Eğitim Bir-Sen'den Kurum İdari Kurulu'na 21 Maddelik Talep (Nisan 2019)

Eğitim Bir-Sen'den Kurum İdari Kurulu'na 21 Maddelik Talep (Nisan 2019)
Yetkili sendika Eğitim Bir Sen tarafından Kurum İdari Kurulu'na hangi talepler taşındı. İşte Milli Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu 2019 Nisan toplantısına EBS tarafından taşınan 21 maddelik eğitim çalışanlarının sorun, talep ve beklentileri ...

-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere;

(a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere hapis cezası verilmeli,

(b) eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı, görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçu tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılmalı,

(c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalı ya da bu konular Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında düzenleme konusu edilmelidir.

-Öğretmenlerimizin il içi yer değişikliği işlemlerinin öğretmenlerin tercih ettikleri eğitim kurumları itibarıyla hizmet puanı üstünlüğüne göre sıraya konularak norm açığı oluştukça yer değişikliği taleplerinin bu sıraya göre karşılanması konusunda 17.04.2015 tarih ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde düzenleme yapılmalıdır.

-Eğitim kurumu yöneticiliği görevlendirme sürecinde mevcut yöneticilere, tercihlerine ve isteklerine bağlı olarak yeniden görevlendirme başvurusunda bulunmanın yanı sıra ilk defa görevlendirme için başvuruda bulunma ve görevlendirilme hakkı verilmelidir.

-Bünyesinde imam hatip ortaokulu bulunan imam hatip liselerinde, imam hatip ortaokullarına yönetici olarak görevlendirilme şartlarını taşıyanlara, bu türden imam hatip liselerine yönetici görevlendirme sürecinde başvuru ve görevlendirilme hakkı tanınmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği eki Ek-1 Yönetici Değerlendirme Formu’nda “Ödüller” başlığı altında, 657 sayılı Kanun’un 122. maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilmesine Dair Yönerge hükümleri çerçevesinde düzenleme yapılmalıdır.

-İlahiyat, İlahiyat Bilimleri, Uluslararası İslam ve Din Bilimleri, Dinî İlimler ile İslami İlimler fakültelerinden mezun olan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alanı öğretmenlerinin Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde imam hatip liselerine yönetici olarak görevlendirilebilmeleri noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Proje okullarında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan dört veya sekiz yıllık görev süresi sona erecek olan yöneticilere, Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde diğer eğitim kurumlarına ilk defa görevlendirme için başvuru hakkı tanınmalıdır.

-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ve hizmet gereklerine göre belirlenen münhal kadrolar için unvan değişikliği sınavları yapılmalıdır.

-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda 14.05.2018 tarihli ve 2018/11809 sayılı Kararname ile yapılan değişiklikler doğrultusunda sözleşmeli personel/öğretmenler yönünden Millî Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi’nde düzenleme yapılmalıdır.

-Görevde yükselme kapsamında atamaya konu edilecek şef ve memur kadroları için atama sürecinde, mazerete bağlı yer değişikliği talebi bulunanların mazeretlerinin bulunduğu yere, engelli personelin ise istemeleri hâlinde norm kadro durumuna bakılmaksızın bulundukları yerlere atamalarının gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

-Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen ve öğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerin hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda taşra teşkilatı uyarılmalıdır.

-Sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği haklarının kadrolu öğretmenlerle aynı esaslar dâhilinde tanınması için ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in 6. maddesinde öngörülen müdür başyardımcılığı normu, bu maddede sayılan eğitim kurumlarına münhasır ilave müdür yardımcılığı normuna dönüştürülmelidir.

-Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak veya özel öğretim kurumları denetlenmesinde görevlendirilmesi hâlinde görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

-Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin ilçe/il millî eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerinin işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı hâlde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bölge hizmetine bağlı yer değişikliği, 4 ve 5. hizmet bölgeleri yönünden isteğe bağlı hâle getirilmelidir.

-Üniversiteler, sanayi ve ticaret odaları ile mesleki ve teknik eğitimi destekleme ve geliştirme amacıyla akdedilen iş birliği protokolleri ve benzeri belgelerde, okul yöneticisi görevlendirme ve öğretmen atama süreçlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği ile Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine aykırı ifadelere yer verilmemesi noktasında taşra teşkilatı uyarılmalıdır.

-28/2/1997 ile 8/10/2013 tarihleri arasında 5525 sayılı Kanun uyarınca haklarında verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasına bağlı olarak öğretmenliğe döndürülenler ile aynı tarihler arasında istifa sonucu görevinden ayrılanlardan yeniden öğretmenliğe atananlara, görevlerinden ayrıldıkları tarih ile öğretmenliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler bakımından, atandıkları eğitim kurumu için öngörülen hizmet puanı verilmesi; yine atandıkları eğitim kurumundan bağımsız olarak zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmaları noktasında Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin geçici 1. maddesinde düzenleme yapılmalıdır.

-Millî Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu çalışanları, mesai saatleri içinde ve resmî görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidirler.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
3 Yorum