2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Eğitimle İlgili 78 Madde! İşte Öğretmenleri İlgilendiren Adımlar

2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında Eğitimle İlgili 78 Madde! İşte Öğretmenleri İlgilendiren Adımlar
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında öğretmenleri ilgilendiren maddeleri neler? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nca hazırlanan ve Resmi Gazete’nin 4 Kasım tarihli mükerrer sayısında yer alan 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programında öğretmen ve eğitime dair hangi adımlar var? İşte 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında eğitime ilişkin olarak belirlenen hedefler ve tedbirler..

Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak, Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

2.3. NİTELİKLİ İNSAN, GÜÇLÜ TOPLUM

2.3.1. Eğitim a) Mevcut Durum

Eğitim hizmetlerinin daha nitelikli, daha yaygın ve kolay ulaşılabilir sunulması konusunda son dönemde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu kapsamda beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş, okullaşma oranlarında artış sağlanmış ve derslik başına düşen öğrenci sayısı önemli ölçüde azaltılmıştır. Kız çocukları ile yoksul öğrencilerin eğitimde devamlılığını sağlamak ve taşımalı eğitimi güçlendirmek için çeşitli faaliyetler yürütülmüş, öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine ağırlık verilmiştir.

Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler neticesinde 4-5 yaş için brüt okullaşma oranı 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yüzde 57,9'a yükselmiştir. Önümüzdeki dönemde erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak ve bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecektir.

Temel eğitim kademesinde de eğitime erişim artırılmış ve çocukların beceri temelli etkinlikler doğrultusunda temel eğitimin yapılandırılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. 2017 yılı verilerine göre 6-14 yaş grubundaki çocukların okullaşma oranı OECD ortalamasında yüzde 98 iken Türkiye'de bu oran yüzde 99'a ulaşmıştır. Ancak ortaöğretim kademesinde erişim açısından sorunların devam ettiği görülmektedir. Bu sebeple erişimin artırılması çalışmalarının yanı sıra ortaöğretim sisteminin süreç odaklı, akademik beceriler ile birlikte diğer gelişim alanlarını da dikkate alan, bireysel farklılıklara duyarlı, teknolojinin doğru ve etkin kullanıldığı bir yapıya kavuşturulmasına yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Mesleki ve teknik eğitimde niteliğin artırılmasına yönelik özel sektör ile işbirliği çerçevesinde protokoller yapılmakta ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanlarda müfredat güncellenmesi çalışmalarına devam edilmektedir. Diğer yandan mesleki ve teknik liselerin fiziki altyapısını güçlendirmeye yönelik atölye ve laboratuvar donanımları teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmektedir.

Son dönemde hizmete alınan yeni dersliklerle birlikte tüm eğitim kademeleri itibarıyla derslik başına düşen öğrenci sayısı azaltılmış ve uluslararası standartlara ulaşılmıştır. 2017 yılı verilerine göre ilkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısı Türkiye ve OECD ortalamasında 21 iken ortaokul kademesinde Türkiye'de 25, OECD ortalamasında ise 23'tür. Diğer yandan istihdam edilen öğretmenlerle birlikte ortaöğretimde öğretmen başına düşen öğrenci sayısı OECD ortalaması olan 13'e ulaşmıştır. Ayrıca, öğrenme ortamlarının fiziki niteliğinin artırılmasına ağırlık verilerek öğrencilerin ilgi, mizaç ve yeteneklerinin gelişimine yönelik Tasarım-Beceri Atölyeleri, okullara kademeler itibariyle kurulmaya başlanmıştır.

Fırsat eşitliği bağlamında ikili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları devam etmektedir. 2018-2019 eğitim öğretim dönemi itibarıyla ikili eğitimde okuyan ilkokul öğrencilerinin oranı yüzde 37,8, ortaokul öğrencilerinin oranı yüzde 29,9 ve ortaöğretim öğrencilerinin oranı ise yüzde 5,8'dir.

Üniversitelerin misyon bazında farklılaşması ihtiyacından yola çıkılarak 2006 ve sonrasında kurulmuş üniversitelerin bölgesel kalkınma misyonu çerçevesinde ihtisaslaşmasını sağlamak amacıyla Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 10 üniversite desteklenmektedir. Diğer yandan, yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet gücünü artırmak amacıyla Araştırma Üniversiteleri Programına da devam edilmektedir.

Özellikle yeni kurulan yükseköğretim kurumlarında ilave kapalı alanlar yaratılması gereği bulunmakla birlikte mevcut kapalı alanların daha verimli şekilde kullanılması önemini korumaktadır. Bu kapsamda, devlet üniversitelerinin mevcut mekanlarının envanteri çıkarılmış, bu mekanların verimlilik analizi yapılmış ve yükseköğretim mekanlarının ülkemize özgü tasarım ilkeleri kılavuzu ve Yükseköğretim Mekanları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) yazılımı oluşturulmuştur.

Yükseköğretimde uluslararasılaşma çabaları sonucunda Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısı 2015 yılındaki 73 bin seviyesinden 2018 yılında 148 bin seviyesine ulaşmıştır. Öte yandan, yükseköğretim kontenjanlarının arz-talep dengesi ve eğitim-istihdam bağlantısını dikkate alarak belirlenmesi, yükseköğretim sisteminin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve hesap verebilirliğinin güçlendirilmesi ihtiyacı sürmektedir.

b) Amaç

Tüm bireylerin kapsayıcı ve nitelikli bir eğitime ve hayat boyu öğrenme imkanlarına erişimi sağlanarak düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, özgüven ve sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, demokratik değerleri ve milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, teknoloji kullanımına yatkın, üretken ve mutlu birey yetiştirmek temel amaçtır.

c) Politika ve Tedbirler

Politika/Tedbir

Sorumlu/İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar

Yürütülecek Faaliyetler ve Projeler

Fırsat eşitliği temelinde, tüm kademelerde eğitime erişim sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.548)

Tedbir 548.1. Erken çocukluk eğitiminde 5 yaş zorunlu eğitim kapsamına alınacak,

esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitim modelleri oluşturulacak; bu amaçla ihtiyaç duyulan ilave derslikler yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1. Alternatif modellerin giderleri için taşıma
mevzuatında düzenleme çalışmaları
yapılacaktır.

2. Okul Öncesi Projesi kapsamında derslik
ihtiyacı olan küçük yerleşim yerleri başta
olmak üzere ihtiyaç duyulan yerlerde
maliyet etkin şekilde ana sınıfı yapılacaktır.

3. İl, ilçe ve mahalle bazında derslik ihtiyacı
belirlenerek yatırım planları oluşturulacaktır.

4. Belediyelere erken çocukluk eğitim
kurumları açması yönünde mevzuat
çalışmaları tamamlanacaktır.

Tedbir 548.2. Tüm eğitim kademeleri itibarıyla Plan döneminde tekli eğitime geçilecek; bu amaçla ilave derslikler yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1. Eğitim alanında bulunmayan, kamu kurumlarına tahsisli ya da

Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar için tahsis

yoluyla arsa üretilmesine yönelik çalışma yapılacaktır.

Tedbir 548.4. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma ve tamamlama oranları artırılacak, devamsızlık oranları azaltılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Valilikler

1. ilkokul ve ortaokul kademesi devamsızlık
raporu hazırlanacaktır.

2. Devamsızlık Eylem Planı hazırlanacak ve
Valiliklerce uygulanacaktır.

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten eğitim ortamları oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.549)

Tedbir 549.1. Eğitim yapıları teknolojiye ve çevreye uyumlu, güvenli, ekonomik, estetik, erişilebilir, standartları ve kalitesi yüksek bir mimaride tasarlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

1. Okul binaları için beş yeni tip proje
hazırlanacaktır.

2. Geleceğin Okullarını Birlikte Tasarlayalım
adlı okul mimarisi fikir yarışması
düzenlenecektir.

3. Enerji Verimli Okul Modeli geliştirilecektir.

4. Herkes İçin Erişilebilir Okul Modeli
geliştirilecektir.

5. Altı tarihi okul binasının örnek koruma
çalışmaları gerçekleştirilecektir.

6. Eğitim yapıları iç mekan tasarımları
geliştirilecektir.

7. Afet riski taşıyan okul binaları için
güçlendirme faaliyetleri yürütülecektir.

8. Afet riski taşıyan okul binaları için yeniden
yapım faaliyetleri yürütülecektir.

9. Okullarımızın büyük bakım-onarım
faaliyetlerini kapsayan iyileştirme çalışmaları
yapılacaktır.

10. Okullarımızda enerji verimliliğinin
sağlanmasına yönelik çalışmalar
gerçekleştirilecektir.

Tedbir 549.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine uygun tasarım ve beceri atölyeleri kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler

1. Okullarda tasarım ve beceri atölyesi kurulmasına

yönelik planlama çalışmaları tamamlanacaktır.

Tüm eğitim kademelerinde okulların niteliği ve imkanları artırılarak okullar arası başarı farkı azaltılacaktır. (Kalkınma Planı p.550)

Tedbir 550.1. Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri için destek programları uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Belediyeler

1. İlkokullarda Yetiştirme Programının etkin
bir şekilde uygulanabilmesi için takip
mekanizması kurulacaktır.

2. Mevcut bütçe imkanlarıyla yedi etkinlik,
altı yarışma düzenlenecektir.

Tedbir 550.3. Eğitimde kalite güvence sistemi oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Akreditasyon Kurumu, Üniversiteler

1. Okul ve diğer eğitim kurumlarının

öz ve dış değerlendirmeleri yapılacaktır.

Milli, manevi ve evrensel değerler esas alınarak küresel gelişmelere ve ihtiyaçlara uygun eğitim içerikleri ve öğretim programları hazırlanacaktır. (Kalkınma Planı p.551)

Tedbir 551.1. Öğretim programları esnek, modüler ve uygulamalı yapıya kavuşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), İlgili STK'lar

1. Yetenek kümeleri, beceriler ve yeterlilik
tanımları doğrultusunda oluşturulacak
standartlar temelinde öğretim programları
düzenlenecektir.

2. Sektörle işbirliği içinde mesleki ve teknik
ortaöğretim programları güncellenecektir.

Tedbir 551.2. Tüm eğitim kademelerinde öğrencilerin matematik ve Türkçe yeterlilikleri artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili STK'lar

1. Türkçe ve Matematik derslerinden temel

düzeydeki kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen

öğrencileri belirlemek amacıyla üçüncü sınıf

öğrencilerine ölçme aracı uygulanacak, sonuçlara

göre öğrenciler ilkokullarda yetiştirme programına alınacaktır.

Tedbir 551.4. Matematik ve Türkçe öğretmenlerinin yeni öğretim programlarına uyumunun sağlanabilmesi için hizmet içi eğitimler uygulanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Türkçe ve matematik dersleri öğretmenlerine

yönelik pratik ve teorik eğitimler düzenlenecektir.

Tedbir 551.5. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde ders çizelgeleri yeniden yapılandırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Temel eğitim ve ortaöğretim kademesinde

haftalık ders çizelgeleri incelenecek ve gerekli

düzenlemeler yapılacaktır.

Tedbir 551.6. Eğitim Bilişim Ağı portalının içeriği öğretim programlarıyla uyumlu hale getirilerek zenginleştirilecek ve portalın etkin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), BTK

1. Eğitim bilişim ağının aktif ve etkin
kullanımının sağlanması amacıyla sisteme
eklenen ders destek materyallerinin ve
uygulamaların sayısı artırılacaktır.

2. Kullanıcıların kişisel ve mesleki
gelişimlerine katkı sağlayacak içerikler
kullanıma sunulacaktır.

Tedbir 551.7. Teknolojiye erişimin sağlanması amacıyla okullara ağ altyapısı ve etkileşimli tahta kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

1. 800 okulun ağ altyapısı kurulumları ve
geniş bant internete erişimi
tamamlanacaktır.

2. ADSL veya fiber optik kablo altyapısı
bulunmayan bölgelerde yer alan okulların
internet erişimi için TÜRKSAT üzerinden
uydu bağlantısı sağlanacaktır.

3. Etkileşimli tahta kurulmayan okullara
kurulumların tamamlanmasına devam
edilecek ve geçmişte kurulumu yapılan
etkileşimli tahtaların ve ağ altyapısının
bakımlarının da süreklilik arz edecek şekilde
yapılması planlanacaktır.

Tedbir 551.8.

Ortaöğretim kademesindeki öğrencilerin üniversitelerdeki bilimsel etkinliklere katılımları, üniversitelerin araştırma ve laboratuvar imkanlarından faydalanabilmeleri sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Okullarda akademisyenlerin de içinde
yer aldığı danışma kurulları
oluşturulacaktır.

2. Üniversitelerle işbirliği protokolleri
yapılacaktır.

Tedbir 551.9. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller zenginleştirilecek, dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerin tümünü ölçmeye yönelik sistem geliştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Yabancı dil eğitimine ilişkin materyaller,

Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği

ve Taslak Ders Kitabı ve Eğitim Araçları ile

Bunlara Ait e-İçeriklerin İncelenmesinde

Değerlendirmeye Esas Olacak Kriterler

temelinde incelenecek ve gerekli görülen düzenlemeler yapılacaktır.

Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim hizmetlerinden istifade edebilmeleri için beşeri ve fiziki imkanlar güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.552)

Tedbir 552.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin tespiti için il bazlı taramalar

gerçekleştirilecek ve ihtiyaç haritaları oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı

1. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında
yapılan gelişimsel değerlendirme ve
taramalar zorunlu hale getirilecektir.

2. Tıbbi tanı alma sürecinde ortaya
çıkabilecek farklılıkları engellemek için
hizmet standartları oluşturulacak ve
uygulanacaktır.

Tedbir 552.2. Özel eğitim hizmetinin yaygınlaşması için mobil platformlar kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı

1. II Milli Eğitim Müdürlükleri ile

yerel yönetim birimleri bir araya getirilerek

belediyelerde engellilere yönelik sunulan hizmetler

analiz edilecektir.

Tedbir 552.3. Öğrenme ortamlarının fiziki altyapısı, öğretim programı ve materyal zenginliği, öz bakım becerileri, bütünleştirme uygulamaları ve rehberlik hizmetlerinin standartları yükseltilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversiteler

1. Uluslararası yönetim sistemleri
uygulamaları yaygınlaştırılacak ve hizmet
standartları yükseltilecektir.

2. Mevcut okulların ihtiyaçları doğrultusunda
büyük onarım, afet riskini azaltma, enerji
verimliliğini yükseltme ve engelli
erişilebilirliğine yönelik çalışmalar
yürütülecektir.

3. Özel eğitim programları güncellenecek,
görsel ve yazılı dijital materyaller
hazırlanacaktır.

4. Öğretmenlerin ve ailelerin bilgi ve
farkındalıklarını artırmaya yönelik eğitimler
düzenlenecektir.

5. Rehberlik Hizmetleri Sunum Sistemi'ne
yönelik içerik zenginleştirme çalışmaları
yapılacaktır.

Tedbir 552.4. Özel yetenekli çocuklar için Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), TÜBİTAK, Üniversiteler

1. Eğitim, Bilim ve Değerlendirme Kurulunun

oluşturulması amacıyla hukuki ve kurumsal yapılanma çalışmalarına başlanacaktır.

Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin motivasyonları ve mesleki gelişimleri artırılacak ve öğretmenlik mesleğinin toplumsal statüsü güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.553)

Tedbir 553.1. Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı

1. Öğretmenlik Meslek Kanunu oluşturulmasına

ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 553.2. Konut imkanlarının kısıtlı olduğu bölgelerde öğretmenlerin barınma ihtiyaçlarını karşılayacak konut yatırımlarına devam edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

1. İllerle koordineli olarak planlanan hedefe

ulaşılması için 500 daireli lojman yapım işi tamamlanacaktır.

Tedbir 553.3. Okul yöneticiliği profesyonel bir meslek haline getirilecek ve yönetici eğitimi akreditasyon yapısı oluşturulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili STK'lar

1. Kapsayıcı okul yöneticiliği mesleki gelişim
programı çerçevesinde, 9.000 okul müdür ve
müdür yardımcısı için 17 merkezde, etkinlik
ve atölye çalışmaları yapılacaktır.

2. Okul ve eğitim yöneticisi mevzuatı iş akış
şemaları, kontrol listeleri ve örnek olaylar
bağlamında modellenecek, öğretim
materyalleri ve mesleki gelişim programları
hazırlanacaktır.

Tedbir 553.4. Ehliyet ve liyakat temelli kariyer sistemi hayata geçirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Okul yöneticisinin temel bilgi ve
becerilerinin analitik düşünme temelli
ölçüleceği merkezi bir sınav yapılacaktır.

2. Yeni atanacak okul yöneticilerinin
temel ve ileri düzey becerilerine yönelik
oryantasyon ve mesleki gelişim eğitim
programları uygulanacaktır.

Tedbir 553.5. Sınıf öğretmenlerinin yan alan ve mesleki rehberlik becerileri geliştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), YÖK, Üniversiteler, İlgili STK'lar

1. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik
hizmetlerindeki etkisinin artırılması için
mevzuat değişikliğine yönelik çalışmalar
yapılacaktır.

2. Sınıf rehber öğretmenlerinin rehberlik
hizmetlerine ilişkin bilgi, beceri ve
farkındalık düzeylerini arttırmak amacıyla
Sınıf Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı
hazırlanacaktır.

3. Her kademedeki öğretmenin Sınıf
Rehberlik Hizmetleri Eğitim Programı
kapsamında eğitim alması sağlanacaktır.

Tedbir 553.6. Yabancı dil öğretmenlerinin niteliklerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitimler düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Yabancı Dil Öğretmenleri Gelişim
Programı oluşturulacaktır.

2. İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça
dillerine ilişkin yabancı dil öğretmenlerinin
Türkiye'de ve yurt dışında eğitim
almalarına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.

Tedbir 553.8. Yatay ve dikey kariyer basamaklarına yönelik lisansüstü düzeyde mesleki uzmanlık ve gelişim programları açılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), YÖK, Üniversiteler

1. Uygulama ve etkinlik temelli mesleki
gelişim sertifika programı hazırlanacaktır.

2. Kademeli olarak lisansüstü programları
açılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tedbir 553.9. Hizmet içi eğitimlerin içerikleri öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin güncel ihtiyaçları çerçevesinde yenilenecek, mesleki ve teknik eğitimde hizmet içi eğitimler iş ortamlarında gerçekleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili Meslek Örgütleri

1. İlgili tarafların katılımıyla güncellenen
hizmet içi eğitim içerikleri çerçeve
programa dahil edilecektir.

2. Güncellenen hizmet içi eğitim içerikleri
mesleki gelişim sertifika programı olarak
uygulanacak ve program çeşitlendirmesi
yapılacaktır.

Etkin ve etkili bir eğitim sis belirlenecek ve politika uyç

teminin oluşturulabilmesi için politikalar veriye dayalı olarak ulamalarının etki analizleri yapılacaktır.

(Kalkınma Planı p.554)

Tedbir 554.1. Eğitim sistemine ilişkin veri tabanlarının bütünleştirildiği eğitsel veri ambarı oluşturulacak, veriler yapay zeka teknolojileriyle işlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Bütünleştirilmiş eğitsel veri ambarı
kurulmasına yönelik çalışmalara
başlanacaktır.

2. Bahse konu uygulamalar için izleme ve
değerlendirme yapılacaktır.

Tedbir 554.2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların veri analiz kabiliyeti güçlendirilecek, okul bazında veriye dayalı planlama ve yönetim sistemi hayata geçirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Akreditasyon Kurumu, YÖK

1. Okul bazında veriye dayalı planlamayı
sağlayan yönetim sistemlerinin
sertifikasyonu sağlanacaktır.

2. Eğitim sistemindeki kurum ve kuruluşların
mevcut bilgi sistemlerinin entegrasyonunun
sağlanmasına yönelik çalışmalara
başlanacaktır.

Bireylerin kişilik ve kabiliyetlerinin sürekli olarak gelişimini hedefleyen hayat boyu öğrenme anlayışı toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılacaktır. (Kalkınma Planı p.555)

Tedbir 555.1. Hayat boyu öğrenme programlarının çeşitliliği ve niteliği artırılacak, kazanımların belgelendirilmesi sağlanacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1. 71 alt öğrenme alanı altında gerçekleştirilen

kurs programlarının sayısı ve alanları çeşitlendirilecek,

farklı alt öğrenme alanlarına ilişkin programlar geliştirilecektir.

Tedbir 555.2.

Mükerrerliği önlemeye, belge ve sertifikaların kurumlar arası paylaşımına yönelik ulusal hayat boyu öğrenme ve izleme sistemi kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, YÖK, Üniversiteler, Yerel Yönetimler

1. Ulusal Hayat Boyu Öğrenme ve İzleme

Sisteminin kurulumuna yönelik yasal ve kurumsal

düzenlemelere yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Tüm paydaşların eğitim süreçlerine aktif katılımının sağlandığı Okul Gelişim Modeli oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.556)

Tedbir 556.2. Okul gelişim planı hedefleriyle uyumlu ve fırsat eşitliği temelinde okulların gelişimini destekleyecek biçimde kaynak tahsis edilecek ve hesap verebilirlik düzeyi artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı

1. Fırsat eşitliği temelinde okullara finansman

kaynağı sağlanması için altyapı çalışmaları yapılacaktır.

Tedbir 556.3. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim ve uyum güçlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Yerel Yönetimler, İlgili STK'lar

1. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim
ve uyumu artırıcı çalışmalar
yürütülecektir.

2. Öğretmen-veli-okul arasındaki etkileşim
ve uyum izlenecek ve raporlanacaktır.

Eğitim ve eğitim dışı sürecin etkin biçimde yürütülebilmesi ve çocukların hazır bulunurluklarının artırılabilmesi için rehberlik ve danışmanlık sistemi güçlendirilecektir. (Kalkınma Planı p.557)

Tedbir 557.1. Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinin yapısı ve sunduğu hizmetler yeniden düzenlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler

1. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde
yürütülen çalışmalar ile rehberlik ve
araştırma merkezlerinde görev yapan
personelin iş ve işlemlerine ilişkin
mevzuat çalışmaları yapılacaktır.

2. Mevcut bütçe imkanları kapsamında
rehberlik ve araştırma merkezlerinde
görev yapan personelin üniversiteler ile
işbirliği içerisinde eğitimler alması
sağlanacaktır.

3. Rehberlik ve araştırma merkezlerinde
kullanılan araç-gereç ve materyaller
çeşitlendirilecek ve sayıları artırılacaktır.

Tedbir 557.2. Çocukların kendilerini ve meslekleri tanımalarını sağlayacak kariyer seçim süreçlerini destekleyen kariyer rehberliği sistemi kurulacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Üniversiteler

1. Kariyer Rehberliği Sistemi kurulacaktır.

2. Bireyi tanımada kullanılan ölçme
araçları çeşitlendirilecektir.

3. Ulusal Mesleki Bilgi Sisteminde
kullanılan ölçme araçları geliştirilecektir.

4. Her öğrenci için kişisel Kariyer Gelişim
Dosyası oluşturulacak ve öğrencilerin e-
dosyaları ile ilişkilendirilecektir.

Tedbir 557.3.

Sosyoekonomik dezavantajlı ve suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençler ile ailelerine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetleri güçlendirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

1. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik
hizmetlerine ilişkin mevzuat çalışmaları
yapılacaktır.

2. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinin
uygulanmasına yönelik izleme ve
değerlendirme çalışmaları yapılıp
raporlanacaktır.

3. Sınıf rehberlik öğretmenlerine,
Psikososyal Koruma Önleme ve Krize
Müdahale Hizmetleri kapsamında
hazırlanan önleyici program eğitimi
düzenlenecektir.

Tedbir 557.4. Öğretmene ve öğrenciye yönelik fiziksel ve duygusal şiddet önlenecek, madde ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele edilecek, sağlıklı yaşam kültürü konularında aile farkındalığı artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü

1. Psikososyal Koruma, Önleme ve Krize

Müdahale Hizmetleri Yönergesi kapsamında çalışmalar yürütülecektir.

Öğrencilerin kazanımlarını çeşitlendirmeye ve artırmaya yönelik etkin bir ölçme, izleme ve değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. (Kalkınma Planı p.558)

Tedbir 558.2. Ölçme ve değerlendirme sistemi yeterlilik temelli etkinleştirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), ÖSYM

1. Akademik Becerilerin izlenmesi ve
Değerlendirilmesi (ABİDE) araştırması 4, 8
ve 10. sınıf düzeylerinde ikişer yıllık
döngülerle uygulanmaya devam edilecektir.

2. Belirlenen farklı sınıf düzeylerinde öğrenci
başarı izleme araştırmaları ölçme
değerlendirme merkezleri aracılığıyla
uygulanacaktır.

Tedbir 558.3.

Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki etkinliklere katılımları desteklenecek, öğrenci yeterliliği üzerindeki etkisi izlenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler

1. Öğrencilerin bilimsel, kültürel, sanatsal,
sportif ve toplum hizmeti alanlarındaki
etkinliklere katılımlarına ilişkin rapor
hazırlanacaktır.

2. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif
faaliyetleri içeren etkinlik, program,
sempozyum ve yarışmalar
düzenlenecektir.

Tedbir 558.4. Eğitim sisteminin öğrenciler üzerinde yarattığı baskıyı azaltmak amacıyla kademeler arası geçişlerde uygulanan sınavlarda düzenlemeler yapılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), ÖSYM, Üniversiteler

1. Okullar arası başarı farklarının
azaltılmasına yönelik eğitsel tedbirler
alınacaktır.

2. Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve
sosyal imkanları genişletilecektir.

3. Okul Profili Değerlendirme Verileri
izlenerek hangi okula ne tür destekler
sağlanacağını tespit etmek için karar
destek mekanizması oluşturulacaktır.

4. Sınavsız yerleştirme konusunda esnek
modeller geliştirilecektir.

5. Yapılacak olan kamuoyu iletişim
çalışmalarıyla, sınava olan ihtiyacın
azaltılması için yapılan iyileştirmelere
yönelik farkındalık artırılacaktır.

Mesleki ve Teknik Eğitimde Üretime Yönelik Yapısal Dönüşüm ve İstihdam Seferberliğine başlanacaktır. (Kalkınma Planı p.559)

Tedbir 559.1. Plan döneminde bütün meslek liselerinin atölye ve laboratuvarları modernize edilerek günümüzün eğitim-istihdam ihtiyaçlarına uygun hale getirilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İlgili Meslek Kuruluşları

1. On Birinci Kalkınma Planında belirtilen

öncelikli sektörlere yönelik laboratuvarlar

başta olmak üzere okulların donatım ihtiyaçları

teknolojik gelişmelere uygun olarak karşılanmaya başlanacaktır.

Tedbir 559.2. Mesleki eğitimdeki kurum ve kuruluşlar bünyesindeki atölyelerin daha etkin bir şekilde kullanılması suretiyle döner sermaye gelirleri artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

1. Ülke genelindeki mesleki eğitim kurumlarının

atölyelerinde üretilen döner sermaye ürünlerinin

sergilendiği bir internet sitesi oluşturulacak ve

döner sermaye ürünlerinden elde edilen gelirleri

artırmaya yönelik farkındalık oluşturulacaktır.

Tedbir 559.3. Sektör talepleri ve gelişen teknoloji doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimde alan ve dalların öğretim programları güncellenecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Mesleki Yeterlilik Kurumu

1. Çerçeve öğretim programları ulusal meslek

standartları ve yeterlilikleri işgücü piyasası ihtiyaçları

doğrultusunda incelenecek ve gerekli düzenlemeler

yapılacaktır.

Tedbir 559.7. Mesleki ve teknik eğitimde kariyer rehberliği etkinleştirilecek; mesleki ve teknik eğitim liseleri ile meslek yüksekokullarının toplumdaki algısını güçlendirecek tanıtım faaliyetleri yürütülecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT

1. Mesleki ve teknik eğitime yönelik
farkındalık oluşturmak amacıyla spot
filmler, görseller, animasyonlar,
infografikler vb. materyaller hazırlanarak
sosyal medyada yayımlanacaktır.

2. Mesleki ve teknik eğitimle ilgili
fuar/sergi ve yarışmalar düzenlenecektir.

3. Mesleğim Hayatım Portalı içerisinde
sektörle birlikte eğitim istihdam üretim
bağlamında iyi uygulama örnekleri ve
başarı hikayeleri paylaşılacaktır.

Tedbir 559.8.

Öğrencilerin buluş, patent ve faydalı model başvurusu yapmaları teşvik edilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Türk Patent ve Marka Kurumu

1. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda
patent ve faydalı modele uygun görülen
projeler desteklenecektir.

2. İllerde seçilen temsilcilere, okul
yöneticilerine ve öğretmenlere buluş,
patent ve faydalı model başvuru
süreçleriyle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.

Tedbir 559.9. Mesleki ve teknik eğitim kurumları ile sektör arasında işbirliği protokolleri artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Üniversiteler, İlgili Meslek Kuruluşları

1. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıyla
sektör arasında işbirliği protokol sayısı
artırılacaktır.

2. OSB'lerde resmi ve özel Mesleki ve
Teknik Anadolu Liseleri açılmasına yönelik
Mesleki Eğitim-Sanayi İşbirliği Toplantıları
düzenlenecektir.

Tedbir 559.11. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim gören öğrencilere yönelik destek ödemeleri sağlanacak, özel sektörün okul açmasına yönelik yatırım teşvikleri artırılacak ve OSB'ler başta olmak üzere özel mesleki ve teknik okul sayısı ve çeşitliliği artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), İlgili Meslek Kuruluşları

1. OSB'lerde protokol kapsamında açılacak
olan resmi ve özel Mesleki ve Teknik
Anadolu Liselerinin bina, derslik, atölye ve
laboratuvar ihtiyaçları karşılanacaktır.

2. Özel mesleki ve teknik okullarda eğitim
gören öğrencilere yönelik destek
ödemelerine güncellenen alanlar
çerçevesinde devam edilecektir.

3. Özel teknik okullardan mezun olan
öğrencilerin OSB'lerde istihdam edilmesine
öncelik verilmesi ve OSB'lerde sektör
çalışanlarına meslek, geliştirme ve uyum
kursları açılması sağlanacaktır.

Tedbir 559.14. Mesleki eğitim programları ile sınav ve belgelendirme faaliyetlerine esas teşkil eden ulusal meslek standartları ve yeterlilikleri güncellenecek ve sayıları artırılacaktır.

Milli Eğitim Bakanlığı (S), Mesleki Yeterlilik Kurumu

1. Mesleki ve teknik ortaöğretim programları

ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler

doğrultusunda güncellenecektir.

Yükseköğretimde çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. (Kalkınma Planı p.560)

Tedbir 560.1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesinin kapsamı genişletilecektir.

YÖK (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler

1. Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması

ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 10 üniversite

desteklenecek, proje kapsamının genişletilmesine

yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Tedbir 560.2. Japonya örneği incelenerek sadece kadın öğrencilerin kabul edildiği kadın üniversiteleri kurulacaktır.

YOK (S), Üniversiteler

1. Japonya kadın üniversiteleri diğer
ülkelerdeki kadın üniversiteleriyle
karşılaştırılacak ve gelişim süreçleri
incelenecektir.

2. Kız öğrencilerin ülkemizde farklı
derecelerde yükseköğretime katılımları
değerlendirilecek, sorun bulunan alanlar
saptanacak ve buna yönelik çözüm önerileri
geliştirilecektir.

3. Kurulması planlanan kadın üniversitesinin
akademik birimlerinin oluşturulmasına
yönelik çalışmalar başlatılacaktır.

Yükseköğretim sistemi küresel rekabet gücü olan, kalite odaklı ve dinamik bir yapıya kavuşturulacak; yükseköğretim kurumlarının niteliklerinin artırılmasına yönelik uygulamalara devam edilecektir. (Kalkınma Planı p.561)

Tedbir 561.1. Dünya akademik başarı sıralamalarında 2023 yılı itibarıyla en az 2 üniversitemizin ilk 100'e ve en az 5 üniversitemizin de ilk 500'e girmesi sağlanacaktır.

YOK (S), Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Üniversiteler

1. Araştırma üniversiteleri öncelikli olmak
üzere belirlenen hedefe ulaşma potansiyeli
olan üniversiteler için nesnel ölçütlere dayalı
olarak performans kriterleri belirlenecektir.

2. Başarılı üniversitelere ilave destekler
sağlamaya yönelik mevzuat ve imkanlar
araştırılacaktır.

Tedbir 561.2. Öncelikli sektörler başta olmak üzere plan döneminde doktora mezun sayısı yıllık ortalama 15 bine çıkarılacaktır.

YOK (S), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Üniversiteler

1. Doktora programlarının kalitesinin
artırılmasına yönelik kriterler belirlenmesini
müteakip program ve kontenjan hedefleri
belirlenecektir.

2. YÖK 100/2000 Projesi geliştirilerek devam
ettirilecektir.

3. Üniversitelerin yurt dışındaki yetkin
üniversitelerle ortak doktora programı
açmaları teşvik edilecektir.

Tedbir 561.3.

Üniversitelerin dijital çağa ayak uydurması ve bilgiye ulaşımda açık erişim ve açık bilim uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla açık erişim altyapıları ile uyumu sağlanacaktır.

YOK (S), Üniversiteler

1. Ülkemizdeki bütün üniversitelerde
uluslararası standartlarda Açık Akademik
Arşiv Sistemi kurulacaktır.

2. Avrupa Açık Erişim Altyapısı ile
bütünleşme kapsamında YÖK bünyesinde
Açık Bilim/Açık Erişim Komisyonu
kurulacaktır.

Tedbir 561.4. Akademik personellerin atama ve yükselme kriterleri alt sınırı merkezi olarak yükseltilecektir.

YOK (S), Üniversiteler

1. Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma

Yönetmeliğinde düzenleme yapılacaktır.

Tedbir 561.5.

Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları, sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki programların asgari doluluk oranları dikkate alınarak belirlenecek; eğitim-istihdam bağlantısı güçlendirilecektir.

YOK (S), Üniversiteler

1. Yükseköğretim kurumlarının kontenjanları

sektörel ve bölgesel beceri ihtiyaçları, üniversitelerin

kapasiteleri, arz-talep dengesi ve mevcuttaki

programların asgari doluluk oranları dikkate

alınarak belirlenecektir.

Tedbir 561.6. Mezuniyet sonrasında doğrudan meslek icra yetkisi veren yükseköğretim programlarında asgari başarı puanı şartı uygulaması genişletilecektir.

YOK (S), Üniversiteler

1. Meslek icra yetkisi veren hukuk, sağlık ve

mühendislik alanlarının asgari başarı puan şartı

artırılacak ve bu uygulamanın kapsamı genişletilecektir.

Tedbir 561.7. Mezunların kariyer süreçlerinin takibi ve mezun-üniversite işbirliğinin güçlendirilmesi için mezun izleme sistemi kurulacaktır.

YOK (S),

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, Üniversiteler

1. Dijital teknolojilerin avantajları da kullanılarak

aktif ve etkin mezun izleme sisteminin tüm

üniversitelerde oluşturulması çalışmalarına başlanacaktır.

Tedbir 561.8.

Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve yenilik çıktılarına ilişkin verileri düzenli olarak takip edilecek ve raporlanacaktır.

YOK (S), Üniversiteler

1. YOK bünyesinde üniversitelerin verilerini

düzenli olarak takip eden, raporlayan ve bu

bilgileri kamuoyu ile paylaşan mevcut izleme ve

değerlendirme sistemine ilişkin tanımlanan kriterler

iyileştirilecek, veri bütünlüğü sağlanacaktır.

Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının eğitim ve öğretim süreçleri, akademik ve idari yapılanmaları, denetleme ve mali hususlarına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. (Kalkınma Planı p.562)

Tedbir 562.2. Vakıf yükseköğretim kurumlarının akademik personelinin mali ve sosyal haklarının asgari düzeyinin devlet üniversitelerindeki eşdeğer kadrodaki personelle aynı seviyeye getirilmesi için düzenleme yapılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Gerekli mevzuat çalışmalarına başlanacaktır.

Ülkemizin yükseköğretim alanında uluslararasılaşma düzeyi artırılacaktır. (Kalkınma Planı p.563)

Tedbir 563.1. Etkili tanıtım çalışmalarıyla yükseköğretim sistemine uluslararası erişim kolaylaştırılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler

1. Study in Turkey markası altında hizmet
veren internet sitesi yeni teknolojilerle
yeniden tasarlanarak daha etkileşimli bir
yapıya kavuşturulacaktır.

2. Uluslararası fuarlara katılım ve tanıtım
etkinlikleri raporlanacaktır.

Tedbir 563.2.

Yükseköğretim sistemindeki nitelikli uluslararası öğrenci sayısı artırılacaktır.

YÖK (S), Üniversiteler, Gençlik ve Spor Bakanlığı,

Dışişleri Bakanlığı

1. Yükseköğretim sistemindeki nitelikli

uluslararası öğrenci sayısını artırmak için

kabul ve başvuru kriterleri konusunda çalışma yapılacaktır.

Tedbir 563.3. Nitelikli yabancı uyruklu akademisyenlerin toplam istihdamı oranı içindeki payı artırılacaktır.

YOK (S), Üniversiteler

1. Yabancı uyruklu nitelikli öğretim elemanı

sayısının artırılması amacıyla yükseköğretim

kurumlarının çekim merkezi haline getirilmesi

sağlanacak, araştırma altyapıları güçlendirilecektir.

Tedbir 563.4. Yabancı dilde eğitim veren programların

sayısı artırılacak, yükseköğretim kurumlarının uluslararası öğrencilere

yönelik barınma imkanları geliştirilecek ve uluslararasılaşmada kurumsal kapasite artırılacaktır.

YÖK (S), Gençlik ve Spor Bakanlığı, Üniversiteler

1. Üniversitelerde yabancı dilde eğitim
veren yeni programlar açılacaktır.

2. Uluslararası öğrenciler için ayrılan
barınma kapasitesi artırılacaktır.

3. Uluslararası öğrenci ve
akademisyenlerin değişim
programlarından en üst düzeyde
yararlanması amacıyla protokoller ve
işbirlikleri geliştirilecektir.

d) Hedefler

Performans Göstergeleri

Birim

2018

2019(1)

2020(2)

5 Yaş Net Okullaşma Oranı

Yüzde

75,1

75,2

77,0

Tekli Eğitimdeki Öğrenci Oranı (3)

İlkokul

Yüzde

58,7

62,2

75,0

Ortaokul

Yüzde

66,4

70,1

73,0

Lise

Yüzde

93,2

94,2

96,0

Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Oranı (4)

Yüzde

6,2

6,5

6,9

memurlar.net

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
5 Yorum