Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklif ile, .

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Devlet Memurlan Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. Gereğinin yapılmasını saygılanmla arz ederim. 01.03.2023 Ayhan Barut /Adana Milletvekili

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

GENEL GEREKÇE 

Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde kamuda çalışan teknik hizmetler sınıfı personelinin özel bir önemi bulunmaktadır. Hizmetlerin planlanması, projelendirilmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev ve sorumluluk alan bu kamu görevlileri ülkenin kalkınması ve gelişmesi açısından oldukça önemli olan meslekleri icra etmektedirler. 

Söz konusu meslek mensuplarının hakları ve sorumluluklan, maaşlan veya ücretleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanımu'nda tanımlanmıştır. Teknik hizmetler sınıfı olarak tanımlanan bu görevlilerin kamuda çahşmalanm teşvik etmek amacıyla da bu çalışanlar açısından söz konusu kanunda özel düzenlemeler yapılmıştır. Ancak, son yıllarda kamuda çeşitli statülerde çalışan ve farklı ücretler alan teknik hizmetler sınıfı personeli ciddi bir satın alma gücü kaybına uğramışlardır. Söz konusu kamu görevlilerinin sadece çalışırken aldıkları ücretlerin erimesinin yanı sıra emekliliklerine etki eden diğer haklan da diğer kamu görevlilerine göre oldukça düşük kalmıştır.

Ücretlerin yanı sıra ek göstergeler bakımından da teknik hizmetler personeli hak ettiği konumda değildir. Teknik hizmetler sınıfı personelinin ek göstergelerinin diğer memurlara göre oldukça düşük kalması, hakkaniyete aykınlık teşkil etmekte ve çalışma banşım olumsuz etkilemektedir. 

Ek göstergelerin yanında kamu görevlilerinin bir diğer hakkı da özel hizmet tazminatlandır. Bu tazminatlar mevzuatta zaman zaman yapılan değişikliklerle kamudaki çeşitli meslek gruplan için yükseltilmiştir ancak yine teknik hizmetler sınıfı bu iyileştirmelerden yararlanamamıştır. Bu durum eşitlik ilkesine aykın olmasının yam sıra teknik hizmetler sınıfında çahşanlan mağdur etmekte, bu kişilerin çalışma şevkini kırmaktadır. 

Uzun ve meşakkatli eğitim süreçleri sonucunda yetişen teknik personel bu ülkenin beşeri sermayesinin bel kemiğidir. Teknik hizmetler sınıfı çalışanları büyük projelerde sorumluluk alan, sahada bizzat görev alan, denetleyen ve ülkemizin kalkınmasında öncü rolü oynayan kamu çalışanlandm Bunlann yam sıra yaşadığımız deprem felaketi bir kez daha göstermiştir ki bu ülkenin teknik elemana ihtiyacı giderek artmaktadır. Ülkemizin göz bebeği olan bu kişilerin ekonomik ve sosyal haklarının en azmdan benzer sınıflardaki personele yakın bir seviyeye getirilmesi hem bu personele verilecek bir moral hem de hakkaniyetin bir gereğidir.

Kanun teklifi ile diğer meslek sınıflanyla aralanndaki eşitsizliklerin bir nebze giderilmesi amacıyla kamuda çalışan teknik hizmetler sımfı personelinin emeklilik haklarmda etkisi olan ek göstergeleri ile özel hizmet tazminatlannda iyileştirme yapılması öngörülmektedir.

MADDE GEREKÇELERİ 

MADDE 1 - Maddeyle kamuda çalışan ve teknik hizmetler sınıfına dahil personele ödenen özel hizmet tazminatı oranlarına ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmekte, diğer meslek gruplan ile olan farklıhklann bir nebze de olsa giderilmesi öngörülmektedir. 

MADDE 2- Maddeyle teknik hizmetler sınıfına dâhil personelin ek göstergeleriyle diğer meslek gruplarındaki personelin ek göstergeleri arasmdaki eşitsizliklerin bir dereceye kadar giderilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE 3- Maddeyle teknik hizmetler sınıfına dâhil personele yapılacak ek ödemelerle diğer meslek gruplarındaki personele yapılacak ek ödemeler arasındaki eşitsizliklerin azaltılması öngörülmektedir. 

Belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis cezası Belediye başkanına 2 yıl 1 ay hapis cezası

MADDE 4- Yürürlük maddesidir. MADDE 5-Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNU ÎLE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 152 nci maddesinin "I- Zamlar" kısmına aşağıdaki paragraf ve tablo eklenmiş ve 'Tl- Tazminatlar" kısmımn "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"İlgili mevzuatta belirlenen iş güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zamları, Teknik Hizmetler Smıfına dahil aşağıda yer alan kadrolarda görev yapanlar için aşağıdaki şekilde uygulanır.

2-4998_page-00052-4998_page-00062-4998_page-00072-4998_page-0008