, 28/9/1988 tarihli ve 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik  hükümlerine tabidir.

Atama sırası

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre yapılır.

(2) İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolar için yeniden talep alınmak suretiyle başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

(3) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

(4) Haklarında atanma şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(5) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(6) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Engellilerin sınavları

MADDE 17 – (1) Kurul, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan engelliler için ayrı bir sınav yapabilir. Bu sınavda engellilik durumuna göre yardımcı olacak personel bulundurulur.

Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) Aynı görev grubunun alt görev grubunda yer almak şartıyla, ilgili personelin isteği ve atama yapılacak kadro için bu Yönetmelikte aranan şartları taşımak kaydıyla diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla görevde yükselme  sınavına tâbidir. Ancak, bu Yönetmelikteki atama yapılacak kadro için öngörülen öğrenim, hizmet süresi ve mevzuatla aranan diğer şartları taşımaları kaydıyla Yüksek Seçim Kurulunda veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeydeki  görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara ve bu kadrolar arasındaki atamalara, ilgili kadro için düzenlenecek unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

d) Diğer personel kanunlarına tâbi olanların 657 sayılı Kanuna tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınarak belirlenir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Mezuniyet durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatı uyarınca kazananların hakları saklıdır. 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 6 ncı maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

YÜKSEK SEÇİM KURULU MEMUR SINAV, ATAMA, YER DEĞİŞTİRME VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına açıktan veya ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklara ve görev yapan memurların yer değiştirme suretiyle ve naklen atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Yüksek Seçim Kurulu teşkilatına ilk defa Devlet memuru olarak alınacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan memurların yer değiştirme suretiyle atanmalarında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,

b) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

c) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

ç) 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik,

uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Yüksek Seçim Kurulu Başkanını,

b) Başkanvekili: Yüksek Seçim Kurulu Başkan Vekilini,

c) Birim amiri: Merkezde genel müdür, müstakil daire başkanı, taşrada il seçim kurulunda il seçim kurulu başkanı, ilçe seçim kurulunda ilçe seçim kurulu başkanını,

ç) Hizmet alanı: Hizmet bölgelerindeki görevin yapıldığı ilçe seçim kurulunun bulunduğu yeri,

d) Hizmet bölgesi: Bu Yönetmeliğe ekli cetvelde gösterilen ilçelerin gruplarını,

e) Kurul: Yüksek Seçim Kurulunu,

f) Kurul teşkilatı: Merkez ve taşra birimlerini,

g) Merkez teşkilatı: Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü,

ğ) Merkezi sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavını,

h) Sözlü sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgisi, genel kültürü ve bir konuyu kavrama ve ifade yeteneğinin değerlendirildiği sınavı,

ı) Taşra teşkilatı: İl, ilçe ve yurt dışı ilçe seçim kurullarına bağlı seçim müdürlüklerini,

i) Uygulamalı sınav: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirildiği sınavı,

j) Zorunlu çalışma süresi: Her hizmet bölgesinde zorunlu olarak çalışılması gereken süreyi,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama

BİRİNCİ BÖLÜM

Devlet Memurluğuna Atanabilme Şartları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Kurul teşkilatında memur olabilmek için;

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu olması,

gerekir.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Şoför, dağıtıcı, bekçi, kaloriferci ve hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Santral memuru ve arşiv memuru kadrolarına atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) Bilgisayar işletmeni kadrosuna atanabilmek için fakülte ve yüksekokulların bilgisayar eğitimi veren bölüm ya da programlarından mezun olmak,

ç) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve zabıt kâtibi kadrosuna atanabilmek için en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

d) Sekreter kadrosuna atanabilmek için en az yüksekokulların sekreterlik ve büro yönetimi bölüm ya da programlarından mezun olmak,

e) Teknisyen kadrosuna atanabilmek için 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunda teknisyen için belirtilen öğrenim şartını taşımak,

f) İstatistikçi kadrosuna atanabilmek için fakültelerin ilgili bölümünden mezun olmak,

g) Mühendis kadrolarına atanabilmek için ihtiyaç duyulan mühendislik alanının gerektirdiği eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Müfredatında bilgisayar programlama dillerine yer veren fakülte veya yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

h) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, endüstri, fizik, matematik, haberleşme mühendislikleri ile fakültelerin matematik, istatistik, bilgisayar bilimleri, bilgisayar enformatik, bilgisayar enformasyon sistemleri, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri, bilişim sistemleri ve teknolojileri, enformasyon teknolojileri, fizik, matematik-bilgisayar, yönetim bilişim sistemleri bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

3) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az (D) düzeyinde başarılı olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak veya eğitim dili İngilizce olan bir fakülte ya da yüksekokuldan mezun olmak veya yükseköğrenim sırasında hazırlık eğitimi almış olmak,

4) En az bir işletim sisteminin kullanılmasını bildiğini belgelemek.

ı) Seçim Müdürü ve Seçim Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için; hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav İlanı, Başvuru ve Sınavlarda Uygulanacak Esaslar

Sınava ilişkin genel esaslar

MADDE 7 – (1) Kurul teşkilatında ilk defa Devlet memurluğuna alınacak personele ilişkin kadroların yeri, sınıfı, unvanı ve sayısı Başkan tarafından belirlenir.

(2) Belirlenen kadrolar için yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava Kamu Personel Seçme Sınavında, atama yapılacak kadroya göre belirlenecek puan türünde asgari 70 puan ve üzeri puan almış olanlar arasından, puanına göre sıralanarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilecek kadro sayısının beş katı aday çağrılır. Son adayla aynı puana sahip olanların tamamı sınava çağrılır.

Sınav kurulunun oluşumu

MADDE 8 – (1) Sınav kurulu, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınavları yapmak üzere, Başkanvekilinin başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek iki Kurul Üyesi ile bir Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanından oluşur.

(2) Sınav kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanır ve çoğunlukla karar verir.

(3) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

(4) Kurul üyelerinin yedeği diğer kurul üyeleri, Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Dairesi Başkanının yedeği, diğer genel müdür ve diğer müstakil daire başkanıdır.

Sınav kurulunun görevleri

MADDE 9 – (1) Sınav kurulu; merkezi sınav (KPSS) sonuçlarına göre, sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınava alınacakları belirler, bu kişilerin sınav işlemlerini yürütür ve sınav sonucuna göre ataması yapılacak kişileri Başkana teklif eder.

İlan

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine göre sınav ilanı; başvuru süresi bitiminden en az on beş gün önce Resmî Gazete, Kurulun ve Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde ilan edilir.

Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, sayısı ve yeri,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvuruda aranacak şartlar,

d) Sınavın yeri ve zamanı,

e) Sınavın şekli ve konusu,

gösterilir.

Başvuru

MADDE 11 – (1) Adaylar, bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak olan sınava, Kurul internet sitesinden temin ederek düzenleyecekleri “Başvuru Formu”, öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesi ile en son başvuru günü mesai bitimine kadar Kurula, il veya ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvururlar.

(2) Bu madde kapsamında istenen belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla sureti de Kurul merkez ve taşra teşkilatınca da onaylanır.

(3) Başvurular sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre elektronik ortamda da yapılabilir.

(4) İl veya ilçe seçim kurulları başkanlıklarına yapılan başvurular aynı gün Başkanlığa gönderilir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 12 – (1) Başvurular, sınav kurulunca gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları yönünden incelenir.

(2) Başvurusu uygun görülenler ile uygun görülmeyenler Kurul internet sitesinden ilan edilir.

(3) Başvurusu uygun görülenler Merkezi Sınav (KPSS) başarı puanına göre sıralanarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday sınava çağrılır, sınava çağrılanların sınav yeri, tarihi ve saati de bu ilanda belirtilir.

(4) İlan edilen şartları haiz bulunmayanlara başvuru sonuçları yazılı veya elektronik ortamda ayrıca bildirilir.

Uygulamalı sınav

MADDE 13 – (1) Uygulamalı sınava ilişkin usul ve esaslar ilan edilen sınav duyurusunda belirtilir. Bu sınava, merkezi sınavda (KPSS) alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağrılır. Uygulamalı sınavda başarılı olanların tamamı sözlü sınava tabi tutulur.

Sözlü sınav

MADDE 14 – (1) Uygulamalı sınavda başarılı olanlar ile uygulama sınavı yapılmaması halinde sözlü sınava, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı aday çağırılır.

(2) Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ayrıca Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu doldurarak teslim ederler.

(3) Sözlü sınavda sınav konularına ilişkin önceden hazırlanmış sorular arasından, aday tarafından çekilecek soru ile ölçülecek,

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan),

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi düzeyi (15 puan),

c)                Genel kültür düzeyi (15 puan),

ç) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği (20 puan),

olmak üzere toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirme yapılır.

(4) Yapılan değerlendirme, sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı “Aday Değerlendirme Formu” na işlenir.

(5) Sözlü sınav bitirildikten sonra sınav kurulu üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları “Birleştirme Tutanağı” nda gösterilir. İlgilinin sözlü sınavda başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(6) Sözlü sınav sonuçları “Nihai Başarı Listesi” nin ilgili hanesine işlenir.

Nihai başarı listesi ve sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 15 – (1) Nihai başarı listesi, adayların merkezi ve sözlü veya uygulamalı sınav yapılmış ise merkezi, uygulamalı ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanması suretiyle düzenlenir.

(2) Nihai başarı listesinde puanların eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı, uygulamalı sınav puanı ve diploma notu yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

(3) Sınav sonuç listesi ve başarılı olanlardan istenilecek belgeler, sınavın bitimini takip eden on gün içinde sınav kurulunca, Kurulun resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca adaylara yazılı olarak bildirim yapılır. Sınavı kazananların, ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde istenilecek belgelerle birlikte Kurula başvurmaları gerekir.

(4) Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Adaylar sınav sonuçlarına ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınav kurulunca on gün içinde incelenir ve ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atama ile İlgili Ortak Hükümler

Sınavı kazananların atanması

MADDE 17 – (1) Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine göre yapılır.

(2) Atama şartlarını taşımayanların atamaları yapılmaz. Bu şekilde yapılan atamalar iptal edilir.

(3) Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(4) Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

(5) Yukarıdaki nedenlerle ataması iptal edilenlerin yerine başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

(6) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 18 – (1) Sınav belgelerinin saklanması ve imhası 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Atama sırasında istenilecek belgeler

MADDE 19 – (1) Devlet memurluğuna atanacakların;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği veya Kurulca onaylı örneği,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya Kurul onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya bu belgenin Kurulca onaylı örneği,

c) Sağlıkla ilgili olarak, görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan,

ç) Askerlikle ilgisi bulunmadığına dair yazılı beyan,

d) İki adet vesikalık fotoğraf,

e) Mal bildirimi,

f) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuç belgesini,

Kurula vermeleri gerekir.

Özel düzenlemeler

MADDE 20 – (1) 2/1/2014 tarihli ve 2014/5780 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Yer Değiştirme Suretiyle Atama

BİRİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya Tabi Olmayan Personel

Yer değiştirme suretiyle atama

MADDE 21– (1) Kurul teşkilatında görev yapan personel;

a) Hizmet gereği, kendi istemleri, mazeretleri ve engellilik durumları dikkate alınarak mükteseplerine uygun Kurul teşkilat kadrolarına,

b) Başkanın teklifi üzerine mükteseplerine uygun olarak Adalet Bakanlığınca Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına,

atanabilir.

Yer değiştirme suretiyle atama esasları

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki memurların (seçim müdürü ve müdür yardımcıları hariç) unvan ve sınıf değişikliği olmaksızın yer değiştirme suretiyle atanabilmeleri için;

a) En son görev yaptıkları yerde en az iki yıl hizmet etmiş olmaları,

b) Atanmak istedikleri veya atanacakları yerlerde durumlarına uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması,

gerekir.

(2) Askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası birinci fıkrada belirtilen iki yıllık sürenin hesabında dikkate alınmaz.

İKİNCİ BÖLÜM

Zorunlu Yer Değiştirme Suretiyle Atama

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel, hizmet bölgeleri ve çalışma süreleri

MADDE 23 – (1) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tâbi personeldir.

(2) Seçim müdürü ve müdür yardımcılarının yer değiştirme suretiyle atanacakları yerler, bu Yönetmelik ekinde belirlenen beş bölgeye ayrılır.

(3) Zorunlu hizmet süreleri, beşinci ve dördüncü bölgelerde üç yıl, üçüncü bölgede dört yıl, ikinci bölgede beş yıl, birinci bölgede altı yıldır.

Bölgeler

MADDE 24 – (1) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları bölge esasına göre çalışırlar.

(2) Bölge esasına göre yer değiştirmeye tâbi olanlar;

a) Kendisinin nüfusa kayıtlı olduğu ilçelere,

b) Altı yıldan fazla görev yaptıkları yerlere,

atanamazlar.

Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamada uygulanacak esaslar

MADDE 25 – (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma sürelerinin tamamlanması esastır.

(2) Zorunlu yer değiştirme suretiyle atamaya tabi personel geçici görevde geçen süreler de dâhil, aynı yerde altı yıldan fazla çalışamazlar. Ancak bu süreyi dolduranlar, ihtiyaç duyulması halinde Başkanın kararıyla en fazla bir yıl daha aynı yerde çalışabilirler.

(3) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamaların beşinci bölgeden başlanmak suretiyle yapılması esastır. Ancak, herhangi bir sebeple bu bölgeye ataması yapılmayıp da, diğer bölgelere ataması yapılmış olanlar, bu bölgelerdeki zorunlu hizmet süresini tamamladıktan sonra alt bölgelere atanırlar.

(4) Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresini tamamlayan personelin daha önce görev yapmadığı veya zorunlu çalışma süresini tamamlamadığı başka hizmet bölgesine atanması esastır. Ancak alt bölgelerdeki hizmet süresini tamamlayanlar talepleri halinde ve kadro durumunun zorunlu kıldığı hallerde aynı hizmet bölgesi ya da daha alt hizmet bölgesinde çalıştırılabilirler.

(5) Bulunulan hizmet bölgesinde herhangi bir nedenle zorunlu hizmet süresinden fazla geçen süreler, çalışılmayan veya zorunlu hizmet süresi tamamlanmamış olan bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden sayılır. Ancak, üst bölgelerdeki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmış ise görev yaptığı hizmet bölgesinde fazladan çalışılan süreler bir alt bölgedeki zorunlu hizmet süresinden sayılır.

(6) 4 üncü ve 5 inci hizmet bölgelerinde yer alan hizmet alanlarında asgari iki yıl, diğer hizmet bölgelerinin hizmet alanlarında ise asgari üç yıl çalışılması halinde, aynı hizmet bölgesi içindeki diğer hizmet alanlarına atanma talep edilebilir.

(7) Tüm bölgelerde zorunlu hizmet sürelerini tamamlayanlar, birinci bölgedeki hizmet alanlarına atanırlar. Bunlardan son görev yerinde altı yılı doldurmuş olanlar, uygun kadro bulunması halinde birinci hizmet bölgesi içerisindeki hizmet alanlarına, uygun kadro bulunmaması halinde ikinci hizmet bölgesine atanırlar. Talep halinde diğer hizmet bölgelerinden herhangi birine de atanabilirler. 

(8) Seçim bürosu kapatılan yerlerde görev yapan seçim müdürü ve müdür yardımcısı, bu yerler kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tâbidir.

(9) Seçim müdürü ve müdür yardımcılığı unvanlarından birinde görev yapılan süreler, seçim müdürü ve müdür yardımcılığı unvanlarından birine geçiş yapılması halinde hizmet süresinin değerlendirilmesinde esas alınır.

(10) Seçim müdürü ve müdür yardımcıları için nakil kararnamesi, seçim dönemleri hariç, her yıl Haziran ila Eylül arasındaki dönemde çıkarılır.

(11) Mazeret kapsamında ataması yapılanlar, mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda kadro, ihtiyaç ve bölgelerdeki hizmet süreleri dikkate alınarak uygun bir hizmet bölgesine atanabilirler.

(12) Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, afet ve diğer olağanüstü hallerde ihtiyacı karşılamak amacıyla, herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir. Bu fıkra hükmüne göre atama yapılan yerdeki hizmet süreleri, beşinci bölgeden başlanmak suretiyle alt bölgelerde geçmiş sayılır.

(13) Hizmet gereği veya ihtiyaç duyulması halinde, seçim müdür yardımcısı seçim müdürü olarak, seçim müdürü de müdür yardımcısı olarak atanabilir. Ancak, seçim müdürü ve müdür yardımcısı kadrolarında bulunanların talebi üzerine de bu şekilde atama yapılabilir.

Bölge hizmetinden sayılacak süreler

MADDE 26 – (1) Zorunlu bölge hizmetinden sayılacak süreler aşağıda gösterilmiştir.

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci, 103 üncü ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı.

b) Görevden uzaklaştırılan ve görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurların 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı.

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri.

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı.

(2) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler, başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca memura vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

Bölge hizmetinden sayılmayacak süreler

MADDE 27 – (1) Aşağıda belirtilen süreler bölge hizmetinden sayılmaz.

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirilen süreler.

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilen memurların yurtdışında geçirdiği süreler.

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerin altı ayı aşan kısmı.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mazerete Dayalı ve Hizmet Gereği Yer Değiştirme Suretiyle Atamalar

Genel esaslar

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personel; sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerini belgelendirmeleri halinde iki yıllık çalışma süresi aranmaksızın ve atanma dönemine tabi olmaksızın istekleri üzerine yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

(2) Bu şekilde atananlar mazeretlerinin herhangi bir nedenle ortadan kalkması durumunda, süre şartına bakılmaksızın uygun bir kadro ve ihtiyaç bulunması halinde önceki görev yerlerine atanabilirler.

(3) Görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak nakil talebinde bulunulamaz.

(4) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak yer değiştirmeye tabi tutulan memur, mazeretinin devam ettiğini her yıl Ocak ayında alacağı belgeyle belgelendirmek zorundadır.

(5) Mazeret gruplarına dayanarak yer değiştirme sureti ile atanması yapılanların mazeret belgelerinin gerçek dışı olduğu tespit edildiği takdirde bu işlemleri iptal edilir ve haklarında soruşturma yapılır. Bu soruşturma sonucunda ilgililer hakkında genel hükümler uygulanır.

Sağlık durumu nedeniyle atama

MADDE 29 – (1) Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının, görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin, söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler, sağlık mazeretine dayanarak mazeretinin karşılanabileceği bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilirler.

Aile birliği mazereti nedeniyle atama

MADDE 30 – (1) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atama, memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkânının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Kurul teşkilatında çalışıyor olması halinde, daha fazla hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşlerin, farklı kurumda çalışıyor olması halinde kurumlar arası gerekli koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

(2) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atanma isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin belgeyi ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme suretiyle atanma başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(3) Aile birliği mazereti nedeniyle atananlar, göreve başladıkları tarihten itibaren sağlık, can güvenliği ve hizmet gereği veya deprem, yangın, sel gibi doğal afet durumları hariç olmak üzere bir yıl geçmedikçe, aile birliği mazereti nedeniyle yeniden atanamazlar.

Can güvenliği mazereti nedeniyle atama

MADDE 31 – (1) Can güvenliği mazeretine dayanarak yer değiştirme suretiyle atama;

a) Memurun kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belge ile belgelendirilmesi halinde başka bir yere yer değiştirme suretiyle atanabilir.

b) Ayrıca,  8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınan memur, başka bir yere atanabilir.

Hizmet gereği atama

MADDE 32 – (1) Adlî veya idarî soruşturma sonucunda görev yaptığı yerde kalmaları uygun görülmeyen memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen zorunlu çalışma sürelerini tamamlamadan ve yer değiştirme sureti ile atanma dönemi beklenmeksizin, hizmet gereği olarak; birim amirinin teklifi üzerine veya Başkan tarafından resen başka bir yere atanabilirler.

(2) Bu maddeye göre ataması yapılanlar;

a) Atandığı yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az iki yıl görev yapması,

b) Atandığı yerde adalet müfettişleri tarafından denetleme yapılmış ise, adına düzenlenen denetim raporlarının iyi olması,

c) Son iki yıl içerisinde uyarma ve kınama dışında herhangi bir disiplin cezası almamış bulunması,

ç) Son iki yıl içerisinde taksirli suçlar dışında paraya çevrilmiş veya tecil edilmiş olsa bile hükümlülüğü ile adlî ve idarî soruşturması veya ceza davasının bulunmaması,

d) Atanmak istediği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması

halinde kendi isteği ile yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilirler. Ancak askerlikte, açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası iki yıllık süreden sayılmaz.

(3) Hizmet gereği olarak atananlar; önceki görev yaptığı yere on yıl dolmadan atanamazlar.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Çeşitli Hükümler

Bu yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atama

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen atanabilmek için,

a) Muvafakat alınmış olması,

b) Uyarma, kınama cezası dışında disiplin cezası almamış olması,

c) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

ç) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,

gerekir.

(2) Kurul kadrolarına açıktan yeniden atanabilmek için yukarıdaki fıkranın (b), (c), (ç) bentlerindeki şartlar aranır.

Aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atama

MADDE 34 – (1) Yüksek Seçim Kurulu Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği kapsamında, aynı düzey görev olarak kabul edilen unvanlar arası atamalarda, bu Yönetmelikte belirtilen şartların bulunması hâlinde, birim amirlerinin uygun görüşü üzerine veya resen Başkan tarafından unvan değişikliği yapılmak suretiyle atama yapılabilir.

Geçici görevlendirme

MADDE 35 – (1) İl Seçim Kuruluna bağlı seçim bürosu kurulmamış olan illerde, il seçim kurullarının idari, mali, seçim iş ve işlemlerine ilişkin tüm hizmetlerini yürütmek üzere, il seçim kurulu başkanının teklifi üzerine veya resen, o yer merkez ilçe seçim bürosu/büroları kadrosunda bulunan seçim müdürü, müdür yardımcısı ile bir veya birden fazla zabıt kâtibi Başkan tarafından görevlendirilebilir. Yapılan görevlendirmeler, personelin ilçe seçim kurulu bürolarındaki asli görevini ortadan kaldırmaz.

(2) İlçe seçim kurulu başkanı, ihtiyaç duyulması hâlinde seçim müdürlüğünde görevli personelin, o yerdeki adalet hizmetlerinde kadrolarına uygun görevlerde geçici olarak çalıştırılmasına müsaade edebilir. Bu görevlendirmelerin, seçim büro hizmetlerinin yürütülmesine dair genelgede belirtilen iş ve işlemlerini aksatmayacak şekilde yapılması esastır. İl seçim kurulu bünyesinde görev yapan personel bu fıkra kapsamında değerlendirilmez.

(3) Kurul teşkilatında görev yapan memurlar, birim amirlerinin uygun görüşü üzerine veya resen Başkan tarafından Kurul teşkilatında uygun görülen yerlerde geçici olarak görevlendirilebilir.

Muvazzaf askerliğe ayrılan memurların terhislerinde göreve başlatılmaları

MADDE 36 – (1) Kurul Teşkilatında çalışmakta iken, askerlik hizmetini yapmak üzere silah altına alınanlardan, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde Kurula başvurmaları ve başvurma tarihinden itibaren azamî 30 gün içinde göreve başlatılmaları zorunludur.

Seçim bürosunun kapatılması nedeniyle atama

MADDE 37 – (1) Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim bürosunun kapatılmasına karar verilmesi halinde, burada görev yapan personel, Başkan tarafından kadro ve ihtiyaç durumuna göre başka yerlere resen atanır.

Engellilik durumu nedeniyle atama

MADDE 38 – (1) İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme suretiyle atanma talebinde bulunabilir.

(2) Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kadro imkânları ve teşkilat yapısı dikkate alınarak karşılanır.

(3) Memurun kendisinin veya birlikte yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer değiştirme suretiyle atanmayı talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.

(4) Engellilik durumu devam ettiği sürece isteği dışında memurun yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkan memurlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.

Diğer hükümlerin uygulanması

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ve "Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri uygulanır. 

Görevde olan seçim müdürlerine ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla görev yapmakta olan seçim müdürlerinin; seçim müdürü olarak görev yaptığı hizmet sürelerinin tamamı, en alt bölgeden başlamak üzere bölge hizmetlerinde geçmiş sayılır.

(2) 7062 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapan seçim müdürleri ile bulundukları yerde altı yıldan fazla görev yapmış seçim müdürleri, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde, bu Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde ve bu Yönetmeliğin 25 inci maddesindeki atama dönemleri dikkate alınmaksızın bölgeler arası yer değiştirme suretiyle atamaya tabi tutulurlar.

(3) 7062 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte seçim müdürü kadrosunda bulunanlar, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının  (ı) bendinde belirtilen öğrenim şartı aranmaksızın görevlerine devam ederler.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Kamubiz.com ÖZEL HABER / ANKARA

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.