Eğitim Sendikaları Platformu kuruldu

Eğitim Sendikaları Platformu kuruldu
21 eğitim sendikası tarafından, etkin bir güç ve eylem birlikteliğini sağlamak amacıyla platform mutabakat metninde yer verilen ilkeler çerçevesinde 30 Ocak 2020 tarihinde Eğitim Sendikaları Platformu kurulmuştur.

"EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU"  KURULUŞ BİLDİRİSİ

Ülkemizde eğitim, öğretim, ve bilim hizmetleri iş kolunda faaliyet gösteren 21 eğitim sendikasının genel merkez yöneticileri, 27 Ocak 2020 tarihinde Eğitim Sendikaları İstişare Toplantısı adıyla Ankara'da düzenlenen toplantıda bir araya gelmiştir. Yapılan istişare toplantısında; eğitim çalışanlarının hak, çıkar ve sorunları ile eğitim sendikalarının geleceği ve mevzuat kaynakl sorunları ele alınmıştır.

İstişare toplantısına katılan eğitim sendikaları, ağırlaşan çalışma hayatı koşullarına ve artan çalışma hayatı sorunlarına karşın; sorumluluk sahibi olanların ilgisiz, yetki sahibi olanların ise yetersiz kaldığı gerçeği üzerinde mutabık kalmışlardır. Ayrıca; eğitimin ve eğitim çalışanlarının birikmiş problemlerine çözüm üretmek, geleceğimizin teminatı öğrencilerimizin gelişimine yönelik projeler üretmek, eğitim ve eğitim çalışanları özelinde her türlü konuyu birlikte müzakere etmek hususlarında fikir birliği sağlamışlardır.  

Eğitim sendikaları, güçlü bir irade ortaya koymanın sorunların çözümü noktasında kamuoyunda güçlü karşılık bulacağından hareketle; eğitim çalışanlarının hak ve çıkarlarının korunması, eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunlarının ortak akılla çözümü ve sendikaların karşılaştıkları mevzuat kaynaklı sorunların çözümü için etkin bir güç ve eylem birlikteliği sağlanmasının elzem olduğu kararını almışlardır.

Bu kapsamda; aşağıda tüzel kişiliklerinin ve tüzel temsilcilerinin bilgileri yer alan 21 eğitim sendikası tarafından, etkin bir güç ve eylem birlikteliğini sağlamak amacıyla platform mutabakat metninde yer verilen ilkeler çerçevesinde 30 Ocak 2020 tarihinde Eğitim Sendikaları Platformu kurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU KURUCULARI

Tüzel Kişilik*

Tüzel Kişilik Temsilcisi

AES

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

AND-SEN

Erdoğan YAZICI

BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN

Abdullah SOY

BİRLİK EĞİTİM SEN

Murat KARATAŞ

DES

İshak ÇELEBİ

DİRİLİŞ EĞİTİM SEN

Mehmet Nuri KAYNAR

EĞİTİM HAK SEN

Hanifi GÖKÇEK

EKSEN EĞİTİM SEN

İsmail YILDIZ

ENGELSİZ EĞİTİM SEN

Resul PARTİCİ

EŞİT HAKLAR SENDİKASI

Ahmet YILDIZ

LİYAKAT-SEN

Emir KAZAK

MAARİF-SEN

Mustafa DAĞAŞAN

OSMANLI EĞİTİM SEN

Mehmet Emin KARADAŞ

SAY-SEN

Ali GAZELOĞLU

ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN

Adem YETKİN

TEÇ-SEN

Ümit DEMİREL

TEG-SEN

Ali YAVUZ

TÖS

Vahap GÜZEY

TÜM EĞİTİM SEN

Selman AKSU

TÜM EĞİTİM BİR SEN

Ahmet KARAKAŞLI

YURT EĞİTİM SEN

Hakan ÇELİKSOY

* Platform üyesi tüzel kişiliklerin isimlerine alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

EĞİTİM SENDİKALARI PLATFORMU MUTABAKAT TUTANAĞI

MADDE 1: KAPSAM

Bu mutabakat metni; Eğitim Sendikaları Platformu'nun kuruluşunu, amaç ve ilkelerini, çalışma şeklini ve yürüteceği faaliyetleri düzenlemektedir.

MADDE 2: PLATFORM BİLGİLERİ

Platformun Adı: Eğitim Sendikaları Platformu

Platformun Kuruluş Tarihi: Ocak 2020

Platformun Merkezi: Ankara

MADDE 3: PLATFORMUN YASAL DAYANAĞI

Eğitim Sendikaları Platformu, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 25. Maddesi ve 31.03.2005 tarih ve 25772 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Dernekler Yönetmeliğinin 94. Maddesi esasları doğrultusunda kurulmuştur.

 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 2. Maddesinin f Bendi: "Plâtform: Derneklerin kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere girişim, hareket ve benzeri adlarla oluşturdukları tüzel kişiliği bulunmayan geçici nitelikteki birliktelikleri ifade eder."
 • 5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nun 25. Maddesi: "Dernekler, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platformlar oluşturabilirler. Plâtformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler. Bu yasağa aykırı hareket edenler hakkında, bu Kanun ve ilgili kanunların cezaî hükümleri uygulanır."
 • 25772 Sayılı Dernekler Yönetmeliği 94. Maddesi: "Platformların oluşturulabilmesi için derneklerin yetkili organlarınca alınacak kararlarda, derneği temsille görevlendirilecek kişi veya kişiler belirlenir. Bir platformun faaliyete başlayabilmesi için, temsilciler tarafından bir mutabakat tutanağı düzenlenir. Bu tutanakta, platformun oluşturulma amacı, çalışmaların yürütüleceği yerleşim yeri ile yönetim grubu üyeleri ve koordinatörünün isimleri belirtilir."

MADDE 4: PLATFORMUN AMACI

Ülkemizde eğitim sendikalarının faaliyet gösterdiği alanlarda ve konularda ortak akılla amaç ve eylem birlikteliği sağlamak.

MADDE 5: PLATFORMUN ÇALIŞMA İLKELERİ

 • Platform çalışmalarını mutabakat metni çerçevesinde yürütmek
 • Platform çalışmalarında milli ve manevi değerlerimizi gözetmek
 • Platform çalışmalarını karşılıklı saygı, hoşgörü ve nezaketle yürütmek
 • Platform çalışmalarını açık, şeffaf, demokratik, çözüm ve icraat odaklı yürütmek
 • Platform çalışmalarında uzlaşı ve istişare kültürüne önem vermek
 • Platform üyesi sendikalar arasında eşitlik prensibiyle hareket etmek
 • Platform üyesi sendikaların farklı özgün yapılarına saygı duymak
 • Platform üyesi sendikaların tüzüklerine aykırı eylem ve faaliyetlerden kaçınmak
 • Platform çalışmalarını hiçbir siyasi oluşuma ve zümreye yakınlık duymaksızın, siyasal kurum ve kadrolar karşısında bağımsız bir duruş göstererek yürütmek

MADDE 6: PLATFORMUN ÇALIŞMA ŞEKLİ

 • Platform; platforma üye sendika başkanlarının veya temsilcilerinin katılımıyla her ayın son haftasının ilk iş günü düzenli olarak toplanır.
 • Platformun sekretaryası platform üyesi sendikalar arasında aylık olarak dönüşümlü şekilde yapılır.
 • Platform toplantılarının ev sahipliği, daveti ve moderatörlüğü ile platform sözcülüğü ilgili ayın sekretaryasını yürüten sendika tarafından yapılır.
 • Platform toplantıları; sekretaryayı yürüten sendika tarafından tutanak ile kayıt altına alınır ve alınan kararlar platform karar defterine yazılarak platform üyesi sendika temsilcilerinin imzasına sunulur.

o Platform toplantılarında kararlar; istişare, uzlaşı ve oy çokluğu ile alınır.

MADDE 7: PLATFORMUN YÜRÜTECEĞİ FAALİYETLER

 • Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda yapılacak çalışmaların ve yürütülecek projelerin destekleyicisi, öncüsü ve icracısı olur.
 • Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda miting, eylem, çalıştay, panel, sempozyum, vb. faaliyetleri organize eder ve yürütür.
 • Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda ilgili mercilere sunulmak üzere ortak sorunlara ortak akılla çözüm önerilerinde bulunur. Bu kapsamda ilgili mercilere ziyaretlerde bulunur.

Platform; üyesi bulunan sendikaların ve eğitim çalışanlarının ortak hak ve çıkarları doğrultusunda belli konularda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve farkındalığı arttırmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek maksadıyla yazılı, görsel ve sosyal medyadan yararlanır.

 • Platform; aylık toplantılarında belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi ve alınan kararların uygulanabilmesi için gerek duyduğu diğer tüm çalışmaları yürütür.

MADDE 8: PLATFORMUN KURUCULARI

 • Platformun kurucu tüzel kişilikleri aşağıda yer verilen 21 eğitim sendikasıdır.
 • Platformun amaç ve ilkelerini benimseyen tüm eğitim sendikaları platforma katılabilirler ve gerekçe göstermeksizin ayrılabilirler.

Tüzel Kişilik*

Tüzel Kişilik Temsilcisi

AES

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

AND-SEN

Erdoğan YAZICI

BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN

Abdullah SOY

BİRLİK EĞİTİM SEN

Murat KARATAŞ

DES

İshak ÇELEBİ

DİRİLİŞ EĞİTİM SEN

Mehmet Nuri KAYNAR

EĞİTİM HAK SEN

Hanifi GÖKÇEK

EKSEN EĞİTİM SEN

İsmail YILDIZ

ENGELSİZ EĞİTİM SEN

Resul PARTİCİ

EŞİT HAKLAR SENDİKASI

Ahmet YILDIZ

LİYAKAT-SEN

Emir KAZAK

MAARİF-SEN

Mustafa DAĞAŞAN

OSMANLI EĞİTİM SEN

Mehmet Emin KARADAŞ

SAY-SEN

Ali GAZELOĞLU

ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN

Adem YETKİN

TEÇ-SEN

Ümit DEMİREL

TEG-SEN

Ali YAVUZ

TÖS

Vahap GÜZEY

TÜM EĞİTİM SEN

Selman AKSU

TÜM EĞİTİM BİR SEN

Ahmet KARAKAŞLI

YURT EĞİTİM SEN

Hakan ÇELİKSOY

* Platform üyesi tüzel kişiliklerin isimlerine alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

MADDE 9: PLATFORMUN GİDERLERİ

Ortak faaliyet giderleri, platform üyesi sendikalar tarafından eşit şekilde karşılanır.

MADDE 10: YÜRÜRLÜK

İşbu Eğitim Sendikaları Platformu Mutabakat Tutanağı 10 ana başlık altında toplanmış olup platforma üye sendikaların tüzel temsilcileri tarafından imzalanarak 30/01/2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Mehmet Alper ÖĞRETİCİ

AES Başkanı

Erdoğan YAZICI

AND-SEN Başkanı

Abdullah SOY

BAĞIMSIZ EĞİTİM SEN Başkanı

Murat KARATAŞ

BİRLİK EĞİTİM SEN Başkanı

İshak ÇELEBİ

DES Başkanı

Mehmet Nuri KAYNAR

DİRİLİŞ EĞİTİM SEN Başkanı

Hanifi GÖKÇEK

EĞİTİM HAK SEN Başkanı

İsmail YILDIZ

EKSEN EĞİTİM SEN Başkanı

Resul PARTİCİ

ENGELSİZ EĞİTİM SEN Başkanı

Ahmet YILDIZ

EŞİT HAKLAR SEN Başkanı

Emir KAZAK

LİYAKAT-SEN Başkanı

Mustafa DAĞAŞAN

MAARİF-SEN Başkanı

Mehmet Emin KARADAŞ

OSMANLI EĞİTİM SEN Başkanı

Ali GAZELOĞLU

SAY-SEN Başkanı

Adem YETKİN

ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN

Ümit DEMİREL

TEÇ-SEN Başkanı

Ali YAVUZ

TEG-SEN Başkanı

Vahap GÜZEY

TÖS Başkanı

Selman AKSU

TÜM EĞİTİM SEN Başkanı

Ahmet KARAKAŞLI

TÜM EĞİTİM BİR SEN Başkanı

Hakan ÇELİKSOY

YURT EĞİTİM SEN Başkanı

Platform üyesi tüzel kişiliklerin isimlerine alfabetik sıraya göre yer verilmiştir.

FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.