İşte Sağlık Çalışanlarının Özlük ve Mali Haklarına İlişkin Kanun Teklifi (14 Madde)

Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi teklifinin detayları. Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. İşte TBMM'ye sunulan sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesi kanun teklifinin detayları

SAĞLIK 07.06.2022, 20:05 07.06.2022, 20:27 Editör
İşte Sağlık Çalışanlarının Özlük ve Mali Haklarına İlişkin Kanun Teklifi (14 Madde)

Teklife göre, 1 Ocak 2029'a kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilecek.

Tabip veya diş tabibi kadro ve pozisyonları esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabiplerinden ilgili mevzuatına göre uzman olanlara, 26.000 gösterge rakamının, uzman olmayanlara 20.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda her ay emekli aylıklarıyla birlikte ilave ödeme yapılacak.

Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulacak.

Sağlık kurum ve kuruluşlarında bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Teklifle, personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarları da belirleniyor.

Sağlık Bakanlığı bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri, Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilecek.

Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkanlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi; eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafi hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sını geçmemek üzere bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktaracak.

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanan ve döner sermaye gelirlerinden ek ödeme alan eğitim görevlilerine, en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 410'u, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine yüzde 335'i ve pratisyen tabip ve diş tabiplerine ise yüzde 265'i oranında, her ay herhangi bir katkıya bağlı olmaksızın, merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılacak.

İl sağlık müdürlüğünün ve hastanelerin sözleşmeli pozisyonlarında istihdam edilen tabipler ile bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar için de bu hüküm uygulanacak.

- Alacak tahsili

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince, sağlık sigortasından yararlanamayanlara sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının yüzde 50'sinin, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde defaten veya taksitle ödenmesi halinde, geri kalan kısmı ferileriyle birlikte terkin edilecek. Alacak tutarı 5 bin lira ve altında ise tamamı resen, alacak tutarının yarısının 5 bin liranın altında olması halinde 5 bin lira terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilecek.

Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan değişikle, üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülüyor.

- Sağlık çalışanlarına merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme sağlanacak

Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme alması sağlanacak. Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutarı belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlarının tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkanları esas alınarak personele ek ödeme yapılabilecek.

Teklifle öğretim üyelerinin mesai saatleri dışında üniversitede sundukları sağlık hizmetlerinden dolayı aldıkları ilave ücretler için belirlenen tavan yükseltilecek.

Adli Tıp Kurumu personelinin sabit ek ödemeleri de merkezi yönetim bütçesinden karşılanacak.

Teklifle, uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar da düzenleniyor.

Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve başasistanlar tarafından verilecek. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmaları şart olacak.

Teklifle, Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'da değişiklik yapılıyor.

Buna göre, ilgili kanun kapsamında devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde ilgili kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilecek.

Pozisyon yetersizliği sebebiyle sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığında, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artırılacak.

Teklifle, eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılacak.

GENEL GEREKÇE 
Ülkemizde herkesin sağlık hakkını en etkili şekilde kullanabilmesi ve sosyal devlet ilkesinin gerçekleştirilmesi gayesiyle mevzuatta bazı düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede daha iyi ve kaliteli hizmet sunumunun sağlanmasına, uygulamada karşılaşılan mağduriyetlerin ve sorunların giderilmesine yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Teklifle; 
Ülke genelinde uygulanan aile hekimliği hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülmekte olup aile hekimliği hizmetlerindeki kaliteyi daha da artırmak için, bu hizmetlerin aile hekimliği uzmanları eliyle verilmesi önem arz etmektedir. 2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının 2700'e düşürülmesi ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanlan eliyle verilmesi gibi öncelikli hedeflere hem nicelik hem de nitelik olarak ulaşılabilmesi gayesiyle sürenin sona ermesi sebebiyle aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkâm bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmelerini teminen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlannın Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinde yer alan ve 1/1/2020 tarihinde sona ermiş olan sürenin 1/1/2029 tarihine kadar uzatılmasına, 
209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan île Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda Danıştay kararı gereği, İnceleme Heyetinin kanunî dayanağa kavuşturulmasına, 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu mülga olduğundan ve idarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire unvanlan da kaldırıldığından buna yönelik düzenlemelerin metinden çıkarılmasına, 
Tabip, uzman tabip ve diğer sağlık personelinin malî haklarında önemli iyileştirmeler yapılması kapsamında: 
Sağlık Bakanlığı personelinin merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme almasının sağlanmasına, 
Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutan belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlannm tek tek tahakkukları ya da gelirleri yerine Sağlık Bakanlığının toplam gelirleri ve nakit imkânları esas alınarak personele daha fazla ek ödeme yapılabilmesine. 
Ek ödemenin tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde daha dengeli dağıtılmasına, Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistanlar dâhil tüm tabiplere yapılan ödemelerden. Bakanlığımız kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlığımız adına uzmanlık eğitimi yapanların da faydalanmasına. 
Sağlık Bakanlığı döner sermaye mevzuatında yapılması amaçlanan düzenlemeye paralel olarak üniversite hastanelerinde ve Adlî Tıp Kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin merkezi yönetim bütçesinden karşılanması ve ek ödeme tavanlarının artırılmasına, 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinde belirtilen gösterge rakamları artırılarak tabip, uzman tabip, diş tabibi ve uzman diş tabiplerinin emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmasma, 
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve sağlık sigortası olmayan kişilerin borçlarının bir kısmının terkin edilmesine ve bir kısmına ödeme kolaylığı sağlanmasına. 
Kamu kurum ve kuruluşlarımn tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalarda kuraya ilişkin usul ve esasların Sağlık Bakanlığınca belirlenmesine böylece özellikle diş hekimi ve eczacıların daha âdil olarak yerleştirilmesi gayesiyle Bakanlığa düzenleme yapma yetkisi verilmesine, 
Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısının artırılmasına.
Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitici temininde güçlük yaşanmaması, aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve aile hekimliği hizmetlerinin düzenli sunulabilmesi gayesiyle bu birimlerde görev yapan öğretim üyeleri ve eğitim görevlilerine asıl kurumlarında da ödeme yapılmasına, 
yönelik düzenlemeler getirilmektedir.
MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1- Ülke genelinde uygulanan aile hekimliği hizmetleri başarılı bir şekilde yürütülmekte olup aile hekimliği hizmetlerindeki kaliteyi daha da artırmak için, bu hizmetlerin aile hekimliği uzmanlan eliyle verilmesi önem arz etmektedir. 2023 yılında aile hekimi başına düşen nüfus sayısının azaltılması ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin aile hekimliği uzmanları eliyle verilmesi gibi öncelikli hedeflere hem nicelik hem de nitelik olarak ulaşılabilmesi gayesiyle sürenin sona ermesi sebebiyle aile hekimi olarak çalışmakta iken uzmanlık eğitimi yapma imkânı bulamayan aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi yapabilmelerini teminen 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarımn Tarzı İcrasına Dair Kanunun Geçici 9 uncu maddesinde yer alan ve 1/1/2020 tarihinde sona ermiş olan süre, 1/1/2029 tarihine kadar uzatılmaktadır. 
MADDE 2- 5434 sayılı Kanuna göre tabip ve diş hekimi kadro ve pozisyonlan esas alınarak emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış olup, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olan tabip ve diş tabipleri ile bunlardan ilgili mevzuatına göre uzman olanların emeklilik maaşlarında iyileştirme yapılmaktadır. Söz konusu ödemenin 2008 Ekim ayı başından sonra ilk defa 5510 sayılı Kanunun 4/l-(c) kapsamında sigortalı sayılan tabip ve diş tabiplerinin de yararlandırılması amaçlanmıştır. 
MADDE 3- Danıştay'ın girişimsel işlem puanlarını inceleyen inceleme heyetlerinin kanunla teşkilinin gerektiği yolundaki kararı uyarınca, halihazırda ek ödeme ile ilgili yönetmelikte mevcut olan inceleme heyeti oluşturulması ve heyetin görevi kanun ile düzenlenmektedir. 
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu mülga olduğundan ve idarî sağlık müdür yardımcısı, idarî halk sağlığı müdür yardımcısı, başhemşire unvanları da kaldınidığından buna yönelik düzenlemeler metinden çıkarılmaktadır. 
Ek ödeme tavan oranlan artırılmaktadır. 
Personele dağıtılabilecek ek ödeme tutan belirlenirken, sağlık kurum ve kuruluşlannın tek tek tahakkuklan ya da gelirleri yerine. Sağlık Bakanlığı döner sermaye gelirleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ve diğer nakit kaynaklarının toplamının esas alınması sağlanmaktadır. Aynca bu düzenleme ile tüm sağlık tesislerini kapsayacak şekilde ek ödeme dağıtılmasına imkân tamnmaktadır. 
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin sabit ek ödemelerin merkezi yönetim bütçesinden yapılması ve mülga olan kurumlara ilişkin atıflar madde metninden çıkarılmaktadır. 
Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatındaki personele 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılması gereken sabit ek ödemeler döner sermaye bütçesinden merkezi yönetim bütçesine aktarıldığından, Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktanlan meblağın ek ödeme amacıyla dağıtımına yönelik düzenlemeler madde metninden çıkanimaktadır. 
MADDE 4- Tabip ve diş tabipleri için madde ile değişiklik yapılan fıkrada öngörülen ve döner sermaye bütçesinden yapılan sabit ek ödemenin merkezi yönetim bütçesinden ödenmesi ve 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyannca yapılan ek ödemelerden mahsup edilmemesi yönünde düzenleme getirilmektedir. 
Aynca tabip ve diş tabiplerine 375 sayılı KHK ile belirlenen tutar kadar sabit ek ödeme yapılabilmesi için % 180 oranı, % 265 olarak artırılmaktadır.

Bakanlığa bağlı sağlık tesislerinde görev yapan asistan dâhil tüm tabiplere yapılan bu ödemeden. Bakanlık kadrosunda bulunup üniversitelerde Bakanlık adına uzmanlık eğitimi yapanların da faydalanması amaçlanmaktadır. 
MADDE 5- 209 sayılı Kanuna eklenen geçici 9 uncu madde ile Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde sağlık hizmeti alan ve herhangi bir sebeple ilgili mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından yararlanamayan gerçek kişilerin 31/12/2021 tarihine kadar olan borçlan için ödeme kolaylığı sağlanması, tahsili için yapılacak takip masraflarının asıl alacak tutarından fazla olması sebebiyle 5.000 Türk lirasına kadar olan tutarların tamamının terkin edilmesi, borç tutarının yansının 5.000 Türk lirasımn altında olması hâlinde ise 5.000 Türk lirasının terkin edilerek bakiye kısmımn tahsil edilmesi amaçlanmaktadır. Aynea, bu işlemler sebebiyle devam eden dava ve icra takiplerinin durumu düzenlenmektedir. 
MADDE 6- Üniversite hastanelerinde görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
MADDE 1- Adli tıp kurumunda görev yapan personelin sabit ek ödemelerinin de merkezi yönetim bütçesinden karşılanması amacıyla Sağlık Bakanlığı ile paralel düzenleme yapılması öngörülmektedir. 
MADDE 8- Uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak ilk defa veya yeniden atamalar ile yer değiştirmeye ve kuraya ilişkin şartlar Sağlık Bakanlığınca belirlenmekte olup atamalarda daha âdil bir sistem getirilmesi amaçlanmaktadır. Doktor öğretim üyesi ve başasistanlann uzmanlık eğitimine daha nitelikli katkıda bulunmalannı temin etmeye yönelik düzenleme yapılmaktadır. 
MADDE 9- Sözleşmeli pozisyon sayısı sınırlı olduğundan, Devlet hizmeti yükümlülüğünün öncelikle Devlet memuru statüsünde ifa edilmeye başlanılması ve daha sonra mevcut pozisyon sayısı dikkate alınarak sözleşmeli statüye geçişe imkân sağlayıcı değişiklik yapılmaktadır. 
MADDE 10- Pozisyon yetersizliği sebebiyle 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli personel istihdamında güçlük yaşandığından, bu güçlüğü aşmak üzere pozisyon sayısı artmlmaktadır. 
MADDE 11- Eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerinde eğitim verecek eğitim görevlisi ve öğretim üyesi temininde güçlük yaşandığından aile hekimliği uzmanlık eğitimi ve aile hekimliği hizmetlerinin kesintiye uğramadan düzenli sunulabilmesi gayesiyle kendilerine eğitim aile sağlığı merkezi veya eğitim aile hekimliği birimlerindeki çalışmaları sebebiyle ek ödeme yapılan personele asıl kurumlarında da döner sermayeye katkıda bulundukları dikkate alınarak mağduriyetlerini gidermek üzere ödeme yapılması amaçlanmaktadır. 
MADDE 12- Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı çalışanlannın sabit ek ödemelerinin 375 sayılı KHK'nın ek 9 uncu maddesi kapsamında merkezi yönetim bütçesinden yapılması amaçlanmıştır. Mülga kurumlar metinden çıkarılmakta, Bakanlık adı güncellenmektedir. 
MADDE 13- Yürürlük maddesidir. 
MADDE 14- Yürütme maddesidir
SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1- 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlanmn Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1/1/2020" ibaresi "1/1/2029" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun ek 84 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "(17.000)" ibaresi "(26.000)" şeklinde, "(13.000)" ibaresi "(20.000)" şeklinde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
"Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır." 
MADDE 3- 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasına birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı fıkramn mevcut ikinci cümlesi ile maddenin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralan aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldınimıştır. 
"Her bir sağlık tesisinde ek ödemeye esas işlemleri denetlemek üzere inceleme heyetleri oluşturulur." 
"Sağlık kurum ve kuruluşlarında Bakanlıkça belirlenen hizmet sunum şartları ve kriterleri, personelin unvanı, görevi, disiplin durumu, çalışma şartları ve süresi, hizmete katkısı, performansı, tetkik, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, girişimsel işlemler ve özellik arz eden riskli bölümlerde çalışma gibi unsurlar dikkate alınmak suretiyle ek ödemenin oranı, usul ve esasları ile inceleme heyetlerinin yapısı, çalışma usul ve esasları Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
"Bakanlık merkez teşkilatında (laboratuvarlar hariç) görev yapanlar dışındaki personele, döner sermaye gelirlerinden, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun tabip ve eczacı unvanlı kadrolarmda çalışanlar ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri ile teknik hizmetler sınıfı kadrolarına atanmış olup Kurumun analiz ve kontrol laboratuvarlannda fiilen görev yapan personele döner sermaye gelirlerinden dördüncü fıkra uyarınca Bakanlık döner sermaye hesabına aktarılan tutardan birinci fıkrada belirtilen esaslar çerçevesinde bir ayda yapılacak ek ödemenin tutarı, ilgili personelin bir ayda alacağı aylık (ek gösterge dâhil), yan ödeme ve her türlü tazminat (makam, temsil ve görev tazminatı ile yabancı dil tazminatı hariç) toplamının; eğitim görevlisi ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 950'sini, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda bu mevzuat hükümlerine göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerinde yüzde 850'sini, pratisyen tabip ve diş tabipleri ile uzman eczacılarda yüzde 650'sini, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda görev yapan eczacılara yüzde 350'sini, hastane müdürü ve eczacılarda yüzde 305'ini, diğer personelde ise yüzde 225'ini geçemez. Sağlık Bakanlığı tarafından, Hazine ve Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 950 ve yüzde 850 oranları beş kat artırılarak uygulamr. İşin ve hizmetin özelliği dikkate alınarak yoğun bakım, doğumhane, yeni doğan, süt çocuğu, yamk, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, özel bakım gerektiren ruh sağlığı, organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sağlık hizmetlerinde çalışan personel için yüzde 225 oranı, yüzde 260 olarak uygulamr. Nöbet hizmetleri hariç olmak üzere mesai saatleri dışında gelir getirici
çalışmalarından doğan katkılarına karşılık olarak profesör, doçent ve eğitim görevlilerine bu fıkradaki oranların yüzde 50'sini, tabip, diş tabibi ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlara bu fıkradaki oranların yüzde 30'unu, diğer personele yüzde 20'sini geçmeyecek şekilde ayrıca ek ödeme yapılır. Sözleşmeli olarak istihdam edilen personele yapılacak ek ödemenin tutarı ise, aynı birimde aynı unvanlı kadroda çalışan ve hizmet yılı aynı olan emsali personel esas alınarak belirlenir ve bunlara yapılacak ek ödeme hiçbir şekilde emsaline yapılabilecek ek ödeme üst sınırım geçemez. Bu fıkra uyarınca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkra uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılamr. Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz. 
Bakanlık bağış, faiz ve kira gelirleri dışındaki döner sermaye gelirleri. Sosyal Güvenlik Kurumundan elde edilen tüm kaynaklar ile diğer nakit kaynaklarını personele ek ödeme dağıtımında kullanabilir. Bu maddenin ikinci fıkrasının altıncı cümlesi ile ek 3 üncü madde kapsamında yapılacak ödemeler dışında dağıtılacak ek ödemenin yıllık toplamı, dağıtımda kullanılabilecek toplam tutarın yüzde ellisini aşamaz." 
Bakanlık döner sermaye işletmeleri, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun teşvik edilmesi, sağlık kurum ve kuruluşlarının kendi imkânlarıyla karşılayamadıkları ihtiyaçların giderilmesi, eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi. Bakanlık taşra teşkilatının desteklenmesi amacıyla yapılacak giderlere iştirak etmek için aylık gayrisafı hasılattan aylık tahsil edilen tutarın yüzde 6'sım geçmemek üzere Bakanlıkça belirlenecek oranı Bakanlık Döner Sermaye Merkez Saymanlığı hesabına aktarırlar. 
Bu hesaplarda toplanacak tutarlarm dağılım ve harcanmasına ilişkin kriterler Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Sağlık Bakanlığınca belirlenir." 
MADDE 4 - 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "(^Ihncı fıkrası hariç)" ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı cümlede yer alan "% 180'i" ibaresi "% 265'i" şeklinde, "döner sermaye gelirlerinden ek ödeme yapılır" ibaresi "merkezi yönetim bütçesinden ek ödeme yapılır" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci cümlesinde yer alan "istihdam edilen tabipler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile Bakanlık veya bağlı kuruluşlarının kadrosunda tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre diğer kamu kurum ve kuruluşlarında uzmanlık eğitimi veya yan dal uzmanlık eğitimi yaptırılanlar" ibaresi eklenmiştir. 
MADDE 5- 209 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
"GEÇİCİ MADDE 9- Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerince; sağlık hizmeti verildiği dönemde herhangi bir sebeple ilgili mevzuatı kapsamında sağlık sigortasından yararlanamayan gerçek kişilere sunulan sağlık hizmet bedellerinden 31/12/2021 tarihine kadar tahsil edilememiş alacak tutarlarının %50'sinin bu maddenin yayımı tarihinden itibaren bir yıl içerisinde ilgililerce defaten veya taksitle ödenmesi hâlinde, geri kalan kısmı ferîleriyle birlikte terkin edilir. Şu kadar ki, alacak tutarı 5.000 Türk lirası ve altında ise tamamı resen terkin edilir; alacak tutarımn yansının 5.000 Türk lirasının altında olması hâlinde 5.000 Türk lirası terkin edilerek bakiye kısım tahsil edilir. 
Bu alacakların tahsili için açılmış davalar ile yürütülen icra takiplerinde; a) Derdest davalar bakımından, defaten ödeme ve terkin hâlinde karar verilmesine yer olmadığına, icra takipleri bakımından takibin iptaline;
b) Taksitle ödeme hâlinde, taksit ödeme süresince davanın durdurulmasına, icra takiplerinde tâkibin geri bırakılmasına; taksitlerin ödenmemesi hâlinde davanın ve takibin devamına; ödeme tamam olduğunda davalarda karar verilmesine yer olmadığına, takiplerde takibin iptaline, 
karar verilir. 
Karar verilmesine yer olmadığına veya takibin iptaline karar verilen hâllerde yapılan masraflar taraflar üzerinde bırakılır ve vekâlet ücretine hükmolunmaz. 
Davanın durdurulması veya takibin geri bırakılması hâllerinde zamanaşımı süreleri durur." 
MADDE 6- 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesinin; 
a) (c) fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan "800'ünü", "500'ünü", "600'ünü" ve "300'ünü" ibareleri sırasıyla "950'sini", "650'sini", "750'sini" ve "375Mni" şeklinde, 
b) (c) fıkrasının (2) numaralı bendinde sırasıyla yer alan "600'ünü", "250'sini", "200'ünü,", "150'sini" ve "200'ünü" ibareleri sırasıyla "750'sini", "305'ini", "255'ini,", "225'ini" ve "260Tnı" şeklinde, 
c) (h) fıkrasında yer alan "800'ünü", "800" ve "1600'ünü" ibareleri sırasıyla "950'smi", "950" ve 'T900'ünü"şeklinde, 
değiştirilmiş ve maddenin (i) fıkrasının üçüncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Üniversitelerin (c) ve (f) fıkraları kapsamındaki personeline bu madde uyarınca her ay yapılacak ek ödemenin net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyannca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvam itibarıyla belirlenmiş olan ek ödemenin net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutarı bu fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır." 
MADDE 7- 14/4/1982 tarihli ve 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasmm ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Bu fıkra uyannca personele her ay yapılacak ek ödeme net tutarı, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi uyarınca kadro ve görev unvanı veya pozisyon unvanı itibarıyla belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz ve bu kapsamda söz konusu ek 9 uncu maddeye göre belirlenen ek ödeme tutan bu fıkralar uyarınca döner sermaye gelirlerinden yapılacak ek ödemeden mahsup edilmek üzere merkezi yönetim bütçesinden karşılanır." 
MADDE 8- 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasımn ikinci cümlesi ve ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kuraya ilişkin usul ve esaslar ile bunların Sağlık Bakanlığındaki atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir." 
"Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi, ilgili dalda tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olan profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, eğitim görevlisi ve
başasistanlar tarafından verilir. Doktor öğretim üyesi ve başasistanların tıpta uzmanlık eğitim verebilmeleri için uzmanı oldukları alanda fiilen en az bir yıl çalışmış olmalan şarttır." 
MADDE 9- 3359 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya ilgililerin talebi halinde 10.7.2003 tarihli ve 4924 sayıh Kanuna tâbi sözleşmeli sağlık personeli" ibaresi yürürlükten kaldınimış ve fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmakta olan personel, bulundukları ilde 4924 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışabilirler." 
MADDE 10-10/7/2003 tarihli ve 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştmlması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan "22000'i" ibaresi "27.000'i" şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 11-24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesi yürürlükten kaldırılmış, altıncı cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiştir. 
"Bu ödemelerden yararlanan personele, çalışmaları sebebiyle 209 sayılı Kanunun 5 inci ve ek 3 üncü maddeleri ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyannca hizmet sunum şartları ve kriterleri de dikkate alınmak suretiyle ödeme yapılır." 
"Bu ödemeler toplamı ilgisine göre 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinde belirlenmiş olan tavanları geçemez." 
MADDE 12-27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrasında yer alan Sağlık Bakanlığının, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunun" ve "Türkiye Halk Sağlığı Kurumu," ibareleri madde metninden çıkarılmış ve fıkrada yer alan "Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı," ibaresi "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı," şeklinde değiştirilmiştir. 
MADDE 13- Bu Kanunun; 
a) 2 nci, 3 üncü, 11 inci maddeleri ve 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrasının (1) ve (2) numaralı bentleri ile (h) fıkrasında yapılan değişiklik yayımını takip eden ayın birinde, 
b) 4 üncü, 7 nci, 12 nci maddeleri ve 6 ncı maddesi ile 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (i) fıkrasında yapılan değişiklik bu Kanunun yayımını takip eden aybaşında, c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 
MADDE 14- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yorumlar (4)
YHS 3 hafta önce
Yhs kadro bekliyor taşerone sözleşmeliye mubaşirlere var bize neden yok
LİSANS MEZUNU HİZMETLİ 3 hafta önce
YHS li çalışanlar çözüm bekliyor, kurumlar sınav açmıyor açsalar bile sınırlı sayıda ve mülakatta eleniyor. Üniversite mezunu olan YHS li personel aynı işi yapmasına rağmen karşılığını alamıyor.
osman aga 3 hafta önce
hep sağlıkçılara çalışılıyor diğerleri ikinci sınıf mı
Yhs 3 hafta önce
Yhs 600 bir karşılı nedir yok ki yhs üvey evlat muamelesi yapmayın taşerone sözleşmeliye mubaşirlere var bize neden yok
20
açık