Hizmet puanının öğretmenlere avantajları! Öğretmen hizmet bölgeleri ve hizmet puanı hesaplanışı!

Hizmet puanının öğretmenlere avantajları! Öğretmen hizmet bölgeleri ve hizmet puanı hesaplanışı!
Millî Eğitim Bakanlığı'nda her bir hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı, Öğretmenlere bazı durumlarda avantaj sağlayabilmektedir. Eğitim kurumlarının bulunduğu iller 3 hizmet bölgesine ayrılırken, her derece ve türdeki eğitim kurumları ise 6 hizmet alanı grubunda toplanmıştır. Öğretmen için hizmet puanının kullanıldığı (fayda sağladığı) yerler ve hizmet hizmet puanlarının hesaplanışı haberimizde.

Millî Eğitim Bakanlığı'nda her bir hizmet alanı için öngörülen hizmet puanı, Öğretmenlere bazı durumlarda avantaj sağlayabilmektedir. Eğitim kurumlarının bulunduğu iller 3 hizmet bölgesine ayrılırken, her derece ve türdeki eğitim kurumları ise 6 hizmet alanı grubunda toplanmıştır. Öğretmen için hizmet puanının kullanıldığı (fayda sağladığı) yerler ve hizmet hizmet puanlarının hesaplanışı haberimizde. Öğretmenlerin atanmasında ve yer değiştirmesinde, hizmet alanlarına göre belirlenmiş bulunan puan ile o hizmet alanında çalıştıkları süreler çarpılarak hesaplanan “hizmet puanı” da önem taşımaktadır.

Hizmet puanı, öğretmenin görev yaptığı yerlere ve görev yaptığı yerlerdeki hizmet süresine göre değişirken, öğretmenler hakkında yapılan atama işlemlerinde esas alınmaktadır.

Hizmet bölgesi ve hizmet alanına göre hizmet puanları

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, eğitim kurumlarının bulunduğu illeri 3 hizmet bölgesine ve eğitim kurumlarını da 6 hizmet alanına ayırırken, hizmet bölgeleri ve hizmet alanlarına göre değişen puanlar belirlemiştir.

Eğitim Kurumunun Bulunduğu Hizmet Bölgesine ve Hizmet Alanına Göre Hizmet Puanı

Hizmet Alanı

Hizmet Bölgesi

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

1. hizmet alanı

10 puan

12 puan

14 puan

2. hizmet alanı

11 puan

13 puan

16 puan

3. hizmet alanı

12 puan

14 puan

18 puan

4. hizmet alanı

14 puan

18 puan

22 puan

5. hizmet alanı

16 puan

20 puan

26 puan

6. hizmet alanı

18 puan

22 puan

30 puan

Hizmet Puanı hesabı yapılırken; hizmet bölge ve alanları bakımından belirlenmiş olan puanlar, ilgili Öğretmenin o hizmet alanındaki çalışma süresi (tam yıl) ile çarpılmaktadır. Tam yıldan artan sürelerin her ayı için ise o hizmet alanında bir yıllık süreye karşılık gelen puanın 1/12'si esas alınmakta ve aydan artan süreler dikkate alınmamaktadır.

Bazı öğretmenlerin hizmet puanına ekleme yapılıyor

Yukarıdaki tabloya göre hesaplanan hizmet puanlarına, bazı öğretmenler için puan ilavesi yapılmaktadır:

-Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenir.

-Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenir.

-Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden, zorunlu hizmet alanlarındaki azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı puanı dikkate alınarak, azami çalışma sürelerinin üzerindeki ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için ise %100 artırılır.

Hizmet puanının kullanıldığı yerler

Hizmet puanı, öğretmenler hakkında yapılan bazı işlemlerde esas alınmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle:

**Fen liseleri ile sosyal bilimler liselerine atamada

Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerine atanmak için başvurudan öğretmenlerin, tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atanmasında, hizmet puanı üstünlüğü esas alınır.

**Spor ve güzel sanatlar liselerine yeniden atamada

Spor liselerinin beden eğitimi öğretmenliği ile güzel sanatlar liselerinin müzik ve görsel sanatlar/resim öğretmenliklerine daha önce ilgili mevzuatına göre atanıp herhangi bir nedenle bu eğitim kurumlarından ayrılmış olanların, tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce atanmasında, hizmet puanı üstünlüğü esas alınır.

**Başka eğitim kurumuna atamada

Aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla   12 yıl görev yapabilen öğretmenlerin, bu sürenin sununda, valiliklerce belirlenen ilçe gruplarında olmak üzere alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri doğrultusunda atanmasında, hizmet puanı esas alınır.

**İhtiyaç ve norm kadro fazlalığı nedeniyle atamada

Öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, hizmet puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası olarak belirlenirler

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına, tercihleri de dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre atanırlar.

İhtiyaç ve norm kadro fazlalığı kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi durumunda fazlalığın, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilmesinde, duyurusu yapılan eğitim kurumları için yapacakları tercihler de dikkate alınarak, hizmet puanı üstünlüğüne göre atama yapılır.

Dönüştürülen eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, dönüşen eğitim kurumuna öğretmen olarak atanma şartlarını taşımaları ve alanlarında norm kadro bulunması hâlinde, hizmet puanı üstünlüğüne göre öncelikle bu eğitim kurumlarına atanır.

**Yer değiştirme suretiyle atamada

Öğretmenlerin tercihe bağlı yer değiştirmeleri hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

**Yeni açılan eğitim kurumlarına atamada

Yer değiştirme dönemleri dışında eğitim-öğretime açılan eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacı, il genelinde yapılacak duyuru çerçevesinde il içi yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmenler ile norm kadro fazlası ve ihtiyaç fazlası öğretmenlerin başvurularının alınması suretiyle, hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılan atamalarla karşılanır.

**Alan değişikliğine bağlı atamada

Alan değişikliği isteyen öğretmenlerin alan değişiklikleri, il içinde tercihleri de dikkate alınmak suretiyle alanlarında ihtiyaç duyulan eğitim kurumları olacak şekilde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır.

Hizmet puanına ekleme yapılan öğretmenler

Hizmet bölge ve alanına göre belirlenen hizmet puanları, bazı öğretmenler için artırılarak hesaplanmaktadır.

Yatılı bölge ortaokullarında görev yapan kadın öğretmenlerin hizmet puanlarına her yıl için 12, erkek öğretmenlerin hizmet puanlarına ise her yıl için 6 puan eklenmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici ve öğretmenlerin hizmet puanlarına, bu kapsamda görev yaptıkları her ay için 0,5 puan eklenmektedir.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü kapsamında zorunlu hizmet alanlarında görev yapan öğretmenlerden, zorunlu hizmet alanlarındaki azami çalışma sürelerinin üzerinde görev yapanların hizmet puanları, görev yapmakta oldukları hizmet alanı puanı dikkate alınarak, azami çalışma sürelerinin üzerinde geçen ilk yıl için %25, ikinci yıl için %50, üçüncü ve sonraki yıllar için %100 artırılarak belirlenir.

Hizmet puanı hesabında değerlendirilen bazı süreler

Öğretmenlerin hizmet puanı hesaplanırken; çeşitli statülerde geçirdikleri süreler ile geçici görev, aylıksız izin, askerlik gibi süreler de bazı esaslara göre değerlendirilebilmektedir.

-MEB’e bağlı resmî eğitim kurumlarında; 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmenlikte ve 4/C maddesi maddesi kapsamında kısmi zamanlı geçici öğreticilikte geçirilen sürelerin tamamı ile ödenen sigorta primi gün sayısı kadar olmak üzere ders ücreti karşılığında görev yapılan süreler ve vekil öğretmenlik ile usta öğreticilikte geçirilen süreler görevin yapıldığı hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

Devlet memuru statüsünde geçirilen süreler, Yükseköğretim Personel Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak geçirilen süreler, aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçirdikleri süreler, askerlikte geçirilen hizmet süreleri ile özel öğretim kurumlarında yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler (ödenen sigorta prim gün sayısı kadar) görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-MEB merkez teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri Ankara İl Millî Eğitim Müdürlüğünün; MEB taşra teşkilatında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri fiilen görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün; diğer eğitim kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin bu süreleri ise geçici olarak görevlendirildikleri eğitim kurumunun dâhil olduğu hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-MEB dışındaki kamu kurumlarında geçici olarak görevlendirilen öğretmenlerin geçici görev süreleri, görevin yapıldığı hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Askerlik dâhil olmak üzere yurt dışında resmî görevle geçirilen hizmet süreleri, birinci hizmet bölgesinin birinci hizmet alanı için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-Mehil müddetinde geçen süreler, eski görev yeri için öngörülen hizmet puanıyla değerlendirilir.

-İlgili Kanun kapsamında aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izinde geçen süreleri ile askerlikte geçirilen süreler hariç, aylıksız izinli olarak geçirilen süreler hizmet puanı hesabında dikkate alınmaz.

-Hizmet puanı hesabında; il, ilçe, belde ve köyler görevin geçirildiği tarihteki statüleri itibarıyla dikkate alınır.

Memurunyeri.com

YENİ FACEBOOK SAYFAMIZI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TWİTTER'DAN TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

HABERE YORUM KAT
UYARI: Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamubiz.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.