Abdullah DAMAR
Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
2016’da Eğitim
Eğitim sisteminin bir bütün olarak değerlendirilmesi genellikle öğretim yılı sonunda yapılır. Ancak zaman zaman MEB de dâhil olmak üzere, bu değerlendirmeyi yılsonu itibarıyla da yapar. MEB idari faaliyet raporları bu değerlendirmelerin yapıldığı...
"Sosyal Bilgiler Dersi Neden Önemsenmiyor?"
2013 yılında, 'Sosyal Bilgiler dersi 5-6-7. sınıf bazında haftalık 3 saati olan bir branş olmakla birlikte konuların tam olarak yetiştirilemediği bir derstir. Alanın uzmanları, kazanımları tam bir şekilde gerçekleştirmek için ders süresinin...
Ekonomik Göstergeler Öğrenci Başarısını Nasıl Etkiler?
PISA-2015 sonuçları tartışılmaya devam ediliyor. Sonuçların olumsuzluğu konusunda birçok etkenin yanında ekonomik göstergelerinde önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Bu göstergelerden ikisi gayrısafi yurt içi hasıla ve öğrenci başına...
Öğrencilerin Okuduğunu Anlaması İçin Neler Yapılabilir?
Her dönem, öğretmen ve veliler için öğretim sürecinin en önemli sorunlardan biri, öğrencilerin okuduğunu anlamada zorlanmasıdır. Okuma, ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu arasında etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve...
Öğrenmeyi Engelleyen Öğretmen Davranışları
Öğrenmeyi, tekrar ya da yaşantı yoluyla, organizmanın davranışlarında meydana gelen kalıcı ya da gizli değişiklikler şeklinde tanımlayabiliriz. Öğrenmeyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörleri sıralayacak olursak; -Aile,...
Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri Nasıl?
PISA-2015 Ulusal raporunda öğrenci başarısını etkileyen faktörlerden biri de 'Öğretmenlerin Mesleki Gelişimleri” konusudur. Öğretmenlerin mesleki özerklikleri, öğretmenlerin akran ağlarına katılımları ve öğretim bilgisini güçlendirme...
ÖABT Sonuçları Değerlendirmesi
2013'te yaşama geçirilen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testinin (ÖABT) ikincisi 20 Temmuz 2014, üçüncüsü de 4-5 Temmuz 2015, dördüncüsü de 20 Ağustos 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.  Bu yıl kamuoyunda...
Eğitim Yöneticilerine Etik İlkeler
Milli Eğitim eski Bakanı Nabi Avcı, 2015 yılı içinde öğretmenlere mesleki etik ilkeler başlığı altında on beş maddelik bir ilkeler paketi açıklamış, biz de bu paketi yazı konusu yapmıştık. i Yazımızı, 'Öğretmenlere getirilen...
Okul Yöneticiliğinde Keyfilik Modeli
10 Haziran 2014 tarihli, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik, uygulanmasının üstünden 3 yıl gibi bir zaman geçmesine rağmen, eğitim kurumları yöneticilerinin...
Beslenme Dostu Okullar Programı
Ülkemizde obezite ve obeziteye bağlı gelişen sağlık sorunlarının hızlı bir şekilde artması nedeniyle, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 21.01.2010 tarihinde imzalanan protokol ile Beslenme Dostu Okullar Programı başlatılmıştır....
PISA Temel Yeterlik Düzeylerinde Alarm!
Dünya genelinde politika belirleyicileri, kendi ülkelerindeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeylerini araştırmaya katılan diğer ülkelerdeki öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleriyle karşılaştırmak, eğitim düzeyinin yükseltilmesi amacıyla...
Okullarımız, Öğrenen Okulların Neresinde?
Öğrenen örgüt; bireylerin, takımların ve örgütün yararı için örgüt içinde öğrenmeyi gerçekleştirme ve öğrenilenleri paylaşmaya yönelik stratejik bir başlılıktır. Öğrenen örgüt bunu, değişen çevreyi anlamlandırmak ve yorumlamak...
Yönetim Düşüncesindeki Dört Önemli Aşama
Yönetim düşüncesini geniş bir tarihsel çerçeve içine yerleştirebiliriz. Genel olarak bu çerçeve içinde dört model ön plana çıkmıştır. Bunlar; 1-Klasik örgüt teorisi, 2-İnsan ilişkileri yaklaşımı, 3-Davranışçı yaklaşım, 4-Davranışçılık...
Öğretmeni Kim Değerlendirecek?
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz; geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen değerlendirmelerinde performanslarını ön planda tutacağını belirtmişti. Öğretmenlerin performans değerlendirmesi sürecinde öğrencilerin ve...
Açıktayken, Göreve Dönen İdareciler Ek Ders Ücreti Alabilir mi?
Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra on binlerce öğretmen açığa alındı ve ihraç edildi. Bu süreçte FETÖ terör örgütüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan Eğitim Sen üyeleri de, sonradan 29 Aralık sendikal eylemi başta olmak...
29 Aralık Soruşturmalarında Gelinen Aşama
8 Eylül 2016 tarihinde, 11 285 eğitim emekçisinin açığa alınmasıyla kamuoyunun gündemine oturan 29 Aralık soruşturmaları; son savunmaların alınmaya ve disiplin cezalarının verilmeye başlanmasıyla yeni bir aşamaya geldi.  Bu aşamadan...
Beraat ve Takipsizlik Kararının Disiplin Soruşturmasına Etkisi
29 Aralık soruşturmaları ile ilgili olarak söylenmedik, yazılmadık bir konu kaldı mı, diye düşünürken, idare mahkemelerinden gelen iptal kararlarına, adli mahkemelerden gelen beraat ve takipsizlik kararları da eklenmeye başladı.  Bu noktada...
Disiplin Kurulları Yeni Bir Ceza Verebilir mi?
Disiplin cezaları, kamu görev ve hizmetlerinin sağlıklı, düzenli, zamanında ve gereği gibi yürütülüp yerine getirilmesini sağlamak için kanun, tüzük ve yönetmeliklerin kamu görevlileri ve hizmetlilerine emrettiği ödevleri yurt içinde...
Kapsayıcı Eğitimde Ne Durumdayız?
Kapsayıcı eğitim, tüm öğrenenlerin, kültürlerin ve toplulukların farklı gereksinimlerine, öğrenmeye katılımı artırarak ve eğitim sisteminin içindeki ayrımcılığı azaltarak yanıt verme sürecidir. Bu süreç, öğrenme...
Disiplin Cezalarında İtiraz Süreci Nasıl İşler?
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 135.maddesi disiplin cezalarına karşı yapılacak itiraz konusunu düzenler. 135.madde şu şekildedir; 'Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarına karşı disiplin...
İl Dışı Yer Değiştirme (Sürgün) Durumunda Neler Yapılabilir?
29 Aralık eylemine katılan eğitim emekçilerine, 8 Eylül 2016 tarihinden bu yana uygulanan açığa alma, adli-idari soruşturmalar ve disiplin cezalarının yanında, idari tedbir adı altında uygulanmak istenen son yaptırım da il dışı yer...
Eğitim Sistemi Özelleşirken!
Neoliberal ekonomik sistemin en belirgin hedeflerinden birisi de sosyal devletin temel görevlerinden biri olan ve kamusal  nitelikli olması gereken eğitim ve sağlık sisteminin piyasaya açılması, eğitimin ve sağlığın paralı...
Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geliştirilmesi Projesi (ETCEP)
Cinsiyet, bireyin kadın ya da erkek olarak doğuştan getirdiği genetik, fizyolojik ve biyolojik özelliklerdir. Toplumsal cinsiyet ise, kadın ve erkek için toplumca uygun görülen rol ve görevler, sorumluluklar ve toplumun bu iki cinsten...
Disiplin Soruşturmalarında Zamanaşımı
Hukuk dilinde zamanaşımı; kişinin suç olarak kabul edilen fiili işlediği andan itibaren belirli zamanın geçmesiyle kişi hakkında kovuşturma veya cezaî işlemlerin yapılmasını engelleyen bir durum olarak karşımıza çıkar....