Şeref ŞEN

Bütün Yazıları

Şeref ŞEN
Okul Müdürü-Bilim Uzmanı

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Üzerine Bazı Düşünceler

Yıllardır konuşulan 'Öğretmenlik Meslek Kanunu” 14 Şubat 2022 tarihinde, 31750 sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm Genel olarak eğitim camiasının beklentilerini...
03 Ağustos 2022

Sağlıkta Şiddet Mi, Provokasyon Mu?

En başta söyleyelim ki, hiç kimsenin hiçbir insanı,  hatta hiçbir canlıyı darp etme, fiziksel şiddet uygulama, sövme, dövme, hakaret etme vb. hakkı yoktur. Sadece devletin kolluk kuvvetleri, gerektiği yerlerde, gerektiği kişilere, gerektiği...
13 Temmuz 2022

İlaç Mı, Zehir Mi?

İlaç, canlıyı yaşatmak için kullanılan maddelerin genel adı olmasına rağmen, tam aksine canlıları çeşitli sebeplerle öldürmek için üretilmiş zehirli maddeler için de kasıtlı ve bilinçli olarak ilaç isimlendirmesi yapılmaktadır. Zirai...
28 Mayıs 2022

Eşitlik Mi Adalet Mi?

Eşitlik ve adalet kavramlarının manaları genellikle karıştırılmakta, anlamlarına uygun kullanılmamakta,  eşitlikten bahsedilmesi gereken yerde adaletten, adaletten söz edilmesi gereken yerde de eşitlikten bahsedildiğine sıklıkla şahit...
13 Nisan 2022

Cami Mi, Okul Mu?

En başta söyleyelim ki bu iki kavram birbirinin alternatifi değil mütemmimidir. Bu nedenle bu kadar saçma, bu kadar absürt bir kıyaslama yapılmaz, yapılmamalıdır. Her ikisi de olmazsa olmazlarımızdır. Arapça cem kökünden türeyen, 'toplayan,...
03 Nisan 2022

“HERŞEYOLOG”

Günümüzde bilim olabildiğine gelişmiş, her bilim dalının onlarca, bazılarının yüzlerce alt disiplinleri doğmuştur. Bir konuda uzman olabilmek için asgari 20-25 yıllık bir eğitim/bir birikim gerektiği malumdur. Bu kadar zaman ve emek sarf...
18 Mart 2022

MEB EĞİTİM MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ

Milli Eğitim Bakanlığı. Eğitim Müfettişleri Yönetmeliği, 01.03.2022 tarih ve 31765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220301-9.htm Yönetmelik, eğitim müfettişleri...
08 Mart 2022

Bakmak mı, Görmek mi?

Bakmak ve görmek, genelde eş anlamlı olarak kabul edilen, konuşma ve yazı dilinde, manaları en çok karıştırılan, en çok birbirlerinin yerine kullanılan kavramların başında gelir.  'Baktım ama görmedim” ciler, 'bakma” yı...
05 Mart 2022

Öğretmenlik Meslek Kanunu

Aylardır konuşulan Öğretmenlik Meslek kanunu nihayet 14.02.2022 tarihinde, 31750 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220214-1.htm) 10 temel maddeden oluşan kanunumuzun  ilk...
17 Şubat 2022

Kamu Misafirhaneleri

Misafirhane ve konukevi, ülkemizde çoğunlukla devlet kurumlarının kendi personeli ve ailelerine cüz'i bir ücret karşılığında kısa süreliğine tahsis ettiği, geçici olarak barınma hizmeti veren tesisler için kullanılan tabirlerdir....
12 Ocak 2022

DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER

Dershanelerin kapatılmasıyla oluşan açığı bertaraf etmek üzere  2015-2016 öğretim yılından itibaren ülke genelinde hemen hemen tüm okullarımız mini birer dershaneye dönüştüler. Hemen her okulda, (ilk başta tüm derslerden, sonradan...
10 Kasım 2021

Zorunlu Eğitim mi, Sorunlu Eğitim Mi?

Zorunlu eğitim, bir ülkedeki çocukların tamamının, hukuki düzenlemeler yoluyla benzer ve süresi belirli bir  eğitim sürecine tabi tutulması anlamına gelir. Zorunlu eğitim uygulaması sayesinde toplumdaki her bireyin, toplum yapısına...
20 Ekim 2021

Eğitim Yöneticiliğinde ilk Basamak; Okul Müdür Yardımcılığı

Cumhuriyet öncesi yöneticilerimizden, Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin (1859-1914) : 'Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim”  sözü bu kadar devasa bir teşkilatı yönetmenin ne denli zor olduğunu özetler niteliktedir....
18 Ağustos 2021

Osmanlıca Mı, Osmanlı Türkçesi Mi?

Günümüzde bazen bilgisizlikten, zaman zaman da (Osmanlı karşıtlığı yüzünden) ideolojik gerekçelerle sıkça yanlış olarak kullanılan  'galat-ı meşhur” lardan biri de 'Osmanlıca” kavramıdır.  En başta vurgulayalım...
17 Temmuz 2021

Merkezi Sınavlarda Sorular Zor Muydu?

Ülkemizde uzun yıllardır akademik (lise ve üniversite) eğitim alacak öğrencilerin seçimi merkezi sınavlarla yapılmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde akademik eğitim alacak öğrencilerin seçimleri ilkokuldan itibaren kurullarca (rehberlik servisleri,...
27 Haziran 2021

KAMUDA ENGELLİ MEMUR İSTİHDAMI VE ÖĞRETMENLİK

Engellilik, toplumdaki hemen herkesi etkileyen, çok boyutlu, karmaşık, hassas, duygusal bir olgudur. Toplumumuzdaki insanların bir kısmı engelli, diğerleri de engelli adayıdır.  Her insan hayatının bir döneminde geçici veya kalıcı engellilik...
23 Haziran 2021

Derdi/n/m/iz Var mı?

Bir anlam varlığı olarak insan, hayatını amaç/gaye/ideal uğrunda sürdürür. Amaçsız olmak, insanı taşıdığı anlamdan uzaklaştırarak onu hayatın bir nesnesi konumuna düşürür. Hâlbuki insan, özne olarak taşıdığı anlamı idrâk...
19 Haziran 2021

Sigara Pandemisi

Yıllar önce bir eczanenin nünden geçerken, eczanesinin önüne koyduğu sandalyesinde sigarasını içmekte olan eczacı bana da sigara ikram etmeye çalıştığında;  'sen işi öğrenmişsin” diye takılmıştım. Ne demek istediğimi...
24 Mayıs 2021

Şeker Bayramı mı, Şükür Bayramı mı?

'Bayram”ın, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer birçok kaynaktaki ortak anlamı 'sevinç, neşe, eğlence” dir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügat'it Türk adlı eserinde de 'bayram” sözcüğü aynı anlamda verilmiştir....
04 Mayıs 2021

Eğitim Yöneticiliğinde Dikey Geçişler

2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
06 Nisan 2021

Özgüven Mi, Şımarıklık Mı?

Görece ekonomik olarak gelişmiş, yoklukların, kıtlıkların, kuyrukların yaşanmadığı günümüz Türkiye'sinde hemen her ailede” prens” ve 'prensesler” var. Her istedikleri anında yerine getirilen çocuklar 'yok”u hiç bilmeden,...
17 Mart 2021

Türk-Arap Düşmanlığı mı? Batı Emperyalizmi Mi?

Bin yıldır aynı coğrafyada yaşayan Türklerle Arapların ilişkileri İslam öncesine kadar gider. Cahiliyye dönemi Arap şiirlerinde, Türklerin askeri yönlerini, kahramanlıklarını anlatan şiirlere rastlamak mümkündür. Tarihi süreçte özellikle...
09 Mart 2021

Kader mi Tembellik mi?

İmanın şartlarından biri de 'Kaza ve Kader”e inanmaktır. Kader, ' ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hadiselerin Allah katında ezelde bilinmesi ve takdir edilmesi,”kazâ ise'Allah'ın...
16 Şubat 2021

SİHİR/BÜYÜ GERÇEK Mİ?

Sihir ve büyü eş anlamlı iki sözcük olup, Türkçemizde kullanılan 'büyü ”nün Kuranda da geçen Arapçada karşılığı  'sihir”dir.  Sözlükte 'hile yapmak, bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek, aldatmak,...
12 Ocak 2021
17
açık