YHS personeli memur tanımı kapsamına girer mi?
657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde memurun tanımı yapılmıştır. Buna göre memur; mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu kanunun uygulanmasında memur sayılır. Bu tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanların da memur sayılacağı ifade edilmiştir.

WhatsApp Grubumuz İçin TIKLAYINIZ

Yardımcı hizmetler sınıfının tanımında ise memur tanımının kapsamına girmeyen hususlara yer verilmiştir. Buna göre; kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4’üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsamaktadır.

Halbuki YHS personelinin yaptığı işler asli ve sürekli kamu hizmeti olmayıp bunları yapanlar da memur tanımı kapsamına girmemektedir. Dolayısıyla bu hizmet sınıfının kaldırılması ve bunların da sınav sonucuna göre memur tanımına girecek kadrolara geçirilmesi gerekmektedir.

Görüleceği üzere, YHS kapsamındaki personel memur tanımı kapsamına girmemesine rağmen bunlara da memur ifadesi kullanılmaktadır. Dolayısıyla YHS kapsamındaki personelin bir an önce memurlar için öngörülen 12 Hizmet Sınıfının arasından çıkarılması ve buradaki personelin de görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı ile sınıf değiştirmeleri gerekmektedir.

YHS personeli mesleklerine uygun işlerde çalışmak istiyor
Bir okuyucumuz; “Yardımcı hizmetliyim. Önlisans mezunuyum. MYO. Meslek lisesi tesisat bölümü çıkışlıyım. 20 yıllık tesisat-doğalgaz tecrübem var. Benim gibi birçok kişi var. Mesleğime göre atanarak faydalı olmak istiyoruz. Bir kereye mahsus yardımcı hizmetler sınıfı kaldırılsın” ifadesini kullanmış. Benzer içerikli birçok okuyucu talebi bulunmaktadır.

Maalesef kamu personel istihdam stratejisi olmadığı için kamu kurumlarında rasyonel bir insan kaynakları yönetimi yapıldığını söylemek mümkün değildir. Aslında birçok sorunun temelinde de bu politikasızlık yatmaktadır.

YHS devlet memurları için belirlenen 12 Hizmet Sınıfı arasında sayılmıştır. Yani bunların görev tanımları memur için ifade edilen asli ve sürekli kamu hizmeti tanımına girmediği halde bunlar da memur olarak kabul edilmiştir.

Daha önceki yazılarımızda da bahsettiğimiz üzere, YHS personeli asli ve sürekli kamu hizmeti yapmadığı için bunların memur olarak kabul edilmeleri doğru değildir. Bu çerçevede, kamudaki taşeron işçilerin KHK ile kamu işçisi yapılmasından sonra kamudaki YHS personelinin durumu iyice sıkıntılı olmaya başlamıştır.

Ek göstergeleri olmadığı için emekli maaşları da oldukça düşük
Bu sınıfta görev yapanlar maalesef ek gösterge alamamaktadırlar. Dolayısıyla bunların emekli maaşları da çok düşük olmaktadır. Ancak, bunlara ek ödeme yapılmaktadır. Ayrıca, bunlardan 1-4 dereceden aylık alanlar % 90, 5-7 dereceden aylık alanlar % 80 ve diğer derecelerden aylık alanlar da % 70 oranında ek ödeme almaktadır.

Bu sınıfta görev yapanların görevde yükselme sınavına girerek GİH sınıfına geçmekten başka alternatiflerinin olmadığını düşünüyoruz. Kamu kurumları zaman zaman görevde yükselme sınavı açarak bu sınıfta görev yapan personel sayısını azaltmaya çalışmaktadır.

Şu an emekli olan 1/4 derece ve kademedeki 25 yıl hizmeti olan üniversite mezunu bir YHS personeli 4.201 TL emekli maaşı ve 134.656,55 TL emekli ikramiyesi alabilmektedir. Aynı durumdaki bir memur ise 5.128,69 TL emekli maaşı ve 164.381 TL emekli ikramiyesi alabilmektedir. Eğer 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrasında emekli maaşında iyileştirme yapılmayan sadece YHS personeli kalırsa, bu durum büyük bir adaletsizlik doğuracaktır.

Daha önce yapılan düzenlemeden YHS personeli de yararlanmıştı
Memur sendikaları 3600 ek gösterge düzenlemesinden yararlanacakların kapsamının genişletilmesini isterken YHS personeline de ek gösterge verilmesini istemektedirler. Şimdiden sonucun nasıl olacağını bilemiyoruz. Ancak büyük bir memur kesimi 3600 ek göstergeden yararlanırken, YHS personelinin ek gösterge talebinde bulunması son derece normaldir.

Nitekim 5434 sayılı Kanun’un mülga ek 70’inci maddesinde yer alan oranlar YHS personeli de dahil olacak şekilde arttırılmıştı.

Yani YHS personelinin zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının % 40’ına tekabül eden miktarı emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulmakta iken bütün gruplar % 15 arttırıldığı için YHS personelinin oranı da % 15 arttırılarak oran % 55 olarak revize edilmişti.

Pazartesi günü uzman çavuşlara ve ücretli öğretmenlere kadro verilecek Pazartesi günü uzman çavuşlara ve ücretli öğretmenlere kadro verilecek

İster istemez YHS personeli haklı olarak 3600 ek gösterge düzenlemesinden kendilerine de bir pay düşmesini arzu ediyor. Bunda da haksız değiller.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ile YHS personeli bitirilmelidir
Şu an kamu kurum ve kuruluşlarında aynı işçi hem işçiler, hem taşeron işçi iken kadroya geçirilenler, hem YHS personeli, hem de sözleşmeli destek personeli yapmaktadır. İster istemez bu personeller arasında problemler çıktığına da şahit olunmaktadır. Aynı işi yapıp da farklı statülerde olan personeller arasında sorun çıkmaması mümkün değildir.

Bunun için yapılacak kapsamlı bir çalışma ile her kurumda görevde yükselme sınavları veya unvan değişikliği sınavları açılmalı ve bu personellerin hizmet sınıfları sınav sonuçlarına göre değiştirilmelidir. Bir daha da YHS kapsamında kamuya personel alımı yapılmayarak bu defter kapatılmalıdır.

Bu konuda memur sendikalarına büyük görev düşmektedir. Öncelikle YHS personelinin sorunlarına ilişkin çalıştaylar yapılarak ciddi bir rapor hazırlanması gerekmektedir.

Memur tanımına girmeyen başka hizmet sınıfları da var
YHS dışında başka hizmet sınıflarında çalışan personelin de memur tanımına girmediğini ifade etmek isteriz. Yani ilk bakışta Eğitim ve Öğretim Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler Sınıfında çalışanların memur tanımına girmeyeceği açıktır. Dolayısıyla bu konuda ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Elbette bunun için kafaların ciddi bir toparlanmaya ihtiyacının olduğunda şüphe yoktur.

Ahmet Ünlü