Abdullah DAMAR

Bütün Yazıları

Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı

Öğrenci Günlükleri ve Önemi

Günümüzde öğretmenlerden, öğrencilerin öğrenme ve gelişim süreçlerinin bütüncül bir anlayışla izlemesi ve değerlendirmesi beklenmekte, bu değerlendirmenin yapılabilmesi için de süreç ve sonuç odaklı değerlendirme yaklaşımlarının...
18 Eylül 2022

Okullar Açılırken…

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlıyor. Okullar; veliler ve öğrenciler açısından ekonomik krizin gölgesinde; öğretmenler açısından ise eğitim kamuoyunda büyük tartışma yaratan ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun...
11 Eylül 2022

Yetenek ve Beceri Derslerinden Neden DYK Açılmıyor?

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlaması ile ortaya çıkan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer yandan eğitim bireye kişilik, değer ve yetenek kazandırdığı için bireysel; bireyi toplumsallaştırdığı,...
05 Eylül 2022

Eğitim Sisteminin Genel Sorunlarına Bakış

Türkiye eğitim sisteminin genel sorunlarına bakacak olursak;  İlki, 12 Eylül darbesiyle hayata geçirilen neoliberal sistemin eğitime yansıması anlamına gelen özelleştirme ve ticarileştirme sonucunda ortaya çıkan niteliksizleşme ve eğitim...
29 Ağustos 2022

Paris'te Açılan Osmanlı Mektebi; Mekteb-i Osmani

Eğitim tarihimizde yaşanmış olan olguların, değişim çabalarının, gerçekleşmiş ve gerçekleşmemiş olan kurumlaşmaların bilinmesi ve bunların değerlendirilmesi, bugün ve gelecekte eğitim sistemimizi etkileyen en önemli unsurlardan biridir....
23 Ağustos 2022

Proje Okulları mı, İktidarın Arka Bahçesi mi?

Kamuoyunda, özellikle de Liselere Giriş Sınavları sürecinde, hemen hemen bütün velilerin deneyimlediği ‘Proje Okulları” mevzuattaki ismiyle özel program ve proje uygulayan okulların yasal dayanağı 652 Sayılı Kararnamenin 37.maddesinin 9.fıkrasıdır....
14 Ağustos 2022

Çağının Tanığı Öğretmenden; Demokratik Türkiye'den Korkan Öğretmene!

Öğretmenlik mesleğinin çokça tartışıldığı bu günlerde, tartışmalarda ihmal edilen en önemli konulardan biri de öğretmenlerde bulunması gereken kültürel, sosyal, entelektüel ve mesleki değerlerin ne olması gerektiğidir. Bu niteliklerin...
11 Ağustos 2022

Sosyal ve Duygusal Beceriler

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının yaklaştığı bugünlerde geride bıraktığımızı düşündüğümüz pandemi kısıtlamaları yeniden gündeme gelir mi, tartışmaları yaşanıyor.  Pandemi döneminde yaşanan kısıtlamalardan en çok etkilenen...
31 Temmuz 2022

Toplum ve Gençler Eğitimden Ne Bekliyor?

Eğitimin, bir toplumun geleceği açısından ne derece önemli olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Eğitim ve bireysel değişim, eğitim ve toplumsal değişim süreçlerini karşılıklı birbirini koşullayan süreçler olarak ele alırsak, eğitimin...
30 Temmuz 2022

Maarif-i Umumiye Nezaretinin Kurulması

Osmanlı Devleti'nde kapitalist ilişkilerin oluşmaya başlamasıyla birlikte, bu altyapısal gelişmelere koşut olarak modernleşme çabaları da gündeme geldi. Bu anlamda 1839 Tanzimat Fermanı ve 1856 Islahat Fermanı ile birlikte eğitimde atılan...
17 Temmuz 2022

Standart Okul Eğitiminin Dramatik Sonuçları

Kapitalist sistemin bugün geldiği aşama, hem sistemin yürüyemez halde olduğunu, hem de sonuçları itibarıyla insanlığa mutluluk getirmediğini apaçık gösteriyor. Özellikle eğitimin, emeğin yeniden üretimi ve kurulu düzene uygun, itaatkâr...
04 Temmuz 2022

Dan Greenberg’e Göre 21.Yüzyıl Eğitim Sistemi

Eğirim üzerine düşünmek ve bu konuda dünyada değişik fikirler ileri süren eğitimcilerin görüşlerini paylaşmak, eğitim sistemimizin içinde bulunduğu durumla dünyada tartışılan fikirleri değerlendirmek, karşılaştırmak, topluma ve eğitimcilere...
27 Haziran 2022

İlk Kız Rüştiyesi Ne Zaman Açıldı?

Osmanlı Devleti'nde 18. Yüzyılın sonlarından itibaren başlayan eğitimdeki gelişmeler ve okullaşma çabalarının gerisinde kapitalistleşen birçok ülkede olduğu gibi modernleşme, sosyal disiplini sağlama ve emeğin yeniden üretimi gibi...
20 Haziran 2022

Şeflere de, 3600 Ek Gösterge Verilmelidir!

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36. maddesi bu kanuna tabi memurların sınıflandırmasını düzenlemiştir. 36. maddeye göre, 'Bu Kanunun kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit...
12 Haziran 2022

Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi Bağlamında Öğretmenlik Meslek Kanunu!

14 Şubat 2022 tarihinde yasalaşan Öğretmenlik Meslek Kanununun 3.maddesinin 4.fıkrası, öğretmenlik mesleğini; aday öğretmenlik döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayırmış, 6.maddede...
05 Haziran 2022

Osmanlı’da Mesleki Eğitimde İlk Adımlar; Islâh-ı Sanayi Komisyonu

Eğitim sistemimizin içinde bulunduğu sorunları tespit etmek ve çözüm üretmek için geçmişte benzer konularda ne tür çalışmalar yapıldığının ve tarihsel sürecin bilinmesinde sayısız yarar vardır. Her konunun, kendi bağlamında ve yaşanan...
31 Mayıs 2022

İlk Darülmuallimin Nizamnamesi (1851)

Eğitimin; bir ülkenin ekonomik, sosyal, siyasal ve toplumsal ilerlemesinde en önemli unsurlardan biri olduğu yaşanan deneyimler ve yapılan akademik çalışmalarla ortaya çıkmış bir gerçekliktir. Bu anlamda şunu söylemek yanlış olmayacaktır;...
23 Mayıs 2022

Sözlü Sınavların Sosyoekonomik Arka Planı

Milli Eğitim Bakanlığının sözleşmeli öğretmen alımlarıyla başlayan, Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlileri alımıyla devam eden ve son olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının eğitim ve sosyal hizmetler uzmanı alımıyla...
16 Mayıs 2022

Sosyal Gruplar ve Örgütlere Etkisi

Geçmişten günümüze toplumsal yaşam içinde insanlar çeşitli konular, ilgi alanları, ihtiyaçlar, beğeniler ve belirli amaçlar için bir araya gelmiş, ilişki ağları oluşturmuştur. Bu ilişki ağları zamanla düzenli bir araya gelişleri,...
11 Mayıs 2022

MEB, Ek Ders Tahakkuku ve Kesintilerindeki Tuhaflığı Gidermelidir!

Ek ders görevi nedir? Ek ders görevi; Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 4/e maddesine göre; aylık karşılığı ders görevi dışında ek ders ücreti karşılığında okutulan...
01 Mayıs 2022

Fen Liseleri ve Sosyal Bilimler Liselerine Öğretmen Seçimi Nasıl Yapılır?

Fen liseleri ve sosyal bilimler liseleri, Milli Eğitim Bakanlığının Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile öğrenci aldığı ve kamuoyunda 'Proje okulu” olarak bilinen ortaöğretim okullarıdır. Yine kamuoyunda bilinenin aksine bu okullarda görev...
20 Nisan 2022

Öğretmen Atama Dönemi Belirsizliği Kaos Yaratıyor!

Öğretmen atamaları, son yıllarda eğitim kamuoyunun ve ülkenin en önemli gündem maddeleri arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle KPSS sınavı, sözlü sınav ve atama takviminin açıklanmaması, atama kontenjanları konusundaki belirsizlik...
15 Nisan 2022

Bölgesel Farklılıklar ve Mülteciler Bağlamında Eğitimde Fırsat Eşitliği

Eğitim, insanoğlunun öğrenme yeteneğinin oluşmaya başlaması ile ortaya çıkan ve yaşamı boyunca devam eden bir süreçtir. Diğer yandan eğitim bireye kişilik, değer ve yetenek kazandırdığı için bireysel; bireyi toplumsallaştırdığı,...
03 Nisan 2022

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulunun Çalışma Usulü Nasıldır?

İl Milli Eğitim Disiplin Kurulu, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin, 11.maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir;  İl milli eğitim disiplin kurulu; valinin görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında, il milli eğitim müdürü,...
30 Mart 2022
17
açık