Abdullah DAMAR
Abdullah DAMAR
EYTPE Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Genç Öğretmenin Tükenmişliği
Son ayların sosyal medya gündeminin  önemli konularından birisi öğretmen atamaları.  Bu yıl açıklanan fakat tatminkâr olmayan 20 bin atama takvimi açıklandıktan sonra sosyal medyada bu gündem daha yoğun bir şekilde ek 40 bin atama...
Öğrenme ve Ev Ortamı
Genelde öğrenme, özelde öğrenci başarısı, içerisinde pek çok faktörün bulunduğu bir öğrenme ekosistemi içerisinde gerçekleşir. Bu faktörlerden bazıları öğrenmeyi destekleyen ev ortamı, sosyoekonomik arka plan, okul kaynakları, akademik...
Koruma Altındaki Çocukların Eğitimi ve İstihdamı
Son yıllarda izlediğimiz yabancı film ve dizilerde dikkatimizi çeken en önemli konuların başında kiliselerde ve çeşitli devlet yurtlarında yetiştirilen kimsesiz çocukların, bu süreç sonunda çeşitli suçlara, özellikle de madde bağımlılığı...
Tanzimat’tan Önce Osmanlı Devleti’nde Eğitim Kurumları
Feodal üretim tarzının hâkim olduğu Osmanlı Devleti'nde eğitim ve öğretim faaliyetleri, kuruluştan Tanzimat dönemine gelinceye kadar, tıpkı Selçuklu Devleti'nde olduğu gibi, devletin görev alanı dışında kalmıştır. Çünkü...
Öğretmen Ataması, Dağılımı ve Özlük Haklarında Dengesizlik
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında bütün alanlarda toplam 20 bin öğretmen atama takviminin açıklanması ve bugüne kadar herhangi bir yetkilinin ağzından ek atamaya ilişkin olumlu veya olumsuz bir açıklama yapılmaması, ataması yapılmayan...
Okul Sosyal Hizmeti
Okul sosyal hizmeti, öğrencilerin içinde bulundukları gelişim dönemi, aile ve yaşam koşulları nedeniyle yaşadıkları sorunların çözümü, ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlanmaları ve eğitim hayatlarını başarı ile sürdürmelerini sağlamak...
Covid-19 Döneminde Öğrenme Kaybı
Covid-19 salgınının yarattığı can kaybı giderek artıp, eğitim-öğretime devam eden okulların da uzaktan eğitime geçmesinin tartışıldığı bu günlerde, belki tepkileri üzerimize çekeceğiz ama bir yıldır yaşanmakta olan salgının yol...
Disiplin Suçlarının Sicilden Silinmesi Tartışması
Bütün kamu kurumlarında olduğu gibi, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinden de, personellerinin özlük işlerini, meri mevzuata göre yerine getirmeleri ve hatta kolaylaştırmaları beklenir. Oysa son yıllarda özellikle öğretmenlerin yaşadığı...
Göç ve Eğitim
Suriye iç savaşının başlamasından bu yana on yıl gibi uzun bir süre geçti ve süreç hala devam ediyor. Savaşın başlamasıyla birlikte başlayan göç dalgası zaman zaman azalarak da olsa halen devam ediyor. Ülkemiz de bu göçten etkilenen...
Eğitim 4.0 Modeli
Marksist tarihçiler, tarihsel süreci ilkel toplum, köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum ve komünist toplum olarak kademelendirirken; liberal tarihçiler avcı toplumu, tarım toplumu, endüstri toplumu, bilgi toplumu ve süper...
Yüz Yüze Eğitimin İlk Haftası
Bil yıldan bu yana yaşanan pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime en son 13 Kasım 2020 tarihinde ara verilmişti. 15 Şubat 2021 tarihinde kısmi, 1 Mart 2021 tarihinde ise Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunca belirlenen kriterlere göre...
Etkili Öğretmen ve Etkili Okulun Örgütlenmesi
Etkili okulun örgütlenmesinde, lider eğitim yöneticilerinin yanında eğitim liderleri olarak öğretmenlerin de büyük rolü vardır. Etkili öğretmenler olmadan etkili okulların örgütlenmesi mümkün değildir. Etkili öğretmenin özelliklerini...
Grup Düşüncesi ve Ortak Akıl
Genel olarak bütün örgütlerde, özel olarak da eğitim örgütlerinde ve sendikalarda öğrenen örgüt, takım çalışması, işbirlikli hareket, ortak yönetim, birlikte yönetim gibi kavramlarla, örgütlerin etkin bir şekilde yönetilmesi ve yaşamını...
Pandemi Döneminde Akran Öğreticiliği
Akran öğreticiliği, öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşımdır. Aynı zamanda en az ikili en fazla beşli öğrenci gruplarının akademik,...
Okul Profili Değerlendirme Projesinde Gelinen Aşama!
Haziran-2019'da, birçok eğitim sitesinde yayınlanan ‘Okul Gelişim Modelinin İlkeleri ve Okullardaki Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri' başlıklı bir yazı yazmış ve yazıda; ‘2023 Eğitim Vizyonu ilkelerinin hayata geçirilip, geçirilmediğini...
Tanzimat Öncesi Eğitim ve Meclis-i Umûr-ı Nâfia’nın 1839 Layihası
 Osmanlı Devleti topraklarında 18.Yüzyılın sonlarında itibaren kapitalist ilişkilerin gelişmeye başlamasıyla ordunun modernleştirilmesi anlamında ilk olarak askeri okulların açılmaya başlandığını, bunları Tanzimat döneminde diğer...
Örgütlerle Yenileşme ve Değişimin Önündeki Engeller!
İnsanların tek başına yaşamaları sık rastlanan bir durum değildir. Çünkü işbölümü veya işbirliği yapmadan tek başlarına bütün işlerin üstesinden gelmeleri olanaksızdır. Çeşitli nedenlerle bir araya gelen insanlar bir takım sosyal...
Demokratik Yurttaşlık Eğitiminde Sınıf Öğretmenlerinin Rolü
 Demokratik bir toplumda yaşamak hemen hemen bütün bireylerin temel hedeflerinden birisidir. Bu anlamda demokrasinin ve demokrasi eğitiminin aileden başlayarak,  erken çocukluk eğitimi ve ilkokul döneminde sürdürülüp, ileriki eğitim...
Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi
Okullarımızda demokrasi eğitiminin ve demokrasi kültürünün gelişip yerleşmesi, ülkemizde de demokrasi kültürünün gelişmesine doğrudan katkı sağlar. 1739  Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun, ‘Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri'...
Gatto'dan Katılımcı Sınıf Örneği
John Taylor Gatto, ‘Eğitim; Bir Kitle İmha Silahı' adlı eserinde; okulun, insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu, modern pedagojnin esas işlevinin, nüfusu yönetilebilir kılmak olduğunu, insanların bir şekilde zorunlu eğitimin...
Demokratik Öğrenme-Öğretme Yöntemleri Demokratik Yaşamı Nasıl Destekler
Demokrasinin varlığı, düşüncelerini açık bir biçimde ifade edebilen, eleştirel düşünebilen ve başkalarını, geçmişlerine ve kökenlerine bakmaksızın sayıp, savunabilen insanlara bağlıdır. Gençlere, örneğin bir proje veya bir konu...
MEB, Yazılı Sınavları İptal Etmelidir!
Aralık 2020 tarihi itibarıyla vaka sayıları, ölümler ve Covid-19 virüsünün bulaşma riski açısından pandemi döneminin en kötü günlerini yaşıyoruz. Bu nedenlerle 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren ilk ve orta dereceli okullar seyreltilmiş...
Öğrenciler Okulda Ne Tür Sorumluluklar Üstlenebilir?
Öğrencilere, okullarda ve sınıflarda, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında çeşitli görev ve sorumluluklar verilerek hem özgüven gelişimine, hem de demokratik toplumun katılımcı bir vatandaşı olarak yetişmesine olanak sağlanabilir....
Osmanlı'da İlk Modern Eğitim Müesseseleri
Birçok tarihçi Osmanlı Devleti'ni feodalizm, ticari kapitalizm ve sanayi kapitalizmi gibi tarihsel gelişim süreçlerini tam olarak yaşayamadan çarpık bir kapitalistleşme süreci geçirdiği şeklinde yorumlar. Bu sürecin sonucunda da feodalizmin...