Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (06.02.2019)

Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik (06.02.2019)
Anadolu Üniversitesi tarafından Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde yapılan değişiklik 6 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı.

mymemur.com- Anadolu Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav Usul ve Esaslarında neler değişti? Anadolu Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinde değişiklik 6 Şubat 2019 tarihli ve 30678 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. işte son yapılan değişiklikler 

Anadolu Üniversitesinden:

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Anadolu Üniversitesine bağlı fakültelerin, yüksekokulların, meslek yüksekokullarının ve Devlet Konservatuvarının ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin usul ve esaslarını düzenlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, Anadolu Üniversitesine bağlı Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin programlarını ve Yabancı Diller Yüksekokulunu kapsamaz.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü, 44 üncü ve 46 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini (ECTS),

b) Birim: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarını,

c) Birim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı kurulunu,

ç) Birim yönetim kurulu: Anadolu Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve Devlet Konservatuvarı yönetim kurulunu,

d) Çift anadal programı: Başarı koşulunu ve diğer koşulları sağlayan öğrencinin, Anadolu Üniversitesinin iki diploma programından eşzamanlı olarak ders alıp iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,

e) Değişim programları: Yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarıyla protokol çerçevesinde yürütülen programları,

f) DNO: Dönem Not Ortalamasını,

g) GNO: Genel Not Ortalamasını,

ğ) Kredili sistem: Başarı notunun bağıl olarak değerlendirildiği sistemi,

h) Mutlak sistem: Başarı notunun ölçme ve değerlendirme öncesi mutlak ölçüte göre belirlendiği sistemi,

ı) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

i) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,

j) Sertifika programı: Üniversitede bir uzmanlık alanına yönelik ve bağımsız olarak açılan, önlisans ve lisans programlarına ders transferi yapılmayan programı,

k) Uluslararası ortak ön lisans/lisans programı: İlgili birim kurulunun kararı, Senatonun önerisi ve Yükseköğretim Kurulunun onayıyla yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumu ile imzalanan protokol çerçevesinde açılan programı,

l) Üniversite: Anadolu Üniversitesini,

m) Yandal programı: Üniversitede bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen koşulları taşıması kaydıyla Üniversite içinde ayrı bir ön lisans veya lisans programı kapsamına girmeyen, diploma programı yerine geçmeyen ve belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersin başarılması karşılığında sertifika verilen programı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretime İlişkin Esaslar

Öğretim yılı

MADDE 4 – (1) Bir öğretim yılı, dönem sonu sınavlarıyla birlikte her biri 16 haftadan oluşan güz ve bahar yarıyıllarını kapsar.

(2) Akademik Takvim, Senato tarafından belirlenir.

(3) Birim yönetim kurulunun teklifi ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, 16/5/2016 tarihli ve 29714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılıp katılmamak öğrencinin isteğine bağlıdır.

Öğretim esasları

MADDE 5 – (1) Üniversitede öğretim, ders geçme esasına dayalıdır ve kredili sisteme göre yürütülür. Programda yer alacak veya programdan çıkarılacak dersler ile bunların yerine intibakı yapılacak dersler, birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

(2) Dersler; teorik ve/veya uygulamalı olarak yürütülebileceği gibi atölye, laboratuvar, staj, pratik çalışma vb. olarak da yürütülebilir.

(3) Dersler, yarıyıl esasına göre düzenlenir.

(4) Birim yönetim kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulunun onayıyla uygulamalı dersler Üniversite dışında da yapılabilir. Bu derslerin planlanmasına ilişkin esaslar, ilgili birim kurulunda kararlaştırılır ve Senato tarafından onaylanır.

(5) Ön lisans ve lisans programlarında mezuniyet için gerekli olan kredinin %25’ine kadar olan kısmı ilgili derslerin eşdeğer olması koşuluyla Senato kararıyla Üniversitenin merkezî açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarından alınabilir; bu dersler için öğrencilerden ek katkı payı/öğrenim ücreti talep edilmez.

Öğrenim süresi

MADDE 6 – (1) Öğrencilere öğrenimlerini tamamlamaları için tanınan program süresi, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, 2 yıllık ön lisans programları için 4 yarıyıl; 4 yıllık lisans programları için 8 yarıyıl; 5 yıllık lisans programları için ise 10 yarıyıldır. Program süresi, öğrencinin kayıt yaptırması ve kayıtlı olduğu programdaki dersleri almasıyla başlar. Öğrencinin kaydını yenilememesi, program süresinin işlemesini durdurmaz. Program süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının süresi sonrasında ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek süre için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı hariç azami öğrenim süreleri; 2 yıllık ön lisans programları için 8 yarıyıl, 4 yıllık lisans programları için 14 yarıyıl, 5 yıllık lisans programları için ise 16 yarıyıldır. Azami süreler sonunda da mezun olamayan öğrencilerden, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğrenim ücreti tahsil edilir. Çift anadal programında kayıtlı olan öğrencilerden ise diploma programının öğrenim süresi sonrasında ve ikinci anadalını tamamlaması için verilen 1 yıllık ek sürenin sonrasındaki yarıyıllar için bu madde hükümlerine göre katkı payı/öğrenim ücreti alınır.

(3) Öğretim programındaki derslerini tamamlayan ancak sadece zorunlu stajı kalan öğrencilerden katkı payı/öğrenim ücreti alınmaz.

(4) Yabancı dil hazırlık süresi azami 2 yıl olup bu süre, öğrencinin kayıtlı olduğu program süresinden ve azami öğrenim süresinden sayılmaz.

(5) Değişim programları kapsamında yurt içindeki/yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar, program süresine ve azami öğrenim süresine dâhildir.

Ek sınav hakkı

MADDE 7 – (1) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan son sınıf öğrencilerine; kayıtlı oldukları programdan mezun olabilmeleri için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları hâlde 2,00 genel not ortalamasını (GNO) sağlayamadıklarından ilişiği kesilme durumuna gelen öğrencilere; dönem içi ve dönem sonu sınav yükümlülüklerini 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine uygun olarak yerine getiremedikleri için öğretim kurumları ile ilişiği kesilen (hazırlık sınıfı dâhil) öğrencilere ve/veya not ortalamasını sağlayamayan ara sınıf öğrencilerine, Senato tarafından kabul edilen 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü Maddesi ile İlgili Uygulama Esasları çerçevesinde ek sınav hakkı verilir.

(2) Ek sınav hakkı sonucunda sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenci; sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamaz ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü ve 46 ncı madde hükümlerine göre sınava girdiği ders kredisi başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam eder.

Dersler ve stajlar

MADDE 8 – (1) Dersler, derslerin haftalık teorik ve uygulama saatleri, kredi değerleri ile yarıyıllara göre dağılımı; ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Derslerin kredileri, öğrencilerin iş yükü dikkate alınarak belirlenen AKTS kredileridir.

(2) Bir programda, herhangi bir ders için ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla önkoşul konulabilir. Bir dersin önkoşulunun yerine getirilebilmesi için o dersle bağlantılı dersin/derslerin en az 1 kez alınması ve derse/derslere devam koşulunun yerine getirilmiş olması gerekir.

(3) Bir dersten AA harf notu ile başarılı olan öğrenci, aynı dersi veya bu dersin yerine bir başka dersi alamaz.

(4) Uygulamalı derslerin ve stajların hangi programlarda uygulanacağı, ilgili birim kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

(5) Staj/stajlar; öğrencinin tercih edeceği ilgili kamu kurumları/kuruluşları ile özel kuruluşlarda, Senato tarafından kabul edilen birim staj yönergesi çerçevesinde yapılır. Uygulamalı derslerle ilgili esaslar ise ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir.

Yeni kayıt

MADDE 9 – (1) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan aday, Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversite tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yaptırır. Bu esaslara uymayan ve/veya katkı payını/öğrenim ücretini ödemeyen adayın kaydı yapılmaz.

(2) Kaydını e-Devlet üzerinden yaptırabilecek olan adaylardan kayıt için belge istenmez. Bu yolla kayıt yaptıranların dışındaki adaylardan ise belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylanan örneği istenir.

(3) Üniversiteye kayıt olmak isteyen yabancı uyruklu adaylar ile Üniversitenin başka bir yükseköğretim kurumuyla uluslararası ortak yürüteceği programlara kayıt yaptıracakların kayıt işlemleri, 6/10/2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik ile diğer mevzuat hükümlerine ve Senato kararlarına göre yapılır.

(4) Üniversiteye kesin kayıt işlemlerini yaptırmayanlar, öğrenci olma hakkından vazgeçmiş sayılır ve herhangi bir hak iddia edemezler.

Kayıt yenileme ve ders kaydı

MADDE 10 – (1) Öğrenci, her yarıyıl başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre kaydını yeniler. Kayıt yenileme esaslarına uymayan veya ödemesi gereken katkı payı/öğrenim ücreti varsa bunları ödemeyen öğrencinin kaydı yenilenmez. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programlardaki öğrenci, programının yabancı dil yeterlik koşulunu yerine getirmeden, ön lisans ve lisans programlarına başlayamaz.

(2) Öğrenci, kayıtlı olduğu her bir program için danışmanının onayını almak kaydıyla güz ve bahar yarıyıllarında en çok 45 AKTS, yaz okulunda açılan derslerden ise en çok 20 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Yaz okulu sonu itibarıyla mezun olma durumundaki öğrenci ise yaz okulunda en fazla 25 AKTS kredilik derse kayıt yaptırabilir. Bu kredilere, diğer yükseköğretim kurumlarından alınan dersin/derslerin kredileri de dâhildir.

(3) Öğrenci; akademik danışmanının onayını almak koşuluyla ilgili dönemin ekle/sil haftası içinde ders değiştirebilir, ders bırakabilir veya yeni derse/derslere kaydolabilir.

(4) Öğrenci, Senato tarafından belirlenen esaslara göre ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde danışmanının onayıyla ilk kez aldığı derslerin sadece birinden çekilebilir.

Danışman

MADDE 11 – (1) Birimlerde her öğrenci için kayıtlı olduğu bölüm başkanının önerdiği bir öğretim elemanı, dekan/müdür tarafından akademik danışman olarak görevlendirilir. Danışman, öğrenciyi her yarıyıl başında ders seçimi sürecinde bilgilendirir ve akademik durumunu öğrenciyle birlikte inceledikten sonra kayıt olunan derse/derslere onay verir. Ayrıca danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler; Üniversite yaşamına uyum, mesleki gelişim, kariyer ve benzeri konularda bilgilendirir ve yönlendirir.

(2) Danışman, ekle/sil haftasında çalışma odasında bulunacağı saatler ile haftalık ders programını ve ofisinde bulunacağı saatleri ilan eder. Ekle/sil haftasında geçerli bir mazereti nedeniyle Üniversitede bulunamayacak olan danışman, durumunu bir dilekçeyle ilgili birim yöneticisine bildirir. Birim yöneticisi, bu danışmanın yerine geçici olarak kayıt süresince bir öğretim elemanı görevlendirir ve bunu ilgili öğrencilere duyurur.

Devam zorunluluğu

MADDE 12 – (1) Teorik ve uygulamalı derslere devam zorunluluğu en az %70’tir. Modül şeklinde kısımlara ayrılmış dersler ile teorik ve uygulamalı kısımları olan derslerde; herhangi bir kısımdan devam koşulunu yerine getirmeyen öğrenci, o dersten devamsız sayılır. Uygulamalı derslerin ve derslerin uygulamalı kısımlarının devam esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından ayrıca belirlenebilir. Ancak birim yönetim kurulu tarafından Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenci, Rektörlük onayından sonra bu süreler içinde izinli sayılır. Öğrenci, bu tarihlerde devam edemediği derslerden devamlı sayılır. Bir dersten devam koşulunu yerine getirmeyen ve/veya uygulamalardan başarılı olamayan öğrenci, o dersin dönem sonu ve varsa bütünleme sınavına giremez.

Kredi ve not transferi

MADDE 13 – (1) Üniversiteye yatay/dikey geçiş yapan veya daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olup Üniversiteye yeni kaydolan öğrenciler ile Üniversitede çift anadal programına kaydolan öğrencilerin kredi ve not transferi yapılır. Öğrenci, daha önce öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumunda başarı notu en az DD ve YT harf notu olan dersleri için GNO’sunu 2,00’nin altına düşürmeyecek şekilde kredi ve not transferi talebinde bulunabilir. Kredi ve not transfer talebinde bulunacak öğrenci (hazırlık sınıfı öğrencisi dâhil), kredi ve not transferine esas oluşturacak belgeleri bir dilekçeyle kesin kayıt yaptırdığı ilk dönemin derslerinin başlangıcından itibaren 2 hafta içinde birimine vermek zorundadır. İlgili birim yönetim kurulu, Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrencinin kredi ve not transferlerine ilişkin taleplerini, tüm öğrenim süresini kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere karara bağlar.

(2) Değişim programlarıyla yurt içinde/yurt dışında başka bir yükseköğretim kurumuna giden, yatay ve dikey geçiş yapan veya çift anadal programında öğrenimine devam eden öğrencinin kredi ve not transferi, ilgili mevzuat çerçevesinde karara bağlanır.

(3) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil derslerini daha önceden başarmış öğrenci, kredi ve içerik bakımından eşdeğer olmak kaydıyla bu ders/derslerden GNO koşulu aranmaksızın kredi ve ders transferi talebinde bulunabilir.

(4) Dikey Geçiş Sınavıyla yerleşen öğrencinin GNO’su, lisans programının mezuniyet koşullarını sağlaması durumunda; ön lisans programından alınan ve lisans programında intibakı yapılan dersler ile lisans eğitimi sırasında alınan dersler üzerinden hesaplanır.

(5) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencinin, mezuniyet koşullarını sağlamak üzere alacağı ek dersi/dersleri için geçecek süre, azami öğrenim süresinden sayılır.

Not durum belgesi

MADDE 14 – (1) Not Durum Belgesinde (Transkriptinde) öğrencinin aldığı tüm dersler, harf notları, DNO’ları, GNO’su ve başarı durumunu gösteren açıklamalar yer alır.

Yabancı dil hazırlık

MADDE 15 – (1) Yabancı dille öğretim yapan veya zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda öğrencinin önlisans/lisans programına başlayabilmesi için; Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavını başarması veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek 2 yıl içinde başarılı olması gerekir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uyarınca hazırlık eğitiminden muaf tutulanlar da önlisans/lisans programına başlayabilir.

(2) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenci hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi ve 13/9/2015 tarihli ve 29474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Diğer üniversitelerden ders alma

MADDE 16 – (1) Üniversitede öğrenimine devam eden ve güz/bahar döneminde mezuniyet aşamasında olan öğrenci, Senato tarafından kabul edilen Yönerge çerçevesinde ilgili birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla içeriği ve kredisi eşdeğer dersi/dersleri; o dönemde açılmamış olması veya ders çakışmasının olması koşuluyla diğer yükseköğretim kurumlarından alabilir.

(2) Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca diğer yükseköğretim kurumlarının yaz okulundan Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde, ilgili birimin yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararıyla ders/dersler alabilir.

(3) Alınan dersin/derslerin kredi ve notlarının transferi, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla yapılır.

(4) Yurt içindeki/yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından alınan notların Üniversitenin harf notlarına dönüştürülmesine ilişkin esaslar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirmeye İlişkin Esaslar

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 17 – (1) Her ders için yazılı olarak en az 1 dönem içi sınavı ile dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı yapılır. Bununla birlikte uygulamalı dersler için sadece dönem sonu sınavı yapılabilir. İlgili birim yönetim kurulu, sınavın/sınavların sözlü veya pratik çalışma olarak yapılmasına karar verebilir. Bütünleme sınavlarına ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir. Dönem sonu sınavı uygulamalı olarak yapılan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz. Uzaktan öğretim programları kapsamında ve uzaktan öğretim yoluyla verilen derslerde yapılacak ara sınav/sınavlar ise yüz yüze veya elektronik ortamda gözetimli veya gözetimsiz olarak gerçekleştirilebilir.

(2) Modüler eğitim programının uygulandığı birimlerde, birim kurulu kararı ile zorunlu dersi/dersleri dönem içi sınavı/sınavları en az 3 modül sınavı olarak yapılır. Bu birimlerde birleşik yürütülen uygulamalı ve teorik dersler için dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı uygulanır.

(3) Sınav tarihleri, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve sınavlardan önce öğrencilere ilan edilir.

(4) Öğrencinin, bir dersin dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına girebilmesi için devam koşulunu yerine getirmesi zorunludur.

(5) Öğrencinin her bir dersten başarısı, dönem içi notuyla/notlarıyla dönem sonu sınavının/bütünleme sınavının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Dönem içi notları; ara/modül sınav notu/notları ve/veya ödevlere, uygulamalara ve pratik çalışmalara verilen notlardan oluşur.

(6) Başarı notu, dönem içi ve dönem sonu notlarıyla notların yüzdelik bilgileri dikkate alınarak hesaplanır. Bütünleme sınavı olması durumunda ise başarı notu hesaplanırken dönem sonu sınavı yerine bütünleme sınav notu değerlendirmeye alınır. Bütünleme sınavı sonunda oluşan harf notu için de dönem sonu sınavı sonucuna göre belirlenen harf notu aralıkları kullanılır.

(7) Dersin dönem sonu sınavına girme koşulunu sağlamasına rağmen sınava girmeyen ya da girdiği dönem sonu sınavı sonunda harf notu FF veya YZ olan öğrenciye, bütünleme sınav hakkı verilir.

(8) Ara/modül sınavına/sınavlarına ve bütünleme sınavı olmayan derslerin dönem sonu sınavlarına Senatonun belirlediği haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle katılamayan öğrencilere, ilgili birim yönetim kurulu kararıyla mazeret sınav hakkı verilir. Bütünleme sınavı yapılan derslerde; her ne sebeple olursa olsun dönem sonu sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı yapılmaz.

(9) Öğrencinin; mazeret sınavına girebilmesi için sınavların sona erdiği tarihi izleyen 3 iş günü içinde mazeretini gösterir belgeyi, bir dilekçeyle birlikte kayıtlı olduğu birime teslim etmesi gerekir.

(10) Sınavları ortak yapılan çok gruplu ortak kodlu derslerin harf notu aralıkları, dersi veren öğretim elemanlarının aldıkları ortak karara göre belirlenir.

(11) Dersten sorumlu öğretim elemanı, sınav notlarını öğrenci bilişim sisteminde onayladıktan sonraki 5 iş günü içinde sınav evrakını ilgili birimin öğrenci işlerine teslim eder. Sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren en az 2 yıl süreyle saklanır.

Başarı değerlendirilmesi

MADDE 18 – (1) Derslerin ara/modül ve dönem sonu sınavları, ödev, uygulama ve benzeri değerlendirmelerin türü ile yüzdelik bilgileri, dersi veren öğretim elemanı tarafından dönemin ilk 2 haftası içinde öğrenci bilişim sistemi veri tabanına girilerek internet üzerinden dersin tanıtım sayfasında öğrencilere duyurulur.

(2) Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30’dan az, %60’tan fazla olamaz. Sadece dönem sonu sınavı yapılan uygulamalı derslerde, dönem sonu sınavının başarı notuna katkısı %100’dür.

(3) Öğrencinin ders başarısı, o dersi alan tüm öğrencilerin genel başarı düzeyi de göz önüne alınarak dersi veren öğretim elemanı tarafından harf notlarından biriyle belirlenir.

(4) Başarı düzeyine ilişkin harf notları ve katsayılar aşağıda belirtilmektedir:

Harf Notu              Katsayısı

    AA                         4,00

    AB                         3,70

    BA                         3,30

    BB                         3,00

    BC                         2,70

    CB                         2,30

    CC                         2,00

    CD                         1,70

    DC                         1,30

    DD                         1,00

    FF                         0,00

(5) Bu harf notlarına ek olarak;

ÇK: Çekildi,

DV: Devam ediyor,

DZ: Devamsız,

EK: Eksik,

KL: Kaldırıldı,

MU: Muaf,

SD: Sorumlu değil,

YT: Yeterli (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan),

YZ: Yetersiz (katsayısı olmayan ve not ortalamalarına katılmayan)

harf notuna dayalı değerlendirmeler de yapılabilir.

a) ÇK harf notu; öğrencinin ekle/sil haftasından sonraki 3 hafta içinde, danışmanın onayıyla çekildiği ders için kullanılır.

b) DV harf notu; bir dönemden uzun süren bir dersin ilk döneminin sonunda, derse devam etmekte olan öğrenciye verilir.

c) DZ harf notu; devam koşulunu sağlayamayan öğrenciye verilir. Bu öğrenci, dönem sonu/bütünleme sınavına giremez. DZ notu; FF veya YZ harf notuyla eşdeğerdir.

ç) EK harf notu; uygulamalı derslerde Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı dersin gereklerini zamanında yerine getiremeyen öğrenciye verilir. EK harf notu, yerine yeni bir not belirlenene kadar Not Durum Belgesinde gösterilir. Bu notu alan öğrenci, eksiklerini bir sonraki dönem başlamadan önce tamamlamak zorundadır. Verilen süre içinde eksiklerini tamamlayan öğrencinin EK harf notu, ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla o dersin harf notu aralıklarına göre yeni bir harf notuna dönüştürülür. Öğrencinin eksiğini tamamlamaması durumunda ise EK harf notu, ilgili yönetim kurulu kararıyla o ders için hangi harf notlarının kullanıldığına bağlı olarak FF veya YZ harf notuna dönüştürülür.

d) KL harf notu; programdan kaldırılan dersler için verilir.

e) MU harf notu; dikey/yatay geçişle gelen ve 2/5/2014 tarihinden önce mezun olan öğrenciler için kullanılır.

f) SD harf notu; mezuniyet için gerekli seçmeli veya mesleki seçmeli ders kredisini tamamladıktan sonra, fazladan aldığı seçmeli veya mesleki seçmeli dersten/derslerden çekilen öğrenciye verilir.

g) YT ve YZ harf notları; ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla not ortalamasına katılması uygun görülmeyen derslerde, başarının gösterilebilmesi için kullanılır. Başarılı öğrenciye YT, başarısız öğrenciye ise YZ harf notu verilir.

(6) GNO’su en az 2,00 olan öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için bu dersten YT, DD veya üstünde bir harf notu alması gerekir.

(7) İsteğe bağlı hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencinin Not Durum Belgesine, Hazırlık Sınıfı için “Sorumlu Değil” ibaresi yazılır.

Not ortalamaları ve ders alma

MADDE 19 – (1) Öğrencinin başarı durumu; her dönem sonunda DNO ve GNO ile belirlenir. Not ortalaması, not ortalamasına katılan her dersin kredi değeriyle o dersten alınan harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin toplam kredi değerine bölünmesiyle bulunur. Bu işlem, bir dönemde harf notu oluşan dersler için yapılırsa DNO; o zamana kadar harf notu oluşmuş tüm dersler için yapılırsa GNO elde edilir. Not ortalamaları virgülden (,) sonra iki basamaklı olarak gösterilir.

(2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna devam ederken bölüm/program değiştiren öğrencinin GNO’su; önceki bölümünde/programında aldığı ve intibakı yapılan derslerin harf notları ile devam etmekte olduğu bölümde/programda harf notu oluşan tüm dersleri dikkate alınarak hesaplanır.

(3) GNO hesaplanırken, tekrar edilen zorunlu veya seçmeli dersin en son harf notu ve kredisi; seçmeli dersin yerine başka bir dersin alınması durumunda ise en son alınan dersin harf notu ve kredisi esas alınır.

(4) Öğrencinin başarılı sayılması için her dönemin sonunda GNO’sunun en az 2,00 olması gerekir. Yaz okulundan ders alınması durumunda GNO, derslerin yaz okulunda oluşan harf notları da dikkate alınarak hesaplanır.

(5) Zorunlu derslerden FF, YZ veya DZ harf notu olan öğrenci, bu dersleri, programda gösterilen döneminde yarıyılı en küçük olandan başlayarak tekrar almak zorundadır. Öğrenci kendi dönemi dışında açılan bu dersi, istemesi durumunda alabilir. Seçmeli bir dersten FF, YZ veya DZ harf notlarından birini alan öğrenci, bu dersi tekrarlar veya danışmanının onayıyla bu dersin yerine başka bir seçmeli dersi alabilir.

(6) Güz veya bahar dönemi sonunda 2,00 GNO’yu sağlayamayan öğrenciye, akademik yetersizlik uyarısı yapılır. Akademik yetersizlik uyarısı alan öğrenci, yaz okulunda veya takip eden dönemde GNO’sunu 2,00’ye yükseltirse akademik yetersizlik uyarısı kalkar. Ancak bu durumdaki öğrenci FF, YZ ve DZ harf notu olan derslerini programda gösterilen güz ve bahar dönemlerinde tekrar almak zorundadır. Öğrenci bu dersleri; kendi dönemi dışında açılması durumunda, isterse alabilir. Akademik yetersizlik uyarısı alan ve GNO’sunu takip eden dönemde de 2,00’ye yükseltemeyen öğrenci ise bir sonraki dönemde FF, YZ ve DZ harf notu olan dersleriyle birlikte akademik yetersizlik uyarısı aldığı dönemden itibaren harf notu CC’nin altında olan dersleri de tekrar etmek zorundadır. Öğrencinin, tekrar ettiği dönem sonunda 2,00 GNO’yu sağlaması durumunda ders tekrarı sona erer.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 20 – (1) Sınav sonuçlarına itiraz; sadece maddi hata gerekçesiyle Üniversitenin öğrenci bilişim sisteminde sınav sonuçlarının ilanını izleyen 5 iş günü içinde, ilgili birime bir dilekçeyle yapılır. İtirazlar, ilgili birim yönetim kurulu tarafından yapılan incelemeden sonra karara bağlanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Belgeler ve Kayıt Silme

Yüksek onur ve onur öğrencisi

MADDE 21 – (1) Herhangi bir dönemde aldığı en az 30 AKTS kredilik dersi başaranlardan ve DNO’su 3,50 veya üzeri olan program süresini aşmamış öğrenciler “Yüksek Onur Öğrencisi”, DNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olanlar ise “Onur Öğrencisi” olmaya hak kazanır. Ancak disiplin cezası alan ve/veya ilgili dönemde FF, YZ, DZ ve EK harf notu olan öğrenci; belirtilen not ortalamasını sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olamaz.

(2) GNO’su 3,50 ve üzeri olan öğrenci “Yüksek Onur Öğrencisi”, GNO’su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenci “Onur Öğrencisi” olarak mezun olur. Ancak disiplin cezası alan öğrenci belirtilen GNO’yu sağlasa bile “Yüksek Onur Öğrencisi” veya “Onur Öğrencisi” olarak mezun olamaz.

Kayıt iptali ve kayıt silme

MADDE 22 – (1) Usule aykırı kayıt yaptırdığı tespit edilen öğrencinin kaydı iptal edilir.

(2) Kendi isteğiyle kayıt sildirmek için kayıtlı olduğu birime dilekçeyle başvuran öğrencinin kaydı silinir.

(3) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını 2 yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

(4) Sınırsız sınav hakkına sahip öğrencilerden; açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak 3 eğitim-öğretim yılı hiç girmeyenler, bu haktan vazgeçmiş sayılır ve kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

(5) Azami öğrenim süresi içinde 4 yıl üst üste katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyen ve kayıt yenilemeyen öğrencinin, azami öğrenim süresi sonunda, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ve YÖK’ün onayıyla kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilebilir.

(6) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendinde belirtilen süreler ve/veya ek sınavlar sonunda mezun olamayan öğrencinin, kayıtlı olduğu programdan ilişiği kesilir.

İzin ve öğrencilik haklarının saklı tutulması

MADDE 23 – (1) Öğrencilerin izinli sayılma ve öğrencilik haklarının saklı tutulma işlemleri; Senatonun belirlediği haklı ve geçerli nedenlere dayalı olarak, birim yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.

Diplomalar ve diğer belgeler

MADDE 24 – (1) Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS; 4 yıllık lisans programında en az 240 AKTS; 5 yıllık lisans programında ise en az 300 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlayan, ÇK, DZ, EK, FF ve YZ harf notu olmayan, GNO’su en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye; kayıtlı olduğu programın karekodlu diploması ile Diploma Eki (Diploma Supplement) ve Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

(2) Mezuniyet dereceleri diplomaya yazılmaz.

(3) Lisans programına kayıtlı olan, ilk 4 yarıyıllık programı başarıyla tamamlayan, en az 2,00 GNO’sunu sağlayan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrencinin isteği üzerine kaydı silinerek kendisine önlisans diploması verilir.

(4) Sertifika programları diploma programı değildir. Ancak sertifika programını başarıyla tamamlayan katılımcılara da programa ilişkin sertifika verilir. Sertifika programları kapsamında alınan derslerin, ders transferi yapılmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 26 – (1) 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.

Kamubiz ÖZEL 

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
2 Yorum