KPSS'de başarılı memur adayları 35 yaş engelini aşamıyor!

KPSS A grubu ve kariyer, hakimlik – kaymakamlık mesleğine giriş şartları arasında 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranmaktadır. Bizler KPSS A grubu kariyer meslekleri, hakimlik kaymakamlık mesleğine hazırlanırken sınav türüne göre sırasıyla KPSS sınavı, kurum sınavı, kurum mülakatı ve hatta bazı mesleklerde özel şart konumunda olan YDS gibi uzun, meşakkatli bir sürecin içinde yer almaktayız. Bu süreç içinde kariyer meslekleri ile hakimlik kaymakamlık mesleği için birden fazla yılı gözden çıkarmaktayız. Bu süreçlerden geçerek KPSS A grubu kariyer meslekleri, hakimlik ve kaymakamlık mesleğine adım atmak isteyen biz adaylar için uygulanan 35 yaş şartı uygulaması mağduriyetimize bir mağduriyetlik daha katmaktadır.

KPSS'de başarılı memur adayları 35 yaş engelini aşamıyor!

KPSS A grubu ve kariyer, hakimlik – kaymakamlık mesleğine giriş şartları arasında 35 yaşını doldurmamış olma şartı aranmaktadır. Bizler KPSS A grubu kariyer meslekleri, hakimlik kaymakamlık mesleğine hazırlanırken sınav türüne göre sırasıyla KPSS sınavı, kurum sınavı, kurum mülakatı ve hatta bazı mesleklerde özel şart konumunda olan YDS gibi uzun, meşakkatli bir sürecin içinde yer almaktayız. Bu süreç içinde kariyer meslekleri ile hakimlik kaymakamlık mesleği için birden fazla yılı gözden çıkarmaktayız. Bu süreçlerden geçerek KPSS A grubu kariyer meslekleri, hakimlik ve kaymakamlık mesleğine adım atmak isteyen biz adaylar için uygulanan 35 yaş şartı uygulaması mağduriyetimize bir mağduriyetlik daha katmaktadır. Dolayısıyla sınavlara hazırlanan adaylar olarak bu şartın kaldırılması / esnetilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Peki uygulanmakta olan 35 yaş şartının kaldırılması / esnetilmesi neden gerekli ?

1-Bizler Türkiye Cumhuriyetinin birer bireyi olarak yıllarca emeğimizi, bilgi ve deneyimlerimizi devletin gözetim ve denetimi altında görev yapan ÖSYM’ ye emanet ettik. Ancak görsel ve yazılı medyada da belirtildiği üzere FETÖ / PDY haksız olarak ÖSYM ve diğer kurumlara yerleştirdikleri kişiler vasıtası ile soruları çalıp birçok kişinin haklarını yiyerek mağduriyet oluşturmuş, birçok kuruma da hainlik yaptıkları ortaya çıkmıştır. Özellikle 2010 yılından sonraki süreçte yapılan birçok sınav sorularının çalınması ile binlerce adayın hakkı yenerek adaylar mağdur edilmiştir. 2010 KPSS soruları, 2012 Adli İdari hakimlik ve diğer kategorilerde yer alan sınav sorularının (ALES, Kaymakamlık, YDS, Komiser Yrd Sınav) çalınması, sınav öncesi adı geçen örgüt üyelerine servis edilmesi, görsel ve yazılı medyada belirtildiği üzere FETÖ’cü kaymakam, asker ve yakınlarının sınavdan önce soruların kendilerine verildiğine dair itirafları, 2016 KPSS dahil casus yazılımla soruların kopyalanmış olduğunun farkına varılması, mülakatlarda sınav komisyonlarının bir çoğunun fetöcü elemanlardan oluşturulması nedeniyle mülakatlarda birden fazla kez elenerek 35 yaşına kadar A grubu kariyer meslekleri ile hakimlik kaymakamlık gibi mesleklerin kadrolarında yer alamayarak 35 yaşına takılmış bulunmaktayız. Dolayısıyla yukardaki sayılan sebeplerden dolayı binlerce kişinin hakkı yenmiş, mağduriyet doğmuştur.

2- Kurumların uygulamış olduğu 35 yaş şartı uygulamasının bir başka mağduriyet daha yaratmaktadır. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarda “KURUM İÇİ UZMANLIK” adı altında sınavlar ile 35 yaş üstü birçok kişi –ki bu kişilerin yaşları 40, 45, 50 civarında olup - işinin ehli olsun olmasın kariyer mesleğine adım atmaktadır. Bizler; belirtilen kariyer mesleklerine girmek için yaş şartına takılırken bu şekilde yapılan uygulamalar eşitsizlik yaratmakta 35 yaşına yaklaşan ya da 35 yaşını dolduran kişilere tabiri caizse “Sen 35 yaş şartına takıldın hiçbir kariyer sınavına giremezsin.” denilerek kurum içindeki 35 yaşını aşmış kişilere kariyer basamakları açılmakta; haksız, eşitlik ilkesine aykırı uygulama nedeniyle biz adaylara mağduriyet yaratılmaktadır. Ayrıca bu uygulama ile insanlar adeta güruh bir duruma düşürülmekte, tabiri caizse 10 ya da 15 yıl önce uygulanan kamu da engelli vatandaş istihdam edilemez anlayışına benzer bir anlayış teşkil etmektedir. Dolayısıyla İnsan hakları ve eşitlik prensibine aykırılık teşkil eden bu uygulamanın dönemin şartlarına göre yeniden uyarlanması, esnetilmesi, kaldırılması gerekmektedir.

3- Bunun dışında 2016 yılında yaşanan OHAL süreci nedeniyle rutin olarak devam eden alımlar kesintiye uğramış, 2015 ve 2016 KPSS ye giren adaylar almış oldukları iyi puanlar ile ilanların gelmemesi nedeniyle 1 yıllık gibi bir süreç kaybının yaşanmasına neden olmuş ve dolayısıyla yaş mağduriyeti ortaya çıkmıştır.

4- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 70. Maddesinde “Her Türk vatandaşının kamu hizmetine girme hakkına sahip olduğu ve hizmete alınmada görevin gerektirdiği niteliklerden başka bir ayrıma tabi olmayacağını belirtmektedir. Dolayısıyla kamu hizmetine girmede ve KPSS A grubu kariyer meslekleri ile hakimlik kaymakamlık mesleğine girmede uygulanan yaş şartı görevin gerektirdiği niteliklerden biri olarak görülmemelidir. Görevin gerektirdiği nitelikler yukarıda belirtilen mesleklerde tecrübe ile kazanılmakla birlikte 35 yaş şartı uygulaması buna engel olmaktadır. Aynı şekilde Anayasanın 50.maddesinde “Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz demektedir.” Gerek kamu gerek özel kesimde bedensel nitelikteki ağır işlerde bu maddeye dayanarak yaş şartı uygulaması söz konusu olsa da KPSS A grubu kariyer meslekleri ile hakimlik ve kaymakamlık gibi zihinsel nitelikte bilgi beceri isteyen memurluk / meslekler için uygulanan yaş şartının geçerli makul bir sebebi yoktur. Kanundaki bu uygulama 35 yaşını geçenlerin zihinsel faaliyetlere dayalı memurluk, uzmanlık, hakimlik, kaymakamlık mesleklerini; hatta ve hatta vekillik, bürokratlık vb gibi üst düzey işleri yapamaz şeklinde bir atıfta bulunmakta, söz konusu bu atıf hiçbir akıl, mantık ya da insaf anlayışı ile bağdaşmamaktadır. Çünkü kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanların yaşlarına bakacak olursa 35 yaşının üzerindeki binlerce çalışanın, üst düzey bürokratların bu atfa, mantığa göre çalıştırılmaması görevde bulundurulmaması gerekir. Bu ise mümkün değildir.

5- Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları vakfının hazırlamış olduğu raporda ülke uygulamaları ile ilgili verilen bilgilerde de görüleceği üzerine başta hakimlik, kaymakamlık, savcılık mesleği olmak üzere kariyer mesleklerindeki meslek mensuplarının mesleğe girişlerinde yaş şartı ile ilgili olarak azami bir yaş şartının bulunmadığı görülmektedir. Özellikle ABD, Almanya ve Avusturya gibi ülkelerde mesleğe girişte herhangi bir yaş kriteri söz konusu değildir. Dolayısıyla ülkemizde uygulanan 35 yaş şartı uluslararası eşitlik ilkesine insan haklarına ters düşmekte ve mağduriyet yaratmaktadır.

6-Anayasanın 123. Maddesi “İdare, kuruluş ve görevleriyle bir bütündür ve kanunla düzenlenir.” demek suretiyle idari uygulamalarının bir bütünlük içinde ayrım yapılmadan yürütülmesine atıfta bulunmaktadır. Mezun durumda olup adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanan adaylar için istenen 35 yaş şartı kriteri ile Avukatlar için uygulanan adli ve idari hakimlik için uygulanan 45 yaş şartı gibi farklı uygulamaların olması, 2006 yılında yapılan değişiklik neticesinde KPSS B Grubu - diğer bir ifade ile - merkezi atamalarda uygulanan yaş şartının kaldırılması, aynı şekilde öğretmenler için 2010 yılına kadar uygulanan 40 yaş şartı uygulamasının yapılan düzenleme neticesinde kaldırılması ile uzunca süreçten geçerek KPSS A grubu kariyer meslekleri hakimlik kaymakamlık sınavlarına hazırlanan adaylar için uygulanan 35 yaş şartı, idarenin bir bütün içinde yürütülmesini zedelemekte ve yukarıda belirtildiği gibi mağduriyet yaratmaktadır.

7- Ülkemizde yaşanan bir takım olaylar neticesinde 28 Şubat Mağdurları adı altında bir mağduriyet oluşmuş; bu kişilerin mağduriyetliklerinin giderilmesi için sınavlara ya da memurluğa girişte yaş şartı uygulaması kaldırılmış, yaştan muaf tutularak sınavlara girmeye hak kazandırılmıştır. Özellikle 2010 yılından itibaren sınav sorularının çalınması, mülakat komisyonlarında Fetöcü kişilerin yer alması nedeniyle binlerce kişi gerek sınavlardan gerekse mülakatlardan sonra bu duruma benzer ve hatta bu durumdan daha ağır mağduriyet yaşanmış; bu mağduriyetin ise KPSS A grubu Kariyer meslekleri hakimlik ve kaymakamlık sınavlarında uygulanan 35 yaş şartı uygulamasının kaldırılması, esnetilmesiyle giderilmiş olacaktır.
Yukarda bahsedilen sebepler ile Anayasanın 70.maddesinde yer alan “Görevin gerektirdiği nitelikler” bakımından düşünüldüğünde uygulanan yaş şartı; sınav hakkını sınırlayan ve de anayasaya, kamu ve haklarına, eşitlik ilkesine kısacası insan hakları ve uluslararası eşitlik ilkesine aykırı bir uygulamadır.

SONUÇ OLARAK, önümüzdeki süreçte açılması muhtel olan sınavlara 35 yaş şartı gibi engelden dolayı giremeyecek olmamız hasebiyle, kamu kurum ve kuruluşlarındaki verimlilik esasının uygulanan yaş şartı ile ilgili olmayıp uygulanacak olan performans uygulaması ile ilgili olacağı düşüncesi ile, yukarda açıklanan tüm gerekçelerle ve FETÖ PDY uygulamalarından dolayı mağdur olmamız sebebi ile, daha fazla hak kaybına uğramamak için ve en hızlı şekilde mağduriyetimizi çözüme kavuşturmak için siz değerli bürokratlarımıza başvurmayı uygun bulduk.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bizler; devletimizin 35 yaş mağduriyetini en kısa zamanda giderip bizlerin, yapılacak olan KPSS A grubu kariyer meslekleri ile hakimlik kaymakamlık sınavlarına katılımımızı sağlayacağı, yukarda belirtilen sebeplerden dolayı 35 yaş şartı uygulamasının kaldırılacağı / esnetileceği inancı ve beklentisi içinde olduğumu belirtir;

Kamubiz.com ÖZEL HABER

(Sitemizden Alıntılanan Haberlerde Kaynak Gösterilmeden Kullanılması Halinde Yasal İşlem Yapılacaktır)

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ayşe 2 yıl önce

KPSS ve YDS den yüksek puanlar almama rağmen 35 yaş engeline takıldım. Lütfen yaş şartı esnetilsin, emeklerimiz boşa gitmesin...