Şeref ŞEN
Şeref ŞEN
Okul Müdürü-Bilim Uzmanı
Yazarın Makaleleri
Eğitim Yöneticiliğinde ilk Basamak; Okul Müdür Yardımcılığı
Cumhuriyet öncesi yöneticilerimizden, Maarif Nazırı Emrullah Efendi'nin (1859-1914) : 'Şu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim”  sözü bu kadar devasa bir teşkilatı yönetmenin ne denli zor olduğunu özetler niteliktedir....
Osmanlıca Mı, Osmanlı Türkçesi Mi?
Günümüzde bazen bilgisizlikten, zaman zaman da (Osmanlı karşıtlığı yüzünden) ideolojik gerekçelerle sıkça yanlış olarak kullanılan  'galat-ı meşhur” lardan biri de 'Osmanlıca” kavramıdır.  En başta vurgulayalım...
Merkezi Sınavlarda Sorular Zor Muydu?
Ülkemizde uzun yıllardır akademik (lise ve üniversite) eğitim alacak öğrencilerin seçimi merkezi sınavlarla yapılmaktadır. Bazı Avrupa ülkelerinde akademik eğitim alacak öğrencilerin seçimleri ilkokuldan itibaren kurullarca (rehberlik servisleri,...
KAMUDA ENGELLİ MEMUR İSTİHDAMI VE ÖĞRETMENLİK
Engellilik, toplumdaki hemen herkesi etkileyen, çok boyutlu, karmaşık, hassas, duygusal bir olgudur. Toplumumuzdaki insanların bir kısmı engelli, diğerleri de engelli adayıdır.  Her insan hayatının bir döneminde geçici veya kalıcı engellilik...
Derdi/n/m/iz Var mı?
Bir anlam varlığı olarak insan, hayatını amaç/gaye/ideal uğrunda sürdürür. Amaçsız olmak, insanı taşıdığı anlamdan uzaklaştırarak onu hayatın bir nesnesi konumuna düşürür. Hâlbuki insan, özne olarak taşıdığı anlamı idrâk...
Sigara Pandemisi
Yıllar önce bir eczanenin nünden geçerken, eczanesinin önüne koyduğu sandalyesinde sigarasını içmekte olan eczacı bana da sigara ikram etmeye çalıştığında;  'sen işi öğrenmişsin” diye takılmıştım. Ne demek istediğimi...
Şeker Bayramı mı, Şükür Bayramı mı?
'Bayram”ın, Türk Dil Kurumu sözlüğünde ve diğer birçok kaynaktaki ortak anlamı 'sevinç, neşe, eğlence” dir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lügat'it Türk adlı eserinde de 'bayram” sözcüğü aynı anlamda verilmiştir....
Eğitim Yöneticiliğinde Dikey Geçişler
2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
Özgüven Mi, Şımarıklık Mı?
Görece ekonomik olarak gelişmiş, yoklukların, kıtlıkların, kuyrukların yaşanmadığı günümüz Türkiye'sinde hemen her ailede” prens” ve 'prensesler” var. Her istedikleri anında yerine getirilen çocuklar 'yok”u hiç bilmeden,...
Türk-Arap Düşmanlığı mı? Batı Emperyalizmi Mi?
Bin yıldır aynı coğrafyada yaşayan Türklerle Arapların ilişkileri İslam öncesine kadar gider. Cahiliyye dönemi Arap şiirlerinde, Türklerin askeri yönlerini, kahramanlıklarını anlatan şiirlere rastlamak mümkündür. Tarihi süreçte özellikle...
Kader mi Tembellik mi?
İmanın şartlarından biri de 'Kaza ve Kader”e inanmaktır. Kader, ' ezelden ebede kadar hayır ve şer meydana gelecek bütün hadiselerin Allah katında ezelde bilinmesi ve takdir edilmesi,”kazâ ise'Allah'ın...
SİHİR/BÜYÜ GERÇEK Mİ?
Sihir ve büyü eş anlamlı iki sözcük olup, Türkçemizde kullanılan 'büyü ”nün Kuranda da geçen Arapçada karşılığı  'sihir”dir.  Sözlükte 'hile yapmak, bir şeyi olduğundan başka türlü göstermek, aldatmak,...
Cahillik Üzerine
Cahil; Arapça kökenli bir kelime olup, öğrenim görmemiş, okumamış, tecrübesiz, genç, toy, belli konularda yeterli bilgisi olmayan… gibi manalara gelir. Eğitim imkânlarının alabildiğine geliştiği günümüz dünyasında cahillik adeta bir...
Eğitim Yöneticiliğinde Dikey Geçişler
2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
Eğitim Yöneticiliği
2019 verilerine göre ülkemizde; 'Örgün eğitimde, 54 bin 36'sı resmi , 12 bin 809'u özel okul, 4'ü açık öğretim okulu olmak üzere toplam 66 bin 849 okul bulunuyor. Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim...
Üniversitelerde Adrese Teslim Kadro İlanları ve Günah Keçisi Yapılan Bir Rektör
Son haftalarda, Pamukkale Üniversitesi eski Rektörü Hüseyin Bağ'ın, önceki yıllarda Enstitü Sekreterliğine atadığı ve gelen tepkiler üzerine sekreterlikten istifa eden eşini bu kez de eşine özel öğretim görevliliği kadrosu ilanı...
Çocuklara İsim Vermede Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Evlenmenin gayelerinden biri de çocuk sahibi olmaktır. Zira Hz. Peygamber'in  ifadesiyle çocuk, semeretü'l-kulûb (kalplerin meyvesi) ve kurretü'l-ayn' (gözün nuru) dır. Onları helal kazançla beslemek, okutmak, terbiyeli...
Üniversiteli Gençlerimize Bazı Tavsiyeler
Eğitim; ”Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme faaliyeti” ...
NAZAR/GÖZ DEĞMESİ GERÇEK Mİ?
Kelime manası bakmak olan nazar, halk arasında kullanıldığında bakış yoluyla bir insana, hayvana ya da cansız bir varlığa verilen zarar anlamı taşır. Nazar, 'Gözlerdeki zararlı ziyaların yoğun duygularla birleşerek karşıdaki varlığa...
Korona Virüs Salgınından Almamız Gereken Dersler
Tarih boyunca dünyamızı tehdit eden, kitleler halinde ölümlere sebep olan, sıtma, veba, suçiçeği, kolera, cüzzam, aıds, tifüs gibi birçok salgın hastalık olagelmiştir. Ancak bunların hiçbiri günümüzdeki korona virüs salgını gibi dünyanın...
Narsist Bir Nesil Mi Geliyor?
Bireyin adeta kendine aşık olması, kendini abartılı beğenmesi, kendine hayran olması, kendini her şeyin üzerinde görmesi olarak tanımlanabilir narsisizm. Narsizmi kabaca, 'kişinin kendine tapması” olarak tanımlayanlar da olmuştur. Narsist,...
Kemmiyet mi, Keyfiyet mi?
Eğitim; ”Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı yardım etme faaliyeti” ...
Dinimizde ve Örfümüzde “El Öpme” Ritüeli
Sevgi, saygı, sadakat gibi pek çok duygunun ifadesi olarak kabul edilen, çok fazla sorgulamadan uygulayageldiğimiz geleneklerimizden biri de 'el öpme” dir. Bayramlarda, doğum günü, nişan, söz, evlilik gibi çeşitli kutlamalarda, ayrılık...
EĞİTİM ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR Mİ?
Bilindiği üzere Devletlerin en temel görevi güvenlik ve adaletin sağlanmasıdır. Sağlık ve Eğitim hizmetleri de devletin görevleri arasında olsa da özellikle son yarım yüzyılda özel teşebbüsün gelişmesiyle ülkemizde ve dünyada eğitim...