2000 yeni kadrolu bekçi alınacak! KPSS şartı yok

2 bin kişilik çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı yayımladı. Başvuruda KPSS şartı aranmayacak. İşte diğer şartlar ve başvuru tarihleri..

2000 yeni kadrolu bekçi alınacak! KPSS şartı yok

2 bin kişilik çarşı ve mahalle bekçisi alım ilanı yayımladı. Başvuruda KPSS şartı aranmayacak. İşte diğer şartlar ve başvuru tarihleri..

İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İSTANBUL VALİLİĞİNE BAĞLI KAYMAKAMLIKLARA
ALINACAK ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ İLANI

1.      GENEL HUSUSLAR

a) 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ile mülki sınırları içerisindeki ilçelerimizde görevlendirilmek üzere ekte belirtilen kontenjana uygun olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.

b) Aranan şartları taşıyan adaylar öncelikle sözlü sınava tabi tutulacak olup, sözlü sınavdan geçerli not alan adaylar yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına göre ise asil ve yedek aday listesi belirlenecektir.

c) İlin merkez ilçe sınırları içinde çalıştırılmak üzere alınacak adaylar için giriş sınavları Valilikçe il merkezinde, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkça ilçe merkezinde yapılacaktır.

d) Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden yapılacak tüm duyurular adaylar için tebligat niteliğinde olacağından, belirtilen resmi internet adreslerinin personel alım süresince takip edilmesi gerekmektedir.

e) Alım sürecinin herhangi bir aşamasında başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir.

2.       ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Erkek ve Türk vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul, Ön Lisans, Lisans veya Lisansüstü mezunu olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olup 30 yaşından büyük olmamak, (Asıl aday listesine girenlerin bekçiliğe giriş sınavı için verdikleri dilekçenin Valilik/Kaymakamlık tarafından İl/İlçe Emniyet Müdür lüğüne/Amir ligine havale olduğu tarih; yedek aday listesine girenlerin ise adaylığa tayin tarihi dikkate alınacaktır.)

d) Görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından verilmiş raporla belgelemek,

e) Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulumnamak,

f) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’nci maddesindeki şartları taşımak,

g) Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak,

h) Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,

i) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,

j) En az 167 cm boyunda olmak,

k) Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. {ağırlık(kg)/[boy(m)]2} örnek: 80/1,752=26

3.       BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve TARİHİ:

a) Başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi mesai saatlerinde (08:30 ile 17:00) ilgili İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacaktır.

b) Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için ekte yer alan Örnek dilekçe ve İstenilen diğer evraklarla birlikte başvuracaklardır. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru kabul edilmeyecektir.

c) Dilekçe ve ekli belgelerin incelenmesi sonucunda; bekçiliğe giriş için gerekli nitelikleri taşımadığı açıkça anlaşılan veya bekçi olmaya engel hali tespit edilen istekliye, Valilik/Kaymakamlıkça isteğin kabul edilmediği gerekçeli bir yazı ile bildirilir. Dilekçesi ve ekleri İstemi halinde sahibine geri verilir.

d) Adaylar yapılacak olan sözlü ve yazılı sınava katılmak amacıyla;

•         T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı,

•         Okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği,

•         Askerlik durum belgesi,

•         4,5x6 cm ölçülerinde (6) adet fotoğraf,

•         Adli sicil belgesi,

•         Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,

•         Hazırlık okumuş ise belgesini ibraz etmek zorundadır.

e) Adaylar başvuru süresi içerisinde başvuru dilekçesinde eksiklik görmeleri halinde, görevli personele düzelttirip yeniden imzalayacaklardır. Başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler, yapılacak işlemler için esas alınacağından, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

4.      SÖZLÜ SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Sözlü sınav 04-13 Aralık 2017  tarihleri arasında yapılacaktır.

b) Bekçi olmaya engel hali bulunmadığı anlaşılan isteklilere ekteki örneğe uygun olarak fotoğraflı ve açık kimlik bilgileri yazılı birer “Sınava Giriş Belgesi” verilir. Bu belgede, sözlü sınavın yapılacağı yer ve saati de belirtilir.

c) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, “Sınava Giriş Belgesi”ni İlçe Emniyet Müdürlüğünden bizzat imzalayarak alacaklardır. Sözlü sınava .katılacak tüm adayların katılım sırasına göre liste halinde imzaları alınacak ve bu aşamada “Sınav Giriş Belgesindeki imzasının doğruluğu karşılaştırılacaktır. “Sınav Giriş Belgesini sınava getirmeyenler veya imzası farklı olanlar sözlü ve/veya yazılı sınava alınmayacaktır.

d) Sınav komisyonunca adaylar, birer birer sözlü sınava tabi tutulacaktır.

e) Sözlü sınavda adayların:

•         Genel kültür durumu,

•         Genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı,

•         Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük,

Gibi bekçiliğe girmeye mani halleri olup olmadığı değerlendirilecektir.

f) Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak yazılı sınava çağrılacaktır.

g) Sözlü sınav sonuçları, sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valilik/Kaymakamlıkların internet adresinden ilan edilecektir.

5.      YAZILI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI

a) Yazılı sınav 24 Aralık 2017tarihinde yapılacaktır.

b) Sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kendilerine verilecek Sınav Giriş Belgesinde belirtilen yer ve saatte yapılacak olan yazılı sınava gireceklerdir. Sınav Giriş Belgesini getirmeyen adaylar yazılı sınava alınmayacaktır.

c) Yazılı Sınav sorulan Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden tertip olunacaktır.

d) Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (50) soru yöneltilecek olup, sınav süresi (60) dakika olacaktır.

e) Sınavda adayların diğer adaylar ile konuşmaları, birbirinden veya dışardan kopya almaları yasaktır. Bu hareketleri yaptıkları görülenler derhal sınav dışı edilecek ve kâğıtlarına durum işaret edilecektir. Bu husus sınav sonunda düzenlenecek tutanağa da kaydedilecektir.

f) Sınava özürlü veya özürsüz olarak saatinde girmemiş olanlar o sınava girme hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu nedenle adayların sınavdan en az 15 dakika Önce sınav salonunda yerlerini alacak şekilde hazır olması gerekmektedir.

g) Her bir soru (2) puan olmak kaydıyla, yazılı sınavlar 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek ve yanlış cevaplar doğruyu götürmeyecektir.

6.     KESİN BAŞARI LİSTESİ

a) Yazılı sınavda en yüksek puan alanlardan başlamak üzere sınavda başarı gösterenlerin ad ve soyadları ile puanlarını içeren liste hazırlanacaktır. Bu listenin başından itibaren boş kadro sayısı kadar aday “Asil Aday Listesi”ni, geri kalan kısmı da “Yedek Aday Listesini teşkil edecektir.

b) Asil ve Yedek Aday Listesi oluşturulurken, yazılı sınav puanları eşit olan adaylardan yaşça küçük olana öncelik verilecektir.

c) Asıl ve yedek aday listesi, yazılı sınav tarihinden sonra en geç iki gün içerisinde Valiliğin/Kaymakamlığın internet adresinden ilan edilecektir.

7.     SONUÇLARA İTİRAZ

Yazılı sınav sonuçlarında maddi hata bulunduğuna dair itirazlar, asil ve yedek aday listelerinin ilanından itibaren iki iş günü içinde sınav komisyonuna yapılabilecek olup, bu kapsamdaki itirazlara yine iki iş günü içerisinde komisyonca cevap verilecektir.

8.     SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI

a) Asil aday listesine girenlerden; yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olanlar, tebligat üzerine en yakın tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alacakları Sağlık Kurul Raporlarını ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) Bekçiliğe girmeye elverişli olduğu anlaşılanlar aday memur olarak atanacaktır. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları ise iptal edilecektir.

c) Ataması yapılan aday memurlar arasından kanuni süreler içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek listesinden sıra ile aday çağrılacak ve (8.a) maddesinden itibaren belirtilen işlemler bu adaylar için de yapılacaktır.

                                    İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ

SIRA GÖREVLENDİRİLECEK İLÇE NÜFUS PLANLAMA
1 ADALAR 14.478 7
2 ARNAVUTKÖY 235.446 35
3 ATAŞEHİR 422.513 50
4 AVCILAR 430.770 60
6 BAĞCILAR 751.510 95
5 BAHÇELİEVLER 598.097 75
7 BAKIRKÖY 222.437 35
8 BAŞAKŞEHİR 369.810 50
9 BAYRAMPAŞA 273.148 40
10 BEŞİKTAŞ 189.356 30
11 BEYKOZ 250.410 35
12 BEYLİKDÜZÜ 297.413 40
13 BEYOĞLU 238.762 35
14 BÜYÜKÇEKMECE 221.856 35
15 ÇATALCA 28.752 7
16 ÇEKMEKÖY 230.476 35
17 ESENLER 457.231 60
18 ESENYURT 795.010 100
19 EYÜP 386.804 50
20 FATİH 417.285 60
21 GAZİOSMANPAŞA 499.766 90
22 GÜNGÖREN 298.509 40
24 KADIKÖY 452,302 60
25 KAĞITHANE 439.685 60
26 KARTAL 459.298 60
23 KÜÇÜKÇEKMECE 766.609 100
27 MALTEPE 502.756 65
28 PENDİK 688,193 85
29 SANCAKTEPE 375.348 55
30 SARIYER 314.190 40
31 SİLİVRİ 98.351 15
32 SULTANBEYLİ 324.709 50
33 SULTANGAZİ 525.090 65
34 ŞİLE 12.914 6
35 ŞİŞLİ 258.572 35
36 TUZLA 242.222 35
37 ÜMRANİYE 694,154 90
38 ÜSKÜDAR 535,537 70
39 ZEYTİNBURNU 274.793 45
GENEL TOPLAM 14.594.562 2000

İstanbul Valiliğine bağlı Kaymakamlıklarına alınacak çarşı ve mahallesi bekçisi ilanına ait başvuru dilekçesi için tıklayınız. 

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Anahtar Kelimeler:
Kpss2000 BekçiIstabbul
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.